Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Featured
Wspomnienia laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

Wspomnienia laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

1 lute­go 2023 r. przy­pada jede­nas­ta roczni­ca śmier­ci, a 2 lip­ca — set­na roczni­ca urodz­in Wisławy Szym­borskiej: poet­ki, eseistki, ama­torki kotów i małp, lau­re­atki Lit­er­ack­iej Nagrody Nobla (1996 r.).

2023 – rok Wisławy Szymborskiej
Źródło: https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/0/0/0/1991,2023

Strate­gią poe­t­y­cką Wisławy Szym­borskiej było zadzi­wie­nie codzi­en­ną rzeczy­wis­toś­cią – postrze­ganą jako peł­na fas­cynu­ją­cy­ch szczegółów. W PRL dow­cip­nie iron­icz­na, zabar­wiona filo­zofią sto­icyz­mu poez­ja Szym­borskiej dawała wytch­nie­nie od szarej codzi­en­noś­ci. Była bard­zo skrom­na i dow­cip­na. Odrzu­cała cele­brę, źle znosiła zain­tere­sowanie mediów, 🔊📣✍🏼🏆szczegól­nie po otrzy­ma­niu Nagrody Nobla, gdy przes­tała pisać. Tworzyła wyk­le­janki – kolaże z gazet ukazu­jące absurdal­ność ist­nienia.

Źródło: https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/0/0/0/1991,2023

Featured
Światowy Dzień Braille’a

Światowy Dzień Braille’a

Obchod­zony  4 sty­cz­nia na pamiątkę urodz­in Louisa Braille’a📖📕📖👇🏼📖📖👇🏼 (ur. 4 sty­cz­nia 1809 r., zm. w 1852 r.) – wynalaz­cy pis­ma punk­towe­go dla niewidomy­ch Louisa Braille’a.

4 stycznia Dzień Braille'a
Źródło: https://swiatbibliotek.pl/kalendarz-bibliotekarza-styczen-2023/
Featured
Świąteczne życzenia:)

Świąteczne życzenia:)

Źródło: grafika- Pauli­na Ociep­ka, kl. IVbT5

Życzymy wszys­tkim czytel­nikom 

wielu  rados­ny­ch przeżyć,

niech magia wig­ili­jne­go wiec­zoru

przyniesie Wam spokój i radość,

niech każ­da chwila

Świąt Boże­go Nar­o­dzenia

żyje włas­nym pięknem,

a w nad­chodzą­cym Nowym Roku

niech towarzyszy Wam zawsze dobra książka.

👧🏻🧒🏻👧🏼👧🏼 Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Nowości książkowe 📔📔📔📚📚📕📖w bibliotece!

Nowości książkowe 📔📔📔📚📚📕📖w bibliotece!

Na zimowe długie wiec­zo­ry zaprasza­my do bib­lioteki po dostęp­ne już nowoś­ci książkowe📚📔 z beletrystyki, lit­er­atu­ry fak­tu oraz dzi­ału pop­u­larnonaukowe­go. W kry­teri­um 📕📔📚doboru lit­er­atu­ry kieru­je­my się zapotrze­bowaniem naszy­ch czytel­ników kupu­jąc kole­jne tomy ulu­biony­ch serii, powieś­ci oby­cza­jowe 📚📔 i  krymi­nal­ne, thrillery, biografie, repor­taże oraz lit­er­aturę podróżniczą i his­to­ryczną.  Księ­gozbiór został uzu­pełniony także o powieś­ci dla młodzieży oraz lek­tu­ry szkol­ne.

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
Świąteczny grudzień 📕📕📕📕📕📕📚📔w bibliotece

Świąteczny grudzień 📕📕📕📕📕📕📚📔w bibliotece

Za oknami panu­je zimowa scene­r­ia, Mikołaj już zerka przez okna, w domach powoli pojaw­ia się zapach mandarynek, wiec­zo­ry są długie i chłod­ne. Usiądźmy wygod­nie, okryjmy się ciepłym kocem, do tego zrób­my ulu­bioną herbatę, a grud­niowy czas oczeki­wa­nia na 🎉🎂👨🏻‍❤️‍👨🏿 Boże Nar­o­dze­nie umilmy sobie lit­er­aturą w kli­ma­cie świątecznym, która już czeka, aż trafi w Państ­wa ręce. 

Z serdecznym zaprosze­niem do bib­lioteki

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
CzytajPl- upoluj swoją książkę

CzytajPl- upoluj swoją książkę

Listopad­owy tren­ing z CZYTAJ PL w pełni! A jak tam Wasza czytel­nicza for­ma? 🤸Wskaku­j­cie 💪🏼💪🏼w dresy i zafun­du­j­cie sobie niezły wycisk z książkami, które skłonią do myśle­nia 🤯🤯🤯 i wycis­ną z Was siód­me poty. 🏋️‍♀️🌲 Wybierz się na spac­er i uważnie rejestruj pod­szep­ty natu­ry z „Samosiejkami”🦉 Wyrusz na poszuki­wanie klucza 🗝️🗝️ do świata dziecię­cy­ch emocji z „Wron­ami”🧠 Dokop się do korzeni długiej his­torii kap­i­tal­iz­mu z „Grą w rasy”.

Pełną listę 18 dostęp­ny­ch w akcji best­sellerów zna­jdziesz tutaj: https://akcja.czytajpl.pl/#Czy­ta­j­PL#Czy­ta­j­PL2022#Jest­Treść#Jest­For­ma

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „CZYTAJ PL upoluj swoją książkę ILE KSIĄŻEK BIERZESZ NA KLATĘ?”
Featured
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości | Muzeum II Wojny Światowej
Źródło: archi­wum Muzeum II Wojny Świa­towej https://muzeum1939.pl/narodowe-swieto-niepodleglosci/aktualnosci/4971.html

W piątek 11 listopada obchodz­imy 104. rocznicę odzyska­nia przez naszą Ojczyznę niepodległoś­ci. Pier­wszy raz odzyskanie niepodległoś­ci powszech­nie upamięt­niono 14 listopada 1920 r. 🎠🐎 Wcześniej nie było to w pełni możli­we ze wzglę­du na toczące się walki o ksz­tałt granic i byt Rzeczy­pospo­litej. W lat­ach 1919 — 1936 obchody odzyska­nia niepodległoś­ci odby­wały się zwyk­le w pier­wszą niedzielę po 11 listopada i miały charak­ter wojskowy. W całym kra­ju odby­wały się wów­czas ⚔️🐎 rewie wojskowe, msze święte za Ojczyznę i uroczys­toś­ci państ­wowe. W Bel­wed­erze zaś orga­ni­zowano cer­e­monie wręcza­nia orderów Vir­tu­ti Mil­i­tari za męst­wo okazane w wal­ce o wol­ność. Dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada for­mal­nie uznano za datę odzyska­nia niepodległoś­ci.

W cza­sie II wojny świa­towej obchodze­nie Świę­ta Niepodległoś­ci było zabro­nione. Pamięć⏳ jed­nak kul­ty­wowano kon­spir­a­cyjnie, głównie w ramach dzi­ałań „małe­go sab­o­tażu”. Na murach miast pojaw­iały się okolicznoś­ciowe napisy, a w miejs­cach o trwałej sym­bo­l­ice nar­o­dowej składano wieńce i mocow­ano biało-czer­wone flagi.

Po wojnie Kra­jowa Rada Nar­o­dowa ustawą z 22 lip­ca 1945 r. o ustanowie­niu Nar­o­dowe­go Świę­ta Odrodzenia Pol­ski uczyniła świętem państ­wowym 22 lip­ca, rocznicę ogłoszenia Man­i­fes­tu Pol­skiego Komite­tu Wyz­wole­nia Nar­o­dowe­go w 1944 r., jed­nocześnie znosząc Świę­to Niepodległoś­ci. Aż do 1989 r. cele­browanie 11 listopada groz­iło repres­jami aparatu komu­nisty­czne­go PRL. Odby­wały się jed­nak patri­o­ty­czne man­i­fes­tac­je, uznawane za niele­gal­ne zgro­madzenia.

Świę­to Niepodległoś­ci obchod­zone 11 listopada zostało przy­wró­cone przez Sejm Pol­skiej Rzeczy­pospo­litej Ludowej ustawą z 15 lute­go 1989 r. pod nazwą „Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci”. Z kolei 11 listopada 1997 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pod­jął uch­wałę głoszącą m. in.: „Ta uroczys­ta roczni­ca skła­nia także do reflek­sji nad półwieczem, w którym wol­noś­ciowe i demokraty­czne aspirac­je Polaków były dław­ione przez💣💣💣 hitlerows­kich i sowiec­kich oku­pan­tów, a następ­nie – obcą naszej trady­cji – pod­porząd­kowaną Związkowi Radzieck­iemu komu­nisty­czną władzę”.

Przy­go­towała Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=UnFM3UiSgQw
Featured
25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

  W tym roku targi odby­wały się pod hasłem: „Trze­ba nam nowych skrzy­deł, nowych dróg potrze­ba”. Tymi słowami napisanymi przez Juliusza Słowack­iego Kraków witał goś­ci targów. Tegorocz­na odsłona targów była inspirowana pol­skim roman­tyzmem, bowiem w roku 2022 przy­pada roczni­ca wyda­nia „Bal­lad i roman­sów” Adama Mick­iewicza. Wydarze­nie to 200 lat temu  uważane było za początek roman­tyz­mu w Polsce. Roman­tyzm to miłość, wol­ność, bunt prze­ci­wko kanonom i kon­wencjom. Roman­tyzm to rozk­wit indy­wid­u­al­iz­mu, uznanie fan­tastyki, tajem­nic­zoś­ci, wyobraźni. Epoka ta naw­iązu­je do ludowoś­ci, tworzy roman­ty­czne ideały, którym jesteśmy wierni do dziś, choć minęło już sporo cza­su od jej zakończenia.

        „Młodoś­ci! Ty nad poziomy Wylatuj”*- to hasło towarzyszyło uczest­nikom wycieczki na targi. 

Gru­pa uczniów z Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go wraz z opieku­nami wzięła udzi­ał w tar­gach książki w Krakowie. Wyruszyliśmy w piątek 28.10.2022 🚌🚌 „zło­tym autokarem” z parkingu szkol­ne­go, a na miejsce dotar­liśmy już moc­no podekscy­towani tym, co nas czeka w hali EXPO.                           A w środ­ku…..

        Przy­witał nas tłum uczest­ników i wys­taw­ców. Udało nam się spotkać Woj­ciecha Cejrowskiego, uczest­niczyliśmy w wykładzie Jerze­go Bral­czyka, ale przede wszys­tkim szukaliśmy książek, które nas intere­sowały. Każdy uczest­nik wycieczki zakupił coś dla siebie, ale przede wszys­tkim wszyscy zakupili książki do naszej bib­lioteki. Za co dzięku­ją 🦸🏼🦸🏼🦸🏼 bib­liotekarze i społeczność szkol­na, bo dzięki wam jesteśmy bogat­si o nowe pozy­c­je książkowe, niejed­nokrot­nie z auto­grafami autorów. Późnym połud­niem dotar­liśmy do Jaworz­na w doskon­ały­ch nas­tro­jach i zapasem lit­er­atu­ry na nad­chodzące jesi­en­ne wiec­zo­ry. Dzięku­je­my II LO za udzi­ał we wspól­nym wyjeździe oraz wszys­tkim uczniom i opiekunom za udzi­ał w wydarze­niu.

     Szczegól­ne podz­iękowa­nia dla: Joan­ny C., Julki L., Fabi­oli W., Zuzan­ny C., Pauliny M., Zuzan­ny P., Agnieszki C., Wik­torii S.,     Wik­tora B., Alek­san­dra R., Daw­id P., Wik­to­ria W., Natal­ia Ż., Łukasz D., Błażej G., Kacper P., Mag­dale­na B., Mag­dale­na P., Jakub D., Emil­ia D., Mag­dale­na S. Mag­dale­na W. J)))))

                                                 A.Kozub    

*frag­ment ”Ody do młodoś­ci” Adama Mick­iewicza

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Featured
Czytaj.pl 📚 Upoluj swoją książkę

Czytaj.pl 📚 Upoluj swoją książkę

Akc­ja ma charak­ter bezpłat­nej wypoży­czal­ni best­sellerowych ebooków i audio­booków. Aby wziąć w niej udzi­ał, należy pobrać aplikację mobil­ną Woblink i przy jej pomo­cy zeskanować kod QR umieszc­zony na jed­nej z ofic­jal­ny­ch grafik akcji. Kod QR jest kluczem do📚📕📚 wirtu­al­nej bib­lioteki, w której moż­na znaleźć wyjątkowe best­sellery. Już po raz kole­jny 📔📕w ramach akcji „Upoluj swo­ją książkę”, orga­ni­zowanej z inic­jaty­wy Insty­tu­tu Książki, plakaty akcji umożli­wia­jące bezpłat­ny dostęp do best­sellerowych ebooków i audio­booków trafią także do szkół pon­ad­pod­sta­wowych na tere­nie całe­go kra­ju.

Doty­chczas w akcji Czy­taj PL było dostęp­ny­ch 12 pozy­cji, w edy­cji 2022 dołącza do nich sześć tytułów młodzieżowych, a więc łącznie 18 książek. Tak jak w zeszłym roku, będzie je moż­na czy­tać na czyt­nikach elek­tron­iczny­ch ink­BOOK oraz Kindle!

Przed­premierowo książki udostęp­nione w tegorocznej odsłonie akcji Czy­taj PL będą mogli wypoży­czać uczest­ni­cy 25. Między­nar­o­dowych Targów Książki w Krakowie – dzięki kodowi QR nadrukowane­mu na bile­tach wstępu.

Akc­ja Czy­taj PL jest od początku real­i­zowana jako ele­ment pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO.

Czy­tać i słuchać best­sellerowych książek moż­na przez cały listopad. Umożli­wia­ją to orga­ni­za­torzy akcji: KBF, oper­a­tor pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO, i Woblink – najwięk­sza w Polsce plat­for­ma z ebookami, audio­bookami i książkami papierowymi. Orga­ni­zowana 📚📔 i rozwi­jana od 8 lat akc­ja Czy­taj PL nie byłaby możli­wa bez współpra­cy z jej part­nerem strate­gicznym – Insty­tutem Książki, najwięk­szymi wydaw­cami w kra­ju, a także z part­neru­ją­cymi jej mias­tami.

Źródło: https://akcja.czytajpl.pl/index.html#akcja

Featured
Kiermasz książek 📚📚📚📚📚📚📚📚📚z Księgarnią Tuliszków

Kiermasz książek 📚📚📚📚📚📚📚📚📚z Księgarnią Tuliszków

Nasz kier­masz to ciekawe tytuły książek dla każde­go czytel­nika i pro­mo­cyjne ceny. Kier­masz taniej książki to ofer­ta Księ­gar­ni Tuliszków, w której zna­jdziecie nowe książki w rewela­cyjnie nis­kich cenach. Kier­masz jest doskon­ałą okazją do zakupu książki na prezent, ponieważ doskonale wiemy, że książka może być wartoś­ciowym i cen­nym podarunk­iem. Wśród naszy­ch propozy­cji zna­jdziecie różnorod­ne gatunki lit­er­ack­ie: nowoś­ci wydawnicze i książki na różne okaz­je, książki eduka­cyjne dla dzieci, komiksy dla dzieci, mal­owanki 📚 i kolorowanki 📚📚📚 z nakle­jkami, albumy, bajki, baśnie, leg­endy, książki  dla dzieci i książki dla młodzieży oraz powieś­ci dla dorosły­ch.

