Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Featured
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwiet­nia obchod­zony jest Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich. Świę­to orga­ni­zowane jest przez UNESCO od 1995 roku, jed­nak jego geneza się­ga 1926 roku. Pomysł zrodz­ił się w Kat­alonii, a inic­ja­torem tego wydarzenia był wydaw­ca Vicen­te Clavel Andres. Kilka lat później w 1930 roku świę­to zaczę­to ofic­jal­nie obchodz­ić w Hisz­panii, a od 1964 roku także w pozostały­ch kra­jach hisz­pańsko­języ­czny­ch. 

Od 2001 roku z okazji Świa­towe­go Dnia Książki UNESCO wybiera jed­no mias­to, które otrzy­mu­je tytuł Świa­towej Stol­i­cy Książki. Aby otrzy­mać to wyróżnie­nie należy przy­go­tować najlep­szy pro­gram pro­mu­ją­cy czytel­nict­wo. Po raz pier­wszy miano to otrzy­mał Madryt, a w zeszłym roku tytuł trafił do meksykańskiego mias­ta Guadala­jara. 

Featured
Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia

Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji nad­chodzą­cy­ch Świąt Wielka­noc­ny­ch. Życzymy przede wszys­tkim zdrowia, pogody ducha i nie­gas­nące­go optymiz­mu. Niechaj ten szczegól­ny czas, niosą­cy ze sobą sym­bol­iczną obiet­nicę odnowy i odrodzenia, przyniesie każde­mu z nas spokój i wytch­nie­nie od codzi­en­ny­ch trosk, doda­jąc zarazem otuchy i sił do dzi­ała­nia. Wszelkiej pomyśl­noś­ci – życzą bib­liotekarze CKZ­iU!

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/jajko-wielkanocne-wielkanoc-wierzba-3257194/

Featured
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?

Kiedy nasze uczu­cia są szcz­ere i prawdzi­we, czy moż­na kochać „trochę” lub „na niby”, co miłość ma wspól­ne­go z racjon­al­noś­cią i dlaczego niekoniecznie musi być moral­na? ??‍❤️‍????‍❤️‍????‍❤️‍??Na te i wiele inny­ch pytań, które z pozoru mogą wydawać się try­wial­ne, odpowiada amerykański filo­zof Har­ry Frank­furt. ???Jeśli nie czy­tal­iśmy „Uza­sad­nienia metafizyki moral­noś­ci” czy inny­ch klasy­czny­ch dzieł filo­zofii, to prze­cież cho­ci­aż raz w życiu czuliśmy??? „motyle w brzuchu” czy przeży­wal­iśmy inne rozterki miłos­ne. ❤️❤️❤️W tym miejs­cu warto zaz­naczyć, że spośród wszys­t­kich rodza­jów miłoś­ci, każ­da relac­ja miłos­na jest inna, każ­da na swój włas­ny sposób wyjątkowa.

W naszej szkole 14 lute­go „Retro Walen­tynki‘’ były okazją do wyraże­nia uczuć. W tym szczegól­nym dniu przekaza­l­iśmy życzenia tym osobom, które darzymy sym­pa­tią i przy­jaźnią . Już od rana panował u nas specy­ficzny, pełny uniesienia nas­trój — zaob­ser­wować moż­na było stro­je w kli­ma­cie retro, odświęt­ny wys­trój bib­lioteki, znaczną ilość czer­wony­ch ser­duszek oraz inne ozdoby kojarzące się z miłoś­cią i zakochaniem .
Orga­ni­za­torzy imprezy w tym dniu przy­go­towali spec­jal­ną „Pocztę Walen­tynkową”, aby moż­na było przekazać walen­tynkowe wyz­na­nia najbliższym. Szkol­ny listonosz nie narzekał na brak pra­cy, było bowiem wielu chęt­ny­ch, którzy sko­rzys­tali z tej inic­jaty­wy. Nie zabrakło również wyrazów sym­pa­tii pod adresem dyrekcji szkoły, nauczy­cieli i wychowaw­ców. Zaplanowano tablicę walen­tynkową oraz muzy­czne ser­duszka z kodami QR. Bib­liotekarze jak zwyk­le nie zapom­nieli o ucz­ni­ach i przy­go­towali wys­tawę walen­tynkową, paki­ety miłos­ny­ch książek oraz foto­bud­kę, która cieszyła się powodze­niem wśród młodzieży. Walen­tynki przyniosły społecznoś­ci szkol­nej wiele radoś­ci, szczegól­nie Zosi Zarzecznej i Krys­tianowi Smolińskiemu, którzy wylosowali voucher na kolację do pizzerii Mattarel­lo.

Ilona WK

Walen­tynki przy­go­towali:

Samorząd szkol­ny & Bib­liotekarze BP& AK& IWK& DH

Spon­sor kolacji Pizze­ria Maatarel­lo w Jaworznie

Zosia i Krys­tian- zwycięz­cy walen­tynkowej kolacji w Pizzerii Mattarel­lo

Źródło: fotografie ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
Retro Walentynki ????

Retro Walentynki ????

Drodzy Uczniowie!??‍❤️‍??

Jak już wiecie, od 7 lute­go moż­na sko­rzys­tać z pocz­ty walen­tynkowej i wysłać swo­jej sym­pa­tii unika­tową walen­tynkę wyko­naną przez uczniów naszej szkoły.

14 lute­go przed­staw­iciele Samorzą­du Szkol­ne­go dostar­czą te wyjątkowe prezen­ty.

Dodatkowo w szkole będzie moż­na znaleźć w tym dniu czer­wone ser­duszka z kodem QR, który prze­niesie Was do stron inter­ne­towych z muzyką wybraną przez uczniów naszej szkoły.❤️❤️❤️❤️ Zna­jdź­cie je, zeskanu­j­cie, wysłucha­j­cie , przekaż­cie kole­gom i koleżankom. ???Miłe­go odbioru…

Ale to jeszcze nie koniec świę­towa­nia WALENTYNEK W STYLU RETRO w naszej szkole!

Pro­ponu­je­my, by ten dzień spędz­ić wyjątkowo, więc zaprasza­my do ????mod­owych ekspery­men­tów w sty­lu retro.

Uczniowie, którzy 14 lute­go przyjdą do szkoły w prze­bra­niu (obow­iązu­je styl retro ) , nie będą pytani przez nauczy­cieli na zaję­ci­ach.

Rusza­j­cie zatem do eksplorowa­nia zaka­marków szaf…..

Liczymy na Waszą kreaty­wność.

Infor­ma­cji udziela­ją:

Ilona Woszczy­na-Kozioł i Boże­na Papaj oraz Samorząd Szkol­ny

Poniżej pro­gram Retro Walen­tynek ??????

Źródło: grafika W. Ziarkowska kl. 2b T5
Featured
Retro Walentynki ❤️❤️❤️

Retro Walentynki ❤️❤️❤️

WYŚLIJ WALENTYNKĘ !

We wtorek rusza pocz­ta walen­tynkowa!

Od wtorku ( 7 lute­go) każde­go dnia w kory­tarzu przy bib­liote­ce szkol­nej będą umieszczane kartki walen­tynkowe  spec­jal­nie zapro­jek­towane i wyko­nane przez uczniów pier­wszej  oraz drugiej klasy reklamy, które dodatkowo skry­wa­ją muzy­czną niespodziankę- unika­towy kod QR, więc:

 1. Przyjdź do holu przy bib­liote­ce szkol­nej
 2. Weź z tabl­i­cy unika­tową kartkę walen­tynkową
 3. Zaadresuj kop­ertę ( imię, nazwisko osoby, do której mają trafić życzenia, podaj klasę/szkołę)
 4. Wrzuć przesyłkę do przy­go­towanej skrzynki
 5. 14 lute­go Two­ja sym­pa­tia otrzy­ma niezwykły prezent

Pamię­taj, że nasze kartki walen­tynkowe to seria lim­i­towana! Nie prze­gap okazji!

Dodatkowo do losowo wybranej walen­tynki będzie dołąc­zone pod­wójne zaprosze­nie na kolację do pizzerii Mattarel­lo  w Jaworznie!

Wszel­kich infor­ma­cji udziela­ją

Ilona Woszczy­na-Kozioł  i  Boże­na Papaj

Źródło: fotografie ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Źródło: https://youtu.be/OZktycd7Ido
Featured
Wspomnienia laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

Wspomnienia laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

1 lute­go 2023 r. przy­pada jede­nas­ta roczni­ca śmier­ci, a 2 lip­ca — set­na roczni­ca urodz­in Wisławy Szym­borskiej: poet­ki, eseistki, ama­torki kotów i małp, lau­re­atki Lit­er­ack­iej Nagrody Nobla (1996 r.).

2023 – rok Wisławy Szymborskiej
Źródło: https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/0/0/0/1991,2023

Strate­gią poe­t­y­cką Wisławy Szym­borskiej było zadzi­wie­nie codzi­en­ną rzeczy­wis­toś­cią – postrze­ganą jako peł­na fas­cynu­ją­cy­ch szczegółów. W PRL dow­cip­nie iron­icz­na, zabar­wiona filo­zofią sto­icyz­mu poez­ja Szym­borskiej dawała wytch­nie­nie od szarej codzi­en­noś­ci. Była bard­zo skrom­na i dow­cip­na. Odrzu­cała cele­brę, źle znosiła zain­tere­sowanie mediów, ??✍??szczegól­nie po otrzy­ma­niu Nagrody Nobla, gdy przes­tała pisać. Tworzyła wyk­le­janki – kolaże z gazet ukazu­jące absurdal­ność ist­nienia.

Źródło: https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/0/0/0/1991,2023

Featured
Światowy Dzień Braille’a

Światowy Dzień Braille’a

Obchod­zony  4 sty­cz­nia na pamiątkę urodz­in Louisa Braille’a????????? (ur. 4 sty­cz­nia 1809 r., zm. w 1852 r.) – wynalaz­cy pis­ma punk­towe­go dla niewidomy­ch Louisa Braille’a.

4 stycznia Dzień Braille'a
Źródło: https://swiatbibliotek.pl/kalendarz-bibliotekarza-styczen-2023/
Featured
Świąteczne życzenia:)

Świąteczne życzenia:)

Źródło: grafika- Pauli­na Ociep­ka, kl. IVbT5

Życzymy wszys­tkim czytel­nikom 

wielu  rados­ny­ch przeżyć,

niech magia wig­ili­jne­go wiec­zoru

przyniesie Wam spokój i radość,

niech każ­da chwila

Świąt Boże­go Nar­o­dzenia

żyje włas­nym pięknem,

a w nad­chodzą­cym Nowym Roku

niech towarzyszy Wam zawsze dobra książka.

???????? Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Nowości książkowe ???????w bibliotece!

Nowości książkowe ???????w bibliotece!

Na zimowe długie wiec­zo­ry zaprasza­my do bib­lioteki po dostęp­ne już nowoś­ci książkowe?? z beletrystyki, lit­er­atu­ry fak­tu oraz dzi­ału pop­u­larnonaukowe­go. W kry­teri­um ???doboru lit­er­atu­ry kieru­je­my się zapotrze­bowaniem naszy­ch czytel­ników kupu­jąc kole­jne tomy ulu­biony­ch serii, powieś­ci oby­cza­jowe ?? i  krymi­nal­ne, thrillery, biografie, repor­taże oraz lit­er­aturę podróżniczą i his­to­ryczną.  Księ­gozbiór został uzu­pełniony także o powieś­ci dla młodzieży oraz lek­tu­ry szkol­ne.

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
Świąteczny grudzień ????????w bibliotece

Świąteczny grudzień ????????w bibliotece

Za oknami panu­je zimowa scene­r­ia, Mikołaj już zerka przez okna, w domach powoli pojaw­ia się zapach mandarynek, wiec­zo­ry są długie i chłod­ne. Usiądźmy wygod­nie, okryjmy się ciepłym kocem, do tego zrób­my ulu­bioną herbatę, a grud­niowy czas oczeki­wa­nia na ????‍❤️‍?? Boże Nar­o­dze­nie umilmy sobie lit­er­aturą w kli­ma­cie świątecznym, która już czeka, aż trafi w Państ­wa ręce. 

Z serdecznym zaprosze­niem do bib­lioteki

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
CzytajPl- upoluj swoją książkę

CzytajPl- upoluj swoją książkę

Listopad­owy tren­ing z CZYTAJ PL w pełni! A jak tam Wasza czytel­nicza for­ma? ?Wskaku­j­cie ????w dresy i zafun­du­j­cie sobie niezły wycisk z książkami, które skłonią do myśle­nia ??? i wycis­ną z Was siód­me poty. ?️‍♀️? Wybierz się na spac­er i uważnie rejestruj pod­szep­ty natu­ry z „Samosiejkami”? Wyrusz na poszuki­wanie klucza ?️?️ do świata dziecię­cy­ch emocji z „Wron­ami”? Dokop się do korzeni długiej his­torii kap­i­tal­iz­mu z „Grą w rasy”.

Pełną listę 18 dostęp­ny­ch w akcji best­sellerów zna­jdziesz tutaj: https://akcja.czytajpl.pl/#Czy­ta­j­PL#Czy­ta­j­PL2022#Jest­Treść#Jest­For­ma

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „CZYTAJ PL upoluj swoją książkę ILE KSIĄŻEK BIERZESZ NA KLATĘ?”
Featured
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości | Muzeum II Wojny Światowej
Źródło: archi­wum Muzeum II Wojny Świa­towej https://muzeum1939.pl/narodowe-swieto-niepodleglosci/aktualnosci/4971.html

W piątek 11 listopada obchodz­imy 104. rocznicę odzyska­nia przez naszą Ojczyznę niepodległoś­ci. Pier­wszy raz odzyskanie niepodległoś­ci powszech­nie upamięt­niono 14 listopada 1920 r. ?? Wcześniej nie było to w pełni możli­we ze wzglę­du na toczące się walki o ksz­tałt granic i byt Rzeczy­pospo­litej. W lat­ach 1919 — 1936 obchody odzyska­nia niepodległoś­ci odby­wały się zwyk­le w pier­wszą niedzielę po 11 listopada i miały charak­ter wojskowy. W całym kra­ju odby­wały się wów­czas ⚔️? rewie wojskowe, msze święte za Ojczyznę i uroczys­toś­ci państ­wowe. W Bel­wed­erze zaś orga­ni­zowano cer­e­monie wręcza­nia orderów Vir­tu­ti Mil­i­tari za męst­wo okazane w wal­ce o wol­ność. Dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada for­mal­nie uznano za datę odzyska­nia niepodległoś­ci.

W cza­sie II wojny świa­towej obchodze­nie Świę­ta Niepodległoś­ci było zabro­nione. Pamięć⏳ jed­nak kul­ty­wowano kon­spir­a­cyjnie, głównie w ramach dzi­ałań „małe­go sab­o­tażu”. Na murach miast pojaw­iały się okolicznoś­ciowe napisy, a w miejs­cach o trwałej sym­bo­l­ice nar­o­dowej składano wieńce i mocow­ano biało-czer­wone flagi.

Po wojnie Kra­jowa Rada Nar­o­dowa ustawą z 22 lip­ca 1945 r. o ustanowie­niu Nar­o­dowe­go Świę­ta Odrodzenia Pol­ski uczyniła świętem państ­wowym 22 lip­ca, rocznicę ogłoszenia Man­i­fes­tu Pol­skiego Komite­tu Wyz­wole­nia Nar­o­dowe­go w 1944 r., jed­nocześnie znosząc Świę­to Niepodległoś­ci. Aż do 1989 r. cele­browanie 11 listopada groz­iło repres­jami aparatu komu­nisty­czne­go PRL. Odby­wały się jed­nak patri­o­ty­czne man­i­fes­tac­je, uznawane za niele­gal­ne zgro­madzenia.

Świę­to Niepodległoś­ci obchod­zone 11 listopada zostało przy­wró­cone przez Sejm Pol­skiej Rzeczy­pospo­litej Ludowej ustawą z 15 lute­go 1989 r. pod nazwą „Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci”. Z kolei 11 listopada 1997 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pod­jął uch­wałę głoszącą m. in.: „Ta uroczys­ta roczni­ca skła­nia także do reflek­sji nad półwieczem, w którym wol­noś­ciowe i demokraty­czne aspirac­je Polaków były dław­ione przez??? hitlerows­kich i sowiec­kich oku­pan­tów, a następ­nie – obcą naszej trady­cji – pod­porząd­kowaną Związkowi Radzieck­iemu komu­nisty­czną władzę”.

Przy­go­towała Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=UnFM3UiSgQw
Featured
25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

  W tym roku targi odby­wały się pod hasłem: „Trze­ba nam nowych skrzy­deł, nowych dróg potrze­ba”. Tymi słowami napisanymi przez Juliusza Słowack­iego Kraków witał goś­ci targów. Tegorocz­na odsłona targów była inspirowana pol­skim roman­tyzmem, bowiem w roku 2022 przy­pada roczni­ca wyda­nia „Bal­lad i roman­sów” Adama Mick­iewicza. Wydarze­nie to 200 lat temu  uważane było za początek roman­tyz­mu w Polsce. Roman­tyzm to miłość, wol­ność, bunt prze­ci­wko kanonom i kon­wencjom. Roman­tyzm to rozk­wit indy­wid­u­al­iz­mu, uznanie fan­tastyki, tajem­nic­zoś­ci, wyobraźni. Epoka ta naw­iązu­je do ludowoś­ci, tworzy roman­ty­czne ideały, którym jesteśmy wierni do dziś, choć minęło już sporo cza­su od jej zakończenia.

        „Młodoś­ci! Ty nad poziomy Wylatuj”*- to hasło towarzyszyło uczest­nikom wycieczki na targi. 

Gru­pa uczniów z Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go wraz z opieku­nami wzięła udzi­ał w tar­gach książki w Krakowie. Wyruszyliśmy w piątek 28.10.2022 ?? „zło­tym autokarem” z parkingu szkol­ne­go, a na miejsce dotar­liśmy już moc­no podekscy­towani tym, co nas czeka w hali EXPO.                           A w środ­ku…..

        Przy­witał nas tłum uczest­ników i wys­taw­ców. Udało nam się spotkać Woj­ciecha Cejrowskiego, uczest­niczyliśmy w wykładzie Jerze­go Bral­czyka, ale przede wszys­tkim szukaliśmy książek, które nas intere­sowały. Każdy uczest­nik wycieczki zakupił coś dla siebie, ale przede wszys­tkim wszyscy zakupili książki do naszej bib­lioteki. Za co dzięku­ją ?????? bib­liotekarze i społeczność szkol­na, bo dzięki wam jesteśmy bogat­si o nowe pozy­c­je książkowe, niejed­nokrot­nie z auto­grafami autorów. Późnym połud­niem dotar­liśmy do Jaworz­na w doskon­ały­ch nas­tro­jach i zapasem lit­er­atu­ry na nad­chodzące jesi­en­ne wiec­zo­ry. Dzięku­je­my II LO za udzi­ał we wspól­nym wyjeździe oraz wszys­tkim uczniom i opiekunom za udzi­ał w wydarze­niu.

     Szczegól­ne podz­iękowa­nia dla: Joan­ny C., Julki L., Fabi­oli W., Zuzan­ny C., Pauliny M., Zuzan­ny P., Agnieszki C., Wik­torii S.,     Wik­tora B., Alek­san­dra R., Daw­id P., Wik­to­ria W., Natal­ia Ż., Łukasz D., Błażej G., Kacper P., Mag­dale­na B., Mag­dale­na P., Jakub D., Emil­ia D., Mag­dale­na S. Mag­dale­na W. J)))))

                                                 A.Kozub    

*frag­ment ”Ody do młodoś­ci” Adama Mick­iewicza

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Featured
Czytaj.pl ? Upoluj swoją książkę

Czytaj.pl ? Upoluj swoją książkę

Akc­ja ma charak­ter bezpłat­nej wypoży­czal­ni best­sellerowych ebooków i audio­booków. Aby wziąć w niej udzi­ał, należy pobrać aplikację mobil­ną Woblink i przy jej pomo­cy zeskanować kod QR umieszc­zony na jed­nej z ofic­jal­ny­ch grafik akcji. Kod QR jest kluczem do??? wirtu­al­nej bib­lioteki, w której moż­na znaleźć wyjątkowe best­sellery. Już po raz kole­jny ??w ramach akcji „Upoluj swo­ją książkę”, orga­ni­zowanej z inic­jaty­wy Insty­tu­tu Książki, plakaty akcji umożli­wia­jące bezpłat­ny dostęp do best­sellerowych ebooków i audio­booków trafią także do szkół pon­ad­pod­sta­wowych na tere­nie całe­go kra­ju.

Doty­chczas w akcji Czy­taj PL było dostęp­ny­ch 12 pozy­cji, w edy­cji 2022 dołącza do nich sześć tytułów młodzieżowych, a więc łącznie 18 książek. Tak jak w zeszłym roku, będzie je moż­na czy­tać na czyt­nikach elek­tron­iczny­ch ink­BOOK oraz Kindle!

Przed­premierowo książki udostęp­nione w tegorocznej odsłonie akcji Czy­taj PL będą mogli wypoży­czać uczest­ni­cy 25. Między­nar­o­dowych Targów Książki w Krakowie – dzięki kodowi QR nadrukowane­mu na bile­tach wstępu.

Akc­ja Czy­taj PL jest od początku real­i­zowana jako ele­ment pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO.

Czy­tać i słuchać best­sellerowych książek moż­na przez cały listopad. Umożli­wia­ją to orga­ni­za­torzy akcji: KBF, oper­a­tor pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO, i Woblink – najwięk­sza w Polsce plat­for­ma z ebookami, audio­bookami i książkami papierowymi. Orga­ni­zowana ?? i rozwi­jana od 8 lat akc­ja Czy­taj PL nie byłaby możli­wa bez współpra­cy z jej part­nerem strate­gicznym – Insty­tutem Książki, najwięk­szymi wydaw­cami w kra­ju, a także z part­neru­ją­cymi jej mias­tami.

Źródło: https://akcja.czytajpl.pl/index.html#akcja

Featured
Targi Książki Kraków 2022

Targi Książki Kraków 2022

Bib­lioteka CKZ­iU orga­nizu­je dla osób chęt­ny­ch wyjazd w dniu 28.10.2022 do Krakowa na Targi Książki.

Zapisy w bib­liote­ce- osoba odpowiedzial­na za orga­ni­za­cję wyjaz­du A. Kozub. Koszt 50 zł (prze­jazd autokarem i wstęp). Chęt­ny­ch prosimy o zgłosze­nie do 20.10.2022.

https://ksiazka.krakow.pl/pl/

https://www.youtube.com/watch?v=thVh82IqjbA

https://targiksiazki.exposupport.pl/prezentacje

Zaprasza­my

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią!

Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią!

Przyłącza­my się do akcji konkur­sowej i wspól­nie z ucz­ni­ami CKZ­iU staramy się o pow­ięk­sze­nie księ­gozbioru naszej szkol­nej bib­lioteki o kole­jne tytuły z serii Wielkie Litery!

Czy­tanie jest dla wszys­t­kich, a zbyt mała czcionka nie musi być ogranicze­niem w lek­turze! Celem konkur­su jest pop­u­laryza­c­ja książek z dużą czcionką oraz czytel­nict­wa wśród osób słabowidzą­cy­ch i seniorów.

Linki do stron wydawnict­wa WIELKIE LITERY ?

https://www.facebook.com/wielkielitery.azymut

https://www.instagram.com/wielkie.litery/?hl=pl
Amelia Saw­icka, CKZ­iU w Jaworznie, kl.3bT5
Miłosz Gałecki, CKZ­iU w Jaworznie, kl.3bT5

Pauli­na Kozioł, LO I im. S.Staszica w Chrzanowie, kl.1d
Featured
Wielkanocne życzenia:)

Wielkanocne życzenia:)

??? Z okazji Świąt Wielka­noc­ny­ch prag­niemy złożyć życzenia, płynące pros­to z serc ❤️❤️❤️❤️ bib­liotekarzy. Oprócz wszel­kich serdecznoś­ci, życzymy naszym czytel­nikom, prawdzi­we­go świąteczne­go odpoczynku, byś­cie nabrali nowe­go, jeszcze więk­sze­go zapału do czy­ta­nia.

Bib­liotekarze CKZ­iU ????

Mar­ty­na Gierek, kl.1bT5
Featured
Drodzy czytelnicy!

Drodzy czytelnicy!

Ciepłe wiosen­ne dni przy­były do nas zgod­nie z kalen­darzem, a razem z nimi nowe książki. Ponieważ kwiecień, to miesiąc kapryśny, pole­camy książki na każdą pogodę i nie­pogodę!

Pamię­ta­jmy również o ważnej dacie dla wszys­t­kich pis­arzy. Obchod­zony w tym roku po raz 27. Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich, trady­cyjnie poświę­cony jest pro­mocji literatury??i czytel­nict­wa, a także prob­lematyki związanej z ochroną praw autors­kich. Co roku sta­je się okazją do dyskusji na tem­at roli książki ?? jako źródła wartoś­ci i wiedzy, a także skarb­ni­cy dziedz­ict­wa nie­ma­te­ri­al­ne­go i różnorod­noś­ci kul­tur­owej oraz narzędzia dia­logu.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Featured
Konkurs dla bibliotek. Wygraj regał książek z dużą czcionką!

Konkurs dla bibliotek. Wygraj regał książek z dużą czcionką!

https://wielkielitery.pl/wp-content/uploads/2022/03/WTB3_konkurs_regulamin-akt-22–03-2022.pdf

21 mar­ca rusza trze­cia edy­c­ja Wirtu­al­ny­ch Targów dla Bib­liotek orga­ni­zowany­ch przez dys­try­b­u­tora książek OSDW Azy­mut. Wydarze­niu, podob­nie jak w ubiegłym roku, towarzyszy spec­jal­ny konkurs dla bib­liotekarzy i czytel­ników. Na zwycięzców czeka­ją trzy regały książek z dużą czcionką!

Jak wziąć udział w konkursie?

