Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Zwrot książek do biblioteki

Zwrot książek do biblioteki

Zgod­nie z pkt.17 Reg­u­laminu Bib­lioteki CKZ­iU “Wypoży­c­zone w ciągu roku szkol­ne­go lek­tu­ry muszą zostać zwró­cone do bib­lioteki najpóźniej na dwa tygod­nie przed końcem roku szkol­ne­go”.

W związku z powyższym  prosimy wszys­t­kich Czytel­ników o zwrot wypoży­c­zony­ch wolu­minów: książek, filmów i audio­booków.

Przy­pom­i­namy również, że zgod­nie z Reg­u­laminem Czytel­ni­cy mają możli­wość wypoży­czenia książek na wakac­je.
Należy pamię­tać o ich zwro­cie do 20 wrześ­nia.

Uwa­ga! Ist­nieje możli­wość przedłuże­nia ter­minu wypoży­czenia aktu­al­nie posi­adanej książki, pod warunk­iem jej okaza­nia bib­liotekar­zowi.

Zaprasza­my do bib­lioteki!
Nauczy­ciele bib­liotekarze

Wizyta w CINiBA i udział w wykładach na UŚ

Wizyta w CINiBA i udział w wykładach na UŚ

Jak wygląda Centrum Informacji Naukowej na miarę XXI wieku? Jak działa język? I jak się ma historia do twórczości Andrzeja Sapkowskiego?

Na te pyta­nia między innymi znaleźli odpowiedź uczniowie nasze­go Cen­trum dnia 23. 03. 2018r., w trak­cie wycieczki zor­ga­ni­zowanej przez Bib­liotekę Szkol­ną.

Uczest­ni­cy brali udzi­ał w wykładach z zakre­su językoz­naw­st­wa i lit­er­atur­oz­naw­st­wa,
prowad­zony­ch przez pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w ramach Dnia Polonistów 2018:
Prof. Krzysztof Uniłowski mówił o His­torii w lit­er­aturze fan­ta­sy na przykładzie twór­c­zoś­ci Andrze­ja Sap­kowskiego a pani prof. Aldona Sku­drzyk wprowadz­iła uczniów w zaw­iłoś­ci językowe w ramach wykładu „Co chcesz przez to powiedzieć? – czyli jak dzi­ała język”.

Następ­nie uczniowie pod opieką pań: Mar­ty Jasińskiej – Kumór, Anny Kosobudzkiej i Bar­bary Gui udali się do Cen­trum Infor­ma­cji Naukowej i Bib­lioteki Aka­demick­iej Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. Tam mieli możli­wość zobaczyć jak funkcjonu­je jed­na z najbardziej nowoczes­ny­ch bib­liotek w Polsce.

AK, MJ-K

CINi­BA również chwali się naszą wiz­ytą. Dzięku­je­my!

Informacja

Informacja

Bib­lioteka szkol­na prosi uczniów klas IV o zwrot wszys­t­kich wypoży­c­zony­ch książek, filmów i audio­booków w nieprzekraczal­nym ter­minie do 20. 04. br.

Uczniowie pozostały­ch klas proszeni są o zwrot przetrzy­many­ch egzem­plarzy lub ich pro­lon­gatę.