👇🏼👇🏼👇🏼

https://ww.facebook.com/tuliszkow

Zaprasza­my

BP&IWK

Źródło: autor fil­mu Miłosz Gałecki, kl.IV bt5

Featured
Kiermasz książek

Kiermasz książek

Zaprasza­my do szkol­nej bib­lioteki na kier­masz książek, który będzie trwał do 30 listopada. 

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Targi Książki Kraków 2022

Targi Książki Kraków 2022

Bib­lioteka CKZ­iU orga­nizu­je dla osób chęt­ny­ch wyjazd w dniu 28.10.2022 do Krakowa na Targi Książki.

Zapisy w bib­liote­ce- osoba odpowiedzial­na za orga­ni­za­cję wyjaz­du A. Kozub. Koszt 50 zł (prze­jazd autokarem i wstęp). Chęt­ny­ch prosimy o zgłosze­nie do 20.10.2022.

https://ksiazka.krakow.pl/pl/

https://www.youtube.com/watch?v=thVh82IqjbA

https://targiksiazki.exposupport.pl/prezentacje

Zaprasza­my

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Tem­at prze­wod­ni w roku 2022

W tym roku Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Bib­liotekarst­wa Szkol­ne­go 📖📖📖(Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tion of School Lib­ri­ar­i­an­ship – IASL) jako hasło 📚📚📚 Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch wybrało „Read­ing for Glob­al Peace and Har­mony”, który postanow­iliśmy nieco skró­cić do „Czy­tanie dla poko­ju”.

Tak sfor­mułowane hasło (pewnie trafne z punk­tu widzenia diag­nozy zagrożeń, 📚📚📚 potrzeb i nas­tro­jów dnia dzisiejsze­go) raczej nie jest zbyt atrak­cyjne i nośne dla 👧🏻👧🏼🧒🏻🧒🏼 dzieci i młodzieży. Brzmi pate­ty­cznie, zbyt ofic­jal­nie i urzę­dowo. Dla młod­szy­ch uczniów może być wręcz niezrozu­mi­ałe, a z pewnoś­cią nie wzbudzi w nich zain­tere­sowa­nia i emocji. Dlat­e­go lep­iej je trak­tować jako wskazówkę pro­gramową dla obchodów tegoroczne­go MMBS, z której moż­na czer­pać inspirac­je do orga­ni­zowa­nia przed­sięwz­ięć. Ofic­jal­ne hasło moż­na zastąpić włas­nym. W haśle czy­ta­nia dla glob­al­ne­go poko­ju i har­monii mieś­ci wiele wątków inter­pre­ta­cyjny­ch, np.:

 • pop­u­laryza­c­ja lit­er­atu­ry pokazu­jącej grozę i tra­g­izm wojny (i w ogóle agresji),📚📚 jej skutki w wymi­arze mate­ri­al­nym, 🧒🏻🧒🏻 społecznym i losów jed­nos­tek;
 • rola lit­er­atu­ry i sze­roko poj­mowane­go oczy­ta­nia w ksz­tał­towa­niu postaw tol­er­ancji,📚📚 lep­sze­go rozu­mienia pro­cesów społeczny­ch, doce­ni­a­nia wagi rozwiązy­wa­nia 📚📚📚 kon­flik­tów w duchu dia­logu, a także wartoś­ci har­moni­jne­go roz­wo­ju w per­spek­ty­wie lokalnej i glob­al­nej;
 • wyko­rzys­tanie lit­er­atu­ry do ksz­tał­towa­nia empatii dla ofi­ar dzi­ałań wojen­ny­ch, pokazy­wa­nia znaczenia ich wspiera­nia na poziomie swoich indy­wid­u­al­ny­ch, jed­nos­tkowych możli­woś­ci w życiu codzi­en­nym.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Nagroda Literacka Nike 2022 dla Jerzego Jarniewicza za książkę „Mondo Cane”!

Nagroda Literacka Nike 2022 dla Jerzego Jarniewicza za książkę „Mondo Cane”!

Jerzy Jarniewicz laureatem Nagrody Literackiej Nike 2022

Nagroda Literacka Nike 2022: Jerzy Jarniewicz laureatem za „Mondo Cane" - Woblink
Źródło: https://www.facebook.com/czytajpl/

Nagro­da Lit­er­acka Nike przyz­nawana jest za najlep­szą książkę roku. Lis­ta 20 nomi­nowany­ch jest ogłaszana w maju – zwyk­le na Warsza­ws­kich Tar­gach Książki, 7 final­istów – na początku wrześ­nia na łamach „Gaze­ty Wybor­czej”. 📖📖 Decyzję o lau­rea­cie jury pode­j­mu­je w dniu wręczenia Nagrody Nike, zawsze w pier­wszą niedzielę października. Zwycięz­ca otrzy­mu­je 100 tys. zł i stat­uetkę pro­jek­tu Gustawa Zemły. 

Lau­re­atem Nagrody Lit­er­ack­iej Nike 2022 został Jerzy Jarniewicz za tomik poezji „Mon­do Cane”. Nagrod­zona książka to tom wyreży­serowany przez autora zgod­nie z regułami gatunku kina mon­do cane. 

Co roku Nagrodzie Lit­er­ack­iej Nike towarzyszy plebis­cyt, w którym czytel­ni­cy „Gaze­ty Wybor­czej” gło­su­ją na jed­ną z sied­miu książek, które jury zak­wal­i­fikowało do finału. To tzw. „Nike Czytel­ników”. W tym roku na wyróżnie­nie według czytel­ników najbardziej zasługi­wała Joan­na Ostrowska 📚📚📖📚📚 za swój znakomi­ty repor­taż his­to­ryczny pt. „Oni. Homosek­su­al­iś­ci w cza­sie II wojny świa­towej„.

Nieliczni Niem­cy, którzy wyko­rzysty­wali sek­su­al­nie i dręczyli inny­ch więźniów w nazis­tows­kich jed­nos­tkach pen­i­tenc­jarny­ch – tak określano w Polsce mężczyzn skazany­ch w lat­ach 1933–1945 na mocy para­grafu 175 pięt­nu­jące­go relac­je homosek­su­al­ne. „Oni” byli obcy; byli drapież­cami i było ich bard­zo niewielu. Z tych trzech powodów nie zaj­mowano się ich his­torią, nie upamięt­ni­ano i nie trak­towano jako ofi­ar nazis­towskiego sys­te­mu. W Polsce „takich” ludzi miało nie być.

Homosek­su­al­ny­ch mężczyzn aresz­towano i więziono w Raw­iczu, Między­chodzie, Wronkach, Strzel­cach Opol­s­kich, czy Tarnowie. Wywożono do KL Sach­sen­hausen, KL Buchen­wald, KL Mau­thausen, KL Gross-Rosen, kom­plek­su obo­zowe­go Auschwitz-Birke­nau-Monow­itz oraz na Maj­danek. Ginęli w jed­nos­tkach pen­i­tenc­jarny­ch na tere­nie Rzeszy a jeśli udało im się przeżyć, wracali do domu. Ich groby moż­na odnaleźć na pol­s­kich cmen­tarzach. Opowieść o nich nie składa się wcale z poje­dynczy­ch śladów. Nawet jeśli ich biografie są niepełne, częs­to urwane lub pozbaw­ione finału, to tworzą rozbu­dowany wiel­ogłos. His­to­ria tych osób w cza­sie II wojny świa­towej nadal pozosta­je w sferze tabu. Siedemdziesiąt pięć lat po zakończe­niu wojny nie ma w Polsce prak­ty­cznie żad­ny­ch pub­likacji na ich tem­at, trud­no 📚📚📚o nawet drob­ne frag­men­ty w ogól­ny­ch opra­cow­a­ni­ach.

Oprac. na pod­staw­ie artykułu https://woblink.com/blog/nagroda-literacka-nike-2022-jerzy-jarniewicz-laureatem-za-mondo-cane

IWK

Featured
Książki z wygranej w akcji 📚📚💪🏼“O mowie nienawiści i hejcie” już w bibliotece

Książki z wygranej w akcji 📚📚💪🏼“O mowie nienawiści i hejcie” już w bibliotece

Dzięki wygranej w akcji “O mowie nien­aw­iś­ci i hej­cie” zakupil­iśmy nowe książki. Wśród nich, mamy m.in. His­torię bez cen­zury 🦸🏼‍♂️🦸🏼‍♂️🦸🏼‍♂️📚 📚📚 Woj­ciecha Drew­ni­aka, którą szczegól­nie pole­camy miłośnikom his­torii.

Lek­tu­ra His­torii Bez Cen­zury jest bard­zo przy­jem­na, choć nieste­ty też krótka. Książkę czy­ta się szy­bko i moż­na ją pochłonąć jed­nym tchem. His­to­rie bohaterów poszczegól­ny­ch rozdzi­ałów są opa­tr­zone nie tylko komen­tarzem doty­czą­cy­ch ich his­to­rycznej roli dla nasze­go kra­ju, ale również fak­tami z ich częs­to bar­wne­go życia pry­wat­ne­go. Język jest przys­tęp­ny, częs­to przy­wołu­ją­cy uśmiech na twarzy, a co najważniejsze − rozbudza­ją­cy cieka­wość do dal­sze­go poszuki­wa­nia.

Nie zapom­nieliśmy o fanach mang, którzy z niecier­pli­woś­cią czekali na swo­je ulu­bione serie. Jed­na z nich to „Jujut­su Kaisen”, która została zekrani­zowana na początku 2021 roku i nie bez powodu szy­bko okrzyknię­ta najlep­szym ani­me roku. Jest to tytuł przez­nac­zony dla starsze­go odbior­cy, w którym bru­tal­ność umiejęt­nie przeplata­ją się z rozk­witem przy­jaźni i humorem. Mangę czy­ta się nadzwyczaj przy­jem­nie. „Jujut­su Kaisen” ofer­u­je nam sceny, które rozbaw­ią do łez, a także akcję, która nie poz­woli nam oder­wać wzroku. Zde­cy­dowanym atutem tego tytułu jest również kreska. Każdy szczegół został narysowany z niesamow­itą dokład­noś­cią i pre­cyzją. Dodatkowym plusem jest to, że wszys­tkie posta­cie są na swój sposób wyjątkowe. Mają wyjątkową osobowość, charak­ter oraz przeszłość, które pozwala­ją lep­iej ich zapamię­tać. 

Zaprasza­my po książki 📚📖 

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
Książki na jesienne wieczory

Książki na jesienne wieczory

Nadeszła jesień, czyli ulu­biona pora roku wszys­t­kich czytel­ników. Coraz dłuższe i chłod­niejsze wiec­zo­ry, które aż się proszą o zostanie w domu pod kocem, w towarzys­t­wie dobrej książki.

Kapryś­na pogo­da może uniemożli­wić dłuższe wycieczki, zatem pozwól­cie się prze­nieść 🖼️🎨 w świat mal­own­iczy­ch kra­jo­brazów, pełny­ch spada­ją­cy­ch liś­ci, prze­siąknię­ty­ch zapachem dyni i piec­zony­ch jabłek. W końcu co może być lep­sze­go, niż długi wieczór spęd­zony z wcią­ga­jącą książką oraz kubkiem gorącej kawy w ręku?

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej

Featured
Wrześniowe kiermasze używanych podręczników

Wrześniowe kiermasze używanych podręczników

Dzięku­je­my wszys­tkim za przy­by­cie na  kier­masze, które cieszyły się sporym zain­tere­sowaniem wśród uczniów i nauczy­cieli . Nauczy­ciele bib­liotekarze, którzy przy­go­towali spotka­nia mają nadzieję, że wszyscy są zad­owoleni i każdy znalazł coś dla siebie. Jak zawsze było w czym wybier­ać!

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej

Featured
Kiermasz podręczników

Kiermasz podręczników

W dni­ach 6,7 i 8 wrześ­nia (wtork, śro­da i czwartek) o godz. 11.15 (między 4 a 5 lekcją) w holu budynku III odbędzie się 📚 kier­masz uży­wany­ch podręczników.

Zaprasza­my sprzeda­ją­cy­ch i kupu­ją­cy­ch

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło; Freepik
Featured
A czy Ty masz już książkę na wakcje?

A czy Ty masz już książkę na wakcje?

Książki na wakac­je czas wybrać. Po jakie gatunki się­ga­cie najczęś­ciej: krymi­nały, powieś­ci oby­cza­jowe, romanse, a może repor­taże czy biografie? Szuka­cie w nich humoru, krwawej intry­gi czy wiado­moś­ci o świecie? Ma być wzrusza­ją­co czy poucza­ją­co? Zobacz­cie, co my sami przeczy­tal­iśmy niedawno i które wyda­ją nam się warte przeczy­ta­nia.

Czy dla Was – tak jak dla nas – wakac­je oznacza­ją odpoczynek z książką? Koniecznie musi to być książka, przy której moż­na odpocząć i zapom­nieć o całym świecie, a przy­na­jm­niej 📚📖 oder­wać się na chwilę od codzi­en­ny­ch prob­lemów.

Nasz zespół bib­liotekarzy pole­ca nowoś­ci książkowe na wakac­je, które są takie jak my, czyli bard­zo różne 😉 To zaś gwaran­tu­je, że każdy z Was zna­jdzie wśród nich coś dla siebie.

IWK

My już wybrałyśmy książki na wakac­je i już za kilka dni rusza­my w drogę! 👇🏼😀 Ale nie martwcie się, dla Was mamy jeszcze mnóst­wo ciekawych i ekscy­tu­ją­cy­ch książek!

Zaprasza­my!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i na świeżym powietrzu
Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/
Featured
Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego

Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego

Między­nar­o­dowy Dzień Dziecka Afrykańskiego (Między­nar­o­dowy Dzień Pomo­cy Dzieciom Afrykańskim) został zainicjowany w 1991 roku przez Orga­ni­za­cję Jed­noś­ci Afrykańskiej 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾 (obec­nie Unia Afrykańska) wraz z orga­ni­za­cją UNICEF-u. Celem obchodów Świę­ta jest zwróce­nie uwagi społeczeńst­wa na prob­le­my dotyka­jące naj­bied­niejsze tereny świata. Afryka wciąż jest miejscem, gdzie dzieci są narażone na wiele niebez­pieczeństw, takich jak głód i liczne choroby. Wiele z nich przed­w­cześnie umiera z powodu niedoży­wienia. Według sza­cunków tylko w kra­jach połud­niowej Afryki żyje 26 mil­ionów dzieci, które nie mają swo­bod­ne­go dostępu do poży­wienia i wody pit­nej. Codzi­en­nie z gło­du umiera około 40 000 osób, zaś 😥😥 z powodu braku wody pit­nej umiera rocznie praw­ie 2 mil­iony ludzi. W niek­tórych kra­jach afrykańs­kich tylko 30% społeczeńst­wa ma dostęp do czys­tej wody. Co roku na świecie umiera pon­ad 12 mil­ionów afrykańs­kich dzieci poniżej piąte­go roku życia. Brak leków, 💉💊💉💉 szczepi­onek i odpowied­niej pomo­cy lekarskiej przy­czy­ni­a­ją się do bard­zo wysok­iej śmiertel­noś­ci wśród najmłod­szy­ch mieszkańców Afryki. 