 • Do udzi­ału w konkur­sie zaprasza­my wyłącznie bib­lioteki (szkol­ne, pub­liczne, uni­w­er­syteck­ie, ped­a­gog­iczne oraz ich fil­ie) – w akcji nie mogą brać udzi­ału osoby fizy­czne.
 • Pokażmy, że czy­tanie jest dla wszys­t­kich, a zbyt mała czcionka nie musi być ogranicze­niem w lek­turze! Celem nasze­go konkur­su jest pop­u­laryza­c­ja książek z dużą czcionką oraz czytel­nict­wa wśród osób słabowidzą­cy­ch i seniorów.
 • Przy­go­tuj (najlepiej wspól­nie z bib­liotekarza­mi i czytel­nikami) zdję­cie, film lub grafikę, które zachęcą lokalną społeczność do sięg­nię­cia po książki z serii Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią! W konkur­sie nagrodz­imy trzy bib­lioteki, które przyłączą się do naszej akcji i przy­go­tu­ją naj­ciekawsze prace pop­u­laryzu­jące ser­ię Wielkie Litery.
 • Opub­likuj pracę konkur­sową na ofic­jal­nym pro­filu bib­lioteki na Face­booku lub Insta­gramie. Nie zapom­nij oznaczyć tam serii Wielkie Litery – zna­jdziecie nas na oby­d­wu por­ta­lach!
 • Nie zapom­nij przesłać zgłoszenia do udzi­ału w konkur­sie. Wyślij link do opub­likowanej pra­cy na adres kontakt@wielkielitery.pl z dopiskiem „Konkurs Wielkie Litery”.
 • Na zwycięskie bib­lioteki czeka­ją trzy paki­ety książek wydany­ch w serii Wielkie Litery. Zerkni­j­cie na poniższą grafikę i zobacz­cie, jak wspaniale prezen­tu­ją się nasze nagrody – już wkrótce trafią one do trzech bib­liotek! Listę wszys­t­kich nagród zna­jdziecie w Reg­u­laminie konkur­su.
 • Nie zwleka­j­cie! Na Wasze prace konkur­sowe czekamy do 18 kwiet­nia 2022.

Kliknij tutaj, aby pobrać Reg­u­lam­in konkur­su.

Nagro­da w konkur­sie: paki­et 20 best­sellerowych książek wydany­ch w serii Wielkie Litery!

Zaprasza­my do udzi­ału w konkur­sie

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Józef Wybicki – 200. rocznica śmierci

Józef Wybicki – 200. rocznica śmierci

Józef Wybicki
Źródło: https://eszkola.pl/jezyk-polski/jozef-wybicki-918.html

Józef Wybicki urodz­ił się w 1747 roku w Będo­minie pod Kościerzyną. Pochodz­ił ze ?????? śred­niozamożnej rodziny szlacheck­iej. Do szkół chodz­ił krótko, jed­nak dzięki włas­nym wysiłkom i samok­sz­tałce­niu zdobył sporą wiedzę i wcześnie rozpoczął kari­erę poli­ty­czną. Miał zaled­wie 20 lat, kiedy został posłem na sejm. W 1768 roku gwał­town­ie zaprotestował prze­ci­wko naduży­ciom ambasady rosyjskiej. Był uczest­nikiem kon­fed­er­acji barskiej. W lat­ach 1770–1771 pod­jął stu­dia prawnicze w Lejdzie, jed­nak szy­bko powró­cił do kra­ju i związał się z obozem królewskim. Był uczest­nikiem obi­adów czwartkowych. Dzi­ałał na rzecz Komisji Edukacji Nar­o­dowej, brał udzi­ał w przy­go­towywa­niu nowe­go kodek­su praw pod kierunk­iem Andrze­ja Zamoyskiego. Po odrzuce­niu przez sejm tego pro­jek­tu, wyco­fał się z dzi­ałal­noś­ci pub­licznej i poświę­cił lit­er­aturze.

Od 1781 roku mieszkał w Manieczkach. Po kilku lat­ach powró­cił do poli­tyki, został posłem na sejm w 1784 i później posłem na Sejm Cztero­let­ni. Włączył się do insurekcji koś­ciuszkowskiej, a po jej upad­ku wyjechał do Francji, a później do Reg­gio we Włoszech. Tam, po przy­by­ciu Dąbrowskiego, wspier­ał orga­ni­zowanie legionów. W 1806 roku został pełnomoc­nikiem Bona­parte­go na ziemi­ach pol­s­kich. Później pias­tował stanowisko preze­sa Sądu Najwyższe­go w Królest­wie Pol­skim.

Zmarł w 1822 roku w swoim majątku w Manieczkach.

Pieśń Legionów Pol­s­kich we Włoszech” to najwybit­niejsze dzieło Józe­fa Wybick­iego. Napisał ją w lipcu 1797 roku z przez­nacze­niem dla pol­s­kich legionów mają­cy­ch wyruszyć pod wodzą gen­er­ała Dąbrowskiego na spotkanie z Napoleonem. Pre­mierowe wyko­nanie należało do samego autora, który odśpiewał pieśń do melodii pop­u­larne­go mazurka. Pros­to­ta i melodyjność utworu szy­bko zaskar­biły mu rzeszę wiel­bi­cieli. Przez­nac­zona dla legion­istów pieśń szy­bko rozpowszech­niła się w całym kra­ju, niosąc nadzieję i wyraża­jąc wiarę ⚔️⚔️ w zwycięst­wo.

Z cza­sem utr­wal­iła się nazwa „Mazurek Dąbrowskiego”, która funkcjonu­je do dziś. ?? Patri­o­ty­cz­na pieśń towarzyszyła Polakom w najtrud­niejszy­ch momen­tach dziejowych, śpiewano ją między innymi w cza­sie pow­sta­nia listopad­owe­go. Po odzyska­niu przez Pol­skę niepodległoś­ci utwór został ofic­jal­nie uznany hym­nem państ­wowym.

Współczes­ne brzmie­nie hym­nu różni się nieco od pier­wot­ne­go ksz­tał­tu utworu. Zmi­any doty­czą słown­ict­wa, układu, a nawet liczby strof.

Featured
Drodzy maturzyści!

Drodzy maturzyści!

Prosimy o zwrot książek wypoży­c­zony­ch z bib­lioteki.

Ostate­czny ter­min to 13 kwiet­nia.

Dzięku­je­my

Bib­liotekarze

Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kreatywny-asortyment-swiatowego-dnia-ksiazki_12892731.htm#query=ksiazka&position=25&from_view=keyword

Featured
8 marca-Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie

8 marca-Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie

Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et jest obchod­zony w wielu państ­wach całe­go świata. Tego dnia uznawane są zasługi wszys­t­kich kobi­et bez wzglę­du na podzi­ały nar­o­dowoś­ciowe, etniczne, językowe, kul­tur­owe, gospo­dar­cze czy poli­ty­czne. Jest to okaz­ja, by spo­jrzeć wstecz na zma­gania i doko­na­nia z przeszłoś­ci, a co ważniejsze, by spo­jrzeć w przyszłość i zwró­cić uwagę na niewyko­rzys­tany potenc­jał oraz możli­woś­ci, jakie otwier­a­ją się przed następ­nymi pokole­ni­ami kobi­et.

Źródło: https://naszswiat.it/historia/miedzynarodowy-dzien-kobiet-historia-swieta/

Rok 1975 został ogłos­zony Między­nar­o­dowym Rok­iem Kobi­et. W tym roku po raz pier­wszy obchod­zono na świecie Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et (8 mar­ca). Dwa lata później, Zgro­madze­nie Ogól­ne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobi­et i Poko­ju na Świecie mógł być obchod­zony w dowol­nie wybranym przez Państ­wa Członkowskie dniu, zgod­nie z trady­cją dane­go kra­ju. Przyj­mu­jąc rezolucję Zgro­madze­nie Ogól­ne uznało znaczącą rolę kobi­et w roz­wo­ju społecznym oraz proce­sach poko­jowych. Wezwało również do zakończenia dyskrymi­nacji oraz udzie­le­nia więk­sze­go wspar­cia kobi­etom, aby mogły w pełni i na równy­ch prawach uczest­niczyć w życiu społeczno-poli­ty­cznym.

W ostat­nich lat­ach wspar­cie kobi­etom jest widoczne również w utworach muzy­czny­ch, książkach, artykułach. Częs­to porusza­ją tem­at roli kobi­ety w związku czy nierównoś­ci. Wiele utworów śpiewany­ch przez kobi­ety o kobi­etach stało się prze­bo­jami wszech cza­sów. ???Najlep­sze pol­skie prze­bo­je o kobi­etach to te, które pro­mu­ją kobiecą sol­i­darność. Pol­skie piosenki o kobi­etach w ostat­nich cza­sach przeszły meta­mor­fozę.  Bard­zo częstym ?? tem­atem piosenek ostat­nich lat jest wspól­no­ta kobi­et, moty­wowanie się do dzi­ała­nia, wiara ?? w swo­je możli­woś­ci i kobieca siła. 

Ramię w ramię to jeden z utworów, który jest przed­staw­icielem nur­tu, który moż­na nazwać koop­er­acją kobi­et. Singiel Kayah i Viki Gabor jest jeszcze bardziej wyjątkowy ze wzglę­du na różnice pokole­niowe między ??‍❤️‍?? artys­tkami. Jak mówi Kayah „Utwór został stwor­zony z myślą o wszys­t­kich kobi­etach, sios­tra­ch, dziew­czy­nach, które trzy­ma­ją się razem i dzięki temu mogą zmieni­ać świat!”

IWK

Posłucha­j­cie ????

Źródło: https://VikiGabor.lnk.to/ramiewramie

Featured
??‍⬛Międzynarodowy Dzień Kota

??‍⬛Międzynarodowy Dzień Kota

Kiedy wypada Dzień Kota 2022? Co to za święto? /123RF/PICSEL
Źródło: https://wydarzenia.interia.pl/ciekawostki/news-swiatowy-dzien-kota-2022-co-musisz-wiedziec-najlepsze-ciekaw,nId,5836832

I oto nad­chodzi, dzień kota! Dla wielu jeden z najważniejszy­ch dni w roku. Gdy mieszka z nami koci domown­ik, nie daje o sobie zapom­nieć, codzi­en­nie doma­ga się uwagi, uzna­nia i prezen­tów. Ta waż­na oso­bis­tość właśnie dzisi­aj obchodzi swo­je świę­to.

Spróbuj nie uszanować jego dnia lub co gorsza, całkiem o nim zapom­nieć. Twój miauczą­cy przy­ja­ciel będzie przez tydzień chodz­ił obrażony. I wtedy nici z grza­nia twoich nóg, czy mruczenia rano do two­je­go ucha.

Poniżej kocia gale­ria.???????‍⬛ Koty uczniów CKZ­iU ??‍⬛

???

Kocur Ram­bo, uczen­ni­cy Karoliny z kl.3bT5
Mruczek zwany Titusiem, uczen­ni­cy Wik­torii z kl. 1bT5
Kotek Adama z kl. 1bT5
Kot Wik­torii z kl. 1bT5
Featured
❤️❤️ Walentynki ❤️❤️

❤️❤️ Walentynki ❤️❤️

14 lute­go to dzień, kiedy ludzie okazu­ją sobie uczu­cia miłoś­ci, czułoś­ci i przy­jaźni. Najczęś­ciej wysyłamy kartki walen­tynkowe lub kwiaty na Walen­tynki. Niek­tórzy dzień święte­go Walen­te­go oznacza­ją w swoich kalen­darzach na czer­wono już kilka miesię­cy wcześniej. Inni woleliby schować się w ciem­nym kącie i poczekać aż nade­jdzie 15 lute­go. Inni zaś kon­tes­tu­ją i prze­chodzą obok obo­jęt­nie.

Bez wzglę­du na to, jaki jest Twój oso­bisty sto­sunek do Walen­tynek – zaprasza­my do obe­jrzenia ani­ma­cyjny­ch kartek walen­tynkowych uczniów tech­nikum reklamy ❤️?‍❤️‍?

Mał­gorzata Migas, kl.1bT5
Pauli­na Ociep­ka, kl.3bT5
Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5
Featured
Zaczynamy ferie zimowe!!!

Zaczynamy ferie zimowe!!!

Życzymy Wam, drodzy Uczniowie bez­pieczne­go i rados­ne­go wypoczynku. Niech ten wspani­ały czas umożli­wi Wam pełne korzys­tanie z uroków zimy, dostar­czy nieza­pom­ni­any­ch wrażeń ⛷️⛷️?? i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczy­wa­j­cie, ciesz­cie się swo­bodą, przy­go­dami, ⛷️??⛷️ poz­nawaniem nowych miejsc i ludzi. ❤️❤️❤️

Bib­liotekarze CKZ­iU ??‍❤️‍???‍❤️‍?

Terminy ferii zimowych 2019

Źródło: freepik.com

Featured
Propozycje książkowe na ferie zimowe!

Propozycje książkowe na ferie zimowe!

W te ferie zimowe nie będziesz się nudz­ić, bo wybrałyśmy mnóst­wo dobrych ?? książek , które z pewnoś­cią spraw­ią, że na te dwa tygod­nie zapom­nisz o szkole. Zwłaszcza kiedy opady śniegu ide­al­nie przysy­pu­ją wspom­nie­nie o nauce.
 
Dni są krótkie, więc trze­ba sobie zor­ga­ni­zować zaję­cie na długie, mroźne wiec­zo­ry. Nie macie pomysłów? Zatem rusza­my z pomocą! Mamy w swo­jej ofer­cie książki, które wprowadzą Was ???? w świat fanazji, przy­gody ?? i poz­wolą na chwilę zapom­nieć o prze­moc­zony­ch skar­petkach ? i zmarznię­ty­ch dło­ni­ach. Nasze książki z pewnoś­cią umilą Wam czas, które­go nie będziecie musieli liczyć, bo w końcu szczęśli­wi cza­su nie liczą, a Wy szczęśli­wie spędzi­cie go przy ??? lit­er­aturze.

Zaczy­namy ferie zimowe!!!

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
8 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu

Bez­pieczeńst­wo w sieci sta­je się coraz więk­szym wyzwaniem.  Zdal­ne lekc­je, zdal­na pra­ca, wirtu­al­ne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do inter­ne­tu i tym ważniejsze sta­ją się wydarzenia, takie jak Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu (DBI).

Jak pracować zdalnie? Cz. 12. Bezpieczeństwo w sieci Prezentacja do pobrania
Źródło: freepik.com

Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu obchodz­imy w Polsce już po raz 18 sty!

Świę­to obchod­zone jest w drugim dniu, drugiego tygod­nia, drugiego miesią­ca roku. W tym roku Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu wypada 8 lute­go, jed­nakże wydarzenia orga­ni­zowane ???w ramach tej akcji trwa­ją do koń­ca mar­ca. Ideą DBI jest pod­kreślanie siły współdzi­ała­nia w dba­n­iu o cyfrowe bez­pieczeńst­wo, zarówno na poziomie między­nar­o­dowym, ?? jak i lokalnym.
Obchodom świę­ta towarzyszą liczne wydarzenia eduka­cyjne, które dążą do upowszech­ni­a­nia wiedzy doty­czącej prob­lematyki bez­pieczeńst­wa ?????w internecie w szczegól­noś­ci ???? dzieci i młodzieży.

Główny celem Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu jest inicjowanie i propagowanie dzi­ałań na rzecz:

 • bez­pieczne­go dostępu dzieci i młodzieży do zasobów inter­ne­towych,
 • zaz­na­jomienia rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców z prob­lematyką bez­pieczeńst­wa online,
 • pro­mowa­nia pozy­ty­wne­go wyko­rzysty­wa­nia inter­ne­tu wśród ???????? wszys­t­kich użytkown­ików sieci.

Kon­fer­enc­ja z okazji Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu 2022

Cen­tral­nym punk­tem obchodów jest kon­fer­enc­ja, adresowana do przed­staw­icieli sek­tora eduka­cyjne­go, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz prak­tyków pracu­ją­cy­ch z dziećmi. Ze wzglę­du na trwa­jącą epi­demię, ???w 2022 roku kon­fer­enc­ja z okazji Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu 2022 odbędzie się 8 lute­go o godz. 16.00, wyłącznie w for­mule online. 

Trans­mis­ja będzie dostęp­na bez koniecznoś­ci logowa­nia na stron­ie dbi.pl oraz na plat­formie face­book na pro­filu Pol­skiego Cen­trum Pro­gra­mu ‘’Safer Inter­net”.

Na stor­nach wydarzenia moż­na sprawdz­ić wszys­tkie wydarzenia orga­ni­zowane w ramach DBI. Tych, którzy chcieliby zobaczyć, ile inic­jatyw zgłaszany­ch jest w poszczegól­ny­ch regionach Pol­ski, odsyłamy do mapy, na której na bieżą­co aktu­al­i­zowane są ??? infor­ma­c­je: 

https://www.saferinternet.pl/dbi/mapa-inicjatyw-dbi.html

Źrodło: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/8-lutego-obchodzimy-dzien-bezpiecznego-internetu–zaangazuj-sie-w-obchody-juz-dzis

Featured
10. rocznica śmierci poetki Wisławy Szymborskiej

10. rocznica śmierci poetki Wisławy Szymborskiej

Wisława Szymborska - Rozmowa z kamieniem « Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska ∴ Wielka Loża Kultur i Duchowości Polska
Źródło: https://www.szymborska.org.pl/szymborska/galeria/zdjecia-szymborskiej/

 „Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i upor­czy­wie go nie ma…”

Autorem tych słów jest Wisława Szym­borska – wybit­na poet­ka, eseistka, feli­eton­istka i lau­re­atka Nagrody Nobla w dziedzinie lit­er­atu­ry (1996). Dorobek poe­t­y­cki Szym­borskiej, iloś­ciowo skrom­ny – opub­likowała ok. 350 wier­szy – od trze­ciego, popaździernikowe­go tomu “Woła­nia do Yeti” (1957) do pośmiert­nie wydane­go “Wystar­czy” (2012) – zawsze zna­j­dował uznanie kry­tyki i czytel­ników.

Wisława to drugie imię Szym­borskiej. Na pier­wsze miała Maria. Ojciec, Win­cen­ty Szym­borski pra­cow­ał w Zakopanem jako zarząd­ca dóbr hra­biego Władysława Zamoyskiego. Wraz z żoną, Anną Mar­ią z domu Rot­ter­mund i córką Nawo­ją przeniósł się do Kórnika, gdzie przyszła na świat jego dru­ga córka, Wisława. Po śmier­ci hra­biego w 1924 roku, Szym­borscy prze­nieśli się do Toru­nia, a pięć lat później do Krakowa.

Z pod­wawel­skim grodem poet­ka związa­ła resztę swo­je­go życia. Uczęszcza­ła do Gim­nazjum Sióstr Urszu­lanek, a pod­czas wojny uczyła się na tajny­ch kom­ple­tach i zdała maturę w 1941 roku. Chcąc uniknąć wywózki do Rzeszy, w 1943 roku została urzęd­niczką na kolei. W 1945 r. w krakowskim “Dzi­en­niku Pol­skim” zade­bi­u­towała wier­szem “Szukam słowa”. Rok później pod­jęła stu­dia polonisty­czne na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim, po czym przeniosła się na socjologię, ale trud­na sytu­ac­ja mate­ri­al­na zmusiła ją do prz­er­wa­nia nauki.

Pier­wszy tom poe­t­y­cki “Dlat­e­go żyje­my” poet­ka wydała w 1952. Pisany­ch w duchu epoki wier­szy z tego, ani z następ­ne­go zbioru “Pyta­nia zadawane sobie” (1954), autorka nigdy nie włącza­ła do późniejszy­ch wyborów czy antologii. 

W lat­ach 1953–1966 Szym­borska kierowała dzi­ałem poezji w “Życiu Lit­er­ackim”, współredagowała z Włodz­imierzem Maciągiem rubrykę “Pocz­ta lit­er­acka”, pisała feli­etony “Lek­tu­ry nadobow­iązkowe” (1967–1981), które później pub­likowała też w inny­ch peri­odykach. Od 1983 roku współpra­cow­ała z Tygod­nikiem Powszech­nym, wkrótce również z mówionym “NaGłosem”. Od 1988 roku była członkiem Pen Clubu, a od 2001 – członkiem hon­orowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Lit­er­atu­ry.

Zmarła 1 lute­go 2012 roku w wieku 89 lat. Najbliższe otocze­nie zapamię­tało ją jako osobę skrom­ną, z dużym poczu­ciem humoru, ceniącą spokój. Nie uznawała pytań ingeru­ją­cy­ch w czyjąkol­wiek pry­wat­ność, ani nie uważała za stosowne mówić o sobie. Poet­ka nie lubiła rozmów o lit­er­aturze czy tajnikach poe­t­y­ck­iego warsz­tatu, wychodząc z założe­nia, że autor powinien się wypowiadać wyłącznie w swoich utworach. 

Opra­cow. Ilona W.K.

????Posłucha­j­cie wier­sza ” Nic dwa razy” Wisławy Szym­borskiej w inter­pre­tacji ??? Patryka Wawrzy­na ??????

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=A1XJCsXQLzU

1 lute­go przez cały dzień moż­na słuchać wier­szy czy­tany­ch przez Wisławę Szym­borską. ??? Najs­tarsze nagranie pochodzi z 1964 roku, ostat­nie zostało zare­je­strowane w 2010 roku.

??link do słu­chowiska

https://www.polskieradio.pl/8/1874/Artykul/2893084,Wislawa-Szymborska-10-rocznica-smierci-noblistki-w-Dwojce

Featured
15. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego

15. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego

Urodz­ił się 4 mar­ca 1932 w Pińsku, dziś na Białorusi — najwybit­niejszy pis­arz spośród pol­s­kich reporterów, autor m.in. “Cesarza” i “Szachin­szacha”, które przyniosły mu świa­tową sławę. Zmarł w Warsza­w­ie 23 sty­cz­nia 2007 roku.

Życie Ryszarda Kapuś­cińskiego od dziecińst­wa upły­wało pod znakiem wędrówki, podróży. Najpierw była to tułaczka wymus­zona na rodzinie pis­arza przez wojnę, następ­nie — pode­j­mowane przez niego od połowy lat pięćdziesią­ty­ch wyprawy reporter­skie. Kondy­c­ja “człowieka w drodze” w oczy­wisty sposób warunk­u­je tę twór­c­zość, stanow­iła jed­nak zarówno niezbęd­ną inspirację, jak i — niejed­nokrot­nie — utrud­nie­nie w pra­cy:

Reporter pracu­je na zasadzie aku­mu­la­tora — mówił autor ‘Cesarza’ — ładu­je, zbiera, wchła­nia w siebie tę całą rzeczy­wis­tość, gro­madzi mate­ri­ał, więc wtedy nie ma cza­su na pisanie. Paradoks mego zawodu pole­ga na tym, że lit­er­at­u­ra bierze się z podróży, ale sama podróż uniemożli­wia pisanie. Bo podróż jest cza­sem zbyt cen­nym, sytu­ac­ja podróży jest zbyt cen­na, by pisać.” 

(“Auto­portret reportera”, 2006)

Źródło: wys­tawa bib­lioteki szkol­nej CKZ­iU w Jaworznie
Źródło: fotografie Ryszarda Kapus­cińskiego ze zbiorów MBP w Jaworznie

Pier­wszą i od razu bard­zo dra­maty­czną podróż Kapuś­ciński odbył jako sied­mi­o­let­ni chło­piec. We wrześniu 1939 roku wyruszył z matką i młod­szą siostrą ze wsi Pawłów, gdzie spędza­li wakac­je, do odległe­go o 300 kilo­metrów rodzin­nego mias­ta — Pińska na Pole­siu. ?‍?‍?‍? Wędrówka w tłu­mie prz­er­ażony­ch uchodźców i widok zniszczeń po bom­bar­dowa­ni­ach były końcem spoko­jne­go dziecińst­wa. Kole­jne kilka miesię­cy przyszły pis­arz spędz­ił w Pińsku pod oku­pacją radziecką, cier­piąc głód i stra­ch opisane po lat­ach w “Imperi­um” (1993). Potem, wios­ną 1940 roku, ucieka­jąc przed groźbą wywózki, Maria Kapuś­cińska z dziećmi prze­dostała się w oko­lice Warsza­wy, gdzie odnalazła męża, zbiegłe­go z trans­portu do Katy­nia. Zamieszkali najpierw w Sier­akowie, później w Warsza­w­ie, na Krochmal­nej (przy jed­nej z bram get­ta), a następ­nie w Świdrze. Po wojnie rodz­i­na osi­adła w stol­i­cy.

W drugiej połowie lat czter­dzi­esty­ch Kapuś­ciński uczył się w Gim­nazjum im. Stanisława Stasz­i­ca. Trenował piłkę nożną i boks (został wicemistrzem juniorów Warsza­wy w wadze kogu­ciej), pisy­wał także wier­sze i posyłał je do pism lit­er­ac­kich. Zade­bi­u­tował jako poeta jeszcze przed maturą, w 1949 roku w tygod­niku “Dziś i Jutro”. Mimo że po lat­ach nazwał swo­je młodzieńcze utwory “pro­duk­cyjną majakowszczyzną”, ich pub­likac­ja w prasie otworzyła mu drogę do? dzi­en­nikarst­wa — zwró­ciła mianowicie uwagę redak­torów tworzące­go się pis­ma “Sztan­dar Młody­ch”, którzy zapro­ponowali początku­jące­mu autorowi współpracę. Kapuś­ciński najpierw został gońcem (dzięki czemu poz­nał takich twór­ców, jak Maria DąbrowskaZofia NałkowskaLeopold Staff czy Julian Tuwim), a z cza­sem zaczął pub­likować włas­ne tek­sty. 

W październiku 1950 roku świeżo opier­zony dzi­en­nikarz zaczął stu­dia na wydziale polonistyki Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, ale potem przeniósł się na his­torię, prz­ery­wa­jąc cza­sowo pracę w redakcji. ??‍? Jako stu­dent prowadz­ił zaję­cia na III roku filo­zofii, uczest­nicząc ???w zaję­ci­ach kat­edry Leszka Kołakowskiego. W 1952 roku ożenił się z Alicją Miel­czarek, stu­den­tką medy­cyny, przyszłą dok­tor pedi­atrii, a w roku następ­nym urodz­iła im się córka Zofia.

