Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Życzenia noworoczne

Życzenia noworoczne

 

Drodzy Czytel­ni­cy!

Życzymy Wam spełnienia wszys­t­kich czytel­niczy­ch marzeń w 2019 roku !

Wasze   marzenia   mogą się ziś­cić po odwiedz­i­nach w Bib­liote­ce CKZ­iU.  Wystar­czy sięgnąć po książki, filmy i audio­booki! Świet­nym przykładem speł­ni­a­ją­cy­ch się marzeń są tytuły zaku­pi­one z fun­duszy otrzy­many­ch  Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa. Pri­o­ry­tet 3  oraz książki i czyt­niki podarowane przez fir­mę Ama­zon.

Do pro­jek­tu Nar­o­dowy Pro­gram Roz­wo­ju Czytel­nict­wa. Pri­o­ry­tet 3. przys­tąpiła Bib­lioteka Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­ny­ch nr 5 w Jaworznie, a jako Bib­lioteka Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go kon­tyn­uowała  ideę pro­gra­mu.  To dzięki Wam —  uczniom, biorą­cym udzi­ał w 60 pro­jek­tach    eduka­cyjny­ch,   Bib­lioteka  pozyskała  środ­ki  w    wysokoś­ci    15 000 zł,  za które mogła  zakupić aż 745 pozy­cji. Były to książki, zarówno w języku ojczystym jak i w językach obcy­ch,  audio­booki oraz filmy.

Marzenia      naszy­ch     czytel­ników      spełniła    również     fir­ma      Ama­zon,   która   podarowała 10 czyt­ników Kindle i 100 książek, biorąc pod uwagę tytuły wskazane przez uczniów.

Jeśli poszukujecie ciekawych tytułów, 

o których do niedawna marzyliście Wy i  Wasi starsi koledzy, 

zapraszamy do Biblioteki!

Zapalamy do czytania

Zapalamy do czytania

Bib­lioteka CKZ­iU pode­j­mu­je różne dzi­ała­nia, by zapal­ić uczniów do czy­ta­nia.  Tytułowe hasło znalazło się w przestrzeni tegoroczny­ch Między­nar­o­dowych Targów Książki w Krakowie. Zachę­camy do przeczy­ta­nia i obe­jrzenia relacji z tego wydarzenia .

Aktu­al­nie  zachę­camy do udzi­ału w akcji CZYTAJ.PL

Pobierz obrazki

 

Przy­pom­i­namy również o trwa­jącej akcji czytel­niczej — Nowoś­ci wydawnicze z Księ­gar­ni Tuliszków.

 

Zaprasza­my do Bib­lioteki!

 

 

Maraton horrorów

Maraton horrorów

Przy­pom­i­namy o trwa­ją­cym do piątku Mara­tonie hor­rorów!

Pasjonu­ją Cię hor­ro­ry?
Lubisz dreszczyk emocji?
Weź udzi­ał w hal­lowenowej akcji bib­liotecznej od 31.10. do 09.11.

Dla uczest­ników gwaran­towany cukierek…
…albo psikus 😉