Ogrom­nym prob­le­mem dotyka­ją­cym dzieci jest brak edukacji, który pokry­wa się 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏾 z naj­bied­niejszymi region­ami Afryki. Aż praw­ie 30% z nich nie rozpoczy­na nauki w szkole, zaś tylko 32% kończy szkołę pod­sta­wową.

Codzi­en­nie Afryka zma­ga się z wielo­ma prob­le­mami, które sta­ją się przy­czyną cier­pień dzieci. Od wielu lat między­nar­o­dowe orga­ni­za­c­je dążą do udzie­le­nia żywnoś­ciowej lub medy­cznej pomo­cy naj­bied­niejszym regionom afrykańskiego kon­ty­nen­tu. Między­nar­o­dowy Dzień Dziecka Afrykańskiego jest jed­nym z narządzi do tego, by życie najmłod­szy­ch na czarnym kon­ty­nen­cie było nor­mal­ne.

My również może­my wesprzeć m.in. dzieci z wioski Masansa, która leży w cen­tral­nej częś­ci Zam­bii, gdzie od kilku miesię­cy posługę pełni nauczy­cielka Katarzy­na Tomaszewska- świecka mis­jonarka. Zada­nia, jakie wykonu­je Pani Kasia, to pra­ca z dziećmi i młodzieżą. Codzi­en­nie przy­chodzą do klubu dzieci, które z różny­ch względów nie chodzą do szkoły. Mis­jonarze stara­ją się zapewnić im pod­stawy edukacji oraz orga­nizu­ją różne zaję­cia.

Gdy­byś­cie chcieli wesprzeć dzi­ała­nia i prace z dziećmi i młodzieżą, to może­cie to uczynić za pośred­nictwem archi­diecezji katow­ick­iej:

https://www.misje.archidiecezjakatowicka.pl/aniolowie-misji/projekty/11-projekty/210-kalendarz-aniolowie-misji-2022

Numer pro­jek­tu 108

Z góry dzięku­je­my!

Zdję­cia dzieci i Pani Katarzyny Tomaszewskiej, przesłane dla uczniów i nauczy­cieli CKZ­iU 😀

Ilona W.K.

Featured
O mowie nienawiści i hejcie”

O mowie nienawiści i hejcie”

 Czy zas­tanaw­ial­iś­cie się , co to jest mowa nien­aw­iś­ci? Czy macie doświad­cze­nie związane 💪🏼 z tym tem­atem, a może nie wiecie o co chodzi? My już wiemy. Uczniowie  naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji orga­ni­zowanej przez bib­liotekę CKZ­iU „O mowie nien­aw­iś­ci i hej­cie”. Bib­lioteka włączyła się w pro­jekt  przy­go­towany przez Fun­dację Roz­wo­ju Społeczeńst­wa Infor­ma­cyjne­go oraz Human­i­ty in Action. Celem akcji jest pro­mowanie postawy otwartoś­ci i akcep­tacji, kul­tu­ry praw człowieka oraz reagowanie i prze­ci­wdzi­ałanie mowie nien­aw­iś­ci i hej­towi.🦸🏼 Fun­dac­ja chci­ała, także pokazać i udowod­nić, że możli­wa jest pra­ca z książką w nowoczes­ny sposób. Uczniowie klasy III d T5 pod­jęli rękaw­icę i zaan­gażowali się w przy­go­towanie mate­ri­ału do przeprowadzenia akcji w naszej szkole. Patryk Gra­ba­nia, Kinga Dzi­ur­dzikowska, Marceli­na Rybak, Wik­to­ria Patucha zor­ga­ni­zowali i zre­al­i­zowali prelekcję dla uczniów naszej szkoły. Akty­wny udzi­ał w omówie­nie prob­le­mu zaan­gażowali się uczniowie klasy I b T5 wraz z wychowaw­cą Moniką Szpak. Ich doty­chcza­sowa wiedza, intu­ic­ja, wraz z pigułką wiedzy przekazaną przez starszy­ch kolegów została poukładana w spójną całość na tem­at mowy nien­aw­iś­ci, hej­tu 📢📢 i sposobów jej prze­ci­wdzi­ała­nia. Dzisi­aj nasi uczniowie w konkret­ny, jas­ny i czytel­ny sposób będą mogli powiedzieć STOP nie biorę w tym udzi­ału. Pamię­ta­jmy mowa nien­aw­iś­ci to: język mówiony, pisany, rysowany, fil­mowy oraz różne formy zachowa­nia czy gesty. Nie zawsze jest pełen wul­gar­yzmów może przy­bier­ać różne formy. Pamię­ta­jmy o tym, że cyber­prze­moc, hejt funkcjonu­je i my cała społeczność CKZ­iU mówimy im NIE.
Orga­ni­za­torzy akcji dzięku­ją Janowi Dudzie za przy­go­towanie mate­ri­ału fil­mowe­go i 🦸🏼 Krzyszto­fowi Pileck­iemu za doku­men­tację fotograficzną.

Dzięku­je­my: Anna Kosobudzka i Agnieszka Kozub

https://fb.watch/dFv-oT1A2r/

Źródło: zdje­cia K. Pilecki

Featured
Dzisiaj swoje święto mają dzieci!

Dzisiaj swoje święto mają dzieci!

Wszys­tkim dzieciom z okazji ich świę­ta życzymy zdrowia, spełnienia marzeń i uśmiechu na twarzy, bo jak pow­tarzał Janusz Kor­czak “kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Najlep­sze życzenia z okazji Dnia Dziecka składa­ją bib­liotekarze!

Źródło: https://pl.freepik.com/Group of diverse cheer­ful kids
Featured
23 maja- Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

23 maja- Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Dzień Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci to świę­to, które upamięt­nia włoskiego bohat­era 🦸🏼💪🏼💪🏼 — Gio­van­niego Fal­cone. Wypowiedzi­ał on wojnę potężnej mafii sycyli­jskiej i doprowadz­ił do pro­ce­su, w którym skazano wielu gang­sterów.

Giovanni Falcone – Wikipedia, wolna encyklopedia
Źródło: fot. Gio­van­niego Fal­cone, https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone

Fal­cone w 1974 roku został prze­nie­siony do Paler­mo do wydzi­ału sędz­iów śled­czy­ch. Tam rozpoczął walkę z mafią sycyli­jską. To orga­ni­za­c­ja przestępcza znana na całym świecie. Jej wpły­wy się­ga­ją nie tylko Sycylii i Włoch, ale i Stanów Zjed­noc­zony­ch. Fal­cone odkrył kulisy wielkiej wojny klanów w Paler­mo rozpoczętej w 1981 roku oraz ujawnił związki mafii z poli­tykami i przed­siębior­cami. W 1986 roku doprowadz­ił do najwięk­sze­go w his­torii Włoch pro­ce­su prze­ciw zor­ga­ni­zowanej przestępc­zoś­ci. Skazano w nim łącznie 362 gang­sterów, w tym Michele Gre­co i Giuseppe March­ese.

Mafia już w trak­cie śledzt­wa wydała na niego wyrok śmier­ci. Pier­wszy nieu­dany zamach bom­bowy miał miejsce w mar­cu 1989 roku. Drugi 23 maja 1992 roku okazał się skuteczny — bandy­ci zaminowali niemal 100-metrowy odcinek autostrady koło miejs­cowoś­ci Capaci, którą podróżował sędzia. Mafiosi dopięli swe­go – w zamachu zginął Fal­cone, jego żona Francesca Morvill oraz ochra­ni­a­ją­cy ich funkcjonar­iusze policji. Eksploz­ja była tak sil­na, że zare­je­strowały ją miejs­cowe sejs­mo­grafy.

Koniecznie trze­ba wspom­nieć również o Paolo Borselli­no, który był najbliższym współpra­cown­ikiem Fal­cone. Borselli­no zamor­dowany został dwa miesiące później wraz z pię­cioma polic­jan­tami z ochrony. On również przy­czynił się do skaza­nia wielu gang­sterów, dlat­e­go w dniu świę­ta warto o nim pamię­tać.

Jak wyglą­da­ją obchody świę­ta?

Inic­ja­torem Dnia Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci jest Europe­jskie Sto­warzysze­nie MEDEL „Sędziowie i Proku­ra­torzy na rzecz Demokracji i Wol­noś­ci”. Należy do niej kilka­naś­cie orga­ni­za­cji sędziows­kich i proku­ra­tors­kich z Europy, również z Pol­ski. Decyz­ja o pod­ję­ciu starań na rzecz ustanowienia świę­ta zapadła w mar­cu 2013 roku pod­czas spotka­nia przed­staw­icieli członków orga­ni­za­cji w Gdańsku. Jest ono hołdem dla bohater­skiej postawy sędziego Fal­cone, który poświę­cił życie by zła­pać gang­sterów,. Sym­bol­izu­je nieza­leżność i niezłom­ność sędz­iów w dochodze­niu do prawdy.

W naszym kra­ju świę­to koor­dynu­je Sto­warzysze­nie Sędz­iów Pol­s­kich „Iusti­tia”. Co roku zachę­ca ono pra­cown­ików sądowych i przed­staw­icieli zawodów prawniczy­ch do uczczenia 🎀🎀 poległy­ch min­utą ciszy, a także do przyp­ię­cia do stro­ju fio­le­towej wstążki, która jest 🎀🎀 sym­bol­em Dnia Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci. Fio­le­towe wstęgi moż­na też dostrzec w budynkach sądowych i na stronach inter­ne­towych sądów. Trze­ba przyz­nać, że Sto­warzysze­nie Sędz­iów Pol­s­kich „Iusti­tia” dzi­ała bard­zo sprawnie w kwestii obchodów, o czym świad­czy liczba sądów, które przys­tąpiły do Dnia Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci. Zresztą inic­jaty­wa wyb­ie­ga poza społeczność sędziowską — orga­ni­za­tor akcji zachę­ca również oby­wa­teli do tego, by przys­zli do sądu na rozprawy właśnie z przyp­ię­tymi wstążkami. Poza tym wiele sądów zaprasza uczniów do wiz­yt w sądach, by mogli zapoz­nać się ze struk­turą orga­ni­za­cyjną sądu. 

Źródło: https://www.kalbi.pl/dzien-wymiaru-sprawiedliwosci

IWK

Featured
Wystawa prac plastycznych uczennicy Patrycji Haloty

Wystawa prac plastycznych uczennicy Patrycji Haloty

Z okazji trwa­jące­go Tygod­nia Bib­liotek 2022, została zor­ga­ni­zowana wys­tawa 🎨🖼️ prac plas­ty­czny­ch Patrycji Halo­ty, uczen­ni­cy kl. 3aT5. Prezen­towana kolekc­ja przed­staw­ia obrazy kobi­et. Celem ekspozy­cji jest przed­staw­ie­nie wyjątkowej wrażli­woś­ci twór­czej artys­tki. Dzieła Patrycji Halo­ty rodzą się bowiem z prawdzi­wej pasji, a moż­na w nich dojrzeć nie tylko wyjątkową głębię, ale również emoc­je towarzyszące w trak­cie pow­stawa­nia prac. 

Dzięki akty­wne­mu udzi­ałowi w zaję­ci­ach graficzny­ch KKZ, plen­er­ach i inny­ch akc­jach artysty­czny­ch, pop­u­laryzu­ją­cy­ch sztukę, Patryc­ja nadal rozwi­ja swo­je umiejęt­noś­ci i 🎨 ksz­tał­ci warsz­tat. Ekspozy­c­ja obe­j­mu­je wszys­tkie dostęp­ne obrazy artys­tki z jej pry­wat­nej kolekcji.

Serdecznie zapraszam

wychowaw­ca klasy Ilona W.K.

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Źródło: Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Featured
Tydzień bibliotek

Tydzień bibliotek

Zaprasza­my po nowoś­ci książkowe 📚❤️

Źródło: pro­jekt grafiki IWK

Źródło: zdję­cie ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Featured
8 maja- ❤️ Dzień Biliotekarza 👧🏻👧🏼🧒🏻🧒🏼 i Bibliotek 📚

8 maja- ❤️ Dzień Biliotekarza 👧🏻👧🏼🧒🏻🧒🏼 i Bibliotek 📚

Mówi się, że żyje­my w cza­sach wirtu­al­nej kul­tu­ry obrazkowej, upad­ku komu­nikacji tek­stowej, druku. Jak dzisi­aj zachę­cić skutecznie do czy­ta­nia?

Dzień Bib­liotekarza i Bib­liotek, to czas, kiedy rozpoczy­na­ją się obchody Tygod­nia Bib­liotek i  oprócz zwykłe­go wypoży­cza­nia książek, bib­lioteki zaplanowały mnóst­wo ciekawych wydarzeń, spotkań z autorami, wys­taw, konkursów, warsz­tatów i wszys­tkie te dzi­ała­nia zmierza­ją do skuteczne­go zachęce­nia do czy­ta­nia. Tak wyglada pro­moc­ja czytel­nict­wa w Polsce, ale są również kra­je, gdzie zachece­nie do czy­ta­nia jest dużo trud­niejsze.

Dziś opowiem o niezwykłym pomyśle mobil­nej bib­lioteki na kopy­tach i wielkim zaan­gażowa­niu bib­liotekarzy. Wraz z nimi przemierzymy Kolumbię, Wenezuelę oraz Etiopię. Pokażę Wam szczyt­ne cele, które poma­ga­ją dostar­czyć książki dzieciom z najuboższy­ch wsi, a pon­ad­to kilka słów o pier­wszej pub­licznej bib­liote­ce w miasteczku La Glo­ria. Zobacz­cie, co może dokon­ać bib­lioteka na ośle.

Wszys­tko zaczęło się w 2001 roku, kiedy nauczy­ciel Luis Sori­ano postanow­ił dać dzieciom książki. Z pomocą przyszedł mu osioł i tak pow­stała bib­lioteka na kopy­tach. W week­endy Luis wraz ze swoim osłem wyrusza­ją z niewielkim zbiorem książek. Cel wyprawy jest prosty – radość dzieci. Ruchoma bib­lioteka dociera do naj­bied­niejszy­ch i daje im wiedzę. Louis jest przeko­nany, że dawanie książek ludziom, którzy nie mają do nich dostępu może popraw­ić sytu­ację kra­ju i otworzyć nowe możli­woś­ci dla przyszły­ch oby­wa­teli Kolumbii. Książki to także nauka czy­ta­nia i walka z anal­fa­betyzmem.

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2013/06/biblioburro-biblioteka-osle/

Wraz ze swo­ją żoną Dianą Louis zbu­dował pier­wszą pub­liczną bib­liotekę w małym mieś­cie La Glo­ria. Wypoży­czanie książek stało się możli­we, dzięki hojnym darow­iz­nom. Bib­lioteka jest otwarta w dni powszed­nie i obsługu­je pon­ad 250 dzieci mieszka­ją­cy­ch w okol­i­cy. Jed­nak sam Luis kon­tynu­u­je swo­je week­endowe tournée z dwójką osłów – Alfa i Beto.

Źródło: https://youtu.be/1gxNXgrIQ2c

Trze­ba zaz­naczyć, iż na szlakach, którymi przemierza­ją częs­to moż­na natrafić na hand­larzy narko­tyków czy niebez­pieczne zwierzę­ta. Wysiłek Luisa wyma­ga odwagi, ale przy­cią­ga uwagę osób całe­go świata. Niejed­nokrot­nie his­to­ria jego i wierne­go towarzysza pojaw­iła się 📢📢 w medi­ach.