Debi­ut lit­er­acki znane­go i cenione­go reportera to „Busz po pol­sku” z 1962 roku – czyli cykl repor­taży o tem­atyce kra­jowej. W tym też roku zosta­je pra­cown­ikiem Pol­skiej Agencji Pra­sowej. To właśnie z ramienia PAP-u zosta­je wysłany aż na sześć lat do Afryki. Pobyt na czarnym lądzie był okre­sem szczegól­nie inten­sy­wnej i ciężkiej pra­cy reporter­skiej. Kon­ty­nent podle­gał bolesnym tans­for­ma­cjom i ewolucjom, zmieni­ały się rządy, wybuchały rebe­lie i pow­sta­nia. Wszędzie tam, gdzie dzi­ało się dużo, był Kapuś­ciński. Potrafił On w doskon­ały sposób przewidzieć to, co ma się wydarzyć, potrafił przewidzieć i uprzedz­ić pewne wydarzenia. Ta zdol­ność wynikała z doskon­ałej zna­jo­moś­ci i rozez­na­nia w sprawach Afryki. Kapuś­ciński potrafił wyczuć wewnętrzne napię­cia, posi­adał prawdzi­wy instynkt reportera.

W 1968 roku powraca do kra­ju na reha­bil­i­tację po malarycznym zapale­niu opon móz­gowych i gruźl­i­cy. Nie może jed­nak usiedzieć na miejs­cu, wkrótce wyrusza na Kaukaz podróżu­je po połud­niowych repub­likach ZSRR. Efek­tem tej podróży jest „Kir­giz schodzi z konia” (1968). W tym samym roku wyjeżdza na pięć lat do Ameryki Połud­niowej, jest kole­jno stałym kore­spon­den­tem w Chile, Brazylii i Meksyku. Tam, podob­nie jak w Afryce, sta­je się świad­kiem krwawych zamieszek i zamachów stanu. Owocami tych obserwacji są książki „Chrys­tus z kara­binem na ramie­niu” (1975) i „Woj­na fut­bolowa” (1978). W 1974 odwiedza Azję i Afrykę, w 1975 Bliski Wschód, w lat­ach 1975/1976 – Angolę, co ma wyraz w książce „Jeszcze jeden dzień życia” (1976). Szczegól­nie ważne książki związane z tym okre­sem to „Cesarz” (1978) i „Szachin­szach” (1982) . W książkach tych, Kapuś­ciński zaskoczył wszys­t­kich sposobem przed­staw­ienia repor­tażu. Łącząc cechy repor­tażu z powieś­cią, dał się poz­nać jako doskon­ały pis­arz. Książki te odbiły się świa­towym echem przynosząc lau­ry uzna­nia dla pióra Kapuś­cińskiego. Lata 80-te to okres odpoczynku i wytch­nienia. Kapuś­ciński wyda­je się zmęc­zony relacjonowaniem rewolucji i przewrotów. Z reportera sta­je się pub­l­i­cys­tą, pis­arzem, poetą i myśli­cielem. Wyrazem tego jest zbiór wier­szy „Notes” (1986) oraz „Lap­i­dar­i­um” (1990) – cykl aforyzmów i reflek­sji nad życiem. Jed­nak okres „reporter­skiego odd­echu” nie trwał dłu­go. Już w 1993 wyda­je „Imperi­um”, książkę będącą relacją z podróży po były­ch połud­niowych repub­likach ZSRR. Książka jest opisem zmi­an, jakie zaszły po upad­ku ZSRR. Kapuś­ciński porównu­je to z obrazem repub­lik z 1968 roku. „Imperi­um” doskonale opisu­je współczes­ną Rosję. Przed­staw­ia Gruzję, Afgan­istan, Kir­gizję i inne repub­liki połud­niowe , jako kra­je o bogatej kul­turze i trady­cji. Kole­jną książką Kapuś­cińskiego jest „Heban” (1998) ksiązka , która powraca do tem­atu afrykańskiego. W 2000 ukazu­je się czwarta część Lap­i­darów Lap­i­dar­i­um IV . Jesienią 2000 wydany zosta­je album fotograficzny Z Afryki zaw­ier­a­ją­cy zdję­cia z afrykańs­kich podróży Kapuś­cińskiego. Kole­jną książką jest Lap­i­dar­i­um V (listopad 2002). W 2003 ukazu­je się Auto­portret reportera. W 2004 roku ukazu­ją się Podróże z Herodotem zaś w 2006 tomiki poezji Prawa natu­ry oraz Ten inny

Przy­go­towała Ilona W.K.

Źródło: “Kapuś­ciński non fic­tion” A.Domosławski, Życie i twór­c­zość. Artys­ta. Culture.pl, Wikipedia.pl, Telewiz­ja Lit­er­acka

Zachę­cam do obe­jrzenia wywiadu z Ryszardem Kapuś­cińskim, który udostęp­niła ?? Telewiz­ja Lit­er­acka TVL, por­tal społecznoś­ciowy poświę­cony lit­er­aturze http://telewizjaliteracka.pl. ??????

Featured
J.R.R. Tolkien- ikoną światowej fantastyki

J.R.R. Tolkien- ikoną światowej fantastyki

3 sty­cz­nia 1892 roku urodz­ił się   John Ronald Reuel Tolkien. Od tamte­go dnia mija 130 lat. Przez ten okres Tolkien stał się ikoną świa­towej fan­tastyki ✨??✨i jed­nocześnie jed­nym z jej prekur­sorów. Stworzył niepow­tarzal­ny świat nazwany Śródziemiem, który do dziś zach­wyca i fas­cynu­je.

J. R. R. Tolkien zmienił świat. Dziś każdy debi­u­tu­ją­cy pis­arz lit­er­atu­ry fan­ta­sy musi zmierzyć się z jego leg­endą, ponieważ prak­ty­cznie zawsze ktoś postanowi go z nim porów­nać. Mimo, że aktu­al­nie tego typu ambit­na proza nie jest pop­u­lar­na, jego książki cieszą się niesłab­nącą apro­batą czytel­ników. Praw­dopodob­nie, nie ujmu­jąc w żaden sposób kun­sz­towi pis­arza, dzieje się tak w związku z hol­ly­woodzkimi ekraniza­c­jami jego książek. Pod koniec grud­nia 2013 miała miejsce pre­miera drugiej częś­ci Hob­bita. Niewąt­pli­wie duch Tolkiena, mimo pewny­ch mody­fikacji fabuły, królu­je w fil­mach Petera Jack­sona i zaraża kole­jne osoby, które następ­nie postanaw­ia­ją sięgnąć po ory­gi­nał, po książkę. 

Tolkien pisząc swo­je książki, powołał do życia ory­gi­nal­ną mitologię. Stworzył his­torię Śródziemia, trady­c­je w nim panu­jące, a nawet języki, którymi posługi­wały się różnorod­ne rasy w nim żyjące. Wszys­tko to połączył jed­nocześnie w jed­ną, spójną całość. Był zde­cy­dowanie per­fekcjon­istą, poszczegól­ne his­to­rie posi­ada­ją wiele wari­antów rozstrzyg­nięć w ich kul­mi­na­cyjny­ch momen­tach. Języki posi­ada­ją włas­ną unika­tową gra­matyką i są ze sobą pow­iązane różnymi praw­idłami tak jak i w świecie real­nym. Trady­c­je Śródziemia to piękne naw­iązanie do ryc­er­skiego eto­su Śred­niowiecza. Hon­or, przy­jaźń i lojal­ność gra­ją tutaj pier­ws­zo­planową rolę. Domin­u­ją uni­w­er­sal­ne prawdy, które dla więk­szoś­ci mieszkańców Śródziemia są wręcz nat­u­ral­ne. Nie ma relaty­wiz­mu, jest abso­lu­tyzm. Zło zawsze prze­gry­wa bo taka jest kolej rzeczy,? a tri­um­fu­je dobro i praw­da.

Do książek Tolkiena zajrzeć po pros­tu warto. Każdy powinien odnaleźć w nich coś dla siebie,  żeby nie powiedzieć – cząstkę siebie. Odkry­wanie jego twór­c­zoś­ci to przy­go­da, która zostaw­ia na człowieku pięt­no do koń­ca życia. Kto raz rozs­maku­je się w jego prozie, zawsze będzie do niej wracał. Warto się zatrzy­mać choćby na chwilę, a najlepiej na dłużej, by zapoz­nać się ???z Wład­cą Pierś­cieni, Hob­bitem czy Sil­mar­il­lionem. 

Opra­cow. Ilona W.K.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J.R.R._Tolkien, https://lotr.fandom.com/pl/wiki/Kategoria:Ksi%C4%85%C5%BCki_Tolkiena

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-h6aBciHHL4
Featured
Świąteczne życzenia ?

Świąteczne życzenia ?

Życzymy Wam zad­owole­nia i satys­fakcji z pode­j­mowany­ch wyzwań.??? ???????? Niech mag­icz­na moc wig­ili­jne­go wiec­zoru przyniesie Wam spokój, wytch­nie­nie i radość.???Każda chwila świąt Boże­go Nar­o­dzenia niech żyje włas­nym pięknem, a Nowy Rok obdaru­je Was zdrowiem, pomyśl­noś­cią i szczęś­ciem.

Bib­liotekarze CKZ­iU ?

Patryc­ja Najdek, kl. 1bT5 


Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5

Mał­gorzata Migas, 1bT5
Wik­to­ria Gar­bacz, kl.1bT5
Mag­dale­na Hanisz, kl. 1bT5
Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5

Agata Szmyl, kl. 1bT5

Źródło: grafiki uczniów reklamy z klasy 1bT5

Featured
Książki na świąteczny czas ?

Książki na świąteczny czas ?

Drodzy Czytel­ni­cy, zaprasza­my po książki, które umilą Wam świąteczny ??????? czas. Pamię­ta­j­cie, że w trak­cie zdal­ne­go naucza­nia bib­lioteka jest otwarta!

Serdecznie zaprasza­my ??

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grud­nia 1981 roku o godzinie 6 rano Pol­skie Radio nadało ???wys­tąpi­e­nie gen­er­ała Woj­ciecha Jaruzel­skiego, w którym ???infor­mował on o ukon­sty­tuowa­niu się Wojskowej Rady Ocale­nia Nar­o­dowe­go (WRON) i wprowadze­niu na mocy dekre­tu Rady Państ­wa stanu wojen­nego na tere­nie całe­go kra­ju.

Władze komu­nisty­czne jeszcze 12 grud­nia przed północą rozpoczęły zatrzymy­wanie dzi­ałaczy opozy­cji i Sol­i­darnoś­ci. W ciągu kilku dni w 49 ośrod­kach inter­nowa­nia umieszc­zono około pię­ciu tysię­cy osób. W ogrom­nej oper­acji pol­i­cyjno-wojskowej uży­to 70 tysię­cy żołnierzy, 30 tysię­cy mil­ic­jan­tów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tysię­cy samo­chodów.

13 grud­nia 1981 r. na fotografi­ach i we wspom­nieni­ach jawi nam się jako dzień szary i mglisty. Zwały brud­ne­go śniegu zale­gały na poboczach ulic i chod­ników. W mias­tach stały wojskowe gaziki, mil­i­cyjne „suki” oraz ciężarowe więź­niarki. Ulice blokowali uzbro­jeni w pałki, kaski i tar­cze zomow­cy. Nad asfal­tem unosiły się opary gazu łza­w­iące­go. Pogo­da i dekret o stanie wojen­nym nie sprzy­jały fotografowa­niu, mimo to kilka osób uwieczniło tamte his­to­ryczne wydarzenia. 

Mil­ic­ja przy­go­towu­je się do zaję­cia siedz­iby Zarzą­du Regionu łódzkiej “Sol­i­darnoś­ci”, 13 grud­nia 1981 r. IPN Ld 633/25
Wojskowe trans­portery opancer­zone na uli­cach Gdańska, 15 grud­nia 1981 r. IPN Gd.433/5
Katow­ice- Brynów. Okoli­ca KWK “Wujek”(fot. archi­wum IPN)

Pamię­tamy o wszys­t­kich ofi­arach i represjonowany­ch w stanie wojen­nym. Pamię­ta­jmy o Bohat­er­ach! To dzięki ich odwadze i sile komu­nizm w końcu upadł, a Pol­ska odzyskała wol­ność.??? Im zawdz­ięcza­my to, że żyje­my dziś we włas­nym suw­eren­nym, demokraty­cznym państ­wie.

Opra­cow­ała IWK

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/13-grudnia-zapalmy-swiatlo-wolnosci,46239,https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63268,Stan-wojenny-w-dokumentach-i-na-zdjeciach-z-zasobu-Archiwum-IPN.html https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38063,Pacyfikacja-kopalni-Wujek-najwieksza-zbrodnia-stanu-wojennego.html

Featured
Barbórkowe tradycje ⚒

Barbórkowe tradycje ⚒

Bar­bórka jest ważnym świętem w pol­skim kalen­darzu od niepamięt­ny­ch cza­sów, a gór­ni­cy mają do dnia swo­jej patronki szczegól­ne pode­jś­cie. Zwycza­jowo, przed zjazdem w głąb kopal­ni, kierowali do świętej mod­l­itwę z prośbą o zapewnie­nie ochrony i bez­pieczną pracę. Pod jej wiz­erunk­iem cała śląska rodz­i­na prosiła o szczęśli­wy powrót ze zmi­any ojca, męża czy brata górnika, by mogli „szy­ch­ta zro­bić, a wybyć”.

4 grud­nia rozpoczy­na się od uroczys­tej mszy świętej i wspól­ne­go pacierza w kopal­ni­anej cechowni czy koś­ciele, po których następu­je część poświę­cona zabaw­ie. Gór­ni­cy – koniecznie w pełnym galowym mundurze i ozdob­nej cza­pce z pióro­puszem, baw­ią się na liczny­ch kon­cer­tach, fes­ty­nach – częs­to przy muzyce kopal­ni­any­ch orkiestr dęty­ch, które inicju­ją zabawę, maszeru­jąc z muzyką uli­cami osiedli zamieszkany­ch przez gór­nicze rodziny. 

Za swo­ją patronkę uważa­ją św. Bar­barę nie tylko gór­ni­cy. Ponieważ jest orę­down­iczką ochrony przed wypad­kiem lub dobrej śmier­ci, uciekamy się do niej w sytu­ac­jach, kiedy jesteśmy narażeni na szczegól­ne niebez­pieczeńst­wo. Bar­bórki obchodzą także straża­cy, hut­ni­cy, mary­narze, ryba­cy, min­erzy, saperzy, kamieniarze czy żołnierze.

Poczet sztandarowy parafii św. Anny w Janowie w mundurach górniczych. Autor Ewkaa. Źródło Wikimedia. CC 3.0
Źródło: Poczet sztan­darowy parafii św. Anny w Janowie w mundurach gór­niczy­ch. Autor Ewkaa. Źródło Wiki­me­dia. CC 3.0

Do zwycza­jów bar­bórek należy kilka związany­ch z obchodami ele­men­tów: „wyz­woliny”, czyli trady­cyjne pasowanie na górnika przez uderze­nie szpadą po ramie­niu. Każdy adept ma na tę okazję przy­go­tować kole­gom „nieckę krup­nioku” czy „napitek”. Częś­cią inic­jacji są też „skoki przez skórę”, czyli spec­jal­ny gruby far­tuch, zakładany pod ziemią przez rębaczy i pakowaczy, który trzy­ma dwóch starszy­ch górników. Zasłużeni gór­ni­cy w Bar­bórki otrzy­mu­ją parad­ne szpady.

Kilka dni przed obchodami, są orga­ni­zowane ?kar­czmy piwne. Gór­ni­cy zasi­ada­ją przy dwóch długich stołach, dzieląc się na starszy­ch i bardziej doświad­c­zony­ch – stare strzechy??‍? i młod­szy­ch, czyli strzechy młode?. Rywal­izu­ją ze sobą w sprawach piwny­ch i biesi­ad­ny­ch. Opowiada się wów­czas dow­cipy, śpiewa pieśni gór­nicze i przekazu­je prezen­ty, pow­iązane z zabawnymi wydarzeni­ami. Za niepoprawnie skom­ple­towany na tę uroczys­tość strój gór­niczy, w ramach zabawy moż­na dostać również sym­bol­iczną karę. Kobi­ety w tym cza­sie, które trady­cyjnie nie biorą udzi­ału w takim wydarze­niu, spo­tyka­ją się w ramach jego odpowied­nika – są to tzw. com­bry bab­skie.

Opra­cow­ała IWK

Z okazji Gór­niczego Świę­ta “Bar­bórki” życzymy Całej Braci Gór­niczej dużo zdrowia, wszelkiej pomyśl­noś­ci, a przede wszys­tkim spoko­jnej i bez­piecznej pra­cy. Oby Wasze­mu gór­niczemu stanowi zawsze towarzyszyła satys­fakc­ja i duma z wykony­wanej pra­cy ?⚒oraz powszech­ny sza­cunek.?

Bib­liotekarze CKZ­iU

????

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qEhashZkzmU
Featured
Zapoznaj się z ofertą taniej książki:)

Zapoznaj się z ofertą taniej książki:)

Zaprasza­my do bib­lioteki, gdzie zapoz­nasz się z pro­mo­cyjną ofer­tą księ­gar­ni Tuliszków. Moż­na nabyć zarówno książki pop­u­larno-naukowe, a także? ????lit­er­aturę piękną pol­ską i obcą dla dzieci, młodzieży i dorosły­ch.

Bib­liotekarze CKZ­iU ?

Źródło: zdję­cie ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej.

Featured
Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis

C.S. Lewis, właś­ci­wie Clive Sta­ples Lewis, urodz­ił się 29 listopada 1898 roku w Belfaś­cie, zmarł 22 listopada 1963 roku w Kilns w Anglii. Ang­iel­ski pis­arz i filolog, znany ze swoich prac doty­czą­cy­ch lit­er­atu­ry śred­niowiecznej oraz cyk­lu powieś­ci fan­tasty­czny­ch “Opowieś­ci z Narnii”.

Wal­czył pod­czas pier­wszej wojny świa­towej we Francji. Po powro­cie do Anglii pod­jął stu­dia w Oks­fordzie. Później sam został wykład­ow­cą lit­er­atu­ry śred­niowiecznej i rene­san­sowej na uni­w­er­syte­cie w Cam­bridge.

Był związany z kręgiem J. R. R. Tolkiena, Charlesa Williamsa i Owe­na Barfiel­da (tzw. Inklin­gowie), z którymi zaj­mował się lit­er­aturą fan­ta­sy, baś­ni­ami, leg­en­dami.

IWK

Biografia CS Lewisa, brytyjskiego pisarza
Źródło: https://www.greelane.com/pl/humanistyka/literatura/biography-of-c-s-lewis-4777988/

Poniżej ??muzyka z fil­mu Opowieś­ci z Narnii. ?Film?? na pod­staw­ie cyk­lu sied­miu powieś­ci fan­ta­sy napisany­ch przez C.S. Lewisa. Uważany za klasykę lit­er­atu­ry? dziecięcej oraz najlep­szą pracę autora, sprzedał się w pon­ad stu dwudzi­es­tu mil­ionach egzem­plarzy w czter­dzi­es­tu jeden językach.

Źródło: https://youtu.be/XUfBZ491IVU
Featured
11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada, jako roczni­ca odzyska­nia przez Naród Pol­ski niepodległe­go? ?bytu państ­wowe­go i jako dzień po wsze cza­sy związany z wielkim imie­niem Józe­fa Pił­sud­skiego, zwycięskiego Wodza Nar­o­du w walka­ch o wol­ność Ojczyzny — jest uroczystym Świętem Niepodległoś­ci”.

W czwartek 11 listopada obchodz­imy 103. rocznicę odzyska­nia przez naszą Ojczyznę niepodległoś­ci po 123 lat­ach niewoli aus­tri­ack­iej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za świę­to państ­wowe ustawą z 23 kwiet­nia 1937 r. o Świę­cie Niepodległoś­ci, ale uroczys­te obchody odby­wały się już wcześniej.

W między­wo­jniu określe­nie daty odrodzenia Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pozostawało kwest­ią dyskusyjną. Wąt­pli­woś­ci nie budz­ił nato­mi­ast jej sym­bol­iczny charak­ter, bowiem nie sposób było wskazać jed­ne­go wydarzenia przesądza­jące­go o wskrzesze­niu pol­skiej państ­wowoś­ci. Wybór daty Świę­ta Niepodległoś­ci wiązał się z zakończe­niem I wojny świa­towej w wyniku pod­pisa­nia roze­j­mu w Com­piègne 11 listopada 1918 r. W tym samym cza­sie Rada Regen­cyj­na, organ władzy zwierzch­niej Królest­wa Pol­skiego, przekaza­ła władzę wojskową i naczel­ne dowództ­wo wojsk pol­s­kich, jej podległy­ch, Józe­fowi Pił­sud­skiemu, który dzień wcześniej powró­cił do Warsza­wy z niewoli w Magde­bur­gu. Trzy dni później Rada powierzyła mu także władzę cywilną. Przyszłe­mu Naczel­nikowi Państ­wa pod­porząd­kował się Tym­cza­sowy Rząd Repub­liki Pol­skiej w Lublin­ie pod prze­wod­nictwem Ignace­go Daszyńskiego, dzi­ała­ją­cy od 7 listopada.

Pier­wszy raz odzyskanie niepodległoś­ci powszech­nie upamięt­niono 14 listopada 1920 r. Wcześniej nie było to w pełni możli­we ze wzglę­du na toczące się walki o ksz­tałt granic i byt Rzeczy­pospo­litej. W lat­ach 1919 — 1936 obchody odzyska­nia niepodległoś­ci odby­wały się zwyk­le w pier­wszą niedzielę po 11 listopada i miały charak­ter wojskowy. W całym kra­ju odby­wały się wów­czas rewie wojskowe, msze święte za Ojczyznę i uroczys­toś­ci państ­wowe. W Bel­wed­erze zaś orga­ni­zowano cer­e­monie wręcza­nia orderów Vir­tu­ti Mil­i­tari za męst­wo okazane w wal­ce o wol­ność. Dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada for­mal­nie uznano za datę odzyska­nia niepodległoś­ci.

W cza­sie II wojny świa­towej obchodze­nie Świę­ta Niepodległoś­ci było zabro­nione. Pamięć⏳ jed­nak kul­ty­wowano kon­spir­a­cyjnie, głównie w ramach dzi­ałań „małe­go sab­o­tażu”. Na murach miast pojaw­iały się okolicznoś­ciowe napisy, a w miejs­cach o trwałej sym­bo­l­ice nar­o­dowej składano wieńce i mocow­ano biało-czer­wone flagi.

Po wojnie Kra­jowa Rada Nar­o­dowa ustawą z 22 lip­ca 1945 r. o ustanowie­niu Nar­o­dowe­go Świę­ta Odrodzenia Pol­ski uczyniła świętem państ­wowym 22 lip­ca, rocznicę ogłoszenia Man­i­fes­tu Pol­skiego Komite­tu Wyz­wole­nia Nar­o­dowe­go w 1944 r., jed­nocześnie znosząc Świę­to Niepodległoś­ci. Aż do 1989 r. cele­browanie 11 listopada groz­iło repres­jami aparatu komu­nisty­czne­go PRL. Odby­wały się jed­nak patri­o­ty­czne man­i­fes­tac­je, uznawane za niele­gal­ne zgro­madzenia.

Świę­to Niepodległoś­ci obchod­zone 11 listopada zostało przy­wró­cone przez Sejm Pol­skiej Rzeczy­pospo­litej Ludowej ustawą z 15 lute­go 1989 r. pod nazwą „Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci”. Z kolei 11 listopada 1997 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pod­jął uch­wałę głoszącą m. in.: „Ta uroczys­ta roczni­ca skła­nia także do reflek­sji nad półwieczem, w którym wol­noś­ciowe i demokraty­czne aspirac­je Polaków były dław­ione przez??? hitlerows­kich i sowiec­kich oku­pan­tów, a następ­nie – obcą naszej trady­cji – pod­porząd­kowaną Związkowi Radzieck­iemu komu­nisty­czną władzę”.

Przy­go­towała Ilona W.K.

Źródło: Wys­tawa 11 Listopada Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci, autor wys­tawy IWK.
Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Poniżej ????piosenka w wyko­na­niu Jacka Wój­ci­ck­iego. Utwór to słowa z wier­sza Adama Asnyka o tymże tytule. Muzyka Zbig­niewa Preis­nera.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3tOZvDO1iSk

Featured
7 listopada – rocznica urodzin?? Marii Skłodowskiej-Curie Wspomnienie wybitnej uczonej

7 listopada – rocznica urodzin?? Marii Skłodowskiej-Curie Wspomnienie wybitnej uczonej

Czy Maria Skłodowska-Curie była Żydówką? | CiekawostkiHistoryczne.pl
Źródło: fot. https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/07/24/czy-maria-curie-sklodowska-byla-zydowka/

Maria Skłodowska-Curie to wyjątkowa postać, która dzięki swo­jej deter­mi­nacji i niezwykłym osiąg­nię­ciom trwale zapisała się na kar­tach his­torii – jedy­na w dzie­jach dwukrot­na noblistka, pier­wsza kobi­eta, która otrzy­mała tytuł dok­tora nauk ścisły­ch i pier­wsza kobi­eta pro­fe­sor Sor­bony. Od cza­sów świet­noś­ci pozosta­je ikoną badaczki, która udowod­niła, że w świecie nauki jest miejsce nie tylko dla mężczyzn. O niesamow­ity­ch sukce­sach Skłodowskiej, m.in. odkryciu nowych pier­wiastków (polonu i radu), mówi się na całym świecie. Poniżej przed­staw­ię 20 mniej znany­ch fak­tów, doty­czą­cy­ch życia oso­bis­te­go i naukowe­go genial­nej Polki. 

1. Maria już w wieku 4 lat potrafiła płyn­nie czy­tać.

2. Znała cztery języki obce – ang­iel­ski, fran­cuski, niemiecki i rosyjski.

3. Po śmier­ci starszej siostry – Zofii, a następ­nie matki, Maria wyrzekła się wia­try katolick­iej i została ateistką. Wiarę i Boga zastąpiła jej wów­czas nauka.

4. Początkowo na stu­dia do Paryża udała się starsza sios­tra Marii – Bro­nisława, którą Maria wspier­ała finan­sowo, zara­bi­a­jąc na udziela­niu korepety­cji. Kilka lat później, po znalezie­niu pra­cy i stałym osadze­niu się, Bro­nisława zaprosiła Mar­ię, aby ta mogła rozpocząć swo­je stu­dia we Francji.

5. Jed­ną z pasji Marii był teatr – wys­tępowała m.in. w ama­torskim teatrze w trak­cie studiów. Tam też poz­nała i zaprzy­jaźniła się z Igna­cym Janem Paderewskim.

