Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Kochamy czytać książki”

Kochamy czytać książki”

Walen­tynki to świę­to zakochany­ch.  Bib­lioteka CKZ­iU postanow­iła ucz­cić ten dzień orga­nizu­jąc akcję “Kochamy czy­tać książki”.

Akc­ja skierowana była zarówno do osób, które jeszcze nie doświad­czyły pier­wsze­go sil­ne­go zau­roczenia książkami,  jak i do tych bez­granicznie zakochany­ch w lit­er­aturze. Czytel­ni­cy mogli pod­jąć walen­tynkowe wyzwanie, losu­jąc zadanie do wyko­na­nia.

W szk­lanej kuli znalazły się  wyzwa­nia książkowe, mające charak­ter deklaracji. Były to m.in. hasła: Przeczy­tam best­seller ostat­nich lat,   Przeczy­tam książkę, która w tytule ma nazwę koloru, Przeczy­tam książkę, której autor autor nosi moje imię…  Niek­tórzy mogli natrafić na los: Nieprzeczy­tana lek­tu­ra szkol­na, by mogli dać drugą szan­sę książce, która być może okaże się dla nich wyjątkowa…

Witamy naszych Czytelników w Nowym Roku — roku Zbigniewa Herberta!

Witamy naszych Czytelników w Nowym Roku — roku Zbigniewa Herberta!

Wita­my naszy­ch Czytel­ników w Nowym Roku!

Co przyniesie nam nowy rok? Jaki będzie rok 2018?

Z pewnoś­cią będzie on wyjątkowy, ponieważ w listopadzie czeka­ją nas obchody 100-lecia odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległoś­ci. Będziemy również wspom­i­nać zaw­iązanie Kon­fed­er­acji Barskiej oraz rozpoczę­cie Pow­sta­nia Wielkopol­skiego.
Rok ten ogłos­zony został m.in. Rok­iem Praw Kobi­et, co związane jest z 100. rocznicą przyz­na­nia Polkom praw wybor­czy­ch.
Upłynie on pod hon­orowym patronatem takich postaci jak: Ire­na Sendlerowa, abp. Igna­cy Tokar­czuk czy Zbig­niew Her­bert.

Mimo że dopiero 28 lip­ca 2018 r. minie 20 lat od śmier­ci Zbig­niewa Her­ber­ta, już dziś zaprasza­my po tomiki prezen­tu­jące  twór­c­zość tego poe­ty.

Uza­sad­nie­nie wyboru patronów roku 2018 tutaj.

Infor­ma­c­je i grafika pochodzą ze strony: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=5E43F3EA281EAD4AC12582050034C684

 

Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy naszym Czytelnikom wspaniałej atmosfery przy wigilijnym stole, miłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie oraz wielu prezentów pod choinką.