Jed­nym z naślad­ow­ców Louisa jest Ato Yohan­nes Gebre­ge­or­gis, który także prowadzi oślą bib­liotekę w Etiopii. Idea ta wypłynęła m. in. by wspomóc fun­dację „Etiopia read”, która stworzyła już 65 bib­liotek i zbu­dowała 8 szkół dla bied­ny­ch dzieci.

Opra­cow­ano na pod­staw­ie artykułu “Bib­liobur­ro- bib­lioteka na ośle” , ser­wis dla bib­liotekarzy- Lus­tro bib­lioteki

Ilona W.K.

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2013/06/biblioburro-biblioteka-osle/

 W Wenezueli do czy­ta­nia zachę­ca Bib­liomu­las (znane też jako book mules).

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2013/06/biblioburro-biblioteka-osle/
Featured
Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2022 jest  📚📚📚„Biblioteka — świat w jednym miejscu”

Co roku Sto­warzysze­nie Bib­liotekarzy Pol­s­kich orga­nizu­je, w dni­ach 8–15 maja, 📔📔📔 Tydzień Bib­liotek — pro­gram pro­mocji czytel­nict­wa i bib­liotek. Ma on na celu pod­kreślanie roli czy­ta­nia i bib­liotek w popraw­ie jakoś­ci życia, edukacji oraz zwięk­szanie prestiżu zawodu 👧🏻👧🏼 bib­liotekarza i zain­tere­sowa­nia książką sze­ro­kich kręgów społeczeńst­wa.

Zaprasza­my także na stronę www.tydzienbibliotek.sbp.pl poświę­coną ogólnopol­skiej akcji Tydzień Bib­liotek ❤️🔍

PLAKAT TYGODNIA BIBLIOTEK 2022

Źródło: https://tydzienbibliotek.sbp.pl/tydzien-bibliotek-2022-zglos-biblioteke/projekt Agata Małecka

Featured
Międzynarodowy Dzień Książki 📚📔📔i Praw Autorskich

Międzynarodowy Dzień Książki 📚📔📔i Praw Autorskich

Zaprasza­my do bib­liotecznej foto­bud­ki z okazji 📚❤️ Między­nar­o­dowe­go Dnia Książki i Praw Autors­kich😀 📚

Już od 27 lat, 23 kwiet­nia, obchodz­imy wyjątkowe, dla książek, ich autorów i miłośników 📚📚 lit­er­atu­ry, świę­to – Między­nar­o­dowy Dzień Książki i Praw Autors­kich. Ma ono na celu pro­moc­je 📚📚 lit­er­atu­ry, pop­u­laryza­cję czytel­nict­wa oraz wiedzy na tem­at praw autors­kich i sze­roko poj­mowanej włas­noś­ci intelek­tu­al­nej. Dla uatrak­cyjnienia tego świę­ta i Waszy­ch wiz­yt w dniu 25 kwiet­nia (tj. poniedzi­ałek) w bib­liote­ce szkol­nej oraz uwiecznienia ich w trochę odmi­en­nej scener­ii niż zwyk­le, zaprasza­my do bib­liotecznej foto­bud­ki, w której będziecie mogli wykon­ać sobie pamiątkowe zdję­cia na tle książek, z wybranymi rek­wiz­y­tami, no i oczy­wiś­cie, jeśli ktoś będzie miał życze­nie, bib­liotekarza­mi 😀Świę­to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu pro­mocję czytel­nict­wa, edy­torstwa i ochronę włas­noś­ci 🧠🧠🧠 intelek­tu­al­nej prawem autorskim.

Serdecznie zaprasza­my

Bib­liotekarze CKZ­iU 👧🏻🧒🏻👧🏼🧒🏼

Featured
Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią!

Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią!

Przyłącza­my się do akcji konkur­sowej i wspól­nie z ucz­ni­ami CKZ­iU staramy się o pow­ięk­sze­nie księ­gozbioru naszej szkol­nej bib­lioteki o kole­jne tytuły z serii Wielkie Litery!

Czy­tanie jest dla wszys­t­kich, a zbyt mała czcionka nie musi być ogranicze­niem w lek­turze! Celem konkur­su jest pop­u­laryza­c­ja książek z dużą czcionką oraz czytel­nict­wa wśród osób słabowidzą­cy­ch i seniorów.

Linki do stron wydawnict­wa WIELKIE LITERY 🔍

https://www.facebook.com/wielkielitery.azymut

https://www.instagram.com/wielkie.litery/?hl=pl
Amelia Saw­icka, CKZ­iU w Jaworznie, kl.3bT5
Miłosz Gałecki, CKZ­iU w Jaworznie, kl.3bT5

Pauli­na Kozioł, LO I im. S.Staszica w Chrzanowie, kl.1d
Featured
Wielkanocne życzenia:)

Wielkanocne życzenia:)

🐤🐥🐣 Z okazji Świąt Wielka­noc­ny­ch prag­niemy złożyć życzenia, płynące pros­to z serc ❤️❤️❤️❤️ bib­liotekarzy. Oprócz wszel­kich serdecznoś­ci, życzymy naszym czytel­nikom, prawdzi­we­go świąteczne­go odpoczynku, byś­cie nabrali nowe­go, jeszcze więk­sze­go zapału do czy­ta­nia.

Bib­liotekarze CKZ­iU 🐤🐥🐣🐤

Mar­ty­na Gierek, kl.1bT5
Featured
Drodzy czytelnicy!

Drodzy czytelnicy!

Ciepłe wiosen­ne dni przy­były do nas zgod­nie z kalen­darzem, a razem z nimi nowe książki. Ponieważ kwiecień, to miesiąc kapryśny, pole­camy książki na każdą pogodę i nie­pogodę!

Pamię­ta­jmy również o ważnej dacie dla wszys­t­kich pis­arzy. Obchod­zony w tym roku po raz 27. Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich, trady­cyjnie poświę­cony jest pro­mocji literatury📚📚i czytel­nict­wa, a także prob­lematyki związanej z ochroną praw autors­kich. Co roku sta­je się okazją do dyskusji na tem­at roli książki 📔📚 jako źródła wartoś­ci i wiedzy, a także skarb­ni­cy dziedz­ict­wa nie­ma­te­ri­al­ne­go i różnorod­noś­ci kul­tur­owej oraz narzędzia dia­logu.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Featured
Konkurs dla bibliotek. Wygraj regał książek z dużą czcionką!

Konkurs dla bibliotek. Wygraj regał książek z dużą czcionką!

https://wielkielitery.pl/wp-content/uploads/2022/03/WTB3_konkurs_regulamin-akt-22–03-2022.pdf

21 mar­ca rusza trze­cia edy­c­ja Wirtu­al­ny­ch Targów dla Bib­liotek orga­ni­zowany­ch przez dys­try­b­u­tora książek OSDW Azy­mut. Wydarze­niu, podob­nie jak w ubiegłym roku, towarzyszy spec­jal­ny konkurs dla bib­liotekarzy i czytel­ników. Na zwycięzców czeka­ją trzy regały książek z dużą czcionką!

Jak wziąć udział w konkursie?

 • Do udzi­ału w konkur­sie zaprasza­my wyłącznie bib­lioteki (szkol­ne, pub­liczne, uni­w­er­syteck­ie, ped­a­gog­iczne oraz ich fil­ie) – w akcji nie mogą brać udzi­ału osoby fizy­czne.
 • Pokażmy, że czy­tanie jest dla wszys­t­kich, a zbyt mała czcionka nie musi być ogranicze­niem w lek­turze! Celem nasze­go konkur­su jest pop­u­laryza­c­ja książek z dużą czcionką oraz czytel­nict­wa wśród osób słabowidzą­cy­ch i seniorów.
 • Przy­go­tuj (najlepiej wspól­nie z bib­liotekarza­mi i czytel­nikami) zdję­cie, film lub grafikę, które zachęcą lokalną społeczność do sięg­nię­cia po książki z serii Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią! W konkur­sie nagrodz­imy trzy bib­lioteki, które przyłączą się do naszej akcji i przy­go­tu­ją naj­ciekawsze prace pop­u­laryzu­jące ser­ię Wielkie Litery.
 • Opub­likuj pracę konkur­sową na ofic­jal­nym pro­filu bib­lioteki na Face­booku lub Insta­gramie. Nie zapom­nij oznaczyć tam serii Wielkie Litery – zna­jdziecie nas na oby­d­wu por­ta­lach!
 • Nie zapom­nij przesłać zgłoszenia do udzi­ału w konkur­sie. Wyślij link do opub­likowanej pra­cy na adres kontakt@wielkielitery.pl z dopiskiem „Konkurs Wielkie Litery”.
 • Na zwycięskie bib­lioteki czeka­ją trzy paki­ety książek wydany­ch w serii Wielkie Litery. Zerkni­j­cie na poniższą grafikę i zobacz­cie, jak wspaniale prezen­tu­ją się nasze nagrody – już wkrótce trafią one do trzech bib­liotek! Listę wszys­t­kich nagród zna­jdziecie w Reg­u­laminie konkur­su.
 • Nie zwleka­j­cie! Na Wasze prace konkur­sowe czekamy do 18 kwiet­nia 2022.

Kliknij tutaj, aby pobrać Reg­u­lam­in konkur­su.

Nagro­da w konkur­sie: paki­et 20 best­sellerowych książek wydany­ch w serii Wielkie Litery!

Zaprasza­my do udzi­ału w konkur­sie

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Józef Wybicki – 200. rocznica śmierci

Józef Wybicki – 200. rocznica śmierci

Józef Wybicki
Źródło: https://eszkola.pl/jezyk-polski/jozef-wybicki-918.html

Józef Wybicki urodz­ił się w 1747 roku w Będo­minie pod Kościerzyną. Pochodz­ił ze 🤴🏻🤴🏻🤴🏻 śred­niozamożnej rodziny szlacheck­iej. Do szkół chodz­ił krótko, jed­nak dzięki włas­nym wysiłkom i samok­sz­tałce­niu zdobył sporą wiedzę i wcześnie rozpoczął kari­erę poli­ty­czną. Miał zaled­wie 20 lat, kiedy został posłem na sejm. W 1768 roku gwał­town­ie zaprotestował prze­ci­wko naduży­ciom ambasady rosyjskiej. Był uczest­nikiem kon­fed­er­acji barskiej. W lat­ach 1770–1771 pod­jął stu­dia prawnicze w Lejdzie, jed­nak szy­bko powró­cił do kra­ju i związał się z obozem królewskim. Był uczest­nikiem obi­adów czwartkowych. Dzi­ałał na rzecz Komisji Edukacji Nar­o­dowej, brał udzi­ał w przy­go­towywa­niu nowe­go kodek­su praw pod kierunk­iem Andrze­ja Zamoyskiego. Po odrzuce­niu przez sejm tego pro­jek­tu, wyco­fał się z dzi­ałal­noś­ci pub­licznej i poświę­cił lit­er­aturze.

Od 1781 roku mieszkał w Manieczkach. Po kilku lat­ach powró­cił do poli­tyki, został posłem na sejm w 1784 i później posłem na Sejm Cztero­let­ni. Włączył się do insurekcji koś­ciuszkowskiej, a po jej upad­ku wyjechał do Francji, a później do Reg­gio we Włoszech. Tam, po przy­by­ciu Dąbrowskiego, wspier­ał orga­ni­zowanie legionów. W 1806 roku został pełnomoc­nikiem Bona­parte­go na ziemi­ach pol­s­kich. Później pias­tował stanowisko preze­sa Sądu Najwyższe­go w Królest­wie Pol­skim.

Zmarł w 1822 roku w swoim majątku w Manieczkach.

Pieśń Legionów Pol­s­kich we Włoszech” to najwybit­niejsze dzieło Józe­fa Wybick­iego. Napisał ją w lipcu 1797 roku z przez­nacze­niem dla pol­s­kich legionów mają­cy­ch wyruszyć pod wodzą gen­er­ała Dąbrowskiego na spotkanie z Napoleonem. Pre­mierowe wyko­nanie należało do samego autora, który odśpiewał pieśń do melodii pop­u­larne­go mazurka. Pros­to­ta i melodyjność utworu szy­bko zaskar­biły mu rzeszę wiel­bi­cieli. Przez­nac­zona dla legion­istów pieśń szy­bko rozpowszech­niła się w całym kra­ju, niosąc nadzieję i wyraża­jąc wiarę ⚔️⚔️ w zwycięst­wo.

Z cza­sem utr­wal­iła się nazwa „Mazurek Dąbrowskiego”, która funkcjonu­je do dziś. 🎼🎶 Patri­o­ty­cz­na pieśń towarzyszyła Polakom w najtrud­niejszy­ch momen­tach dziejowych, śpiewano ją między innymi w cza­sie pow­sta­nia listopad­owe­go. Po odzyska­niu przez Pol­skę niepodległoś­ci utwór został ofic­jal­nie uznany hym­nem państ­wowym.

Współczes­ne brzmie­nie hym­nu różni się nieco od pier­wot­ne­go ksz­tał­tu utworu. Zmi­any doty­czą słown­ict­wa, układu, a nawet liczby strof.

Featured
Drodzy maturzyści!

Drodzy maturzyści!

Prosimy o zwrot książek wypoży­c­zony­ch z bib­lioteki.

Ostate­czny ter­min to 13 kwiet­nia.

Dzięku­je­my

Bib­liotekarze

Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kreatywny-asortyment-swiatowego-dnia-ksiazki_12892731.htm#query=ksiazka&position=25&from_view=keyword

Featured
8 marca-Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie

8 marca-Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie

Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et jest obchod­zony w wielu państ­wach całe­go świata. Tego dnia uznawane są zasługi wszys­t­kich kobi­et bez wzglę­du na podzi­ały nar­o­dowoś­ciowe, etniczne, językowe, kul­tur­owe, gospo­dar­cze czy poli­ty­czne. Jest to okaz­ja, by spo­jrzeć wstecz na zma­gania i doko­na­nia z przeszłoś­ci, a co ważniejsze, by spo­jrzeć w przyszłość i zwró­cić uwagę na niewyko­rzys­tany potenc­jał oraz możli­woś­ci, jakie otwier­a­ją się przed następ­nymi pokole­ni­ami kobi­et.

Źródło: https://naszswiat.it/historia/miedzynarodowy-dzien-kobiet-historia-swieta/

Rok 1975 został ogłos­zony Między­nar­o­dowym Rok­iem Kobi­et. W tym roku po raz pier­wszy obchod­zono na świecie Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et (8 mar­ca). Dwa lata później, Zgro­madze­nie Ogól­ne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobi­et i Poko­ju na Świecie mógł być obchod­zony w dowol­nie wybranym przez Państ­wa Członkowskie dniu, zgod­nie z trady­cją dane­go kra­ju. Przyj­mu­jąc rezolucję Zgro­madze­nie Ogól­ne uznało znaczącą rolę kobi­et w roz­wo­ju społecznym oraz proce­sach poko­jowych. Wezwało również do zakończenia dyskrymi­nacji oraz udzie­le­nia więk­sze­go wspar­cia kobi­etom, aby mogły w pełni i na równy­ch prawach uczest­niczyć w życiu społeczno-poli­ty­cznym.