6. Maria Skłodowska i Piotr Curie już po roku zna­jo­moś­ci wzięli ślub, a w podróż poślub­ną udali się na row­er­ach.

7. Maria uwiel­bi­ała góry – w 1899 r. wraz z mężem wspięła się na Rysy, do tego w długiej sukni.

8. W prace, skutku­jące odkryciem radu, oprócz Marii i Pio­tra był zaan­gażowany także ich współpra­cown­ik – Gus­tav Bémont, o którym jed­nak bard­zo rzad­ko się wspom­i­na.

9. Nagro­da Nobla z dziedziny fizyki za okrycie promieniotwór­c­zoś­ci została przyz­nana nie tylko Marii, ale także jej mężowi Piotrowi Curie oraz fizykowi – Hen­riemu Bec­querelowi, od które­go nazwiska pochodzi jed­nos­tka radioak­ty­wnoś­ci – bek­erel.

10. Maria sama wymyśliła ter­miny: promieniotwór­c­zość i radioak­ty­wność.

11. Piotr Curie przeprowadz­ił na sobie doświad­cze­nie zbliże­nia do skóry swo­jej ręki próbki radu, co spowodowało głębok­ie oparze­nie. Mężczyz­na obser­wował ranę i notował pro­ces jej pow­stawa­nia oraz goje­nia się. Dzięki jego szczegółowym zapiskom ekspery­ment naprowadz­ił lekarzy na sposób wyko­rzys­ta­nia pier­wiastków promieniotwór­czy­ch w ter­apii chorób skóry, w tym nowot­worów.

12. Wielo­let­nim przy­ja­cielem Marii był Albert Ein­stein. Kobi­eta napisała dla niego rekomen­dację, która najpraw­dopodob­niej pomogła mu w zdoby­ciu posady aka­demick­iej na Politech­nice w Zurychu. Częs­to też odwiedza­li się nawza­jem – albo Ein­stein przy­jeżdżał do Marii z żoną do Paryża, albo ona z córkami bywała u niego w szwa­j­cars­kich Alpach. „Pani Maria Curie jest – ze wszys­t­kich ludzi na świecie – jedynym niezep­su­tym przez sławę człowiekiem” – pisał Albert Ein­stein.

13. Fran­cuska Akademia Nauk odrzu­ciła kandy­daturę Marii, ze wzglę­du na ówczes­ną dyskrymi­nację kobi­et w nauce. Nato­mi­ast pier­wszą kobi­etą przyjętą do Akademii wiele lat później była dok­toran­tka Skłodowskiej.

14. Pod­czas I wojny świa­towej Skłodowska skon­struowała spec­jal­ne aparaty rentgenowskie do szy­bkiej diag­nos­tyki ran­ny­ch żołnierzy i po zda­niu prawa jazdy (co również było rzad­koś­cią wśród kobi­et), w tym na ciężarówki, jeźdz­iła z nimi do szpi­tali polowych wraz z córką Irene oraz lekarza­mi wojskowym, gdzie m.in. szkoliła tech­ników radi­ologów. 

15. Maria założyła Insty­tut Rad­owy w Paryżu, z które­go wywodz­iło się jeszcze czworo lau­re­atów Nagrody Nobla. Oprócz tego z jej inic­jaty­wy w 1932 r. pow­stał Insty­tut Rad­owy w Warsza­w­ie, który obec­nie nosi nazwę Nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

16. Kilka lat po śmier­ci męża Polka wdała się w romans z żonatym, fran­cuskim fizykiem – Paulem Langevinem, który zde­cy­dował się dla niej porzu­cić swo­ją rodz­inę. Ich relac­ja, ze wzglę­du na bard­zo złe komen­tarze opinii pub­licznej, a także groźby kierowane do Skłodowskiej, kosz­towała ją zała­manie na zdrow­iu. Wiele lat później wnuk fizyka ożenił się z wnuczką Marii Skłodowskiej, a do tego obo­je byli naukow­cami – fizykami nuk­learnymi.

17. Śmierć Marii Skłodowskiej-Curie przyp­isy­wano skutkom napromieniowa­nia jonizu­jące­go pod­czas wielo­let­nich badań nad radem, polonem i uranem. Obec­nie jed­nak naukow­cy skła­ni­a­ją się raczej ku tezie, iż główną przy­czyną ane­mii aplas­ty­cznej, na którą zmarła Maria, były ogrom­ne dawki promieniowa­nia, na które uczona była narażona przy robi­e­niu zdjęć rentgenows­kich pod­czas wojny.

18. Mar­ię pochowano w ołowianej trum­nie, a wszys­tkie jej rzeczy oso­bis­te są skażone izo­topem radu. Notatki uczonej prze­chowywane są w spec­jal­ny­ch, ołowiany­ch naczy­ni­ach.

19. Starsza córka Marii – Irene Joliot-Curie – wraz ze swoim mężem dostała Nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwór­c­zoś­ci.

20. 11 listopada 2018 r. Skłodowska otrzy­mała pośmiert­nie Order Orła Białe­go. W tym samym roku mag­a­zyn „BBC His­to­ry” opub­likował wyniki rankingu, w którym wybra­no sto kobi­et, mają­cy­ch najwięk­szy wpływ na his­torię świata. Pier­wsze miejsce zajęła Maria Skłodowska-Curie.

Wszys­tko, co widzi­ałam nowe­go i czego się uczyłam, zach­wycało mnie. Było to jak­by objaw­ie­nie nowe­go świata, świata wiedzy, do które­go naresz­cie otwarto mi wol­ny dostęp.“ 

Maria Skłodowska-Curie

Zachę­cam do obe­jrzenia fil­mu „Maria Skłodowska-Curie”. Opowieść o niesamow­itym życiu odkry­w­czyni dwóch pier­wiastków – polonu i radu, ale także portret Skłodowskiej, jakiej nie znal­iśmy – czułej matki, kocha­jącej żony, kobi­ety charyz­maty­cznej, zde­cy­dowanej, choć pełnej dylematów i sprzecznoś­ci.

W roli tytułowej w filmie wys­tąpiła Karoli­na Gruszka. Part­neru­ją jej m.in. Iza Kuna w roli Bro­nisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Ein­stein, Jan Frycz jako Ernest Solvay – założy­ciel Między­nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Fizyki oraz Daniel Olbrych­ski jako Emile Ama­gat – zagorza­ły prze­ci­wnik Marii.

Ilona W.K.

Poniżej zwias­tun fil­mu????

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=HAqRN6u2Yls
Featured
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sleeveface- ubrani w książkę”

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sleeveface- ubrani w książkę”

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że konkurs fotograficzny pt. „Sleeve­face- ubrani w książkę” został rozstrzyg­nię­ty. 

Konkurs miał na celu rozwi­janie zain­tere­sowa­nia fotografią i czytel­nictwem jako for­mami spędza­nia cza­su wol­ne­go. Fotografia ma zdol­ność angażowa­nia, inspirowa­nia twór­ców oraz wzbudza­nia emocji u odbior­ców.

Po długich naradach jury konkur­sowe wybrało 1 pier­wszą nagrodę oraz wyróżnie­nie. Lau­reaci konkur­su otrzy­ma­ją nagrody w postaci książek.

Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom, którzy pod­jęli wyzwanie i wzięli udzi­ał w konkur­sie. Zwycięz­com grat­u­lu­je­my i zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w naszy­ch przyszły­ch konkur­sach.  

Fotografia uczen­ni­cy Urszuli Nogi 

Lau­reaci konkur­su:

Urszu­la Noga z kl. IV cT5 

Wyróżnie­nie: Mał­gorzata Migas z kl. I bT5

Featured
Halloween w bibliotece

Halloween w bibliotece

Dynie, stra­chy, czarown­ice i .… książki w Bib­liote­ce czyli STRRRASZNIE FAJNA KSIĄŻKA do poczy­ta­nia w szkol­nej bib­liote­ce.??? Spec­jal­na propozy­c­ja książek dla młodzieży??? i dorosły­ch przy­go­towana w formie ekspozy­cji w ??????Cen­trum Ksz­tałce­nia zawodowe­go i Ustaw­iczne­go zaw­ier­ała najbardziej poczyt­ne tytuły książek o tem­atyce ??sen­sacyjnej, krymi­nal­nej,?? a także lit­er­aturę grozy. Tak spędzil­iśmy Hal­loween ?????w bib­liote­ce!

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
Halloween…zapraszamy po mroczne książki

Halloween…zapraszamy po mroczne książki

Czas odkurzyć kostium wiedźmy ??‍♂️?lub wam­pi­ra, zacząć drążyć dynie?? i zaopa­trzyć się w spory zapas słody­czy – nad­cią­ga Hal­loween! To ukochane przez dzieci i młodzież świę­to jest ide­al­ną okazją do wspól­nej zabawy w szkole i w bib­liote­ce!!!

Zaprasza­my po książki??? i cukierki:)

Źródło: grafika IWK

Dla mnie Hal­loween może być codzi­en­nie. Wszyscy nosilibyśmy cały czas maski.? Chodzilibyśmy po mieś­cie i zaw­ier­ali zna­jo­moś­ci, zan­im byśmy się dowiedzieli, jak wyglą­damy pod prze­braniem.

R. J. Pala­cioCud chłopak

Featured
Bibliotekarki CKZiU zapraszają !!!

Bibliotekarki CKZiU zapraszają !!!

Szanowni Czytel­ni­cy,

kole­jny raz, dzięki współpra­cy ?z Księ­gar­nią i Hur­town­ią Taniej Książki Tuliszków, nasza ? bib­lioteka wzbo­gaciła się o nowe tytuły. Tym razem może­my zagłębić się w świat odległy­ch cywiliza­cji, przeżyć podróż w przyszłość, zas­tanow­ić się nad prob­le­mami świata i ocenić kondy­cję współczes­ne­go człowieka, zniknąć w zapom­ni­anym ogrodzie, rozmyślać  o miłoś­ci, spędz­ić chwilę z pechową dziew­czyną lub rozwiązać zagad­kę krymi­nal­ną.…  miłej lek­tu­ry.

                                                                 B.P.

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej CKZ­iU

Featured
Patroni roku 2022 – Konopnicka, Wybicki, Rutkiewicz, Grzegorzewska

Patroni roku 2022 – Konopnicka, Wybicki, Rutkiewicz, Grzegorzewska

Sejm ustanow­ił patronów roku 2022. Uhonorowani zostali: Maria Konop­nicka, Józef Wybicki, Wan­da Rutkiewicz i Maria Grze­gorzewska.

Źródło:pl. freepik.com

Maria Konopnicka

Pol­ska pis­arka, poet­ka, tłu­maczka i pub­l­i­cys­tka. W 2022 roku przy­pada 180. roczni­ca jej urodz­in (23 maja 1842). Z tej okazji Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej postanow­ił uhonorować jed­ną z najwybit­niejszy­ch pis­arek w his­torii, real­istkę, twór­czynię Roty.

W uch­wale w spraw­ie ustanowienia roku 2022 rok­iem Marii Konop­nick­iej przy­pom­ni­ano krótki biogram pis­arki: Maria Konop­nicka debi­u­towała w cza­sopiśmie „Kaliszan­in” w 1870 roku, uży­wa­jąc pseudon­imu „Marko”. W 1881 roku wydała pier­wszy tomik poezji. Redagowała pis­mo „Świt”, współpra­cow­ała z tygod­nikiem „Bluszcz”, pisała now­ele. Była hon­orową członk­inią Towarzyst­wa Szkoły Ludowej. Na łamach m.in. „Kuri­era Warsza­wskiego” zaj­mowała się kry­tyką lit­er­acką. Zasłynęła prozą i utworami skierowanymi do dzieci. W 1908 roku opub­likowała Rotę – wier­sz, który był jej protestem prze­ciw poli­tyce ger­man­iza­cji w zaborze pruskim. Za pomocą utworów protestowała prze­ci­wko ustro­jowi oraz niespraw­iedli­woś­ci społecznej. Uczest­niczyła w pro­teś­cie prze­ci­wko prześlad­owa­niu dzieci pol­s­kich we Wrześni, akcji potępi­a­jącej repres­je władz prus­kich. Wal­czyła o prawa kobi­et, o pomoc dla więźniów poli­ty­czny­ch i krymi­nal­ny­ch.

Józef Wybicki

Kole­jnym patronem został Józef Rufin Wybicki, który napisał Pieśń Legionów Pol­s­kich we Włoszech będącą od 1927 roku pol­skim hym­nem nar­o­dowym. W 2022 roku minie dokład­nie 200 lat od jego Wybick­iego, 275 lat od urodz­in i 225 lat od pow­sta­nia wspom­ni­anej Pieśni.

W uch­wale odd­ano hołd doko­nan­iom Wybick­iego. Pod­kreślono również, że: kari­erę poli­ty­czną rozpoczął od udzi­ału w elekcji królewskiej Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego w 1764 roku. Do his­torii przeszła jego protes­tac­ja zgłos­zona w trak­cie sej­mu Rep­ni­nowskiego w 1769 roku, która przez współczes­ny­ch uznawana jest za jed­no z pier­wszy­ch dzi­ałań kon­fed­er­acji barskiej, do której Wybicki dołączył. Wielokrot­nie był posłem na Sejm, jed­nak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki z 1788–1792 roku. Pomi­mo to brał udzi­ał w pra­cach nad wdroże­niem Kon­sty­tucji 3 maja jako przed­staw­iciel stanu mieszcza­ńskiego. Po inter­wencji rosyjskiej i zwycięst­wie tar­gow­iczan, wziął udzi­ał w tajny­ch przy­go­towa­ni­ach do wybuchu Insurekcji koś­ciuszkowskiej. Po upad­ku Insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie dzięki jego staran­iom udało się uzyskać zgodę na utworze­nie wojska pol­skiego u boku Francji.

Wanda Rutkiewicz

Trze­cią uhonorowaną postacią jest Wan­da Rutkiewicz. W 2022 roku upły­wa 30. roczni­ca śmier­ci Wandy Rutkiewicz-Błaszkiewicz, pol­skiej himalaistki świa­towej sławy. Zdobyła, jako trze­cia kobi­eta na świecie i jako pier­wsza osoba z Pol­ski, szczyt Mount Ever­estu oraz jako pier­wsza kobi­eta szczyt K2.

Maria Grzegorzewska

Do grona patronów roku 2022 dołącza Maria Grze­gorzewska, twór­czyni ped­a­gogiki spec­jal­nej w Polsce. Była też ped­a­gogiem spec­jal­nym, tyflope­d­a­gogiem, tyflopsy­cholo­giem. Dzi­ałała społecznie. W uch­wale przy­pom­ni­ano jej słowa „Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą dzi­ała­nia”.

W roku 2022 mija 100 lat od utworzenia Państ­wowe­go Insty­tu­tu Ped­a­gogiki Spec­jal­nej, obec­nie Akademii Ped­a­gogiki Spec­jal­nej im. Marii Grze­gorzewskiej w Warsza­w­ie, insty­tucji, która została założona przez prof. Mar­ię Grze­gorzewską.

Źródło : https://lustrobiblioteki.pl/2021/10/patroni-roku-2022-konopnicka-wybicki-rutkiewicz-grzegorzewska/,freepik.com

Featured
Wirtualne Targi Książki Empiku!

Wirtualne Targi Książki Empiku!

Weź udzi­ał w Wirtu­al­ny­ch Tar­gach Książki Empiku! To najwięk­sze lit­er­ack­ie wydarze­nie jesieni odby­wa się w dni­ach 13–26 października na www.empik.com/wirtualne-targi-ksiazki.??? Wybier­aj wśród mnóst­wa atrakcji – czeka­ją na Ciebie pre­miery, spotka­nia z pol­skimi i zagranicznymi autorami, a także liczne pro­moc­je.?

Źródło: https://www.empik.com/empikultura/katarzyna-berenika-miszczuk-premiera-wirtualne-targi-ksiazki,121207,a
Źródło: https://www.empik.com/empikultura/john-flanagan-premiera-wirtualne-targi-ksiazki,121203,a

Featured
Konkurs Fotograficzny “Sleeveface- ubrani w książkę”

Konkurs Fotograficzny “Sleeveface- ubrani w książkę”

Konkurs fotograficzny z książką w tle “Sleeve­face” – ter­min do 28.10.2020 r. Udzi­ał w konkur­sie pole­ga na wyko­na­niu niebanal­ne­go zdję­cia przed­staw­ia­jące­go osoby fotografowane ???‍??z zasłoniętą przez okład­kę książki częś­cią ciała. W efek­cie pow­sta­je złudze­nie prezen­tu­jące kreaty­wne, śmieszne połącze­nie fotografowanej osoby z ilus­tracją na okład­ce. Należy tak zapo­zować lub ustaw­ić się do zdjęć, aby poza stała się „ele­mentem” okład­ki, który „wychodzi” poza książkę.

Źródło: grafika IWK

Przepis na dobre sleeve­face w bib­liote­ce szkol­nej:

 1. Wybierz książkę, która będzie przed­miotem sesji – zaprasza­my do korzys­ta­nia z nowoś­ci w bib­liote­ce szkol­nej
 2. Do każdej okład­ki przy­go­tuj styl­iza­cję – ubra­nia, mak­i­jaż, fryzurę, rek­wiz­y­ty
 3. Wybierz miejsce sesji – bib­lioteka szkol­na czeka na Ciebie!
 4. Poproś koleżankę lub kolegę o pomoc w przy­go­towa­niu sesji 
 5. Zrób zdję­cie i wyślij do na nas na adres: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl

Reg­u­lam­in konkur­su fotograficzne­go „Ubrani w książkę czyli Sleeve­face w bib­liote­ce”

ORGANIZATOR Bib­lioteka CKZ­iU w Jaworznie

CELE KONKURS

 • pop­u­laryza­c­ja czytel­nict­wa poprzez zain­tere­sowanie grafiką książki
 • pop­u­laryza­c­ja fotografii jako akty­wnej i kreaty­wnej formy spędza­nia wol­ne­go cza­su
 • prezen­tac­ja fotografii jako formy wyrazu artysty­czne­go i wrażli­woś­ci este­ty­cznej
 • rozwi­janie wyobraźni i kreaty­wnoś­ci
 • wzbudzanie zain­tere­sowa­nia księ­gozbiorem bib­lioteki szkol­nej

UCZESTNICY

 • Uczest­nikami konkur­su mogą być uczniowie CKZ­iU w Jaworznie

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem konkur­sowym jest wyko­nanie fotografii tech­niką sleeve­face.
 2. Każdy uczest­nik Konkur­su może zgłosić maksy­mal­nie 2 zdję­cia.
 3. Do fotografii najlepiej użyć książek, jakie dostęp­ne są w bib­liote­ce szkol­nej CKZ­iU lub z włas­ny­ch zbiorów bib­lioteki.
 4. Zdję­cia wraz z wyma­ganymi infor­ma­c­jami przesłać na adres e-mailowy: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl ???W tema­cie należy wpisać „Sleeve­face”, a w treś­ci wiado­moś­ci należy podać imię i nazwisko, email, klasę oraz nr kon­tak­towy tele­fonu (nieobow­iązkowo).
 5. Ter­min przysyła­nia prac: do dnia 28.10.2021 r.
 6. Fotografie muszą speł­ni­ać następu­jące wyma­gania tech­niczne: for­mat zapisu: JPG, maksy­mal­na pojem­ność: 10 MB, min­i­mal­na rozdziel­czość: 1024x768, zdję­cia mogą być pod­dane obróbce graficznej, przesyłany plik ze zdję­ciem musi być opisany imie­niem i nazwiskiem jego autora oraz tytułem wyko­rzys­tanej książki.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I NAGRODY

 • Oceny prac oraz przy­dzi­ału nagród dokona spec­jal­nie powołane jury. Decyz­ja jury jest ostate­cz­na i nie przysługu­je od niej tryb odwoław­czy.
 •  Oce­na zdjęć dokony­wana będzie w opar­ciu o następu­jące kry­te­ria: tech­nika wyko­na­nia, uję­cie tem­atu, kom­pozy­c­ja zdję­cia, wartoś­ci artysty­czne, este­ty­czne i mery­to­ryczne zdjęć, spełnie­nie wymogów for­mal­ny­ch, kreaty­wność.
 • Ogłosze­nie wyników konkur­su: do 05.11.2021 r.
 • Lau­reaci zostaną powiadomieni mailowo lub tele­fon­icznie o ter­minie i sposo­bie real­iza­cji nagród. 
 • Nagro­dami w konkur­sie będą książki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zgłosze­nie prac/zdjęć na Konkurs jest równoz­naczne z oświad­cze­niem, iż osoba nadsyła­ją­ca:

 • jest autorem/autorką załąc­zone­go zdję­cia,
 • wyraża zgodę na nieod­płat­ne wyko­rzysty­wanie przez Orga­ni­za­tora Konkur­su nadesłane­go zdję­cia w dowol­nym cza­sie i formie, 
 • przyj­mu­je warunki Reg­u­laminu Konkur­su,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich dany­ch osobowych zgod­nie z ustawą o Ochronie Dany­ch Osobowych oraz, że zdję­cia nie były wcześniej nigdzie pub­likowane,
 • uczest­nik przesyła­jąc fotografię zapew­nia, że osoba, której wiz­erunek zna­j­du­je się na fotografii wyraz­iła zgodę na nieod­płat­ną pub­likację tego wiz­erunku.

Featured
Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Bib­lioteka szkol­na ?włącza się w obchody Między­nar­o­dowe­go Świę­ta Bib­liotek Szkol­ny­ch. To październikowe świę­to, ustanowione przez ???? Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Bib­liotekarst­wa Szkol­ne­go (ang. Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tion of School Librar­i­an­ship) w 1999 r., obchod­zone było przez jeden dzień, a od 2008 r. – przez cały październik. Świę­to ma na celu zwróce­nie uwagi na ogrom­ną rolę bib­lioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwi­ja­niu zain­tere­sowań czytel­niczy­ch.
Hasło tegoroczne­go Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch brzmi “Z książką Ci do twarzy”.

W ramach obchodów MMBS zaprasza­my uczniów do akty­wne­go uczest­nict­wa w akc­jach orga­ni­zowany­ch przez nauczy­cieli-bib­liotekarzy, do odwiedza­nia bib­lioteki i zapoz­na­nia się z księ­gozbiorem bib­lioteki.

Pro­gram obchodów Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch

 1. Konkurs fotograficzny “Sleeve­face- ubrani w książkę” – ter­min do 28.10.2020 r. Udzi­ał w konkur­sie pole­ga na wyko­na­niu niebanal­ne­go zdję­cia przed­staw­ia­jące­go osoby fotografowane z zasłoniętą przez okład­kę książki częś­cią ciała.
 2. Wys­tawa “Książki naszy­ch noblistów” – wys­tawa w bib­liote­ce książek autorstwa pol­s­kich noblistów – cały miesiąc.
 3. Bookcross­ing – bib­lioteka wznaw­ia akcję uwal­ni­a­nia książek. “Uwol­nione książki” moż­na zostaw­iać na regale zna­j­du­ją­cym się przed bib­lioteką szkol­ną – cały miesiąc.

Reguły orga­ni­za­cji poszczegól­ny­ch akcji i konkursów dostęp­ne w bib­liote­ce szkol­nej. Zaprasza­my do udzi­ału.

Bib­liotekarze CKZ­iU

ks.jpg
Featured
Dzień Chłopaka!!!

Dzień Chłopaka!!!

Drodzy Panowie, wiecie czy nie wiecie, dziś jest Wasze świę­to! Dzień Chłopaka ??‍♂️ przy­pada na 30 wrześ­nia i z tej okazji składamy Wam najserdeczniejsze życzenia i mamy dla Was muzy­czny prezent…????????????

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lWXSUuosxtk

Z roku na rok Dzień Chłopaka zysku­je coraz więk­szą pop­u­larność. Świę­to to obchod­zone jest przez mały­ch chłopców oraz tych bardziej dojrza­ły­ch i starszy­ch. Świę­to to wpisało się na stałe do kalen­darza. Dzień Chłopaka 2021 wypada w czwartek 30 wrześ­nia.

W inny­ch kra­jach dzień ten obchod­zony w inny­ch ter­mi­nach. W Nor­wegii Dzień Chłopaka obchod­zony jest 7 października, w Indi­ach i Meksyku — 19 października, a w Kanadzie — 25 listopada. W Wielkiej Bry­tanii Dzień Chłopaka świę­tu­je się 5 kwiet­nia. W Japonii świę­to to ma swo­ją najdłuższą trady­cję (obchod­zono je tam już w VI w.n.e.), po II wojnie świa­towej zostało przemi­anowane na Dzień Dziecka i w takiej formie obchod­zone jest co roku 5 maja.

Featured
Jesień w malarstwie i poezji

Jesień w malarstwie i poezji

Jesień to jed­na z najbardziej mal­own­iczy­ch pór roku, wyjątkowo wdz­ięcz­na dla malarzy i poet­ów . Czas jesieni od stule­ci pocią­gał naszy­ch malarzy, zwłaszcza tych, którzy byli wrażli­wi na przy­rodę, gdyż od dziecińst­wa byli związani z naturą: polem, lasem, past­wiskami, rozlewiskami rzek. 

Źródło: Józef Cheł­moński, Jesień, fot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilus­tracji WN PWN SA © Wydawnict­wo Naukowe PWN

Józef Cheł­moński mal­ował jesi­en­ne odlo­ty żurawi, zagrody chłop­skie o jesi­en­nej porze, cza­jki nad jesi­en­nymi rozlewiskami, pas­tuszków przy ognisku, jesi­en­ną orkę, stogi na wschod­nich kre­sach, jesi­en­ne mgły poran­ne nad Styrem. Stanisław Kamocki przed­staw­iał dworki  w opraw­ie jesi­en­ny­ch liś­ci, cho­choły, jesi­en­ne kra­jo­brazy. Józef Mehof­fer jest twór­cą piękne­go obrazu, przed­staw­ia­jące­go jezioro jesienią. Fer­dy­nand Ruszczyc namalował  pejzaż ze stogami oraz Pejzaż jesi­en­ny o zachodzie słoń­ca (1907). W Muzeum Nar­o­dowym w Krakowie zwraca uwagę zwiedza­ją­cy­ch  fas­cynu­ją­cy  obraz Stanisława Witkiewicza pod znaczą­cym tytułem Jesieniowisko (1894), przed­staw­ia­ją­cy  potężne zbocze tatrza­ńskie, majes­tat groźny­ch gór i – w cen­trum obrazu – maleńką postać górala, grze­jące­go się przy płonącej watrze.

