Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako “Papcio Chmiel”-autor serii komiksowej “Tytus, Romek i A’Tomek”

Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako “Papcio Chmiel”-autor serii komiksowej “Tytus, Romek i A’Tomek”

Wychowal­iśmy się na jego komik­sach i z pozoru błahy­ch his­to­ryjkach w nich opisy­wany­ch. Nieza­przeczal­nym jest jed­nak, że zawsze niosły one za sobą ukry­ty, ważny przekaz.

Pap­ciu Chmielu — dzięku­je­my! ❤

Może być czarno-białym zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Źródło: fot. Jakub Kamiński, Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowe­go.

Zmarł Hen­ryk Jerzy Chmielewski, znany jako „Pap­cio Chmiel” — autor serii komik­sowej „Tytus, Romek i A’Tomek”, uczest­nik Pow­sta­nia Warsza­wskiego, żołnierz Armii Kra­jowej. Miał 97 lat.

Był ikoną i leg­endą pol­skiej szkoły graficznej. Pozostaną z nami Jego rysunki, które mamy w pamię­ci. Niech spoczy­wa w poko­ju! — napisał wicepremier, min­is­ter kul­tu­ry, dziedz­ict­wa nar­o­dowe­go i sportu Pro­fe­sor Piotr Gliński na wieść o śmier­ci rysown­ika Hen­ryka Jerze­go Chmielewskiego.

Świąteczne życzenia:)

Świąteczne życzenia:)

Źródło: Grafika I.W.K

Rados­ny­ch świąt Boże­go Nar­o­dzenia, ciepły­ch, wypełniony­ch życ­zli­woś­cią i radoś­cią świąteczny­ch spotkań, satys­fakcji oraz pomyśl­noś­ci w życiu oso­bistym, har­monii we wspól­nym dzi­ała­niu na rzecz naszej szkoły życzy 

zespół bib­liotekarzy CKZ­iU