W ostat­nich lat­ach wspar­cie kobi­etom jest widoczne również w utworach muzy­czny­ch, książkach, artykułach. Częs­to porusza­ją tem­at roli kobi­ety w związku czy nierównoś­ci. Wiele utworów śpiewany­ch przez kobi­ety o kobi­etach stało się prze­bo­jami wszech cza­sów. 🎵🎵🎵Najlep­sze pol­skie prze­bo­je o kobi­etach to te, które pro­mu­ją kobiecą sol­i­darność. Pol­skie piosenki o kobi­etach w ostat­nich cza­sach przeszły meta­mor­fozę.  Bard­zo częstym 🎶🎶 tem­atem piosenek ostat­nich lat jest wspól­no­ta kobi­et, moty­wowanie się do dzi­ała­nia, wiara 😊😊 w swo­je możli­woś­ci i kobieca siła. 

Ramię w ramię to jeden z utworów, który jest przed­staw­icielem nur­tu, który moż­na nazwać koop­er­acją kobi­et. Singiel Kayah i Viki Gabor jest jeszcze bardziej wyjątkowy ze wzglę­du na różnice pokole­niowe między 👩🏼‍❤️‍👩🏻 artys­tkami. Jak mówi Kayah „Utwór został stwor­zony z myślą o wszys­t­kich kobi­etach, sios­tra­ch, dziew­czy­nach, które trzy­ma­ją się razem i dzięki temu mogą zmieni­ać świat!”

IWK

Posłucha­j­cie 🎶👇🏻🎵

Źródło: https://VikiGabor.lnk.to/ramiewramie

Featured
🐈🐈‍⬛Międzynarodowy Dzień Kota

🐈🐈‍⬛Międzynarodowy Dzień Kota

Kiedy wypada Dzień Kota 2022? Co to za święto? /123RF/PICSEL
Źródło: https://wydarzenia.interia.pl/ciekawostki/news-swiatowy-dzien-kota-2022-co-musisz-wiedziec-najlepsze-ciekaw,nId,5836832

I oto nad­chodzi, dzień kota! Dla wielu jeden z najważniejszy­ch dni w roku. Gdy mieszka z nami koci domown­ik, nie daje o sobie zapom­nieć, codzi­en­nie doma­ga się uwagi, uzna­nia i prezen­tów. Ta waż­na oso­bis­tość właśnie dzisi­aj obchodzi swo­je świę­to.

Spróbuj nie uszanować jego dnia lub co gorsza, całkiem o nim zapom­nieć. Twój miauczą­cy przy­ja­ciel będzie przez tydzień chodz­ił obrażony. I wtedy nici z grza­nia twoich nóg, czy mruczenia rano do two­je­go ucha.

Poniżej kocia gale­ria.👇🏻👇🏻👇🏻🐈‍⬛ Koty uczniów CKZ­iU 🐈🐈‍⬛

🐈👇🏻

Kocur Ram­bo, uczen­ni­cy Karoliny z kl.3bT5
Mruczek zwany Titusiem, uczen­ni­cy Wik­torii z kl. 1bT5
Kotek Adama z kl. 1bT5
Kot Wik­torii z kl. 1bT5
Featured
❤️❤️ Walentynki ❤️❤️

❤️❤️ Walentynki ❤️❤️

14 lute­go to dzień, kiedy ludzie okazu­ją sobie uczu­cia miłoś­ci, czułoś­ci i przy­jaźni. Najczęś­ciej wysyłamy kartki walen­tynkowe lub kwiaty na Walen­tynki. Niek­tórzy dzień święte­go Walen­te­go oznacza­ją w swoich kalen­darzach na czer­wono już kilka miesię­cy wcześniej. Inni woleliby schować się w ciem­nym kącie i poczekać aż nade­jdzie 15 lute­go. Inni zaś kon­tes­tu­ją i prze­chodzą obok obo­jęt­nie.

Bez wzglę­du na to, jaki jest Twój oso­bisty sto­sunek do Walen­tynek – zaprasza­my do obe­jrzenia ani­ma­cyjny­ch kartek walen­tynkowych uczniów tech­nikum reklamy ❤️👩‍❤️‍👩

Mał­gorzata Migas, kl.1bT5
Pauli­na Ociep­ka, kl.3bT5
Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5
Featured
Zaczynamy ferie zimowe!!!

Zaczynamy ferie zimowe!!!

Życzymy Wam, drodzy Uczniowie bez­pieczne­go i rados­ne­go wypoczynku. Niech ten wspani­ały czas umożli­wi Wam pełne korzys­tanie z uroków zimy, dostar­czy nieza­pom­ni­any­ch wrażeń ⛷️⛷️🏂🏻 i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczy­wa­j­cie, ciesz­cie się swo­bodą, przy­go­dami, ⛷️🏂🏻⛷️ poz­nawaniem nowych miejsc i ludzi. ❤️❤️❤️

Bib­liotekarze CKZ­iU 👩🏼‍❤️‍👩🏻👩‍❤️‍👩

Terminy ferii zimowych 2019

Źródło: freepik.com

Featured
Propozycje książkowe na ferie zimowe!

Propozycje książkowe na ferie zimowe!

W te ferie zimowe nie będziesz się nudz­ić, bo wybrałyśmy mnóst­wo dobrych 📚📚 książek , które z pewnoś­cią spraw­ią, że na te dwa tygod­nie zapom­nisz o szkole. Zwłaszcza kiedy opady śniegu ide­al­nie przysy­pu­ją wspom­nie­nie o nauce.
 
Dni są krótkie, więc trze­ba sobie zor­ga­ni­zować zaję­cie na długie, mroźne wiec­zo­ry. Nie macie pomysłów? Zatem rusza­my z pomocą! Mamy w swo­jej ofer­cie książki, które wprowadzą Was 🎠🌛👸🏻 w świat fanazji, przy­gody 😊👀 i poz­wolą na chwilę zapom­nieć o prze­moc­zony­ch skar­petkach 🧦 i zmarznię­ty­ch dło­ni­ach. Nasze książki z pewnoś­cią umilą Wam czas, które­go nie będziecie musieli liczyć, bo w końcu szczęśli­wi cza­su nie liczą, a Wy szczęśli­wie spędzi­cie go przy 📚📚📚 lit­er­aturze.

Zaczy­namy ferie zimowe!!!

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
8 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu

Bez­pieczeńst­wo w sieci sta­je się coraz więk­szym wyzwaniem.  Zdal­ne lekc­je, zdal­na pra­ca, wirtu­al­ne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do inter­ne­tu i tym ważniejsze sta­ją się wydarzenia, takie jak Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu (DBI).

Jak pracować zdalnie? Cz. 12. Bezpieczeństwo w sieci Prezentacja do pobrania
Źródło: freepik.com

Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu obchodz­imy w Polsce już po raz 18 sty!

Świę­to obchod­zone jest w drugim dniu, drugiego tygod­nia, drugiego miesią­ca roku. W tym roku Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu wypada 8 lute­go, jed­nakże wydarzenia orga­ni­zowane 🔊🔊🔊w ramach tej akcji trwa­ją do koń­ca mar­ca. Ideą DBI jest pod­kreślanie siły współdzi­ała­nia w dba­n­iu o cyfrowe bez­pieczeńst­wo, zarówno na poziomie między­nar­o­dowym, 👀👀 jak i lokalnym.
Obchodom świę­ta towarzyszą liczne wydarzenia eduka­cyjne, które dążą do upowszech­ni­a­nia wiedzy doty­czącej prob­lematyki bez­pieczeńst­wa 💻🧒🏻🧒🏻w internecie w szczegól­noś­ci 🧒🏻🧒🏻 dzieci i młodzieży.

Główny celem Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu jest inicjowanie i propagowanie dzi­ałań na rzecz:

 • bez­pieczne­go dostępu dzieci i młodzieży do zasobów inter­ne­towych,
 • zaz­na­jomienia rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców z prob­lematyką bez­pieczeńst­wa online,
 • pro­mowa­nia pozy­ty­wne­go wyko­rzysty­wa­nia inter­ne­tu wśród 🧒🏻🧒🏻🧒🏻🧒🏻 wszys­t­kich użytkown­ików sieci.

Kon­fer­enc­ja z okazji Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu 2022

Cen­tral­nym punk­tem obchodów jest kon­fer­enc­ja, adresowana do przed­staw­icieli sek­tora eduka­cyjne­go, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz prak­tyków pracu­ją­cy­ch z dziećmi. Ze wzglę­du na trwa­jącą epi­demię, 💻💻🎤w 2022 roku kon­fer­enc­ja z okazji Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu 2022 odbędzie się 8 lute­go o godz. 16.00, wyłącznie w for­mule online. 

Trans­mis­ja będzie dostęp­na bez koniecznoś­ci logowa­nia na stron­ie dbi.pl oraz na plat­formie face­book na pro­filu Pol­skiego Cen­trum Pro­gra­mu ‘’Safer Inter­net”.

Na stor­nach wydarzenia moż­na sprawdz­ić wszys­tkie wydarzenia orga­ni­zowane w ramach DBI. Tych, którzy chcieliby zobaczyć, ile inic­jatyw zgłaszany­ch jest w poszczegól­ny­ch regionach Pol­ski, odsyłamy do mapy, na której na bieżą­co aktu­al­i­zowane są 📢📢📢 infor­ma­c­je: 

https://www.saferinternet.pl/dbi/mapa-inicjatyw-dbi.html

Źrodło: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/8-lutego-obchodzimy-dzien-bezpiecznego-internetu–zaangazuj-sie-w-obchody-juz-dzis

Featured
10. rocznica śmierci poetki Wisławy Szymborskiej

10. rocznica śmierci poetki Wisławy Szymborskiej

Wisława Szymborska - Rozmowa z kamieniem « Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité Polska ∴ Wielka Loża Kultur i Duchowości Polska
Źródło: https://www.szymborska.org.pl/szymborska/galeria/zdjecia-szymborskiej/

 „Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i upor­czy­wie go nie ma…”

Autorem tych słów jest Wisława Szym­borska – wybit­na poet­ka, eseistka, feli­eton­istka i lau­re­atka Nagrody Nobla w dziedzinie lit­er­atu­ry (1996). Dorobek poe­t­y­cki Szym­borskiej, iloś­ciowo skrom­ny – opub­likowała ok. 350 wier­szy – od trze­ciego, popaździernikowe­go tomu “Woła­nia do Yeti” (1957) do pośmiert­nie wydane­go “Wystar­czy” (2012) – zawsze zna­j­dował uznanie kry­tyki i czytel­ników.

Wisława to drugie imię Szym­borskiej. Na pier­wsze miała Maria. Ojciec, Win­cen­ty Szym­borski pra­cow­ał w Zakopanem jako zarząd­ca dóbr hra­biego Władysława Zamoyskiego. Wraz z żoną, Anną Mar­ią z domu Rot­ter­mund i córką Nawo­ją przeniósł się do Kórnika, gdzie przyszła na świat jego dru­ga córka, Wisława. Po śmier­ci hra­biego w 1924 roku, Szym­borscy prze­nieśli się do Toru­nia, a pięć lat później do Krakowa.

Z pod­wawel­skim grodem poet­ka związa­ła resztę swo­je­go życia. Uczęszcza­ła do Gim­nazjum Sióstr Urszu­lanek, a pod­czas wojny uczyła się na tajny­ch kom­ple­tach i zdała maturę w 1941 roku. Chcąc uniknąć wywózki do Rzeszy, w 1943 roku została urzęd­niczką na kolei. W 1945 r. w krakowskim “Dzi­en­niku Pol­skim” zade­bi­u­towała wier­szem “Szukam słowa”. Rok później pod­jęła stu­dia polonisty­czne na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim, po czym przeniosła się na socjologię, ale trud­na sytu­ac­ja mate­ri­al­na zmusiła ją do prz­er­wa­nia nauki.

Pier­wszy tom poe­t­y­cki “Dlat­e­go żyje­my” poet­ka wydała w 1952. Pisany­ch w duchu epoki wier­szy z tego, ani z następ­ne­go zbioru “Pyta­nia zadawane sobie” (1954), autorka nigdy nie włącza­ła do późniejszy­ch wyborów czy antologii. 

W lat­ach 1953–1966 Szym­borska kierowała dzi­ałem poezji w “Życiu Lit­er­ackim”, współredagowała z Włodz­imierzem Maciągiem rubrykę “Pocz­ta lit­er­acka”, pisała feli­etony “Lek­tu­ry nadobow­iązkowe” (1967–1981), które później pub­likowała też w inny­ch peri­odykach. Od 1983 roku współpra­cow­ała z Tygod­nikiem Powszech­nym, wkrótce również z mówionym “NaGłosem”. Od 1988 roku była członkiem Pen Clubu, a od 2001 – członkiem hon­orowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Lit­er­atu­ry.

Zmarła 1 lute­go 2012 roku w wieku 89 lat. Najbliższe otocze­nie zapamię­tało ją jako osobę skrom­ną, z dużym poczu­ciem humoru, ceniącą spokój. Nie uznawała pytań ingeru­ją­cy­ch w czyjąkol­wiek pry­wat­ność, ani nie uważała za stosowne mówić o sobie. Poet­ka nie lubiła rozmów o lit­er­aturze czy tajnikach poe­t­y­ck­iego warsz­tatu, wychodząc z założe­nia, że autor powinien się wypowiadać wyłącznie w swoich utworach. 

Opra­cow. Ilona W.K.

🎧🎶👇🏻Posłucha­j­cie wier­sza ” Nic dwa razy” Wisławy Szym­borskiej w inter­pre­tacji 🎶😊🎸 Patryka Wawrzy­na 👇🏻👇🏻👇🏻

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=A1XJCsXQLzU

1 lute­go przez cały dzień moż­na słuchać wier­szy czy­tany­ch przez Wisławę Szym­borską. 📚🎤🔊 Najs­tarsze nagranie pochodzi z 1964 roku, ostat­nie zostało zare­je­strowane w 2010 roku.

👇🏻link do słu­chowiska

https://www.polskieradio.pl/8/1874/Artykul/2893084,Wislawa-Szymborska-10-rocznica-smierci-noblistki-w-Dwojce

Featured
15. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego

15. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego

Urodz­ił się 4 mar­ca 1932 w Pińsku, dziś na Białorusi — najwybit­niejszy pis­arz spośród pol­s­kich reporterów, autor m.in. “Cesarza” i “Szachin­szacha”, które przyniosły mu świa­tową sławę. Zmarł w Warsza­w­ie 23 sty­cz­nia 2007 roku.

Życie Ryszarda Kapuś­cińskiego od dziecińst­wa upły­wało pod znakiem wędrówki, podróży. Najpierw była to tułaczka wymus­zona na rodzinie pis­arza przez wojnę, następ­nie — pode­j­mowane przez niego od połowy lat pięćdziesią­ty­ch wyprawy reporter­skie. Kondy­c­ja “człowieka w drodze” w oczy­wisty sposób warunk­u­je tę twór­c­zość, stanow­iła jed­nak zarówno niezbęd­ną inspirację, jak i — niejed­nokrot­nie — utrud­nie­nie w pra­cy:

Reporter pracu­je na zasadzie aku­mu­la­tora — mówił autor ‘Cesarza’ — ładu­je, zbiera, wchła­nia w siebie tę całą rzeczy­wis­tość, gro­madzi mate­ri­ał, więc wtedy nie ma cza­su na pisanie. Paradoks mego zawodu pole­ga na tym, że lit­er­at­u­ra bierze się z podróży, ale sama podróż uniemożli­wia pisanie. Bo podróż jest cza­sem zbyt cen­nym, sytu­ac­ja podróży jest zbyt cen­na, by pisać.” 