Źródło: https://kukulturze.pl/20-jesiennych-obrazow-na-pierwsze-dni-jesieni/ Stanisław Igna­cy Witkiewicz, Portret Zofii Małeck­iej

Jesi­en­na pora od wieków uwodz­iła także  pis­arzy i poet­ów. Win­cen­ty Pol w wier­szu Na jesieni przed­staw­iał tę porę roku trady­cyjnym opisem:

Coraz ciszej. Wrze­sień! Wrze­sień!

Słońce rzu­ca blask z ukosa

I dzień krót­szy, chłod­na rosa –

Ha, i jesień – pol­ska jesień!

W podob­ny, nieco ilus­tra­cyjny sposób,  jesień przed­staw­iało wielu poet­ów. W miarę upły­wu lat kon­wenc­je lit­er­ack­ie zmieni­ały się. Na przykład,  w wieku dwudzi­estym Stanisław Gro­chowiak,  oczarowany – co prze­cież nat­u­ral­ne – tą porą  roku, czyni  nie ją przed­miotem uwagi, lecz zapewne jakąś bard­zo sym­pa­ty­czną, bliską mu kobi­etę.

Tęsknię za tobą jesi­en­nie –

Za tobą odległą

O zim­ne deszcze –

Szukam cię w nocy

Ciem­nej,

W taki mrok,

W taki chłód

Jesień  — najbardziej zjawiskowa pora roku. Jej rozkosz inspirowała malarzy, pisali o niej z zach­wytem poe­ci, jej czaru­jącą mag­ię podzi­wia każdy! Ponieważ jesień – to nie tylko deszcz, mgła i zim­no. Jesień – to kale­j­doskop barw, pstrokate para­sole, wyjazdy do lasu na grzy­by i oczy­wiś­cie czas na nas­tro­jową muzykę, cho­ci­ażby z reper­tu­aru Czesława Nieme­na ????

IWK

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw

Featured
Kiermasz Podręczników Używanych już za nami!!!

Kiermasz Podręczników Używanych już za nami!!!

Wrześniową  trady­cją naszej szkoły są kier­masze podręczników.?? W dni­ach 9 i 16 wrześ­nia w CKZ­iU odbył się kier­masz podręczników, zor­ga­ni­zowany przez ??‍???‍?????‍♀️ Bib­liotekarzy szkol­nej bib­lioteki.?? W  holu budynku III zgro­madz­iły się tłumy zain­tere­sowany­ch zarówno kup­nem jak i sprzedażą książek . Tegorocz­na akc­ja cieszyła się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią. Mamy nadzieję, że za rok sukces się powtórzy.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
17 września – Dzień Sybiraka 82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września – Dzień Sybiraka 82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Sejm ustanowił 17 września Dniem Sybiraka

W 2013 r. Sejm RP ustanow­ił 17 wrześ­nia Dniem Sybi­raka. Tego dnia Sybira­cy spo­tyka­ją się przed pom­nikiem Gol­go­ty Wschodu na gdańskim Cmen­tarzu Łos­tow­ickim, a następ­nie w Szym­barku na Kaszubach w Cen­trum Edukacji i Pro­mocji Regionu. Moż­na tam zobaczyć Dom Sybi­raka przy­wieziony z Syberii, pociąg, którym wywożono Polaków na zsyłkę i rep­liki łagrów. W koś­ciele im. św. Rafała Kali­nowskiego zna­j­du­ją się pamiątki podarowane przez Sybi­raków.

Postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow

Najnowsze bada­nia his­to­ryczne pokazu­ją w nowym świ­etle okolicznoś­ci real­iza­cji tajne­go pro­tokołu do niemiecko-sowieck­iego pak­tu Ribben­trop-Moło­tow z 23 sierp­nia 1939 r., zobow­iązu­jące­go ZSSR do zbro­jne­go wkroczenia na tereny II RP po agresji III Rzeszy.

Po układzie monachi­jskim w październiku 1938 r., który przy­p­ieczę­tował zgodę Zachodu na rozbiór Czechosłowacji – Moskwa kanałami dyplo­maty­cznymi zapowiedzi­ała Francji „czwarty rozbiór Pol­ski”. W kwiet­niu 1939 r. sztaby Francji i Wielkiej Bry­tanii przewidy­wały, że przyszły ksz­tałt Pol­ski nie będzie zależał od prze­biegu wojny, lecz od powo­jen­ny­ch ustaleń.

Agresja ZSRR na Polskę

Niem­cy po 1 wrześ­nia wielokrot­nie doma­gali się od Stali­na rozpoczę­cia dzi­ałań wojen­ny­ch. Zde­cy­dował o tym dopiero po kon­fer­encji fran­cusko-bry­tyjskiej 12 wrześ­nia, na której sojuszni­cy Rzecz­pospo­litej zrezyg­nowali z uderzenia na III Rzeszę i pomo­cy Warsza­w­ie. A także po pod­pisa­niu 16 wrześ­nia roze­j­mu prz­ery­wa­jące­go na Wschodzie wojnę z Japonią.

Źródło: Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Ros­janie, napada­jąc na Pol­skę, zła­mali postanowienia układu ryskiego z 1921 roku, a także pak­tu o niea­gresji z 1932 r. Powołali się na ucieczkę rzą­du RP, co było pro­pa­gandowym kłamst­wem, opuś­cił bowiem granice państ­wa dopiero po agresji ZSSR. Na Pol­skę ruszyło 620 tysię­cy sowiec­kich żołnierzy, 4,7 tysię­cy czołgów i pon­ad 3 tysiące samolotów. Sowiec­cy ofi­cerowie i komis­arze wzy­wali żołnierzy i lud­ność cywilną do zbrod­ni na „pol­s­kich panach”. Wraz z wojskiem posuwały się odd­zi­ały NKWD, dokonu­jące aresz­towań i rozstrzeli­wań Polaków, które prze­rodz­iły się w masowe repres­je. Kon­sek­wencją agresji sowieck­iej jest utrata Kresów wraz ze Lwowem i Wilnem, czyli dzisiejsza wschod­nia grani­ca na Bugu, zbrod­nia katyńska oraz zsyłka setek tysię­cy Polaków na Syber­ię i do Kazach­stanu.

Oprac. Ilona W.K.

17 wrześ­nia wojska sowieck­ie bez wypowiedzenia wojny wkroczyły do Pol­ski, rozpoczy­na­jąc najkr­wawszy, czwarty zabór.

17 września – Dzień Sybiraka i 79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
Źródło:  Wiki­me­dia Com­mons / dom­e­na publiczna/
Kolum­ny piechoty sowieck­iej wkracza­jące do Pol­ski, 17.09.1939

Featured
Rok Cypriana Norwida

Rok Cypriana Norwida

Uch­wałą sej­mową z 27 listopada ubiegłe­go roku zostali uhonorowani gigan­ci pol­skiej lit­er­atu­ry. Wśród nich jest także mis­trz XIX-wiecznej now­elistyki Cypri­an Kamil Nor­wid, które­go imie­niem nazwano rok 2021. 

Nor­wid z pewnoś­cią zasługu­je na wyjątkową uwagę i poz­nanie. Nie tylko ze względów roczni­cowych. Nie jest to twór­ca łatwy w odbiorze, ale każde nowe pokole­nie powin­no odczy­ty­wać go na nowo, każdy powinien mieć „swe­go Nor­wida”. Ten trud poz­nawa­nia jest budu­ją­cy, bard­zo ubo­ga­ca duchowo, częs­to zmienia patrze­nie na świat. Z całą pewnoś­cią intencją uch­wały sej­mowej było, z jed­nej strony, uhonorowanie tego genial­ne­go poe­ty, dram­atopis­arza, prozaika, malarza, rytown­ika, rzeźbiarza i myśli­ciela chrześ­ci­jańskiego.

Pamięć o tym genial­nym poe­cie i twór­cy „Prome­thid­iona”, jego życiu, fas­cy­nac­jach lit­er­ac­kich, przy­jaź­ni­ach i jego twór­c­zoś­ci, a także późniejszej recepcji jego twór­c­zoś­ci, będziemy prezen­tować przez cały rok szkol­ny na stron­ie bib­lioteki.

IWK

Źródło: Fotografia Nor­wida. Autor J. Delin­traz 1861 Bib­lioteka Nar­o­dowa

Featured
Zapraszamy na Kiermasz Podręczników!!!

Zapraszamy na Kiermasz Podręczników!!!

???W dniu 16 wrześ­nia (czwartek) ⏳ o godz. 11.15  ???

(między 4 a 5 lekcją)  w holu budynku  III odbędzie się Kier­masz Uży­wany­ch Podręczników.  

Zaprasza­my sprzeda­ją­cy­ch i kupu­ją­cy­ch 

                                                                           ? Bib­liotekarze CKZ­iU 

Featured
Adam Asnyk – 183. rocznica urodzin

Adam Asnyk – 183. rocznica urodzin

Poeta, pub­l­i­cys­ta, dzi­ałacz patri­o­ty­czny, pode­j­mu­ją­cy w swej twór­c­zoś­ci reflek­sję nad przeży­wanym kryzy­sem świato­poglą­dowym, pogłębionym klęską nar­o­dową. W swej liryce wyrażał tęs­knotę za “siłą ducha“i prag­nie­nie odrodzenia “duszy współczes­nej”, co stało się przy­czynkiem do nada­nia mu miana “poe­ty-filo­zo­fa”.

Urodz­ił się 11 wrześ­nia w Kaliszu, 1838 roku w rodzinie Kaz­imierza, ofi­cera biorące­go udzi­ał w Pow­sta­niu Listopad­owym, zesłań­ca na Syber­ię, wzięte­go do niewoli w bitwie pod Olszynką Gro­chowską. Pomi­mo tytułu szlacheck­iego ojciec przyszłe­go poe­ty po powro­cie z niewoli i zesła­nia zajął się han­dlem, co zapewniło rodzinie wysoki sta­tus mate­ri­al­ny.

Młody Asnyk odbier­ał typową dla ówczes­nej młodzieży edukację domową, w duchu roman­ty­czne­go patri­o­tyz­mu i przy­wiąza­nia do trady­cji ryc­er­skiej dawnej pol­skiej szlachty. Jako 11-latek rozpoczął naukę w kaliskiej wyższej szkole real­nej, ukończył ją w 1853 opanowawszy biegle 3 języki oraz wiedzę botan­iczną oraz chemię. Tę edukację uzu­pełniła też aplikac­ja w kaliskim sądzie poko­ju. Należał więc do eli­ty ówczes­nej pol­skiej młodzieży. Przyszły poeta swą uni­w­er­sytecką edukację rozpoczął od rol­nict­wa, przez rok (1856–1857) uczył się w Szkole Rol­niczej w pod­warsza­wskim wów­czas Mary­mon­cie, by w roku 1857 porzu­cić rol­nict­wo i odd­ać się stu­diom medy­cznym w otwartej właśnie warsza­wskiej Akademii Medyko-Chirur­gicznej. W cza­sie studiów po raz pier­wszy zaan­gażował się poli­ty­cznie.

W roku 1859 znalazł się we Wrocław­iu, a było to skutkiem ucieczki przed rozpoczę­tymi właśnie przez carskie władze repres­jami wobec stu­denc­kich sto­warzyszeń. Przez dwa semes­try kon­tyn­uował swe stu­dia medy­czne, wkrótce jed­nak wró­cił do Warsza­wy. Aresz­towany, przetrzymy­wany był w więzie­niu zna­j­du­ją­cym się na tere­nie cytadeli. Uwol­niony w 1860 roku, nakło­niony przez rodz­iców udał się do Paryża, biorąc czyn­ny udzi­ał w pol­skim życiu emi­gra­cyjnym. Wkrótce jed­nak przeniósł się do Hei­del­ber­ga, gdzie stu­diował. Tym razem nie była to już jed­nak medy­cy­na, lecz stu­dia typowo human­isty­czne: filo­zofia, his­to­ria, pra­wo między­nar­o­dowe, filo­zofia prawa a także pra­wo rzym­skie i niemieck­ie. Nie zapom­i­nał jed­nak Asnyk o swym marze­niu: udziale w zbro­jnym pow­sta­niu mają­cym doprowadz­ić do odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci.

Do Warsza­wy powró­cił w roku 1862, by znaleźć się w stron­nictwie „czer­wony­ch”, dążą­cy­ch do wywoła­nia nar­o­dowe­go zry­wu. Wszedł w skład Rzą­du Nar­o­dowe­go, tajne raporty aus­tri­ack­ie sporządzane kilka lat po klęsce Pow­sta­nia Sty­czniowe­go przekazu­ją infor­ma­cję, że Asnyk był w grupie przy­go­towu­jącej zamach na znien­aw­id­zone­go przez warsza­w­iaków carskiego nami­est­nika hra­biego Berga. Po rozwiąza­niu we wrześniu 1863 roku przez Romual­da Traugut­ta Rzą­du Nar­o­dowe­go zaciągnął się w szeregi wojsk pow­stańczy­ch. Czy brał bezpośred­ni udzi­ał w bitwach – nie wiado­mo. Na przeszkodzie mogło stać zawsze słabe zdrowie.

Klęskę Pow­sta­nia obser­wował już poza grani­cami dawnej Pol­ski. “Roz­padło się w gruzy tęc­zowe państ­wo roman­ty­cznej Muzy” – tak opisy­wał po kilku lat­ach swo­je uczu­cia po klęsce młodzieńczy­ch ideałów. Pogrążony w depresji, za namową rodz­iców w lat­ach 1864–1865 zwiedzał Niem­cy, Holandię i Włochy. W 1865 roku powró­cił do studiów w Hei­del­ber­gu, uwieńc­zony­ch dyplomem dok­tora filo­zofii i mag­is­tra sztuk wyz­wolony­ch.

Zachę­camy do wysłucha­nia wier­sza Ada­ma Asny­ka „Gdy­bym był młod­szy”, który po­wstał w 1868 roku. Przed­sta­wia uczu­cia nie­szczę­śli­wie za­ko­cha­ne­go męż­czy­zny, któ­ry za­uro­czył się w znacz­nie młod­szej dziew­czy­nie.

???????? Oprac. IWK

Źródło: https://www.youtube.com/watch, Jacek Mal­czewski, “Portret Adama Asnyka z Muzą”, 1894–1897, fot. Wikipedia
Featured
Uwaga! Kiermasz Podręczników!!!

Uwaga! Kiermasz Podręczników!!!

W dniu 9 wrześ­nia (czwartek) o godz. 11.15 (między 4 a 5 lekcją)  w holu budynku  III odbędzie się Kier­masz Uży­wany­ch Podręczników.

                          Zaprasza­my sprzeda­ją­cy­ch i kupu­ją­cy­ch:)?

                                                             Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Narodowe Czytanie “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Narodowe Czytanie “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Nar­o­dowe Czy­tanie odbędzie się w sobotę 4 wrześ­nia. Lek­turą jubileuszowej 10. edy­cji będzie Moral­ność pani Dul­skiej Gabrieli Zapol­skiej.

Gabriela Zapol­ska napisała Moral­ność pani Dul­skiej jesienią 1906 roku. Utwór bard­zo szy­bko stał się pop­u­larny i jest uważany za jed­no z najważniejszy­ch osiąg­nięć twór­czy­ch pis­arki. Dzieło cechu­je komizm, bogact­wo obserwacji oby­cza­jowych, a zwłaszcza sil­na wymowa społecz­na. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grud­nia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygod­ni później wys­taw­iono ją w Warsza­w­ie, a następ­nie we Lwowie, gdzie autorka oso­biś­cie czuwała nad przy­go­towa­ni­ami i brała udzi­ał w próbach. Wszys­tkie te insc­eniza­c­je przyję­to z wielkim aplauzem. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się również pokazy­wane w wielu mias­tach przed­staw­ienia teatrów objaz­dowych, m.in. real­iza­c­je Teatru Gabrieli Zapol­skiej, podróżu­jące­go po całej Gal­icji. Moral­ność pani Dul­skiej weszła do żelazne­go reper­tu­aru pol­s­kich teatrów, wznaw­iano ją wielokrot­nie i zawsze z powodze­niem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na pod­staw­ie dra­matu pow­stały również filmy, w tym uznawany za pier­wszy pol­ski film dźwiękowy obraz z 1930 roku. 

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2021/06/narodowe-czytanie-2021-zglos-swoja-biblioteke/

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2021/06/narodowe-czytanie-2021-zglos-swoja-biblioteke/

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Ocal­ić od zapom­nienia

Ile razem dróg prze­by­ty­ch,
ile ścieżek przedep­tany­ch,
ile deszczów, ile śniegów,
wiszą­cy­ch nad latar­ni­ami,
ile listów, ile rozs­tań,
cięż­kich godz­in w mias­tach wielu,
i znów upór żeby pow­stać,
i znów iść i dojść do celu.

Ile w trudzie nieustan­nym,
wspól­ny­ch zmartwień,
wspól­ny­ch dążeń,
ile chle­bów rozkra­jany­ch,
pocałunków, schodów, książek,
oczy Twe jak piękne świece,
a w ser­cu źródło promienia,
więc ja chci­ałabym
Two­je serce ocal­ić od zapom­nienia!

U Twych ramion płaszcz pow­isa,
krzyk­li­wy, z leśne­go ptact­wa,
długi przez cały kory­tarz,
przez pod­wórze aż gdzie gwiaz­da Wenus(Mars?!),
a Tyś lot i górność chmurną,
blask wody i kamienia,
chci­ałabym oczu Twoich chmurność
ocal­ić od zapom­nienia!

Kon­stan­ty Ilde­fons Gałczyński

Źródło: https://www.kigalczynski.pl/wiersze/piesni

Poniżej ???utwór Gałczyńskiego w wyko­na­niu Marka Grechuty, który nie stron­ił od poezji na wskroś nowoczes­nej, czego wyrazem jest “Piosenka” do wier­sza Juliana Przy­bosia równie “futu­rysty­cz­na” w eksplo­du­ją­cy­ch smy­czkach, co słowa poe­ty .

Grechuta potrafił też tworzyć liryczne miniatu­ry bliższe kanonowi muzyki pop­u­larnej, jak “Zadymka” do strof Tuwima, ale kole­jne perełki poezji śpiewanej w wyko­na­niu Marka Grechuty przed­staw­ię już w nowym roku szkol­nym. ??

Życzymy udany­ch i słoneczny­ch wakacji??? Nie zapom­ni­j­cie o wypoży­cze­niu ciekawych książek na wakac­je!

Do Zobaczenia??

IWK

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=m4A589YPITA

Featured
21 czerwca– 73. urodziny Andrzeja Sapkowskiego

21 czerwca– 73. urodziny Andrzeja Sapkowskiego

Andrzej Sapkowski. Początek kariery

Zan­im Sap­kowski stał się jed­nym z najbardziej poczyt­ny­ch pol­s­kich pis­arzy fan­ta­sy, zaj­mował się han­dlem. Absol­went XXI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące­go im. Bolesława Prusa w Łodzi oraz Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego na kierunku han­del zagraniczny, początkowo pra­cow­ał sprzeda­jąc futra w fir­mie “Skórimpex”. Kari­erę lit­er­acką rozpoczął jako tłu­macz, przekłada­jąc na język pol­ski opowiadanie Słowa Guru Cyry­la M. Korn­blutha w “Fan­tastyce”. Swo­je pier­wsze opub­likowane opowiadanie pt. Sta­logłowy (1984) wydał w “Wiado­moś­ci­ach Węd­kars­kich”. Doty­czyło ono połowu pstrą­ga sta­logłowe­go.

Wiedźmin

Pier­wszy “Wiedźmin” ukazał się w grud­niu 1986 roku w miesięczniku “Fan­tastyka”. Andrzej Sap­kowski został wów­czas lau­re­atem III nagrody w konkur­sie lit­er­ackim ogłos­zonym przez cza­sopis­mo. Do 1990 roku pow­stały jeszcze cztery opowiadaa­nia “Dro­ga, z której się nie wraca”“Kwestia ceny”. “Ziarno prawdy” i “Mniejsze zło”. Postać Ger­al­ta z Rivii obec­na jest także sadze (Krew elfów, Czas pog­a­rdy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jezio­ra). W 1993 roku pow­stało też “Ostat­nie życze­nie” – zbiór opowiadań fan­ta­sy (m.in. Głos rozsąd­ku, Kraniec świata). W 2002 roku wydano również dwa tomy antologii “Opowieś­ci o wiedźminie” zaw­ier­a­jące 15 opowiadań jako zestaw­ie­nie dziejów Ger­al­ta.

Postać wymyślona przez Andzre­ja Sap­kowskiego pojaw­ia się także u niego w opowiada­ni­ach: “Grani­ca możli­woś­ci (1991), “Miecz przez­naczenia” (1992) i “Coś się kończy, coś się zaczy­na” (2000) oraz powieś­ci “Sezon burz” (2013).

Wiedźmin pojaw­iła się potem w komik­sie (6 zeszytów w lat­ach 1993–1995), filmie z 2001 roku z Michałem Żebrowskim w roli tytułowej oraz seri­alu Net­flixa z 2019. Na kan­wie opowiadań Sap­kowskiego pow­stała także gra fab­u­lar­na Wiedźmin: Gra Wyobraźni oraz gra kar­ciana. W opar­ciu o cykl wiedźmiński stwor­zono także ser­ię kom­put­erowych gier RPG, wydaną przez warsza­wskie stu­dio CD Pro­jekt RED:  Wiedźmin (pre­miera 26 października 2007), Wiedźmin 2: Zabój­cy królów (17 maja 2011 roku) oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon (19 maja 2015). 15 wrześ­nia 2017 w Teatrze Muzy­cznym im. Danu­ty Baduszkowej w Gdyni odbyła się także pre­miera musi­calu “Wiedźmin”.

Oprac. Ilona W.K.

Źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/andrzej-sapkowski-kim-jest-pisarz-ktory-stworzyl-wiedzmina-aa-gaHK-vhGB-WGVL.html

Poniżej??? ?Piosenka z fil­mu “Wiedźmin” Marka Brodzkiego. Słowa i muzyka — Grze­gorz Ciechowski, śpiew — Robert Gawliński. Teledysk ory­gi­nal­ny z sound­tracku do fil­mu. Reży­ser — Bartek Jas­trzębowski, zdję­cia — Artur Szy­man. 2001.

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=ce1MC48T3p8
Featured
14 czerwca- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czer­w­ca 1940 r. z więzienia w Tarnowie Niem­cy prze­trans­portowali do obozu w Auschwitz grupę 728 Polaków, między innymi żołnierzy kam­panii wrześniowej. Był to pier­wszy masowy trans­port  więźniów do nowo założone­go obozu. Dzień ten uznawany jest za początek dzi­ałal­noś­ci obozu kon­cen­tra­cyjne­go Auschwitz.

Muzeum Auschwitz: zmarł ostatni z żyjących więzień Sonderkommanda wieszwiecej - tvp.info
Źródło: https://www.tvp.info/47328216/muzeum-auschwitz

W 2006 r. Sejm złożył hołd pamię­ci ofi­ar wszys­t­kich nazis­tows­kich zbrod­ni i ustanow­ił 14 czer­w­ca Nar­o­dowym Dniem Pamię­ci Ofi­ar Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjny­ch. W uch­wale przy­wołano nazwiska posłów na Sejm z cza­sów II Rzeczy­pospo­litej, którzy w Auschwitz stra­cili życie.

W 2015 roku Izba, jak pod­kreślili posłowie, „w imię prawdy his­to­rycznej”, zmieniła nazwę świę­ta. Od tamtej pory 14 czer­w­ca obchodzimy?Narodowy Dzień Pamię­ci Ofi­ar Niemiec­kich Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjny­ch i Obozów Zagłady. Nowa nazwa jed­noz­nacznie wskazu­je spraw­ców zbrod­ni popeł­ni­any­ch na tery­to­ri­um okupowanej Pol­ski.

W uch­wale z 2006 r. Izba przy­pom­ni­ała słowa papieża Benedyk­ta XVI, który pod­czas piel­grzymki do Pol­ski odwiedz­ił teren byłe­go niemieck­iego nazis­towskiego obozu Auschwitz. „Łączymy się w uczu­ci­ach ze słowami papieża Benedyk­ta XVI o nauce, która dla przyszłoś­ci ludzkoś­ci płynie z miejs­ca, gdzie nien­aw­iść do ludzi doszła do swych naj­dal­szy­ch granic” – głosi treść doku­men­tu.

Oprac. Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qC5xz1xMYLQ
Featured
Eliza Orzeszkowa 180. rocznica urodzin

Eliza Orzeszkowa 180. rocznica urodzin

Pis­arka, pub­l­i­cys­tka, dzi­ałaczka społecz­na, której powieś­ci dają bogaty obraz życia społeczne­go epoki, panu­ją­cy­ch wów­czas idei, wierzeń, rozterek i klęsk. Przetłu­mac­zone zostały na blisko 20 języków.

Eliza Orzeszkowa, fot. Bib­lioteka Nar­o­dowa / Polona.pl

Urodz­iła się 6 czer­w­ca 1841 w Miłkowszczyźnie koło Grod­na jako Eliza Pawłowska, córka zamożny­ch ziemi­an. Ode­brała kon­wencjon­al­ne wychowanie domowe, później prze­by­wała na pen­sji sióstr sakra­mentek w Warsza­w­ie, gdzie poz­nała Mar­ię Wasiłowską, później Konop­nicką. Ich przy­jaźń, ugrun­towana wspól­nymi zain­tere­sowa­ni­ami lit­er­ackimi, przetr­wała do koń­ca życia Elizy. Bard­zo młodo została wydana za mąż z woli rodz­iców. W 1858 poślu­biła Pio­tra Orzeszkę, właś­ci­ciela majątku Lud­winowo pod Kobryniem.