(“Auto­portret reportera”, 2006)

Źródło: wys­tawa bib­lioteki szkol­nej CKZ­iU w Jaworznie
Źródło: fotografie Ryszarda Kapus­cińskiego ze zbiorów MBP w Jaworznie

Pier­wszą i od razu bard­zo dra­maty­czną podróż Kapuś­ciński odbył jako sied­mi­o­let­ni chło­piec. We wrześniu 1939 roku wyruszył z matką i młod­szą siostrą ze wsi Pawłów, gdzie spędza­li wakac­je, do odległe­go o 300 kilo­metrów rodzin­nego mias­ta — Pińska na Pole­siu. 👨‍👩‍👦‍👦 Wędrówka w tłu­mie prz­er­ażony­ch uchodźców i widok zniszczeń po bom­bar­dowa­ni­ach były końcem spoko­jne­go dziecińst­wa. Kole­jne kilka miesię­cy przyszły pis­arz spędz­ił w Pińsku pod oku­pacją radziecką, cier­piąc głód i stra­ch opisane po lat­ach w “Imperi­um” (1993). Potem, wios­ną 1940 roku, ucieka­jąc przed groźbą wywózki, Maria Kapuś­cińska z dziećmi prze­dostała się w oko­lice Warsza­wy, gdzie odnalazła męża, zbiegłe­go z trans­portu do Katy­nia. Zamieszkali najpierw w Sier­akowie, później w Warsza­w­ie, na Krochmal­nej (przy jed­nej z bram get­ta), a następ­nie w Świdrze. Po wojnie rodz­i­na osi­adła w stol­i­cy.

W drugiej połowie lat czter­dzi­esty­ch Kapuś­ciński uczył się w Gim­nazjum im. Stanisława Stasz­i­ca. Trenował piłkę nożną i boks (został wicemistrzem juniorów Warsza­wy w wadze kogu­ciej), pisy­wał także wier­sze i posyłał je do pism lit­er­ac­kich. Zade­bi­u­tował jako poeta jeszcze przed maturą, w 1949 roku w tygod­niku “Dziś i Jutro”. Mimo że po lat­ach nazwał swo­je młodzieńcze utwory “pro­duk­cyjną majakowszczyzną”, ich pub­likac­ja w prasie otworzyła mu drogę do🎤 dzi­en­nikarst­wa — zwró­ciła mianowicie uwagę redak­torów tworzące­go się pis­ma “Sztan­dar Młody­ch”, którzy zapro­ponowali początku­jące­mu autorowi współpracę. Kapuś­ciński najpierw został gońcem (dzięki czemu poz­nał takich twór­ców, jak Maria DąbrowskaZofia NałkowskaLeopold Staff czy Julian Tuwim), a z cza­sem zaczął pub­likować włas­ne tek­sty. 

W październiku 1950 roku świeżo opier­zony dzi­en­nikarz zaczął stu­dia na wydziale polonistyki Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, ale potem przeniósł się na his­torię, prz­ery­wa­jąc cza­sowo pracę w redakcji. 👨🏻‍🎓 Jako stu­dent prowadz­ił zaję­cia na III roku filo­zofii, uczest­nicząc 📚📚📚w zaję­ci­ach kat­edry Leszka Kołakowskiego. W 1952 roku ożenił się z Alicją Miel­czarek, stu­den­tką medy­cyny, przyszłą dok­tor pedi­atrii, a w roku następ­nym urodz­iła im się córka Zofia.

Debi­ut lit­er­acki znane­go i cenione­go reportera to „Busz po pol­sku” z 1962 roku – czyli cykl repor­taży o tem­atyce kra­jowej. W tym też roku zosta­je pra­cown­ikiem Pol­skiej Agencji Pra­sowej. To właśnie z ramienia PAP-u zosta­je wysłany aż na sześć lat do Afryki. Pobyt na czarnym lądzie był okre­sem szczegól­nie inten­sy­wnej i ciężkiej pra­cy reporter­skiej. Kon­ty­nent podle­gał bolesnym tans­for­ma­cjom i ewolucjom, zmieni­ały się rządy, wybuchały rebe­lie i pow­sta­nia. Wszędzie tam, gdzie dzi­ało się dużo, był Kapuś­ciński. Potrafił On w doskon­ały sposób przewidzieć to, co ma się wydarzyć, potrafił przewidzieć i uprzedz­ić pewne wydarzenia. Ta zdol­ność wynikała z doskon­ałej zna­jo­moś­ci i rozez­na­nia w sprawach Afryki. Kapuś­ciński potrafił wyczuć wewnętrzne napię­cia, posi­adał prawdzi­wy instynkt reportera.

W 1968 roku powraca do kra­ju na reha­bil­i­tację po malarycznym zapale­niu opon móz­gowych i gruźl­i­cy. Nie może jed­nak usiedzieć na miejs­cu, wkrótce wyrusza na Kaukaz podróżu­je po połud­niowych repub­likach ZSRR. Efek­tem tej podróży jest „Kir­giz schodzi z konia” (1968). W tym samym roku wyjeżdza na pięć lat do Ameryki Połud­niowej, jest kole­jno stałym kore­spon­den­tem w Chile, Brazylii i Meksyku. Tam, podob­nie jak w Afryce, sta­je się świad­kiem krwawych zamieszek i zamachów stanu. Owocami tych obserwacji są książki „Chrys­tus z kara­binem na ramie­niu” (1975) i „Woj­na fut­bolowa” (1978). W 1974 odwiedza Azję i Afrykę, w 1975 Bliski Wschód, w lat­ach 1975/1976 – Angolę, co ma wyraz w książce „Jeszcze jeden dzień życia” (1976). Szczegól­nie ważne książki związane z tym okre­sem to „Cesarz” (1978) i „Szachin­szach” (1982) . W książkach tych, Kapuś­ciński zaskoczył wszys­t­kich sposobem przed­staw­ienia repor­tażu. Łącząc cechy repor­tażu z powieś­cią, dał się poz­nać jako doskon­ały pis­arz. Książki te odbiły się świa­towym echem przynosząc lau­ry uzna­nia dla pióra Kapuś­cińskiego. Lata 80-te to okres odpoczynku i wytch­nienia. Kapuś­ciński wyda­je się zmęc­zony relacjonowaniem rewolucji i przewrotów. Z reportera sta­je się pub­l­i­cys­tą, pis­arzem, poetą i myśli­cielem. Wyrazem tego jest zbiór wier­szy „Notes” (1986) oraz „Lap­i­dar­i­um” (1990) – cykl aforyzmów i reflek­sji nad życiem. Jed­nak okres „reporter­skiego odd­echu” nie trwał dłu­go. Już w 1993 wyda­je „Imperi­um”, książkę będącą relacją z podróży po były­ch połud­niowych repub­likach ZSRR. Książka jest opisem zmi­an, jakie zaszły po upad­ku ZSRR. Kapuś­ciński porównu­je to z obrazem repub­lik z 1968 roku. „Imperi­um” doskonale opisu­je współczes­ną Rosję. Przed­staw­ia Gruzję, Afgan­istan, Kir­gizję i inne repub­liki połud­niowe , jako kra­je o bogatej kul­turze i trady­cji. Kole­jną książką Kapuś­cińskiego jest „Heban” (1998) ksiązka , która powraca do tem­atu afrykańskiego. W 2000 ukazu­je się czwarta część Lap­i­darów Lap­i­dar­i­um IV . Jesienią 2000 wydany zosta­je album fotograficzny Z Afryki zaw­ier­a­ją­cy zdję­cia z afrykańs­kich podróży Kapuś­cińskiego. Kole­jną książką jest Lap­i­dar­i­um V (listopad 2002). W 2003 ukazu­je się Auto­portret reportera. W 2004 roku ukazu­ją się Podróże z Herodotem zaś w 2006 tomiki poezji Prawa natu­ry oraz Ten inny

Przy­go­towała Ilona W.K.

Źródło: “Kapuś­ciński non fic­tion” A.Domosławski, Życie i twór­c­zość. Artys­ta. Culture.pl, Wikipedia.pl, Telewiz­ja Lit­er­acka

Zachę­cam do obe­jrzenia wywiadu z Ryszardem Kapuś­cińskim, który udostęp­niła 🎥🎬 Telewiz­ja Lit­er­acka TVL, por­tal społecznoś­ciowy poświę­cony lit­er­aturze http://telewizjaliteracka.pl. 👇🏻👇🏻👇🏻

Featured
J.R.R. Tolkien- ikoną światowej fantastyki

J.R.R. Tolkien- ikoną światowej fantastyki

3 sty­cz­nia 1892 roku urodz­ił się   John Ronald Reuel Tolkien. Od tamte­go dnia mija 130 lat. Przez ten okres Tolkien stał się ikoną świa­towej fan­tastyki ✨📚📚✨i jed­nocześnie jed­nym z jej prekur­sorów. Stworzył niepow­tarzal­ny świat nazwany Śródziemiem, który do dziś zach­wyca i fas­cynu­je.

J. R. R. Tolkien zmienił świat. Dziś każdy debi­u­tu­ją­cy pis­arz lit­er­atu­ry fan­ta­sy musi zmierzyć się z jego leg­endą, ponieważ prak­ty­cznie zawsze ktoś postanowi go z nim porów­nać. Mimo, że aktu­al­nie tego typu ambit­na proza nie jest pop­u­lar­na, jego książki cieszą się niesłab­nącą apro­batą czytel­ników. Praw­dopodob­nie, nie ujmu­jąc w żaden sposób kun­sz­towi pis­arza, dzieje się tak w związku z hol­ly­woodzkimi ekraniza­c­jami jego książek. Pod koniec grud­nia 2013 miała miejsce pre­miera drugiej częś­ci Hob­bita. Niewąt­pli­wie duch Tolkiena, mimo pewny­ch mody­fikacji fabuły, królu­je w fil­mach Petera Jack­sona i zaraża kole­jne osoby, które następ­nie postanaw­ia­ją sięgnąć po ory­gi­nał, po książkę. 

Tolkien pisząc swo­je książki, powołał do życia ory­gi­nal­ną mitologię. Stworzył his­torię Śródziemia, trady­c­je w nim panu­jące, a nawet języki, którymi posługi­wały się różnorod­ne rasy w nim żyjące. Wszys­tko to połączył jed­nocześnie w jed­ną, spójną całość. Był zde­cy­dowanie per­fekcjon­istą, poszczegól­ne his­to­rie posi­ada­ją wiele wari­antów rozstrzyg­nięć w ich kul­mi­na­cyjny­ch momen­tach. Języki posi­ada­ją włas­ną unika­tową gra­matyką i są ze sobą pow­iązane różnymi praw­idłami tak jak i w świecie real­nym. Trady­c­je Śródziemia to piękne naw­iązanie do ryc­er­skiego eto­su Śred­niowiecza. Hon­or, przy­jaźń i lojal­ność gra­ją tutaj pier­ws­zo­planową rolę. Domin­u­ją uni­w­er­sal­ne prawdy, które dla więk­szoś­ci mieszkańców Śródziemia są wręcz nat­u­ral­ne. Nie ma relaty­wiz­mu, jest abso­lu­tyzm. Zło zawsze prze­gry­wa bo taka jest kolej rzeczy,📚 a tri­um­fu­je dobro i praw­da.

Do książek Tolkiena zajrzeć po pros­tu warto. Każdy powinien odnaleźć w nich coś dla siebie,  żeby nie powiedzieć – cząstkę siebie. Odkry­wanie jego twór­c­zoś­ci to przy­go­da, która zostaw­ia na człowieku pięt­no do koń­ca życia. Kto raz rozs­maku­je się w jego prozie, zawsze będzie do niej wracał. Warto się zatrzy­mać choćby na chwilę, a najlepiej na dłużej, by zapoz­nać się 📚📚📚z Wład­cą Pierś­cieni, Hob­bitem czy Sil­mar­il­lionem. 

Opra­cow. Ilona W.K.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J.R.R._Tolkien, https://lotr.fandom.com/pl/wiki/Kategoria:Ksi%C4%85%C5%BCki_Tolkiena

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-h6aBciHHL4
Featured
Świąteczne życzenia 🎄

Świąteczne życzenia 🎄

Życzymy Wam zad­owole­nia i satys­fakcji z pode­j­mowany­ch wyzwań.🎉🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Niech mag­icz­na moc wig­ili­jne­go wiec­zoru przyniesie Wam spokój, wytch­nie­nie i radość.🎁🎁🎁Każda chwila świąt Boże­go Nar­o­dzenia niech żyje włas­nym pięknem, a Nowy Rok obdaru­je Was zdrowiem, pomyśl­noś­cią i szczęś­ciem.

Bib­liotekarze CKZ­iU 🎄

Patryc­ja Najdek, kl. 1bT5 


Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5

Mał­gorzata Migas, 1bT5
Wik­to­ria Gar­bacz, kl.1bT5
Mag­dale­na Hanisz, kl. 1bT5
Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5

Agata Szmyl, kl. 1bT5

Źródło: grafiki uczniów reklamy z klasy 1bT5

Featured
Książki na świąteczny czas 🎄

Książki na świąteczny czas 🎄

Drodzy Czytel­ni­cy, zaprasza­my po książki, które umilą Wam świąteczny 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 czas. Pamię­ta­j­cie, że w trak­cie zdal­ne­go naucza­nia bib­lioteka jest otwarta!

Serdecznie zaprasza­my 🎄🎉

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: fotografia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grud­nia 1981 roku o godzinie 6 rano Pol­skie Radio nadało 🔈🔉🔊wys­tąpi­e­nie gen­er­ała Woj­ciecha Jaruzel­skiego, w którym 📢📢📢infor­mował on o ukon­sty­tuowa­niu się Wojskowej Rady Ocale­nia Nar­o­dowe­go (WRON) i wprowadze­niu na mocy dekre­tu Rady Państ­wa stanu wojen­nego na tere­nie całe­go kra­ju.

Władze komu­nisty­czne jeszcze 12 grud­nia przed północą rozpoczęły zatrzymy­wanie dzi­ałaczy opozy­cji i Sol­i­darnoś­ci. W ciągu kilku dni w 49 ośrod­kach inter­nowa­nia umieszc­zono około pię­ciu tysię­cy osób. W ogrom­nej oper­acji pol­i­cyjno-wojskowej uży­to 70 tysię­cy żołnierzy, 30 tysię­cy mil­ic­jan­tów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tysię­cy samo­chodów.

13 grud­nia 1981 r. na fotografi­ach i we wspom­nieni­ach jawi nam się jako dzień szary i mglisty. Zwały brud­ne­go śniegu zale­gały na poboczach ulic i chod­ników. W mias­tach stały wojskowe gaziki, mil­i­cyjne „suki” oraz ciężarowe więź­niarki. Ulice blokowali uzbro­jeni w pałki, kaski i tar­cze zomow­cy. Nad asfal­tem unosiły się opary gazu łza­w­iące­go. Pogo­da i dekret o stanie wojen­nym nie sprzy­jały fotografowa­niu, mimo to kilka osób uwieczniło tamte his­to­ryczne wydarzenia. 

Mil­ic­ja przy­go­towu­je się do zaję­cia siedz­iby Zarzą­du Regionu łódzkiej “Sol­i­darnoś­ci”, 13 grud­nia 1981 r. IPN Ld 633/25
Wojskowe trans­portery opancer­zone na uli­cach Gdańska, 15 grud­nia 1981 r. IPN Gd.433/5
Katow­ice- Brynów. Okoli­ca KWK “Wujek”(fot. archi­wum IPN)

Pamię­tamy o wszys­t­kich ofi­arach i represjonowany­ch w stanie wojen­nym. Pamię­ta­jmy o Bohat­er­ach! To dzięki ich odwadze i sile komu­nizm w końcu upadł, a Pol­ska odzyskała wol­ność.📢📢📢 Im zawdz­ięcza­my to, że żyje­my dziś we włas­nym suw­eren­nym, demokraty­cznym państ­wie.