Małżeńst­wo nie było udane, ale pobyt w Lud­winowie stał się dla przyszłej pis­arki pier­wszą okazją do zaan­gażowa­nia w życie społeczne i pub­liczną debatę o ksz­tałt tego życia. Klęska w wojnie krym­skiej i bun­ty ludowe były przy­czyną rozpoczętej przez carat dyskusji o refor­ma­ch społeczno-gospo­dar­czy­ch, głównie o możli­woś­ci i sposo­bie uwłaszczenia chłopów. Forum dyskusyjnym były komite­ty ziemi­ańskie. Orzeszkowa zaan­gażowała się po stron­ie rozwiązań demokraty­czny­ch prze­ci­wko egoiz­mowi posi­adaczy — ku niezad­owole­niu męża, na którym jed­nak wymogła zgodę na prowadze­nie szkoły dla dzieci wiejs­kich.

Dzi­ałal­ność społeczną kon­tyn­uowała po wybuchu pow­sta­nia sty­czniowe­go. Była łączniczką par­tyzan­tów, zaopa­try­wała ich w żywność. Klęska pow­sta­nia zasad­nic­zo odmieniła jej życie. Majątek męża został skon­fiskowany, on sam — zesłany do guberni permskiej. Orzeszkowa wró­ciła do rodzin­nej Miłkowszczyzny, która borykała się z takimi trud­noś­ci­ami, jak więk­szość majątków na Litwie: prześlad­owa­nia, repres­je eko­nom­iczne, trud­noś­ci z dos­tosowaniem do nowej sytu­acji gospo­dar­czej po uwłaszcze­niu.

Miłkowszczyz­na nie wytrzy­mała tych obciążeń; około 1870 roku trze­ba było ją sprzedać. Lecz lata spęd­zone w majątku rodz­iców były ważnym okre­sem w dojrze­wa­niu pis­arki. Objęła w posi­adanie bogatą bib­liotekę ojca i przes­tu­diowała lit­er­aturę XVIII i XIX wieku — nie tylko piękną, również filo­zofię, socjologię i ekonomię. Stu­diowała m.in. pis­ma Hyppolyte’a Taine’a, Johna Stu­ar­ta Mil­la, Her­ber­ta Spencera, Henry’ego Thomasa Bucle’a. Przez pryz­mat zdobytej wiedzy usiłowała zrozu­mieć przy­czyny upad­ku ziemi­ańst­wa, niemożność dos­tosowa­nia się do nowej rzeczy­wis­toś­ci eko­nom­icznej — przy­czyny wypły­wa­jące zarówno z okolicznoś­ci zewnętrzny­ch, jak i imma­nent­ny­ch cech swo­jej klasy społecznej. Postrze­gała też powody, dla których dro­ga jej trady­c­ja patri­o­ty­cz­na, pielęg­nowana przez ziemi­ańst­wo, była co najm­niej obo­jęt­na, jeśli nie wro­ga dla chłopów.

W tym też cza­sie rozpoczęła pracę pis­arską, naw­iąza­ła kon­tak­ty ze środowiskiem “Tygod­nika Ilus­trowane­go” i “Przeglą­du Tygod­niowe­go” — organu warsza­ws­kich pozy­ty­wistów. Unieważniła swo­je małżeńst­wo i związa­ła się ze Stanisławem Nahorskim, choć ofic­jal­nie poślu­biła go dopiero w 1894.

Od 1869 mieszkała w Grod­nie. W lat­ach 1879–82 prze­by­wała w Wilnie, gdzie była współwłaś­ci­cielką księ­gar­ni wydawniczej pub­liku­jącej książki, kalen­darze i pis­mo humorysty­czne.

Wład­zom carskim nie podobała się ta dzi­ałal­ność. Wydawnict­wo zamknię­to, a pis­arkę skazano na przy­mu­sowe osiedle­nie w Grod­nie. W 1905 i 1909 wysuwano kandy­daturę Orzeszkowej do nagrody Nobla. W 1906 otrzy­mała nagrodę im. F. Kochmana. Zmarła 18 maja 1910 w Grod­nie i tam została pochowana. W Grod­nie zna­j­du­je się jej muzeum i pom­nik dłu­ta Romual­da Zerycha. Pom­nik autorstwa Hen­ryka Kuny stoi również w Warsza­w­ie. Od 1920 ist­nieje Towarzyst­wo im. Elizy Orzeszkowej.

Zachę­cam do obe­jrzenia kolekcji poświę­conej autorce Nad Niem­nem Elizie Orzeszkowej (1841–1910), wybit­nej przed­staw­iciel­ce doby pozy­ty­wiz­mu. Cyfrowe wer­sje dzieł pis­arki ??oraz opra­cow­a­nia doty­czące jej życia i twór­c­zoś­ci zaprezen­towane są na stron­ie BN/Polona: https://polona.pl/collections/institutions/1/orzeszkowa,NDI0ODQ1MDgxNTU0Njg0OTQzOA/?sort=score%20desc

Zespół tworzą powieś­ci, opowiada­nia i zbio­ry opowiadań, now­ele i zbio­ry now­el, listy, pub­l­i­cystyka doty­czą­ca eman­cy­pacji kobi­et oraz ikono­grafia (fotografie, pocztówki) związana z osobą pis­arki. Na szczegól­ną uwagę zwraca­ją zwłaszcza mniej znane utwory, wśród nich Arg­onau­ci czy Iskry. Ozdobą kolekcji są rękopisy takich utworów, jak Nad Niem­nemLiść uwiędłyPerła szczęś­cia, pon­ad­to rozprawy poświę­cone Orzeszkowej pióra Stanisława Baczyńskiego oraz Marii Czesławy Przewóskiej.

Bib­lioteka Nar­o­dowa przy­go­towała również bezpłat­ne audio­booki?, m.in. lek­tu­ry: Nad Niem­nem i Dobra Pani. https://polona.pl/collections/institutions/1/orzeszkowa,NDI0ODQ1MDgxNTU0Njg0OTQzOA/?filters=category:audiobooks,public:1,hasTextContent:0&sort=score%20desc

Oprac. Ilona W.K.
Źródło: Pocztówka — Gabi­net Elizy Orzeszkowej, Bib­lioteka Nar­o­dowa
Źródło: Rękopis: Perła szczęś­cia. Baśń grecka, Bib­lioteka Nar­o­dowa
Źródło: Czarown­i­ca: opowiadanie skró­cone z powieś­ci Elizy Orzeszkowej “Dzi­ur­dziowie”, Bib­lioteka Nar­o­dowa

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Samot­ność

Cisza – niekiedy tylko pająk siatką wzruszy,
 Lub przed oknem topolę wietrzyk pomusku­je;
 Och! jak lekko odd­y­chać, słod­ko marzyć duszy –
 Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępu­je.
 
 Jak niewol­nik, co ciężkie siłą więzy skruszy
 I zgasłe życie w ser­cu na nowo poczu­je,
 Tak ja, na chwilę zwol­nion z natręt­ny­ch katuszy,
 Wdz­ięk i urok mil­czenia czu­ję i poj­mu­ję.
 
 Bo gdy w kole biesi­ady serce nas nie łączy,
 Gdy różnorod­ne myśli mieszkać z sobą muszą,
 Gdy dusza duszy pojąć, zrozu­mieć niez­dol­na –
 
 Próżno nek­tar napo­jów hojnie się wysączy;
 Śmiechy, piosnka, biesi­ada – wszys­tko jest katuszą;
 U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wol­na.

Cypri­an Kamil Nor­wid

Źródło: https://www.youtube.com/embed/4de3HyBy9i4, https://pl.wikisource.org/wiki/Samotno%C5%9B%C4%87_(Norwid), https://culture.pl/

Featured
Dzień dziecka:)

Dzień dziecka:)

Raz w roku jest taki dzień,
Kiedy wspom­nie­nie dziecińst­wa,
Powraca do nas jak cień!
W tym dniu, każdy z nas,
Chci­ałby znów się dzieck­iem stać,
Choć na krótki czas!
Bo prze­cież w każdym z nas,
Bo prze­cież w każdej,
dorosłej oso­bie.
Zarówno we mnie,
Jak i w tobie.
Cząstka dziecka nadal tkwi!
Więc bawmy się dziś,
- Jak dzieci!
I otwórzmy zabaw­ie drzwi!

Życzymy Wam wiele słoneczka,
uśmiechu i radoś­ci.
Niech w Waszy­ch ser­cach,
zawsze ciepełko goś­ci.
Baw­cie się dziś wesoło,
real­izu­j­cie marzenia,
bo kiedy minie to Świę­to,
zostaną wspani­ałe wspom­nienia!

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Leopold Staff — 31 maja 64. rocznica śmierci

Leopold Staff — 31 maja 64. rocznica śmierci

Kochać i tracić, prag­nąć i żałować, Padać boleśnie i znów się pod­nosić, Krzy­czeć tęs­kno­cie “precz!” i bła­gać “prowadź!” Oto jest życie: nic, a jakże dosyć…

Leopold Staff

Źródło: https://lubimyczytac.pl/autor/24239/leopold-staff

Pol­ski poeta, tłu­macz i eseis­ta. Jeden z najwybit­niejszy­ch twór­ców lit­er­atu­ry XX wieku, kojar­zony głównie jako przed­staw­iciel współczes­ne­go klasy­cyz­mu; prekur­sor poezji codzi­en­noś­ci, związany także z fran­ciszkanizmem i par­na­sizmem. Zal­iczany do czołowych poet­ów młodopol­s­kich, w okre­sie między­wo­jen­nym stał się duchowym przy­wód­cą ska­mandry­tów. Już za życia nazy­wany „pom­nikiem pol­skiej poezji”, postrze­gany jako wzór klasyka i artysty-mędr­ca. W roku 1950 nomi­nowany do Nagrody Nobla w dziedzinie lit­er­atu­ry.

W lat­ach 1897–1901 stu­diował na uni­w­er­syte­cie we Lwowie pra­wo, filo­zofię i roman­istykę. Uhonorowany tytułem dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego i Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, pra­cow­ał także jako członek, a później wiceprezes Pol­skiej Akademii Lit­er­atu­ry, wydaw­ca dzieł filo­zoficzny­ch. Pomi­mo otacza­jącej go sławy, starał się nie wyjaw­iać szczegółów swo­je­go życia, w tym też celu w okre­sie późnej staroś­ci spal­ił niemal całą swo­ją oso­bistą kore­spon­dencję.

W ciągu sześćdziesię­ciu lat twór­czego życia liryka Staffa podle­gała wewnętrznym przemi­anom, których stałym ele­mentem było poj­mowanie poezji jako ocale­nia sum­ienia i nauki służącej osią­ga­niu pełni człowieczeńst­wa. W uję­ciu Staffa poeta jest przez­nac­zony do tego, aby – nawet w obliczu wojny czy też rozkładu klasy­czny­ch wartoś­ci – zachował umi­ar i har­monię, głosił spraw­iedli­wość oraz nadzieję odrodzenia. Nien­agan­na for­ma oraz kult ładu i spoko­ju spraw­iły, że łąc­zono go z nurtem apol­lińskim pol­skiej poezji. Głównym zain­tere­sowaniem całej jego twór­c­zoś­ci był przy tym „konkret­ny, poje­dynczy człowiek”, osoba ludzka jako nieskońc­zona wartość sama w sobie. W tomie Szu­mią­ca mus­zla Staff objaw­ił się jako autor sub­tel­ny­ch erotyków. Osob­ne zbio­ry wier­szy poświę­cił tem­atyce I wojny świa­towej (Tęcza łez i krwi) oraz poszuki­wa­niu misty­czny­ch doświad­czenia Boga (Ucho igiel­ne). Tom Wysok­ie drze­wa stał się wyraźnym pos­tu­latem zamiłowa­nia Staffa do „spoko­jne­go, sen­sowne­go” i majes­taty­czne­go pięk­na Natu­ry prze­ci­w­staw­ionej His­torii i miejskiej cywiliza­cji. Novum przyniósł rozsław­iony przez ska­mandry­tów tomik Ścieżki pol­ne, sław­ią­cy we wzniosłym sty­lu wiejską codzi­en­ność oraz – pozorną niepo­e­t­y­ck­ość – psów, wołów, kur czy wywozu gno­ju.
Był synem Fran­tiška Staffa, lwowskiego cukiernika, preze­sa „Ogniska czeskiego” we Lwowie[10]. Brat Fran­ciszka Staffa i Lud­wika Marii Staffa. Ukończył C. K. V Gim­nazjum we Lwowie, a w lat­ach 1897–1901 stu­diował na Uni­w­er­syte­cie Lwowskim, początkowo pra­wo, potem filo­zofię i roman­istykę. W okre­sie studiów dzi­ałał w życiu lit­er­ackim uczel­ni. W 1898 był w lwowskiej redakcji wydawane­go w Krakowie pis­ma aka­demick­iego Młodość. Pod sam koniec XIX wieku zetknął się ze współczes­ną lit­er­aturą europe­jską, m.in. z pis­mami Fry­deryka Niet­zschego, ode­grało to znaczną rolę w ksz­tał­towa­niu świato­poglą­du i postawy poe­t­y­ck­iej Staffa.

Był on przez kilka­naś­cie lat przeło­mu XIX i XX wieku uczest­nikiem poe­t­y­c­kich spotkań i dyskusji lwowskiej grupy Płanet­ni­cy, zbier­a­jącej się w willi Maryli Wol­skiej Zaświecie obok lwowskiego Osso­lineum. Do grupy tej należeli oprócz Staffa i Wol­skiej: Ostap Ortwin, Józef Ruf­fer, Jan Kasprow­icz, Edward Porębow­icz, Stanisław Antoni Mueller. Dom na Zaświeciu był główną kwa­terą Płanet­ników, zaś latem całe towarzyst­wo wyjeżdżało też w Karpaty do Storożki i Pere­pel­nik niedaleko miejs­cowoś­ci Skole. Najwięk­szym przy­ja­cielem Staffa był ksiądz Antoni Boratyński, z którym pis­arz zapoz­nał się w Skarżysku Kami­en­nej. Przez wiele lat ksiądz Boratyński wspier­ał Staffa w trud­ny­ch chwilach i mówiono, że był dla niego inspiracją do pisa­nia.

W lat­ach 1901–1903 prze­by­wał we Francji i we Włoszech, a w cza­sie I wojny świa­towej w Charkowie, później zamieszkał w Warsza­w­ie. W lat­ach 1920‒1921 współredagował miesięcznik Nowy Przegląd Lit­er­atu­ry i Sztuki. Należał do Towarzyst­wa Lit­er­atów i Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich, (wiceprezes – 1924, prezes – 1924–1931). Od 1933 pełnił funkcję wicepreze­sa Pol­skiej Akademii Lit­er­atu­ry. W okre­sie oku­pacji prze­by­wał w Warsza­w­ie, a pier­wsze lata po wojnie spędz­ił w Krakowie. W 1946 roku władze powiatu jele­niogórskiego planowały przekazanie Staffowi domu po Ger­har­cie Haupt­man­nie w Agnieszkowie (dziś Jag­niątków, część Jele­niej Góry) w Karkonoszach. Ostate­cznie dom otrzy­mało Towarzyst­wo Przy­jaźni Pol­sko-Radzieck­iej.
Od roku 1949 mieszkał w Warsza­w­ie.

2 maja 1923 roku został odz­nac­zony Krzyżem Ofi­cer­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski), a w 1933 – Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Był dwukrot­nym lau­re­atem państ­wowej nagrody lit­er­ack­iej, w lat­ach 1927 i 1951. W roku 1929 otrzy­mał nagrodę Lwowa, w 1938 – Warsza­wy, w 1947 – Ziemi Krakowskiej, a w 1948 – Pen Clubu za twór­c­zość przekład­ową. Został dok­torem hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego (1939) i Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego (1949).
Uch­wałą Prezy­di­um Kra­jowej Rady Nar­o­dowej z 15 czer­w­ca 1946 na wniosek Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Sztuki został odz­nac­zony Zło­tym Krzyżem Zasługi za wybit­ne zasługi w dziedzinie Teatru i Sztuki na tere­nie całe­go kra­ju). W lat­ach 1951 i 1955 otrzy­mał Nagrodę Państ­wową I stop­nia. W 1953 odz­nac­zony Orderem Sztan­daru Pra­cy I Klasy za zasługi w dziedzinie kul­tu­ry i sztuki.

Został pochowany w Alei Zasłużony­ch (grób 68/69)na Cmen­tarzu Powązkowskim

W cza­sie oku­pacji niemieck­iej całość twór­c­zoś­ci Leopolda Staffa trafiła na niemieck­ie listy proskryp­cyjne jako szkodli­wa i niepożą­dana z przez­nacze­niem do zniszczenia.

Źródło: Artykuł ze strony https://lubimyczytac.pl/autor/24239/leopold-staff

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=F9lBCHKalDQ
Featured
26 Maja- Dzień Matki?

26 Maja- Dzień Matki?

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które cię ?przy­tu­lały, kiedy się urodz­iłeś.

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które cię wspier­ały, ?kiedy staw­iałeś pier­wsze kroki w życiu.

Nie ma piękniejszy­ch ?dłoni niż ręce, które cię pielęg­nowały, które ubier­ały cię i karmiły ??w dziecińst­wie.

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które Cię? obe­j­mowały. Ocier­ały łzy przez całe życie.

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które pra­cow­ały? dla Ciebie …Ręce, które pieś­ciły Twój ból, stra­ch, i dzięki temu dały ci odwagę i siłę, by iść naprzód. Ręce, które dały ci wszys­tko.

Ręce, które pra­cow­ały dla Ciebie? niestrudze­nie, niosąc ciężary, znosząc surowość.??? Ręce, które tysiące razy otworzyły Two­je drzwi. 

Nie ma piękniejszy­ch dłoni… niż ręce Mamy”. ❤

~ Sześćdziesiąt Sekund

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=zS64PO20nAU
Featured
Weź książkę na weekend:)

Weź książkę na weekend:)

Szyku­je się gorą­cy week­end. Ma być 30 stop­ni???

10 stop­ni w piątek?

10 stop­ni w sobotę?

10 stop­ni w niedzielę ?

Nie zapom­ni­j­cie o wypoży­cze­niu książek! ?

Może być ilustracją

Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/ksiazek

Featured
Czwartki z poezją :)

Czwartki z poezją :)

Bolesław Leśmi­an — W mali­nowym chruś­ni­aku

W mali­nowym chruś­ni­aku, przed ciekawych wzrok­iem 

Zapodziani po głowy, przez długie godziny 

Zry­wal­iśmy przy­byłe tej nocy maliny. 

Pal­ce miałaś na oślep skr­waw­ione ich sok­iem. 

Bąk złośnik huczał basem, jak­by straszył kwiaty, 

Rdza­we guzy na słońcu wygrze­wał liść chory, 

Złach­ma­ni­ały­ch pajęczyn skrzyły się wisio­ry 

I szedł tyłem na grz­biecie jak­iś żuk kos­maty. 

Duszno było od mal­in, któreś, szepcząc, rwała, 

A szept nasz tylko wów­czas naci­chał w ich woni, 

Gdym wargami wygar­ni­ał z podanej mi dłoni 

Owoce, przepo­jone wonią twe­go ciała. 

I stały się maliny narzędziem pieszc­zo­ty 

Tej pier­wszej, tej zdzi­wionej, która w całym niebie 

Nie zna inny­ch upo­jeń, oprócz samej siebie, 

I chce się wciąż pow­tarzać dla włas­nej dzi­woty. 

Źródło: https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/65-boleslaw-lesmian-w-malinowym-chrusniaku, https://www.youtube.com/watch?v=yO5GriNz_Bs
Featured
IX Noc Muzeum w Limanowej

IX Noc Muzeum w Limanowej

Tegorocz­na Noc Muzeów odbyła się w zupełnie inny­ch warunk­ach niż do tej pory. Reżim san­i­tarny związany z pan­demią koron­awirusa wymusił wiele zmi­an. Pomi­mo trud­noś­ci wiele insty­tucji kul­tu­ry zde­cy­dowało się otworzyć swo­je pod­wo­je dla miłośników his­torii. W tę wyjątkową noc, a właś­ci­wie wieczór, dostęp­ne były ekspozy­c­je w Muzeum Region­al­nym Ziemi Limanowskiej.

Przestrzeń wypeł­ni­ały przytłu­mione głosy zwiedza­ją­cy­ch, a wprawne ucho mogło wyła­pać niekończące się pyta­nia: Skąd te filmy o rafiner­ii? Na czym pole­gało korzys­tanie z drze­wa pokrewieństw? Czym jest w isto­cie dewiz­ka? Odpowiedzi na te wszys­tkie pyta­nia❓ udzielał dr Arka­diusz Urba­ni­ak- pra­cown­ik limanowskiego muzeum. 

Muzeum przy­go­towało kilka wys­taw. Prawdzi­wą atrakcją była nowo otwarta wys­tawa poświę­cona roz­wo­jowi mias­ta na praw­ie magde­burskim oraz pokaz trud­nej i wręcz mag­icznej sztuki kaligrafii 22 liter alfa­betu hebra­jskiego oraz wys­tawa cza­sowa poświę­cona his­torii ubioru żydowskiego.

Z kolei spac­er w kierunku wys­tawy o zabytkowych dewiz­kach był prawdzi­wym zaskocze­niem. Gablo­ty wypełnione cen­nymi precjoza­mi iskrzyły się blask­iem, kom­plet dwors­kich mebli w tym finezyjny sekre­tarzyk zapełniły bibelo­ty takie jak lune­ta czy secesyjne broszki.

W kolekcji każ­da postać to esenc­ja indy­wid­u­al­iz­mu, który zdradza­ją oczy, ale na szczegól­ną uwagę zasłużył chy­ba mon­u­men­tal­ny wręcz portret damy Józefiny- pęd­zla Stanisława Gałka. Dama w oczach artysty? to kobi­eta spoko­jnie dum­na i wyrafi­nowana, ale też sub­tel­na, zasad­nic­zo nie potrze­bu­ją­ca orna­men­tów by budz­ić wraże­nie.

Wnętrze apteki 5- pokole­niowej rodziny limanows­kich far­ma­ceutów Mȕlerów, Zubrzy­c­kich i Bączkows­kich (meble i instru­men­ty apteczne z okre­su 1813 do lat 50-tych XX wieku), to prawdzi­wa perełka z kolekcji wys­taw limanowskiego muzeum, która w mag­iczny sposób ⏳dzi­ała niczym prze­niesie­nie w przeszłość.

Obrazków z wys­tawy moż­na by jeszcze wiele wymienić i zapewne każdy kto był oso­biś­cie dostrzegł coś zupełnie innego i inaczej by to opisał, ale w tym miejs­cu relac­ja się kończy, a my bib­liotekarze zachę­camy do obe­jrzenia foto­ga­lerii z IX Nocy Muzeum w Limanowej.

Oprac. Ilona W.K.


Foto­ga­le­ria z IX Nocy Muzeum w Limanowej??

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba

Źródło: prezen­tac­ja zbiorów Muzeum Region­al­ne­go Ziemi Limanowskiej- fot. ze zbiorów IWK

Featured
Noc Muzeów 2021

Noc Muzeów 2021

Co roku świę­tu­je­my Między­nar­o­dowy Dzień Muzeów. Dokład­nie 28 maja 1977 roku, w Moskwie pod­pisana została – z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowej Rady Muzeów (ICOM, ang: Inter­na­tion­al Coun­cil Of Muse­ums) – rezoluc­ja o obchodach Między­nar­o­dowe­go Dnia Muzeów. ICOM dzi­ała od 1946 roku przy UNESCO, ma Komite­ty Nar­o­dowe w wielu kra­jach (a stałą siedz­ibę w Paryżu) i jest organem kon­sul­ta­cyjnym Rady Eko­nom­icznej i Społecznej ONZ. Pol­ska należy do ICOM od roku 1948, obec­nie jako jeden ze 171 kra­jów w tej 28-tysięcznej między­nar­o­dowej społecznoś­ci ekspertów z dwóch tysię­cy muzeów, sku­pi­onej w ICOM.

Obchody Między­nar­o­dowe­go Dnia Muzeów służą między innymi ukaza­niu roli i znaczenia muzeów dla roz­wo­ju społeczeńst­wa, a więc i okazją do tego, by poruszyć prob­lem mece­natu czy – gen­er­al­nie – wspiera­nia muzeal­nict­wa i placówek muzeal­ny­ch.

Noc Muzeów 2021 jest świet­ną okazją, by w niety­powy sposób odwiedz­ić liczne muzea, galerie i inne insty­tuc­je kul­tu­ry – więk­szość z nich czyn­na jest wtedy do późny­ch godz­in wiec­zorny­ch i noc­ny­ch, a dla zwiedza­ją­cy­ch dostęp­ne są wyjątkowe atrakc­je. Ideą tego wydarzenia jest to, że wstęp do poszczegól­ny­ch placówek jest dar­mowy, choć może być koniecz­na wcześniejsza rez­erwac­ja.

Jak podał Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, Noc Muzeów 2021 odbędzie się w dni­ach 15–16 maja 2021 roku. Nie może­my jed­nak zapom­i­nać o trwa­jącej pan­demii koron­awirusa. Orga­ni­za­c­ja wydarzenia będzie możli­wa tylko pod warunk­iem otwar­cia insty­tucji kul­tu­ry dla ??‍???‍♀️??‍?zwiedza­ją­cy­ch.

Dodatkowo insty­tuc­je zor­ga­nizu­ją spec­jal­ne wydarzenia online, które będą dopełnie­niem trady­cyjne­go zwiedza­nia lub jego pan­demicznym ekwi­wa­len­tem.

Muzeum Śląskie w Katowicach – Wikipedia, wolna encyklopedia
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum w Katow­icach

Poniżej zna­jdziesz pro­gram, listę muzeów i najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące tego wydarzenia??

Noc Muzeów 2021- Katow­ice??

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-Katowice-program-lista-muzeow-22299/

Noc Muzeów 2021- Kraków??

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-Krakow-program-lista-muzeow-22302/

??Zobacz­cie pro­gram Nocy Muzeów 2021 w poszczegól­ny­ch mias­tach Pol­ski:

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-data-program-atrakcje-lista-muzeow-22293/

Oprac. IWK

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Źródło: https://polska-poezja.pl/adam-mickiewicz, grafika Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=XWgehPzY-rE
Featured
Najpiękniejsze biblioteki świata

Najpiękniejsze biblioteki świata

Na świecie są takie miejs­ca, o których marzy każdy bib­liotekarz i wszyscy książko­hol­i­cy. Marzą nie tylko o tym, aby zobaczyć te piękne miejsce, ale również poczuć ten zapach i dotknąć co najm­niej kilku książek ze zbiorów. Przy­go­towal­iśmy dla Was najpiękniejsze bib­lioteki świata.

Bib­lioteka Nar­o­dowa w Brazylii

Najpiękniejsze biblioteki świata. Raj dla książkoholików - Polszczyzna.pl
Źródło: diariodecultura.com.ar

Bib­lioteka Nar­o­dowa w Brazylii została otwor­zona 29 października 1810 roku, jed­nak jej his­to­ria się­ga roku 1755. Pier­wot­nie bowiem zbio­ry zna­j­dowały się w Lizbonie. Wszys­tko zmieniło trzęsie­nie ziemi, które nie­jako wymusiło przewiezie­nie zbiorów bib­lioteczny­ch w bez­pieczne miejsce do Brazylii. W bib­liote­ce zna­j­du­je się aż dziewięć mil­ionów pozy­cji książkowych – to siód­ma co do wielkoś­ci bib­lioteka na świecie. Wśród jej zbiorów może­my znaleźć między innymi kolekcję fotografii Teresy Cristiny Marii, która zaw­iera 21 742 zdjęć z XIX wieku.

Bib­lioteka w Birm­ing­ham – Wielka Bry­ta­nia

Źródło: boredpanda.com

Na początku wrześ­nia 2013 roku pow­stała najwięk­sza bib­lioteka pub­licz­na w Europie. Sza­cu­je się, że inwest­y­c­ja ta mogła kosz­tować Wielką Bry­tanię aż 189 mil­ionów fun­tów. W środ­ku zna­j­du­je się szereg połąc­zony­ch ze sobą okrągły­ch sal. Z myślą o czytel­nikach pow­stał również taras, na którym moż­na w otocze­niu natu­ry przeczy­tać wybrana pozy­cję książkową. Co ciekawe, w punkcie widokowym bib­lioteki zna­j­du­je się kopia pośmiert­nej maski Willia­ma Szek­spi­ra. Ma to być for­ma upamięt­nienia jed­ne­go z najwięk­szy­ch dra­maturgów wszech cza­sów.

Bib­lioteka Trin­i­ty Col­lege w Irlandii

Źródło: boredpanda.com

Jest to bib­lioteka aka­demicka, a jed­nocześnie najwięk­sza bib­lioteka w Irlandii. To właśnie tu zna­j­du­je się najważniejszy zabytek irlandzkiego chrześ­ci­jańst­wa: Księ­ga z Kells z 800 roku, a także najs­tarszy znany ewan­geliarz zaw­ier­a­ją­cy łaciński przekład czterech Ewan­gelii. His­to­ria bib­lioteki Trin­i­ty Col­lege związana jest z utworze­niem Uni­w­er­syte­tu Dublińskiego, który pow­stał z inic­jaty­wy Elż­bi­ety I. Zbio­ry bib­lioteczne to pon­ad sześć mil­ionów druków. Mówi się, że są one równoz­naczne z 400-let­nim roz­wo­jem nauki.

Bib­lioteka pub­licz­na w Kansas City, USA

Źródło: kcur.org

To najs­tarsza bib­lioteka w Kansas. Trze­ba przyz­nać, że jej widok robi ogrom­ne wraże­nie. Imi­tac­ja grz­bi­etów książek tworzy fasadę budynku widoczną z parkingu. Zbio­ry tej bib­lioteki również są imponu­jące. Wśród nich moż­na znaleźć wiele mate­ri­ałów związany­ch z his­torią mias­ta, jak na przykład: pocztówki, znaczki, listy, mapy itd. Bib­lioteka pub­licz­na w Kansas City prowadzi także pro­gram pomo­cy imi­grantom oraz angażu­je się w liczne akc­je społeczne, między innymi te, które mają pomóc osobom bez­dom­nym. Jak widać, pię­kno w przy­pad­ku tej bib­lioteki jest dość sze­rokim poję­ciem.

IWK

Zachę­camy do obe­jrzenia prezen­tacji o najpiękniejszy­ch bib­liotekach świata!??

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=s_QcVXXBNPw

Featured
8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku Ogólnopol­ski Dzień Bib­liotekarza i Bib­liotek obchod­zony jest 8 maja. Świę­to, zainicjowane przez Sto­warzysze­nie Bib­liotekarzy Pol­s­kich, od wielu lat rozpoczy­na Tydzień Bib­liotek. W tym roku Tydzień Bib­liotek pod hasłem „Zna­jdziesz mnie w bib­liote­ce” ze wzglę­du na obow­iązu­jące ograniczenia odbędzie się w przestrzeni wirtu­al­nej.

Wszys­tkie książki mówią… Każ­da z nich ma jakąś naj­droższą tajem­nicę, którą powierzyć prag­nie,

każ­da niesie jakąś wiado­mość, którą chce podać w naj­dal­sze pokole­nia.

Każ­da, nawet najbardziej zapom­ni­ana, więd­ną­ca w naj­ciem­niejszym kącie,

za lada skrzyp­nię­ciem drzwi drży z nadzieją, że wchodzi jej wybrany, ktoś, co na nią zawoła i ktoś,

co jej wysłucha. A są wśród nich i takie, co setkami lat chowa­ją ową nadzieję,

niby zeschłe kwiaty między nieroz­cię­tymi kartkami i z tęs­knotą wyglą­da­ją czytel­nika.

Jan Parandowski

Ponieważ „czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” przy­pom­i­namy, że poza zdoby­waniem wiedzy i posz­erzaniem hory­zon­tów, czy­tanie jest po pros­tu dobrą zabawą i świet­ną for­ma spędza­nia wol­ne­go cza­su. Tajem­nicze krymi­nały, emocjonu­jące powieś­ci oby­cza­jowe, fas­cynu­jące pub­likac­je o przy­rodzie, cza­sem ciekawsze niż fikc­ja biografie i repor­taże- to doskon­ała rozry­wka. Dlat­e­go w rozry­wkowej formie pro­mu­je­my przy­jem­ność czy­ta­nia i zaprasza­my do Bib­lioteki wszys­t­kich, którzy chcą fajnie spędz­ić czas. Bo czy­tanie to przy­jem­ność dostęp­na dla każde­go! A bib­lioteki zmieni­a­ją swo­je oblicze! 

W roli tego, co osza­lał dla książek? ( z przym­ruże­niem oka) śpiewa Paweł Pruczkowski , tek­st: Katarzy­na Woj­taszak?

Źródło: http://www.bracz.edu.pl/

Posłucha­j­cie!!! ??

Źródło: https://www.youtube.com/watch

Featured
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJIMAJA

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJIMAJA

Wielko­for­ma­towe płót­no Jana Mate­jki to “Kon­sty­tuc­ja 3 Maja 1791 roku” to najsłyn­niejsze przed­staw­ie­nie tego wyjątkowe­go momen­tu w dzie­jach Rzeczy­pospo­litej, jakim był dzień zaprzysięże­nia Ustawy Rzą­dowej. Przyjrzyjmy się bliżej tri­um­fal­ne­mu pochodowi posłów z Zamku Królewskiego do kole­giaty św. Jana wśród wiwatu­ją­cy­ch mieszkańców Warsza­wy i zwróćmy uwagę na szczegóły, skry­wa­jące w sobie całą skarb­nicę wiedzy na tem­at tego niezwyk­le ważne­go, a zarazem jakże trud­ne­go cza­su w his­torii Pol­ski. Seria “Oży­wione obrazy” towarzyszy wys­taw­ie “Pol­skie eli­ty a upadek Rzeczy­pospo­litej. 230 roczni­ca uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja”. 

Więcej o wys­taw­ie: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedz..

Źródło: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/230.-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja

Z okazji 230. roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja, Zamek Królewski w Warsza­w­ie przy­go­tował szereg wydarzeń, przede wszys­tkim wys­tawę pt.

Pol­skie eli­ty a upadek Rzeczy­pospo­litej. 230 roczni­ca uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja

1 maja8 sierp­nia 2021 r.

Wys­tawa poświę­cona Ustaw­ie rzą­dowej to wydarze­nie, do które­go orga­ni­za­cji w sposób szczegól­ny skła­nia nas fakt, że to właśnie w Zamku Królewskim w Warsza­w­ie, w Sali Sen­a­torskiej, miało miejsce zaprzysięże­nie tego doku­men­tu o wyjątkowym znacze­niu nie tylko w dzie­jach pol­skiego par­la­men­taryz­mu, ale również w his­torii powszech­nej.

Pod­casty: ?? kliknij i posłuchaj??

Seria Czy­ta­jąc Kon­sty­tucję – frag­men­ty Ustawy rzą­dowej z komen­tarzem his­to­rycznym:

1. Kon­sty­tuc­ja 3 maja o społeczeńst­wie
2. Kon­sty­tuc­ja 3 maja o władzy


Wykłady online
:

3 maja 2021 r. – “Łagod­na rewoluc­ja” 3 maja 1791 r. – wykład z cyk­lu Wiel­cy ludzie majowej kon­sty­tucji. Prowadze­nie: dr hab. Piotr Ugniewski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski

3 maja 2021 r.godz. 12.00  Pier­wsza Kon­sty­tuc­ja w Europie: dlaczego 3 maja 1791 ma znacze­nie – wykład prof. Richarda But­ter­wicka-Paw­likowskiego przy­go­towany w koop­er­acji z Insty­tutem Pol­skim w Lon­dynie

Filmy:

1. Sekre­ty obrazu Jana Mate­jki „Kon­sty­tuc­ja 3 Maja 1791 roku – film eduka­cyjny z udzi­ałem Anny Popek i Tomasza Dra­pały

2. Seria Oży­wione obrazy:

Rej­tan – Upadek Pol­ski

Kon­sty­tuc­ja 3 maja 1791 roku

Wybierz­cie się na wirtu­al­ny spac­er po Zamku Królewskim w Warsza­w­ie. Poz­na­j­cie dzieje Zamku i jego otocze­nie. Zobacz­cie perły kolekcji oraz wys­tawy cza­sowe, których nie moż­na prze­gapić!

Oprac. IWK

Featured
Międzynarodowy Dzień Jazzu!

Międzynarodowy Dzień Jazzu!

Dziś obchodz­imy ??Między­nar­o­dowy Dzień Jaz­zu! Świę­to to było proklam­owane w 2011 roku na 36. sesji Kon­fer­encji Gen­er­al­nej Unesco. W deklaracji z pier­wszy­ch obchodów świę­ta może­my przeczy­tać: „Ustanowie­nie Dnia Jaz­zu ma na celu pod­niesie­nie świado­moś­ci społecznoś­ci między­nar­o­dowych na tem­at sztuki jaz­zu, jego korzeni, stylów i odd­zi­ały­wań oraz pod­kreśle­nie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważne­go środ­ka komu­nikacji społecznej”. Oblicza jaz­zu są różne, ale jest to muzyka zawsze warta słucha­nia, przeży­wa­nia i poz­na­nia.

Featured
26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwiet­nia obchodz­imy Świa­towy Dzień Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej.

Źródło: https://irme.pl/swiatowy-dzien-wlasnosci-intelektualnej/

Jest to świę­to, które w roku 2000 ustanow­iła Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej, pow­stała pon­ad trzy­dzieś­ci lat wcześniej orga­ni­za­c­ja wyspec­jal­i­zowana ONZ (ang.: WIPO). 

Włas­ność intelek­tu­al­na to ter­min, który określa monopole prawne, twor­zone przez wybrane dobra nie­ma­te­ri­al­ne (pra­wo autorskie) oraz wybrane włas­noś­ci prze­mysłowe (paten­ty, znaki towarowe). Pojaw­ił się w roku 1888, gdy w Szwa­j­carii utwor­zono Bureau fédéral de la pro­priété intel­lectuelle. Pop­u­larność zyskał w drugiej połowie XX wieku, gdy utwor­zono WIPO, nową agendę ONZ.

Jest to efekt pra­cy twór­czej człowieka, który ze wzglę­du na ory­gi­nal­ność, znacze­nie dla kul­tu­ry, gospo­darki i społeczeńst­wa powinien być bezwzględ­nie chro­niony. Mowa tu o utworach takich, jak film, muzyka, tek­sty lit­er­ack­ie, paten­ty, znaki towarowe, fotografie, rysunki, malarst­wo, ale także, jak się okazu­je, posty w social medi­ach. I pomi­mo że na pier­wszy rzut oka nie kojarzy nam się to wszys­tko z biz­ne­sem i nowoczes­nymi tech­nolo­giami, to właśnie firmy z tych sek­torów odpowiada­ją za tworze­nie nowych rynków.

Co roku na całym świecie pode­j­mowane są różne inic­jaty­wy, których celem jest m.in.:

 • ukazanie wpły­wu praw autors­kich, paten­tów i znaków towarowych na nasze codzi­en­ne życie;
 • pogłę­bi­e­nie wiedzy na tem­at prawa włas­noś­ci intelek­tu­al­nej;
 • zaprezen­towanie znaczenia pra­cy twór­ców i wynalazców dla roz­wo­ju społeczeńst­wa;
 • ksz­tał­towanie postawy poszanowa­nia praw włas­noś­ci intelek­tu­al­nej.
Featured
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Obchod­zony 23 kwiet­nia Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich to doroczne świę­to orga­ni­zowane przez UNESCO. Jego celem jest pro­moc­ja czytel­nict­wa, edy­torstwa i ochrony włas­noś­ci intelek­tu­al­nej za pomocą praw autors­kich. Pomysł orga­ni­za­cji świę­ta zrodz­ił się w Kat­alonii w 1926 roku. Wys­tąpił z nim wydaw­ca Vicen­te Clavel Andrés, ponieważ tego dnia obchod­zone jest nar­o­dowe świę­to jej patrona — Święte­go Jerze­go. Zgod­nie z trady­cją w Kat­alonii obdarowywano w ten dzień kobi­ety czer­wonymi różami, mają­cymi sym­bol­i­zować krew poko­nane­go przez Św. Jerze­go smoka, a kobi­ety odwza­jem­ni­ały się mężczyznom podarunk­ami w postaci książek.Data ta również ma sym­bol­iczne znacze­nie dla lit­er­atu­ry świa­towej. Tego samego dnia przy­pada również roczni­ca urodz­in lub śmier­ci wielu wybit­ny­ch pis­arzy, np. Migue­la de Cer­van­tes, Willia­ma Szek­spi­ra, Halldóra Lax­nes­sa, Vladimi­ra Naboko­va, Josepa Pla i Manue­la Mejía Valle­jo.

Czy­taj! Dużo czy­taj.

To najlep­sza for­ma bun­tu

jaką masz.

Otwarte­go umysłu nie zabierze Ci nikt.

Ks. Paweł Ankiewicz
Featured
Nowe książki w bibliotece CKZiU

Nowe książki w bibliotece CKZiU

UWAGA, UWAGA !!!!!

Nowe książki ?w bib­liote­ce CKZ­iU.   Każdy zna­jdzie coś dla siebie:

-  lit­er­at­u­ra pol­ska i świa­towa

-   wybit­ni autorzy

-  tytuły wysoko oce­ni­ane w rankingach czytel­niczy­ch

-  intrygu­jące, arcy­ciekawe, fas­cynu­jące his­to­rie …

Zaprasza­my Naszy­ch Czytel­ników

Współpra­ca bib­liotekarek z naszej szkoły z Księ­gar­nią i Hur­town­ią Taniej Książki „ Tuliszków’’ zaowocow­ała, jak co roku,  wzbo­gace­niem nasze­go księ­gozbioru.

                                                                                                                  M. J-K,  B.P.

Featured
78. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

78. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Wios­ną 1943 roku, po rozpoczę­ciu przez Niem­ców ostate­cznej lik­widacji get­ta warsza­wskiego Żydzi pod­jęli się zbro­jne­go zry­wu — zaczęli wal­czyć. Wal­czyli o god­ność, cho­ci­aż ich szanse na zwycięst­wo były znikome. Sym­bol­em pamię­ci o tych wydarzeni­ach jest skrom­ny, wiosen­ny kwiat — żonkil. Zachę­camy Was do samodziel­ne­go wyko­na­nia papierowe­go żonki­la. Gotowy szablon dostęp­ny jest na stron­ie Muzeum POLIN, szablon żonki­la do samodziel­ne­go złoże­nia https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf.

Zrób­cie sobie zdję­cie z tym prze­j­mu­ją­cym sym­bol­em, opub­liku­j­cie w medi­ach ???społecznoś­ciowych i oznacz­cie #Łączy­Nas­Pamięć.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2019/04/76-rocznica-wybuchu-powstania-w-getcie-warszawskim/

Dzisi­aj przy­pada 78. roczni­ca wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim. Zachę­camy Was do udzi­ału w wirtu­al­ny­ch obchodach upamięt­ni­a­ją­cy­ch wydarzenia z 1943 r, które będziecie mogli zobaczyć na stron­ie Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN.

19.04

8.00 – pre­miera słu­chowiska na pod­staw­ie opowiadań: “Pamięć drobinek” Zofii Sta­neck­iej oraz “His­to­ria z pewnej uli­cy” Joan­ny Bednarek dla uczniów i uczen­nic klas 1–3 szkoły pod­sta­wowej,

9:30 — pre­miera fil­mu “Będę pisać” dla uczniów i uczen­nic klas 4–6 szkoły pod­sta­wowej.

11:00 — pre­miera fil­mu “Muranów – Dziel­ni­ca Północ­na” dla uczniów i uczen­nic klas 7–8 szkół pod­sta­wowych oraz szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Filmy eduka­cyjne będą streamowane na pro­filu Cen­trum Eduka­cyjne oraz w ser­wisie YouTube.

12:00 trans­mis­ja na żywo spod pom­nika Bohaterów Getta15:00 — “W sukience i mundurze” — Fil­mowa opowieść o bojown­iczkach autorstwa prze­wod­niczki Katarzyny Jankowskiej.

Stream­ing na Face­booku Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN i w ser­wisie YouTube.

18:00 — “Staw­iam pom­nik tym, którzy zginęli” — Roz­mowa Krystyny Bud­nick­iej i Mikoła­ja Gryn­ber­ga. Stream­ing na Face­booku Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN.

20:30 — “Córki, matki, robot­nice” — Kon­cert Pawła Szam­burskiego i Joan­ny Hal­szki Sokołowskiej. Stream­ing na Face­booku Muzeum POLIN i w ser­wisie YouTube.

Zachę­cam do wysłucha­nia poezji z okazji 78. roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia w Get­cie Warsza­wskim – Mazowiecki Insty­tut Kul­tu­ry pamię­ta. Maja Komorowska i Zbig­niew Zama­chowski czy­ta­ją poezję z warsza­wskiego get­ta. Pre­miera 25 kwiet­nia, godz. 9.00,

pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=v6c0dyl-PQo

Więcej infor­ma­cji na tem­at wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim, moż­na przeczy­tać na stron­ie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/77-rocznica-wybuchu-powstania-w-warszawskim-getcie

oprac. IWK

Featured
Strony wspomagające naukę online, darmowe e-booki, wirtualne muzea, najlepsze książki dla młodzieży

Strony wspomagające naukę online, darmowe e-booki, wirtualne muzea, najlepsze książki dla młodzieży

Strony wspo­ma­ga­jące naukę i najlep­sze książki młodzieżowe

Dar­mowe e-booki:

Wirtu­al­ne muzea:

 • KULTURA DOSTĘPNA (Auschwitz-Birke­nau. Niemiecki nazis­towski obóz kon­cen­tra­cyjny i zagłady, Bazy­lika Kat­e­dral­na pw. WNM Pan­ny i św. Mikoła­ja w Łow­iczu, Cerkiew Opieki Bogurodz­i­cy w Owczarach, Cerkiew św. Jakuba Młod­sze­go Apos­toła w Powroźniku, Fil­har­mo­nia Nar­o­dowa w Warsza­w­ie, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, Muzeum Sztuki Współczes­nej w Krakowie, Teatr Wielki – Opera Nar­o­dowa, Wrocław – spac­er po mieś­cie itp.)
Featured
Czwartki z poezją- Cyprian Kamil Norwid

Czwartki z poezją- Cyprian Kamil Norwid

Impos­si­bilis­sime!

Jak omni­bu­sa koń nie­my i bia­ły,
Któ­re­mu grzy­wa się w księ­ży­cu weł­ni,
My­ślil­byś, że jest o wszyst­ko nie­dba­ły,
Ni­cze­go nie rad ni coś­kol­wiek peł­ni —
Że iskry mu się w bru­ku po­do­ba­ły,
Rwa­ne pod­ko­wą, lecz sam stoi luź­no…
Tak słu­ga pań­stwa — je­że­li nie zgo­ła,
To po obie­dzie, to na dziś za­póź­no,
Przyjść zdo­ła!

Cypri­an Kamil Nor­wid

Poniżej rękopisy Cypri­ana Kami­la Nor­wida z zasobów Archi­wum Polona/ [Kartki z pamięt­ników — ok. 1850- 1900 r.] i [ Przekład frag­men­tów Ody­sei Home­ra]

Źródło: https://polona.pl/item/kartki-z-pamietnikow,Mjc3MDI4/0/#info:metadata
Źródło: https://polona.pl/item/hrabina-palmyra-fragmenty-dramatu,MjgyODEyNA/0/#info:metadata
Featured
14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwiet­nia obchodz­imy 1055. rocznicę przyję­cia chrz­tu przez Pol­skę. Chrzest Pol­ski to trady­cyj­na nazwa chrz­tu księ­cia Polan – Mieszka I, który zapoc­zątkował pro­ces chrys­tian­iza­cji Pol­ski. Akt przyję­cia chrz­tu, datowany przez his­to­ryków na dzień 14 kwiet­nia 966 roku, uważa się za sym­bol­iczny początek państ­wa pol­skiego i koś­cioła katolick­iego w naszym kra­ju.

Mieszko I zde­cy­dował się na przyję­cie chrz­tu z Rzy­mu za pośred­nictwem Czech. Uchroniło to Pol­skę od groźby przy­mu­sowej chrys­tian­iza­cji ze strony Niemiec. Wejś­cie do chrześ­ci­jańst­wa zachod­niego zostało poprzed­zone małżeńst­wem z księżniczką czeską Dobrawą w 965 roku. Utwierdza­ło ono jed­nocześnie zawarty sojusz Pol­ski i Czech w toc­zonej przez Mieszka I wojnie z Wiele­tami.

Początkowo ochrz­cił się sam książę i jego bezpośred­nie otocze­nie. Nato­mi­ast chrys­tian­iza­c­ja społeczeńst­wa trwała przez kole­jne lata. Pier­wszym bisku­pem pol­skim został w 968 roku – Jor­dan.  

Przyję­cie chrz­tu przy­czyniło się do trwal­sze­go zespole­nia młode­go orga­niz­mu państ­wowe­go. Utworze­nie hier­ar­chii koś­ciel­nej ułatwiło admin­istrowanie kra­jem. Przez chrzest i pro­ces chrys­tian­iza­cji, Pol­ska na trwałe związa­ła się z zachod­nim kręgiem kul­tu­ry europe­jskiej.

IWK

Źródło: Świę­to Chrz­tu Polski/fot. gov.pl

Featured
Samuel Beckett — kronikarz biedy i absurdu

Samuel Beckett — kronikarz biedy i absurdu

Jak oblic­zono: w his­torii nowożyt­nej kul­tu­ry napisano więcej tylko o Szek­spirze, Wag­n­erze i Napoleonie — mówił o jed­nym z najważniejszy­ch pis­arzy XX wieku Antoni Lib­era, tłu­macz, reży­ser, znaw­ca twór­c­zoś­ci Beck­et­ta. Dziś 32. roczni­ca śmier­ci noblisty.

Źródło: https://www.britannica.com/biography/Samuel-Beckett

Data urodz­in Beck­et­ta miała dla autora znacze­nie sym­bol­iczne. Irland­czyk przyszedł na świat 13 kwiet­nia 1906 roku.

- Data urodzenia Beck­et­ta została przez niego samego zmi­tol­o­gi­zowana: urodz­ił się trzy­naste­go w piątek, a był to Wielki Piątek. Co więcej: on się urodz­ił wiec­zorem o godzinie dziewiątej, a godz­i­na ta w naszej trady­cji judeochrześ­ci­jańskiej ma co najm­niej dwa znaczenia: w Judei dwa tysiące lat temu lic­zono czas od godziny 6, a zatem godz­i­na trze­cia po połud­niu to właśnie godz­i­na dziewią­ta. Beck­ett wyko­rzys­tał tę dwuz­naczność i potem mówił, że urodz­ił się w godzinie śmier­ci Chrys­tusa — mówił pis­arz Antoni Lib­era, tłu­macz Beck­et­taw audy­cji Iwony Mali­nowskiej z cyk­lu “Biografie niezwykłe”.

POSŁUCHAJ PONIŻEJ??

Audy­cji Iwony Mali­nowskiej z cyk­lu “Biografie niezwykłe” poświę­conej postaci??? Samue­la Beck­et­ta z udzi­ałem Antoniego Libery.

https://player.polskieradio.pl/kolejka

Apos­toł Joyce’a

Już jako uczeń zdradzał tal­ent do nauki języków. Stu­diował roman­istykę. W Paryżu zapro­ponowano mu posadę wykład­ow­cy lit­er­atu­ry ang­iel­skiej. Po dwóch lat­ach pra­cy we Francji wró­cił do rodzin­nej Irlandii, gdzie z kolei prowadz­ił zaję­cia z lit­er­atu­ry fran­cuskiej. Jed­nak dość szy­bko zrezyg­nował z posady aka­demick­iej i zajął się pisaniem.

- Moż­na się domyślać, że bodźcem, który skłonił go do rozpoczę­cia kari­ery pis­arza było spotkanie z Jame­sem Joycem – wyjaś­ni­ał Antoni Lib­era. — Joyce zaprosił go do uczest­nict­wa w przed­sięwz­ię­ciu lit­er­ackim: stworzył wokół siebie dwu­nas­tu apos­tołów, którzy mieli napisać dwanaś­cie ese­jów wokół ostat­niej wielkiej powieś­ci Joyce’a. Beck­ett miał wtedy 22 lata.

Cho­ci­aż wybuch II wojny świa­towej zas­tał go w neu­tral­nej Irlandii, Beck­ett postanow­ił udać się do Francji, gdzie zaan­gażował się w dzi­ałanie ruchu oporu. — Tłu­maczył z fran­cuskiego na ang­iel­ski mate­ri­ały wywiad­ow­cze — mówił Antoni Lib­era.