Opra­cow­ała IWK

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/13-grudnia-zapalmy-swiatlo-wolnosci,46239,https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63268,Stan-wojenny-w-dokumentach-i-na-zdjeciach-z-zasobu-Archiwum-IPN.html https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38063,Pacyfikacja-kopalni-Wujek-najwieksza-zbrodnia-stanu-wojennego.html

Featured
Barbórkowe tradycje ⚒

Barbórkowe tradycje ⚒

Bar­bórka jest ważnym świętem w pol­skim kalen­darzu od niepamięt­ny­ch cza­sów, a gór­ni­cy mają do dnia swo­jej patronki szczegól­ne pode­jś­cie. Zwycza­jowo, przed zjazdem w głąb kopal­ni, kierowali do świętej mod­l­itwę z prośbą o zapewnie­nie ochrony i bez­pieczną pracę. Pod jej wiz­erunk­iem cała śląska rodz­i­na prosiła o szczęśli­wy powrót ze zmi­any ojca, męża czy brata górnika, by mogli „szy­ch­ta zro­bić, a wybyć”.

4 grud­nia rozpoczy­na się od uroczys­tej mszy świętej i wspól­ne­go pacierza w kopal­ni­anej cechowni czy koś­ciele, po których następu­je część poświę­cona zabaw­ie. Gór­ni­cy – koniecznie w pełnym galowym mundurze i ozdob­nej cza­pce z pióro­puszem, baw­ią się na liczny­ch kon­cer­tach, fes­ty­nach – częs­to przy muzyce kopal­ni­any­ch orkiestr dęty­ch, które inicju­ją zabawę, maszeru­jąc z muzyką uli­cami osiedli zamieszkany­ch przez gór­nicze rodziny. 

Za swo­ją patronkę uważa­ją św. Bar­barę nie tylko gór­ni­cy. Ponieważ jest orę­down­iczką ochrony przed wypad­kiem lub dobrej śmier­ci, uciekamy się do niej w sytu­ac­jach, kiedy jesteśmy narażeni na szczegól­ne niebez­pieczeńst­wo. Bar­bórki obchodzą także straża­cy, hut­ni­cy, mary­narze, ryba­cy, min­erzy, saperzy, kamieniarze czy żołnierze.

Poczet sztandarowy parafii św. Anny w Janowie w mundurach górniczych. Autor Ewkaa. Źródło Wikimedia. CC 3.0
Źródło: Poczet sztan­darowy parafii św. Anny w Janowie w mundurach gór­niczy­ch. Autor Ewkaa. Źródło Wiki­me­dia. CC 3.0

Do zwycza­jów bar­bórek należy kilka związany­ch z obchodami ele­men­tów: „wyz­woliny”, czyli trady­cyjne pasowanie na górnika przez uderze­nie szpadą po ramie­niu. Każdy adept ma na tę okazję przy­go­tować kole­gom „nieckę krup­nioku” czy „napitek”. Częś­cią inic­jacji są też „skoki przez skórę”, czyli spec­jal­ny gruby far­tuch, zakładany pod ziemią przez rębaczy i pakowaczy, który trzy­ma dwóch starszy­ch górników. Zasłużeni gór­ni­cy w Bar­bórki otrzy­mu­ją parad­ne szpady.

Kilka dni przed obchodami, są orga­ni­zowane 🍻kar­czmy piwne. Gór­ni­cy zasi­ada­ją przy dwóch długich stołach, dzieląc się na starszy­ch i bardziej doświad­c­zony­ch – stare strzechy👨🏻‍🦳 i młod­szy­ch, czyli strzechy młode🧑. Rywal­izu­ją ze sobą w sprawach piwny­ch i biesi­ad­ny­ch. Opowiada się wów­czas dow­cipy, śpiewa pieśni gór­nicze i przekazu­je prezen­ty, pow­iązane z zabawnymi wydarzeni­ami. Za niepoprawnie skom­ple­towany na tę uroczys­tość strój gór­niczy, w ramach zabawy moż­na dostać również sym­bol­iczną karę. Kobi­ety w tym cza­sie, które trady­cyjnie nie biorą udzi­ału w takim wydarze­niu, spo­tyka­ją się w ramach jego odpowied­nika – są to tzw. com­bry bab­skie.

Opra­cow­ała IWK

Z okazji Gór­niczego Świę­ta “Bar­bórki” życzymy Całej Braci Gór­niczej dużo zdrowia, wszelkiej pomyśl­noś­ci, a przede wszys­tkim spoko­jnej i bez­piecznej pra­cy. Oby Wasze­mu gór­niczemu stanowi zawsze towarzyszyła satys­fakc­ja i duma z wykony­wanej pra­cy 🔨⚒oraz powszech­ny sza­cunek.💐

Bib­liotekarze CKZ­iU

🎧🎵👇🏻

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qEhashZkzmU
Featured
Zapoznaj się z ofertą taniej książki:)

Zapoznaj się z ofertą taniej książki:)

Zaprasza­my do bib­lioteki, gdzie zapoz­nasz się z pro­mo­cyjną ofer­tą księ­gar­ni Tuliszków. Moż­na nabyć zarówno książki pop­u­larno-naukowe, a także📚 📚📚📚📚lit­er­aturę piękną pol­ską i obcą dla dzieci, młodzieży i dorosły­ch.

Bib­liotekarze CKZ­iU 📚

Źródło: zdję­cie ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej.

Featured
Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis

C.S. Lewis, właś­ci­wie Clive Sta­ples Lewis, urodz­ił się 29 listopada 1898 roku w Belfaś­cie, zmarł 22 listopada 1963 roku w Kilns w Anglii. Ang­iel­ski pis­arz i filolog, znany ze swoich prac doty­czą­cy­ch lit­er­atu­ry śred­niowiecznej oraz cyk­lu powieś­ci fan­tasty­czny­ch “Opowieś­ci z Narnii”.

Wal­czył pod­czas pier­wszej wojny świa­towej we Francji. Po powro­cie do Anglii pod­jął stu­dia w Oks­fordzie. Później sam został wykład­ow­cą lit­er­atu­ry śred­niowiecznej i rene­san­sowej na uni­w­er­syte­cie w Cam­bridge.

Był związany z kręgiem J. R. R. Tolkiena, Charlesa Williamsa i Owe­na Barfiel­da (tzw. Inklin­gowie), z którymi zaj­mował się lit­er­aturą fan­ta­sy, baś­ni­ami, leg­en­dami.

IWK

Biografia CS Lewisa, brytyjskiego pisarza
Źródło: https://www.greelane.com/pl/humanistyka/literatura/biography-of-c-s-lewis-4777988/

Poniżej 🔊🎧muzyka z fil­mu Opowieś­ci z Narnii. 😊Film🎬🎥 na pod­staw­ie cyk­lu sied­miu powieś­ci fan­ta­sy napisany­ch przez C.S. Lewisa. Uważany za klasykę lit­er­atu­ry📚 dziecięcej oraz najlep­szą pracę autora, sprzedał się w pon­ad stu dwudzi­es­tu mil­ionach egzem­plarzy w czter­dzi­es­tu jeden językach.

Źródło: https://youtu.be/XUfBZ491IVU
Featured
11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada, jako roczni­ca odzyska­nia przez Naród Pol­ski niepodległe­go📜 📃bytu państ­wowe­go i jako dzień po wsze cza­sy związany z wielkim imie­niem Józe­fa Pił­sud­skiego, zwycięskiego Wodza Nar­o­du w walka­ch o wol­ność Ojczyzny — jest uroczystym Świętem Niepodległoś­ci”.

W czwartek 11 listopada obchodz­imy 103. rocznicę odzyska­nia przez naszą Ojczyznę niepodległoś­ci po 123 lat­ach niewoli aus­tri­ack­iej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za świę­to państ­wowe ustawą z 23 kwiet­nia 1937 r. o Świę­cie Niepodległoś­ci, ale uroczys­te obchody odby­wały się już wcześniej.

W między­wo­jniu określe­nie daty odrodzenia Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pozostawało kwest­ią dyskusyjną. Wąt­pli­woś­ci nie budz­ił nato­mi­ast jej sym­bol­iczny charak­ter, bowiem nie sposób było wskazać jed­ne­go wydarzenia przesądza­jące­go o wskrzesze­niu pol­skiej państ­wowoś­ci. Wybór daty Świę­ta Niepodległoś­ci wiązał się z zakończe­niem I wojny świa­towej w wyniku pod­pisa­nia roze­j­mu w Com­piègne 11 listopada 1918 r. W tym samym cza­sie Rada Regen­cyj­na, organ władzy zwierzch­niej Królest­wa Pol­skiego, przekaza­ła władzę wojskową i naczel­ne dowództ­wo wojsk pol­s­kich, jej podległy­ch, Józe­fowi Pił­sud­skiemu, który dzień wcześniej powró­cił do Warsza­wy z niewoli w Magde­bur­gu. Trzy dni później Rada powierzyła mu także władzę cywilną. Przyszłe­mu Naczel­nikowi Państ­wa pod­porząd­kował się Tym­cza­sowy Rząd Repub­liki Pol­skiej w Lublin­ie pod prze­wod­nictwem Ignace­go Daszyńskiego, dzi­ała­ją­cy od 7 listopada.

Pier­wszy raz odzyskanie niepodległoś­ci powszech­nie upamięt­niono 14 listopada 1920 r. Wcześniej nie było to w pełni możli­we ze wzglę­du na toczące się walki o ksz­tałt granic i byt Rzeczy­pospo­litej. W lat­ach 1919 — 1936 obchody odzyska­nia niepodległoś­ci odby­wały się zwyk­le w pier­wszą niedzielę po 11 listopada i miały charak­ter wojskowy. W całym kra­ju odby­wały się wów­czas rewie wojskowe, msze święte za Ojczyznę i uroczys­toś­ci państ­wowe. W Bel­wed­erze zaś orga­ni­zowano cer­e­monie wręcza­nia orderów Vir­tu­ti Mil­i­tari za męst­wo okazane w wal­ce o wol­ność. Dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada for­mal­nie uznano za datę odzyska­nia niepodległoś­ci.

W cza­sie II wojny świa­towej obchodze­nie Świę­ta Niepodległoś­ci było zabro­nione. Pamięć⏳ jed­nak kul­ty­wowano kon­spir­a­cyjnie, głównie w ramach dzi­ałań „małe­go sab­o­tażu”. Na murach miast pojaw­iały się okolicznoś­ciowe napisy, a w miejs­cach o trwałej sym­bo­l­ice nar­o­dowej składano wieńce i mocow­ano biało-czer­wone flagi.

Po wojnie Kra­jowa Rada Nar­o­dowa ustawą z 22 lip­ca 1945 r. o ustanowie­niu Nar­o­dowe­go Świę­ta Odrodzenia Pol­ski uczyniła świętem państ­wowym 22 lip­ca, rocznicę ogłoszenia Man­i­fes­tu Pol­skiego Komite­tu Wyz­wole­nia Nar­o­dowe­go w 1944 r., jed­nocześnie znosząc Świę­to Niepodległoś­ci. Aż do 1989 r. cele­browanie 11 listopada groz­iło repres­jami aparatu komu­nisty­czne­go PRL. Odby­wały się jed­nak patri­o­ty­czne man­i­fes­tac­je, uznawane za niele­gal­ne zgro­madzenia.

Świę­to Niepodległoś­ci obchod­zone 11 listopada zostało przy­wró­cone przez Sejm Pol­skiej Rzeczy­pospo­litej Ludowej ustawą z 15 lute­go 1989 r. pod nazwą „Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci”. Z kolei 11 listopada 1997 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pod­jął uch­wałę głoszącą m. in.: „Ta uroczys­ta roczni­ca skła­nia także do reflek­sji nad półwieczem, w którym wol­noś­ciowe i demokraty­czne aspirac­je Polaków były dław­ione przez💣💣💣 hitlerows­kich i sowiec­kich oku­pan­tów, a następ­nie – obcą naszej trady­cji – pod­porząd­kowaną Związkowi Radzieck­iemu komu­nisty­czną władzę”.

Przy­go­towała Ilona W.K.

Źródło: Wys­tawa 11 Listopada Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci, autor wys­tawy IWK.
Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Poniżej 👇🎧🔊🎵piosenka w wyko­na­niu Jacka Wój­ci­ck­iego. Utwór to słowa z wier­sza Adama Asnyka o tymże tytule. Muzyka Zbig­niewa Preis­nera.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3tOZvDO1iSk

Featured
7 listopada – rocznica urodzin🧪🔬 Marii Skłodowskiej-Curie Wspomnienie wybitnej uczonej

7 listopada – rocznica urodzin🧪🔬 Marii Skłodowskiej-Curie Wspomnienie wybitnej uczonej

Czy Maria Skłodowska-Curie była Żydówką? | CiekawostkiHistoryczne.pl
Źródło: fot. https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/07/24/czy-maria-curie-sklodowska-byla-zydowka/

Maria Skłodowska-Curie to wyjątkowa postać, która dzięki swo­jej deter­mi­nacji i niezwykłym osiąg­nię­ciom trwale zapisała się na kar­tach his­torii – jedy­na w dzie­jach dwukrot­na noblistka, pier­wsza kobi­eta, która otrzy­mała tytuł dok­tora nauk ścisły­ch i pier­wsza kobi­eta pro­fe­sor Sor­bony. Od cza­sów świet­noś­ci pozosta­je ikoną badaczki, która udowod­niła, że w świecie nauki jest miejsce nie tylko dla mężczyzn. O niesamow­ity­ch sukce­sach Skłodowskiej, m.in. odkryciu nowych pier­wiastków (polonu i radu), mówi się na całym świecie. Poniżej przed­staw­ię 20 mniej znany­ch fak­tów, doty­czą­cy­ch życia oso­bis­te­go i naukowe­go genial­nej Polki. 

1. Maria już w wieku 4 lat potrafiła płyn­nie czy­tać.

2. Znała cztery języki obce – ang­iel­ski, fran­cuski, niemiecki i rosyjski.

3. Po śmier­ci starszej siostry – Zofii, a następ­nie matki, Maria wyrzekła się wia­try katolick­iej i została ateistką. Wiarę i Boga zastąpiła jej wów­czas nauka.

4. Początkowo na stu­dia do Paryża udała się starsza sios­tra Marii – Bro­nisława, którą Maria wspier­ała finan­sowo, zara­bi­a­jąc na udziela­niu korepety­cji. Kilka lat później, po znalezie­niu pra­cy i stałym osadze­niu się, Bro­nisława zaprosiła Mar­ię, aby ta mogła rozpocząć swo­je stu­dia we Francji.

5. Jed­ną z pasji Marii był teatr – wys­tępowała m.in. w ama­torskim teatrze w trak­cie studiów. Tam też poz­nała i zaprzy­jaźniła się z Igna­cym Janem Paderewskim.

6. Maria Skłodowska i Piotr Curie już po roku zna­jo­moś­ci wzięli ślub, a w podróż poślub­ną udali się na row­er­ach.

7. Maria uwiel­bi­ała góry – w 1899 r. wraz z mężem wspięła się na Rysy, do tego w długiej sukni.

8. W prace, skutku­jące odkryciem radu, oprócz Marii i Pio­tra był zaan­gażowany także ich współpra­cown­ik – Gus­tav Bémont, o którym jed­nak bard­zo rzad­ko się wspom­i­na.