Sława przyszła, Godot nie

Mimo, iż dziś Beck­ett jest jed­nym z najsłyn­niejszy­ch autorów dwudzi­este­go wieku, musi­ał dłu­go czekać na sławę. — “Czeka­jąc na Godota” zostało odrzu­cone przez 17 teatrów — powiedzi­ał Antoni Lib­era. — Debi­ut sceniczny Beck­et­ta przyszedł dopiero w 1953 roku. Do tego cza­su miał na swoim kon­cie kilka powieś­ci, dwa tomy opowiadań, wier­sze i ese­je. To wszys­tko nie przekracza­ło nakładu 300–400 egzem­plarzy.

Czeka­jąc na Godota” to przy­powieść będą­ca ale­gorią ludzkiego nastaw­ienia do życia. Sztuka przyniosła Beck­et­towi sławę na całym świecie. Pol­ska pre­miera dra­matu miała miejsce w Teatrze Współczes­nym w Warsza­w­ie.

Innymi słyn­nymi dziełami Beck­et­ta są: “Ostat­nia taś­ma Krap­pa” i “Kome­dia”. Bohaterowie Beck­et­ta to ludzie kale­cy, bied­ni, pokrzy­wdzeni przez los i zde­gen­erowani. Ludzie, których absurdal­na egzys­tenc­ja prowadzi do nieuchron­nego koń­ca.

- Częsty motyw, jaki przewi­ja się w jego powieś­ci­ach, to śmierć w naj­ciem­niejszą noc grud­niową — mówił Antoni Lib­era. Beck­ett zmarł właśnie w taką noc, 22 grud­nia 1989.

IWK

Źródło: polskieradio.pl/39/156/Artykul/1329796,Samuel-Beckett-kronikarz-biedy-i-absurdu

Featured
BEZPŁATNE E-BOOKI Z UTWORAMI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO NA POLONA.PL

BEZPŁATNE E-BOOKI Z UTWORAMI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO NA POLONA.PL

Adam Zaga­jew­ski – poeta, prozaik, eseis­ta, czołowy przed­staw­iciel poezji Nowej Fali – kilka miesię­cy temu udzielił Bib­liote­ce Nar­o­dowej licencji do całej swo­jej twór­c­zoś­ci. Jego utwory znaleźć moż­na w bib­liote­ce cyfrowej polona.pl. E-booki moż­na bezpłat­nie czy­tać online lub pobrać w for­mat­ach EPUB, MOBIPDF.

Poeta zmarł w Świa­towym Dniu Poezji. Miał 75 lat. Debi­u­tował w 1972 roku tomem Komu­nikat, a jako ostat­ni wydał Prawdzi­we życie. O dorobku lit­er­ackim Adama Zaga­jew­skiego moż­na przeczy­tać w spec­jal­nym wspom­nie­niu na blogu POLONY.

Żeby pobrać e-booka wystar­czy kliknąć w ikonę „Pobierz” widoczną w prawym górnym rogu i wybrać jeden z dostęp­ny­ch for­matów.

Dostęp do utworów takich, jak:

jest możli­wy dzięki licencjom niewyłącznym uzyskanym od Pis­arza ze środ­ków Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa.
 
Zachę­camy do lek­tu­ry oraz rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji o legal­ny­ch i bezpłat­ny­ch e-bookach.

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2021/04/bezplatne-e-booki-z-utworami-adama-zagajewskiego-na-polona-pl/

Polona.pl jest najwięk­szą bib­lioteką cyfrową w Polsce i jed­ną z najwięk­szy­ch w Europie, otwartą dla każde­go przez całą dobę, z dowol­ne­go miejs­ca na świecie i bez żad­ny­ch ograniczeń. To nieod­płat­ny, sze­roki dostęp do obiek­tów cyfrowych wysok­iej jakoś­ci – książek, cza­sopism, rękopisów, star­o­druków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulot­ny­ch oraz e-booków i audio­booków.

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2021/04/bezplatne-e-booki-z-utworami-adama-zagajewskiego-na-polona-pl/
Featured
LITERACKI PATRON ROKU 2021- Baczyński

LITERACKI PATRON ROKU 2021- Baczyński

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przyjął uch­wałę ws. ustanowienia roku 2021 Rok­iem Stanisława Lema, Cypri­ana Kami­la Nor­wida, Krzyszto­fa Kami­la Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

Jako bib­liotekarze oraz czytel­ni­cy, doce­ni­amy kun­szt lit­er­acki tych wybit­ny­ch pis­arzy oraz wagę i zasięg ich twór­c­zoś­ci, która wykracza daleko poza granice pol­skiej lit­er­atu­ry? i jest częś­cią lit­er­atu­ry świa­towej. Dlat­e­go też postanow­iliśmy przy­pom­nieć syl­wetki i doko­na­nia tych genial­ny­ch twór­ców. Przez cały rok będziemy pub­likować infor­ma­c­je doty­czące życia i dorobku artysty­czne­go Patronów.

IWK

Źródło:  polona.pl, sejm.gov.pl, http://lustrobiblioteki.pl/2020/11/patroni-roku-2021-lem-norwid-baczynski-rozewicz

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI ur. 22 sty­cz­nia  1921 r. w Warsza­w­ie, zm. 4 sierp­nia 1944 . Syn Ste­fanii i Stanisława. Ukończył Gim­nazjum i Liceum im. St. Batore­go w Warsza­w­ie 1939 r. Stu­dia polonisty­czne na tajnym uni­w­er­syte­cie w Warsza­w­ie prz­ery­wa, wstępu­je do tajnej Pod­chorążówki  i kończy ją. Latem 1943 wstąpił do harcer­skiego batal­ionu „Zośka”, był sek­cyjnym w 2. plu­tonie „Alek” 2. kom­panii „Rudy” w stop­niu starsze­go strzel­ca. Bierze czyn­ny udzi­ał w tzw. Wielkiej Dyw­er­sji w „Szarych Szere­gach” aż do wybuchu pow­sta­nia. Należał do grupy „Zośka”, a potem „Para­sol” – harcer­skiego batal­ionu AK, zaj­mu­jące­go się głównie wykony­waniem wyroków śmier­ci wydany­ch przez Państ­wo Podziem­ne; w lipcu 1944 został zastępcą dowód­cy 3. plu­tonu 3. kom­panii batal­ionu „Para­sol”, ale w pow­sta­niu wal­czy w szere­gach grupy „Goz­dawa” na „Reducie Ratusza”. Ginie od kuli niemieck­iej w początkach sierp­nia 1944 r. ran­iony w głowę. Napisał słowa  do kilku pieśni żołnier­s­kich, które śpiewali pow­stań­cy, idąc do boju. Po wojnie „Tygod­nik Powszech­ny” pub­likował reg­u­larnie wier­sze Baczyńskiego (w samym 1945 roku pojaw­iły się w sześ­ciu numer­ach) oraz poświę­cone mu tek­sty, w tym słyn­ny szkic J. Zagórskiego Śmierć Słowack­iego (1947 nr 14–15), a sam Tur­ow­icz ogłosił uwagi o Baczyńskim i katol­i­cyzmie (1947 nr 19); kres tym pub­likacjom położyła cen­zu­ra i w lat­ach 1949–51 oraz 1953–56 w tygod­niku nie ukazał się ani jeden artykuł o autorze Śpiewu z pożogi.

Zobacz kolekcję cyfrową poświę­coną Baczyńskiemu. https://polona.pl/collections/institutions/1/baczynski,NDI0ODQ1MDI4MTU4MTA3MTEyNg/?sort=score%20desc

O mój ty smutku cichy

O mój ty smutku cichy,
smutku gwiazdek maleńkich,
nazywałem, szukałem,
brałem ciebie do ręki.
Jak to się ciało twarde
tak w piasek albo glinę
zamienia w moich dłoniach,
pragnienie każde - w winę.
Jak to się - kiedy dotknę
kwiat przeobraża w ciemność,
a poszum drzew w głuchotę,
a chmury - w grzmot nade mną.
Jak to ja nieobaczny
mijam, sam sobie błahy,
i rzeźbę zanim zacznę,
marmur wypełniam strachem.
Jak to ja nasłuchuję
błyskawic w niebie trwogi.
Jakże to ja nazywam
każde czynienie - Bogiem?
Otom strzęp oderwany
od drzewa wielkich pogód,
sam swym oczom nie znany,
obcy swojemu Bogu.
Oto słyszę, jak w popiół
przemieniam się i kruszę.
I coraz mniejszy ciałem,
wierzę we własną duszę.

1.XI. 1942r. Krzysztof Kamil Baczyński 
Featured
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbliża­ją­cy­ch się Świąt Wielka­noc­ny­ch ? ??składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, mnóst­wo wiosen­nego słoń­ca ☀️ oraz samy­ch sukcesów. ? Niech te Świę­ta napełnią Wasze ser­ca ❤radoś­cią i nadzieją, a chwile spęd­zone w gronie najbliższy­ch dodadzą otuchy i poz­wolą przezwyciężyć wszys­tkie trud­noś­ci. ??

Wicedyrek­tor Mag­dale­na Esmund i zespół bib­liotekarzy: ??Boże­na Papaj, Anna Kosobudzka, Mar­ta Kumór- Jasińska, Ilona Woszczy­na-Kozioł ??

Świąteczne kartki przy­go­towali uczniowie tech­nikum reklamy

oraz tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej???

Źródło: grafiki ze zbiorów CKZ­iU w Jaworznie, w wyko­na­niu uczniów klas Tech­nikum reklamy i Tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Featured
Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Rok temu odszedł jeden z najwięk­szy­ch artys­tów naszy­ch cza­sów – Krzysztof Pen­derecki. Kom­pozy­tor i Mis­trz. Dzień skła­nia nas do zad­umy i wspom­nień. W dzień pier­wszej roczni­cy Jego ode­jś­cia prag­niemy złożyć hołd Mis­tr­zowi. Ze wzrusze­niem przy­pom­i­namy nagranie Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem”, zare­je­strowane pod­czas kon­cer­tu dedykowane­go pamię­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego, sym­bol­icznie zamyka­jące­go sezon artysty­czny 2019/2020. Krzysztof Pen­derecki – Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem” na orkiestrę smy­czkową.

Wykon­aw­cy: NOSPR Piotr Tar­cho­lik – skrzypce, prowadze­nie.

Mate­ri­ały nutowe do utworu: Krzysztof PENDERECKI – Pol­skie Requiem: Cha­con­ne na smy­czki. Za zgodą Schott Music GmbH & Co. KG / Appears cour­tesy of Schott Music GmbH & Co. KG.Źródło:https://www.facebook.com/NarodowaOrkiestraSymfonicznaPolskiegoRadia/videos/, fotografie https://www.polmic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:fotografie-krzysztofa-pendereckiego-ze-zbiorow-zkp&catid=83&Itemid=196&lang=pl

W pier­wszą rocznicę śmier­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego warto posłuchać kon­cer­tu inau­gu­ru­jące­go otwar­cie Ogro­du Pen­dereck­iego — wirtu­al­nej przestrzeni, stwor­zonej przez Insty­tut Adama Mick­iewicza w celu upamięt­nienia życia i twór­c­zoś­ci wybit­ne­go pol­skiego kom­pozy­tora. W pro­gramie: nowe utwory Maxa Richtera i Hani Rani, a także wys­tęp Atom String Quar­tet.

Wejdź na: https://pendereckisgarden.pl/pl/amfiteatr

29.03.2021 godz.20.00.

Krzysztof Pen­derecki uwiel­bi­ał prze­by­wać w zapro­jek­towanym przez siebie ogrodzie w Lusław­icach, które­mu poświę­cał każdą wol­ną chwilę.  Wirtu­al­na przestrzeń, będą­ca odw­zorowaniem ogro­du Mis­trza, łączy w sobie dwie jego najwięk­sze pas­je muzykę oraz świat flo­ry. Pozwala nam również bliżej poz­nać życio­rys kom­pozy­tora i jego twór­c­zość. Wejdź do Ogro­du Pen­dereck­iego i daj się zach­wycić jego pięknem.

IWK

Featured
Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Na wstępie nasze­go spotka­nia z twór­c­zoś­cią J.R.R. Tolkiena coś dla duszy — muzyka z fil­mu “Wład­ca Pierś­cienia”.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Fa9SWtautfU

Obchodz­imy⏳ dziś Świa­towy Dzień Czy­ta­nia Tolkiena. Inic­jaty­wa ta została zapoc­zątkowana przez sto­warzysze­nie The Tolkien Soci­ety w 2003 roku. Nie jest to data przy­pad­kowa — właśnie na dwudzi­esty pią­ty dzień mar­ca przy­pada roczni­ca poko­na­nia ⚔Saurona
i zakończenia Wojny o Pierś­cień.?
Jest to dzień, które­go głównym zamysłem jest zachęce­nie ludzi w każdym wieku do zapoz­na­nia się zarówno z twór­c­zoś­cią Pro­fe­so­ra, jak i cieka­wostkami o nim samym.

IWK

Wier­sz Bil­ba o Aragornie

Nie każde zło­to blask odkry­wa,

Ani wędrowiec myli drogi,

Starość dojrza­ła siłą bywa,

Korzeni mróz nie się­ga srogi.

Z popi­ołów płomień się zapali,

I w mroku kiedyś skra zapłonie,

Zła­maną klingę moż­na scal­ić,

Wyg­naniec siądzie znów na tron­ie.

Tłu­macze­nie Jerze­go Łoz­ińskiego

Featured
Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

ADAM ZAGAJEWSKI, ur. 1945 we Lwowie. Poeta, prozaik, eseis­ta. Przed­staw­iciel pokole­nia Nowej Fali. Autor kilku­nas­tu tomów poezji i szkiców. W 2004 otrzy­mał Neustadt Inter­na­tion­al Prize for Lit­er­a­ture. Odz­nac­zony m.in. Orderem Legii Hon­orowej, 2016 i Lit­er­acką Nagrodą Księżniczki Asturii, 2017. Ostat­nio wydał zbiór szkiców Sub­stanc­ja nieu­porząd­kowana (Znak, 2019) i tom wier­szy Prawdzi­we życie (a5, 2019).

Źródło: https://culture.pl/pl/tworca/adam-zagajewski, fot. https://www.zeszytyliterackie.pl/adam-zagajewskiwiersz

Zachę­cam do zapoz­na­nia się z twór­c­zoś­cią Adama Zaga­jew­skiego, którą zaprezen­towano na stron­ie inter­ne­towej: https://www.zeszytyliterackie.pl/zagajewski-wiersze-2

BP

Praw­da

Wstań otwórz drzwi rozwiąż te sznury

wyplącz się z sieci ner­wów

jesteś Jonaszem który trawi wielo­ry­ba

Odmów poda­nia ręki temu człowiekowi

wypros­tuj się osusz tam­pon języka

wyjdź z tego kokonu roz­gar­nij te błony

zacz­erp­nij najgłęb­sze warst­wy powi­etrza

i powoli pamię­ta­jąc o regułach skład­ni

powiedz prawdę do tego służysz w lewej ręce

trzy­masz miłość a w prawej nien­aw­iść

wier­sz z tomu Komu­nikat

Adam Zaga­jew­ski

Featured
21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Akcep­tu­ję, szanu­ję, wspier­am!

Dziś 21 mar­ca, Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. ??Dlaczego właśnie taka data? Jest to naw­iązanie do fak­tu, że osoby z zespołem Dow­na wyposażone są w dodatkową infor­ma­cję gene­ty­czną przy parze chro­mo­somów 21 (trze­ci chro­mo­som lub jego frag­ment). Poza tym… nadeszła wios­na! Czy to nie ide­al­ny moment na takie świę­to? ?Jed­nym ze sposobów obchodzenia tego wyjątkowe­go dnia jest włącze­nie się do kam­panii #Lot­sOf­Socks 2021 (Dzień Kolorowej Skar­petki), która pole­ga na zwięk­sza­niu świado­moś­ci ?o zespole Dow­na, propagowa­niu akcep­tacji i inte­gracji społecznej osób?‍♂️?‍? nim dotknię­ty­ch. Ale jak❓ ?Poprzez… założe­nie kolorowych lub niepa­su­ją­cy­ch skar­pet. Taki intrygu­ją­cy ele­ment ubioru ma skłonić osoby nieświadome dzisiejsze­go świę­ta do zadawa­nia pytań i roz­mowy nt. zespołu Dow­na.

Ja w to wchodzę. A Wy? ?Kolorowe­go dnia!

IWK

Może być komiksem przedstawiającym ‎co najmniej jedna osoba, okulary i ‎tekst „‎21 marca ZESPOŁU DO DOWNA ŚWIATOWY DZIEŃ Akceptuje, szanuje, wspieram! ۔ LOGO ratorium ര5၀ po‎”‎‎
Źródło: https://www.facebook.com/logoratoriumrenatabronisz/

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Krzysztof Kamil Baczyński

Biała magia

Sto­jąc przed lus­trem ciszy
Bar­bara z rękami u włosów
nale­wa w szk­lane ciało
sre­brne kro­pelki gło­su.

I wtedy jak dzban — światłem
zapeł­nia się i szk­lą­ca
prze­j­mu­je w siebie gwiazdy
i biały płyn miesią­ca.

Przez ciała drżą­cy pryz­mat
w muzyce biały­ch iskier
łasice się prześl­izną
jak snu puszys­te listki.

Oszronią się w nim niedźwidzie,
jas­ne od gwiazd polarny­ch,
i myszy się stru­mień przewiedzie
płynąc law­iną gwarną.

Aż napełniona mlecznie,
w sen się powoli zapad­nie,
a czas melodyjnie osiądzie
kaskadą blasku na dnie.

Więc ma Bar­bara sre­brne
ciało. W nim pręży się miękko
biała łasi­ca mil­czenia
pod niewdzial­ną ręką.

Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/-krzysztof-kamil-baczynski.html

Featured
Kobieta zmienną jest…

Kobieta zmienną jest…

Już nasz wieszcz nar­o­dowy Adam Mick­iewicz zauważył, że „kobi­eta, to puch marny, to wietrz­na isto­ta”, pod­kreśla­jąc jej zmi­en­ność i ulot­ność. I trud­no się tu nie zgodz­ić. Kobi­eta z natu­ry i delikat­na, i wrażli­wa, choć niejed­nokrot­nie wykazu­je się siłą charak­teru równą mężczyźnie, jest w wielu sytu­ac­jach zmi­en­na, a jej zmi­en­ność niejed­nokrot­nie rzu­tu­je na dokony­wane przez nią wybo­ry. Rzecz jas­na, nie da się wszys­t­kich kobi­et wrzu­cić do jed­nej szu­fla­dy – są i takie, które potrafią twar­do trzy­mać się swoich racji i nie ule­ga­ją zmi­en­nym nas­tro­jom.

Kobi­etę zmi­en­ną, sil­ną, piękną i wyjątkową w grafikach przed­staw­iła klasa tech­nikum reklamy 2b T5. Wyjątkowa kolekc­ja prezen­tu­je ory­gi­nal­ne plakaty z ważnym przesłaniem, które cele­bru­ją kobiecą siłę w różny­ch jej aspek­tach.

IWK

Featured
3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Już po raz 37. obchod­zony jest Między­nar­o­dowy Dzień Pis­arzy. Świę­to? zostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club czyli Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Pis­arzy?. Nazwa założonej w 1921 roku ⏳w Lon­dynie orga­ni­za­cji pochodzi od pier­wszy­ch liter słów: poets, essay­ists, nov­el­ists – poe­ci, eseiś­ci, powieś­ciopis­arze, a jej zadaniem jest pro­mowanie lit­er­atu­ry? oraz wza­jem­nej przy­jaźni i intelek­tu­al­nej współpra­cy pomiędzy pis­arza­mi na całym świecie. Założy­cielem Pol­skiego Klubu Lit­er­ack­iego PEN był? Ste­fan Żerom­ski. Wszys­tkim Pis­ar­zom ?życzymy niewycz­er­panej weny oraz lekkiego pióra, a do nas zaprasza­my po ??owoce ich ciężkiej pra­cy. ?

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „3 MARCA MIĘDZ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PISARZY WSZYSTKIM AUTOROM ŻYCZYMY LICZNEGO GRONA WIERNYCH CZYTELNIKÓW ORAZ NIEUSTAJĄCEJ WENY TWäRCZEJ”
Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/

W końcu nie jest wielkim sekretem ani lit­er­ackim, ani egzys­tenc­jal­nym fakt, iż mówić umieją wszyscy, nato­mi­ast zapisać swe mówie­nie mało kto potrafi”.

Jerzy Pilch, Pod Moc­nym Aniołem

Featured
235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

Dziś przy­pada 235. roczni­ca urodz­in Wil­hel­ma Kar­la Grim­ma, niemieck­iego filolo­ga, autora nie­zlic­zony­ch baśni dla dzieci. Pis­arz przez całe życie zbier­ał poda­nia ludowe, leg­endy i mity, a także pub­likował liczne prace naukowe związane z tą tem­atyką. Wspól­nie ze starszym bratem wydali zbio­ry baśni ludowych. Na ich „Kop­ciuszku”, „Śnieżce”, „Śpiącej królewnie” czy „Jasiu i Mał­gosi” wychowało się wiele pokoleń dzieci na całym świecie. Bajkowy świat braci Grimm jest zawsze „czarno-biały”, a bohaterowie charak­teryzu­ją się bard­zo wyrazistymi osobowoś­ci­ami. Jed­nak w każdej his­torii dobro zwycięża, a zło zosta­je ukarane. 

File:Wilhelm Grimm.jpg - Wikimedia Commons

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Grimm.jpg

Featured
Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

Dziś Dzień Nauki Pol­skiej ?? – pol­skie świę­to państ­wowe poświę­cone upamięt­nie­niu doko- nań pol­s­kich naukow­ców .? Data jest związana z przy­pada­jącą w tym dniu rocznicą urodz­in Mikoła­ja Kopernika. 

Trud­no sobie dziś wyobraz­ić świat bez kom­put­erów, telewiz­ji, smart­fonów i resz­ty urządzeń elek­tron­iczny­ch, których użytkowanie stało się nawykiem współczes­ne­go człowieka. Do tych dobrodziejstw tech­niki mamy dostęp właśnie dzięki Polakowi .

Jan Czochral­ski w 1916 roku odkrył metodę pomi­aru szy­bkoś­ci krys­tal­iza­cji met­ali, zwaną metodą Czochral­skiego, służącą obec­nie do otrzymy­wa­nia monokrysz­tałów, będą­cy­ch pod­stawą pro­dukcji mikro­pro­ce­sorów. Naukowiec, który mimo braku matu­ry stał się jed­nym ??z najważniejszy­ch wynalazców naszy­ch cza­sów, na trop swe­go odkrycia natrafił ponoć przy­pad­kiem – pod­czas robi­enia notatek ✒w lab­o­ra­to­ri­um niechcą­cy zanurzył stalówkę pióra w tyglu z roz­to­pi­oną cyną, w wyniku czego pow­stał prę­cik zestalone­go met­alu, czyli krysz­tał cyny. Odkrycie było najwięk­szym osiąg­nię­ciem badacza, jed­nak miał on na kon­cie więcej sukcesów — stworzył m.in. stop bezłożyskowy (met­al B), który doprowadz­ił do rewolucji? ?w kole­jnictwie, a także proszek na katar i płyn do trwałej ondu­lacji. Wiedzieliś­cie o tym?

Czy­taj więcej: https://histmag.org/10-zapomnianych-polskich-naukowcow-bez-ktorych-swiat-wygladalby-zupelnie-inaczej-11153


Źródło:http://daskalia.eu/19-lutego-dzien-nauki-polskiej-naszej-szkole-wyklad-uniwersytecie/

W bogatym księ­gozbiorze szkol­nej bib­lioteki CKZ­iU zna­jdziecie prawdzi­we perełki książkowe?o pol­s­kich naukow­cach.??

Featured
17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

Źródło: Szkic ze zbiorów pry­wat­ny­ch IWK.

Koty pod­biły niejed­no serce, wiele osób nie wyobraża sobie domu bez ich obec­noś­ci. Również my – bib­liotekarze — jesteśmy pod wielkim wraże­niem opowieś­ci o kotach, zawarty­ch na kar­tach książek, w fil­mach, sztuce oraz w codzi­en­ny­ch opowiada­ni­ach naszy­ch Czytel­ników.
Z okazji świę­ta tych wyjątkowych czworonogów i dla wszys­t­kich miłośników kotów, klasa 2bT5- na kierunku Reklamy przy­go­towała „Kocie inspirac­je”, prezen­tu­jąc swo­je grafiki w formie puz­zli.

Miłosz Gałecki, kl.2bT5
Daniel Tasze, kl. 2bT5
Oskar Bąk, kl. 2bT5
Patryc­ja Fer­e­niec, kl.2b T5
Julia Hałasa, kl. 2bT5
Grze­gorz Likus, Kl. 2bT5
Niko­la Szczepa­ni­ak, kl. 2bT5
Alek­san­dra Chucherko, kl. 2bT5
Featured
Walentynkowa biblioteka

Walentynkowa biblioteka

Znani i wiel­cy poe­ci wiedzieli o tym, że jed­nym z najważniejszy­ch i naj­moc­niejszy­ch uczuć na świecie jest miłość. Każdy o niej marzy i każdy chci­ałby jej doświad­czyć choć raz w życiu. Tej prawdzi­wej, wyjątkowej, która cały świat przewraca do góry nogami. Pow­stałe przez setki lat wier­sze o miłoś­ci były wspar­ciem dla wszys­t­kich szczęśli­wie i nieszczęśli­wie zakochany­ch. Mówiły o tęs­kno­cie, uczu­ciu do tego jedyne­go, ukochanej i do dziecka. 

Wier­sz Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Nie­pew­ność” jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów, który warto przy­pom­nieć w tym wyjątkowym dniu zakochany­ch.

Niepewność”

Gdy cię nie widzę, nie wzdy­cham, nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;

Jed­nakże gdy cię dłu­go nie oglą­dam,

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;

I tęskniąc sobie zada­ję pytanie:

Czy to jest przy­jaźń? czy to jest kochanie? 

(…)

Adam Mick­iewicz

Alek­san­dra Chucherko, kl. 2b T5
Grze­gorz Likus, kl .2bT5
Oskar Bąk, kl. 2b T5