9. Nagro­da Nobla z dziedziny fizyki za okrycie promieniotwór­c­zoś­ci została przyz­nana nie tylko Marii, ale także jej mężowi Piotrowi Curie oraz fizykowi – Hen­riemu Bec­querelowi, od które­go nazwiska pochodzi jed­nos­tka radioak­ty­wnoś­ci – bek­erel.

10. Maria sama wymyśliła ter­miny: promieniotwór­c­zość i radioak­ty­wność.

11. Piotr Curie przeprowadz­ił na sobie doświad­cze­nie zbliże­nia do skóry swo­jej ręki próbki radu, co spowodowało głębok­ie oparze­nie. Mężczyz­na obser­wował ranę i notował pro­ces jej pow­stawa­nia oraz goje­nia się. Dzięki jego szczegółowym zapiskom ekspery­ment naprowadz­ił lekarzy na sposób wyko­rzys­ta­nia pier­wiastków promieniotwór­czy­ch w ter­apii chorób skóry, w tym nowot­worów.

12. Wielo­let­nim przy­ja­cielem Marii był Albert Ein­stein. Kobi­eta napisała dla niego rekomen­dację, która najpraw­dopodob­niej pomogła mu w zdoby­ciu posady aka­demick­iej na Politech­nice w Zurychu. Częs­to też odwiedza­li się nawza­jem – albo Ein­stein przy­jeżdżał do Marii z żoną do Paryża, albo ona z córkami bywała u niego w szwa­j­cars­kich Alpach. „Pani Maria Curie jest – ze wszys­t­kich ludzi na świecie – jedynym niezep­su­tym przez sławę człowiekiem” – pisał Albert Ein­stein.

13. Fran­cuska Akademia Nauk odrzu­ciła kandy­daturę Marii, ze wzglę­du na ówczes­ną dyskrymi­nację kobi­et w nauce. Nato­mi­ast pier­wszą kobi­etą przyjętą do Akademii wiele lat później była dok­toran­tka Skłodowskiej.

14. Pod­czas I wojny świa­towej Skłodowska skon­struowała spec­jal­ne aparaty rentgenowskie do szy­bkiej diag­nos­tyki ran­ny­ch żołnierzy i po zda­niu prawa jazdy (co również było rzad­koś­cią wśród kobi­et), w tym na ciężarówki, jeźdz­iła z nimi do szpi­tali polowych wraz z córką Irene oraz lekarza­mi wojskowym, gdzie m.in. szkoliła tech­ników radi­ologów. 

15. Maria założyła Insty­tut Rad­owy w Paryżu, z które­go wywodz­iło się jeszcze czworo lau­re­atów Nagrody Nobla. Oprócz tego z jej inic­jaty­wy w 1932 r. pow­stał Insty­tut Rad­owy w Warsza­w­ie, który obec­nie nosi nazwę Nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

16. Kilka lat po śmier­ci męża Polka wdała się w romans z żonatym, fran­cuskim fizykiem – Paulem Langevinem, który zde­cy­dował się dla niej porzu­cić swo­ją rodz­inę. Ich relac­ja, ze wzglę­du na bard­zo złe komen­tarze opinii pub­licznej, a także groźby kierowane do Skłodowskiej, kosz­towała ją zała­manie na zdrow­iu. Wiele lat później wnuk fizyka ożenił się z wnuczką Marii Skłodowskiej, a do tego obo­je byli naukow­cami – fizykami nuk­learnymi.

17. Śmierć Marii Skłodowskiej-Curie przyp­isy­wano skutkom napromieniowa­nia jonizu­jące­go pod­czas wielo­let­nich badań nad radem, polonem i uranem. Obec­nie jed­nak naukow­cy skła­ni­a­ją się raczej ku tezie, iż główną przy­czyną ane­mii aplas­ty­cznej, na którą zmarła Maria, były ogrom­ne dawki promieniowa­nia, na które uczona była narażona przy robi­e­niu zdjęć rentgenows­kich pod­czas wojny.

18. Mar­ię pochowano w ołowianej trum­nie, a wszys­tkie jej rzeczy oso­bis­te są skażone izo­topem radu. Notatki uczonej prze­chowywane są w spec­jal­ny­ch, ołowiany­ch naczy­ni­ach.

19. Starsza córka Marii – Irene Joliot-Curie – wraz ze swoim mężem dostała Nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwór­c­zoś­ci.

20. 11 listopada 2018 r. Skłodowska otrzy­mała pośmiert­nie Order Orła Białe­go. W tym samym roku mag­a­zyn „BBC His­to­ry” opub­likował wyniki rankingu, w którym wybra­no sto kobi­et, mają­cy­ch najwięk­szy wpływ na his­torię świata. Pier­wsze miejsce zajęła Maria Skłodowska-Curie.

Wszys­tko, co widzi­ałam nowe­go i czego się uczyłam, zach­wycało mnie. Było to jak­by objaw­ie­nie nowe­go świata, świata wiedzy, do które­go naresz­cie otwarto mi wol­ny dostęp.“ 

Maria Skłodowska-Curie

Zachę­cam do obe­jrzenia fil­mu „Maria Skłodowska-Curie”. Opowieść o niesamow­itym życiu odkry­w­czyni dwóch pier­wiastków – polonu i radu, ale także portret Skłodowskiej, jakiej nie znal­iśmy – czułej matki, kocha­jącej żony, kobi­ety charyz­maty­cznej, zde­cy­dowanej, choć pełnej dylematów i sprzecznoś­ci.

W roli tytułowej w filmie wys­tąpiła Karoli­na Gruszka. Part­neru­ją jej m.in. Iza Kuna w roli Bro­nisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Ein­stein, Jan Frycz jako Ernest Solvay – założy­ciel Między­nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Fizyki oraz Daniel Olbrych­ski jako Emile Ama­gat – zagorza­ły prze­ci­wnik Marii.

Ilona W.K.

Poniżej zwias­tun fil­mu🎥🎬👇🏻

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=HAqRN6u2Yls
Featured
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sleeveface- ubrani w książkę”

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sleeveface- ubrani w książkę”

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że konkurs fotograficzny pt. „Sleeve­face- ubrani w książkę” został rozstrzyg­nię­ty. 

Konkurs miał na celu rozwi­janie zain­tere­sowa­nia fotografią i czytel­nictwem jako for­mami spędza­nia cza­su wol­ne­go. Fotografia ma zdol­ność angażowa­nia, inspirowa­nia twór­ców oraz wzbudza­nia emocji u odbior­ców.

Po długich naradach jury konkur­sowe wybrało 1 pier­wszą nagrodę oraz wyróżnie­nie. Lau­reaci konkur­su otrzy­ma­ją nagrody w postaci książek.

Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom, którzy pod­jęli wyzwanie i wzięli udzi­ał w konkur­sie. Zwycięz­com grat­u­lu­je­my i zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w naszy­ch przyszły­ch konkur­sach.  

Fotografia uczen­ni­cy Urszuli Nogi 

Lau­reaci konkur­su:

Urszu­la Noga z kl. IV cT5 

Wyróżnie­nie: Mał­gorzata Migas z kl. I bT5

Featured
Halloween w bibliotece

Halloween w bibliotece

Dynie, stra­chy, czarown­ice i .… książki w Bib­liote­ce czyli STRRRASZNIE FAJNA KSIĄŻKA do poczy­ta­nia w szkol­nej bib­liote­ce.🎃🎃🎃 Spec­jal­na propozy­c­ja książek dla młodzieży🎃🎃🎃 i dorosły­ch przy­go­towana w formie ekspozy­cji w 📚📙🎃🎃📚📚Cen­trum Ksz­tałce­nia zawodowe­go i Ustaw­iczne­go zaw­ier­ała najbardziej poczyt­ne tytuły książek o tem­atyce 📚📚sen­sacyjnej, krymi­nal­nej,📚📚 a także lit­er­aturę grozy. Tak spędzil­iśmy Hal­loween 🎃📖📕🎃🎃w bib­liote­ce!

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Featured
Halloween…zapraszamy po mroczne książki

Halloween…zapraszamy po mroczne książki

Czas odkurzyć kostium wiedźmy 🦹🏻‍♂️🎃lub wam­pi­ra, zacząć drążyć dynie🎃🎃 i zaopa­trzyć się w spory zapas słody­czy – nad­cią­ga Hal­loween! To ukochane przez dzieci i młodzież świę­to jest ide­al­ną okazją do wspól­nej zabawy w szkole i w bib­liote­ce!!!

Zaprasza­my po książki📖🍬🍭 i cukierki:)

Źródło: grafika IWK

Dla mnie Hal­loween może być codzi­en­nie. Wszyscy nosilibyśmy cały czas maski.🎭 Chodzilibyśmy po mieś­cie i zaw­ier­ali zna­jo­moś­ci, zan­im byśmy się dowiedzieli, jak wyglą­damy pod prze­braniem.

R. J. Pala­cioCud chłopak

Featured
Bibliotekarki CKZiU zapraszają !!!

Bibliotekarki CKZiU zapraszają !!!

Szanowni Czytel­ni­cy,

kole­jny raz, dzięki współpra­cy 📚z Księ­gar­nią i Hur­town­ią Taniej Książki Tuliszków, nasza 📚 bib­lioteka wzbo­gaciła się o nowe tytuły. Tym razem może­my zagłębić się w świat odległy­ch cywiliza­cji, przeżyć podróż w przyszłość, zas­tanow­ić się nad prob­le­mami świata i ocenić kondy­cję współczes­ne­go człowieka, zniknąć w zapom­ni­anym ogrodzie, rozmyślać  o miłoś­ci, spędz­ić chwilę z pechową dziew­czyną lub rozwiązać zagad­kę krymi­nal­ną.…  miłej lek­tu­ry.

                                                                 B.P.

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki szkol­nej CKZ­iU

Featured
Patroni roku 2022 – Konopnicka, Wybicki, Rutkiewicz, Grzegorzewska

Patroni roku 2022 – Konopnicka, Wybicki, Rutkiewicz, Grzegorzewska

Sejm ustanow­ił patronów roku 2022. Uhonorowani zostali: Maria Konop­nicka, Józef Wybicki, Wan­da Rutkiewicz i Maria Grze­gorzewska.

Źródło:pl. freepik.com

Maria Konopnicka

Pol­ska pis­arka, poet­ka, tłu­maczka i pub­l­i­cys­tka. W 2022 roku przy­pada 180. roczni­ca jej urodz­in (23 maja 1842). Z tej okazji Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej postanow­ił uhonorować jed­ną z najwybit­niejszy­ch pis­arek w his­torii, real­istkę, twór­czynię Roty.

W uch­wale w spraw­ie ustanowienia roku 2022 rok­iem Marii Konop­nick­iej przy­pom­ni­ano krótki biogram pis­arki: Maria Konop­nicka debi­u­towała w cza­sopiśmie „Kaliszan­in” w 1870 roku, uży­wa­jąc pseudon­imu „Marko”. W 1881 roku wydała pier­wszy tomik poezji. Redagowała pis­mo „Świt”, współpra­cow­ała z tygod­nikiem „Bluszcz”, pisała now­ele. Była hon­orową członk­inią Towarzyst­wa Szkoły Ludowej. Na łamach m.in. „Kuri­era Warsza­wskiego” zaj­mowała się kry­tyką lit­er­acką. Zasłynęła prozą i utworami skierowanymi do dzieci. W 1908 roku opub­likowała Rotę – wier­sz, który był jej protestem prze­ciw poli­tyce ger­man­iza­cji w zaborze pruskim. Za pomocą utworów protestowała prze­ci­wko ustro­jowi oraz niespraw­iedli­woś­ci społecznej. Uczest­niczyła w pro­teś­cie prze­ci­wko prześlad­owa­niu dzieci pol­s­kich we Wrześni, akcji potępi­a­jącej repres­je władz prus­kich. Wal­czyła o prawa kobi­et, o pomoc dla więźniów poli­ty­czny­ch i krymi­nal­ny­ch.

Józef Wybicki

Kole­jnym patronem został Józef Rufin Wybicki, który napisał Pieśń Legionów Pol­s­kich we Włoszech będącą od 1927 roku pol­skim hym­nem nar­o­dowym. W 2022 roku minie dokład­nie 200 lat od jego Wybick­iego, 275 lat od urodz­in i 225 lat od pow­sta­nia wspom­ni­anej Pieśni.

W uch­wale odd­ano hołd doko­nan­iom Wybick­iego. Pod­kreślono również, że: kari­erę poli­ty­czną rozpoczął od udzi­ału w elekcji królewskiej Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego w 1764 roku. Do his­torii przeszła jego protes­tac­ja zgłos­zona w trak­cie sej­mu Rep­ni­nowskiego w 1769 roku, która przez współczes­ny­ch uznawana jest za jed­no z pier­wszy­ch dzi­ałań kon­fed­er­acji barskiej, do której Wybicki dołączył. Wielokrot­nie był posłem na Sejm, jed­nak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki z 1788–1792 roku. Pomi­mo to brał udzi­ał w pra­cach nad wdroże­niem Kon­sty­tucji 3 maja jako przed­staw­iciel stanu mieszcza­ńskiego. Po inter­wencji rosyjskiej i zwycięst­wie tar­gow­iczan, wziął udzi­ał w tajny­ch przy­go­towa­ni­ach do wybuchu Insurekcji koś­ciuszkowskiej. Po upad­ku Insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie dzięki jego staran­iom udało się uzyskać zgodę na utworze­nie wojska pol­skiego u boku Francji.

Wanda Rutkiewicz

Trze­cią uhonorowaną postacią jest Wan­da Rutkiewicz. W 2022 roku upły­wa 30. roczni­ca śmier­ci Wandy Rutkiewicz-Błaszkiewicz, pol­skiej himalaistki świa­towej sławy. Zdobyła, jako trze­cia kobi­eta na świecie i jako pier­wsza osoba z Pol­ski, szczyt Mount Ever­estu oraz jako pier­wsza kobi­eta szczyt K2.

Maria Grzegorzewska

Do grona patronów roku 2022 dołącza Maria Grze­gorzewska, twór­czyni ped­a­gogiki spec­jal­nej w Polsce. Była też ped­a­gogiem spec­jal­nym, tyflope­d­a­gogiem, tyflopsy­cholo­giem. Dzi­ałała społecznie. W uch­wale przy­pom­ni­ano jej słowa „Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą dzi­ała­nia”.

W roku 2022 mija 100 lat od utworzenia Państ­wowe­go Insty­tu­tu Ped­a­gogiki Spec­jal­nej, obec­nie Akademii Ped­a­gogiki Spec­jal­nej im. Marii Grze­gorzewskiej w Warsza­w­ie, insty­tucji, która została założona przez prof. Mar­ię Grze­gorzewską.

Źródło : https://lustrobiblioteki.pl/2021/10/patroni-roku-2022-konopnicka-wybicki-rutkiewicz-grzegorzewska/,freepik.com

Featured
Wirtualne Targi Książki Empiku!

Wirtualne Targi Książki Empiku!

Weź udzi­ał w Wirtu­al­ny­ch Tar­gach Książki Empiku! To najwięk­sze lit­er­ack­ie wydarze­nie jesieni odby­wa się w dni­ach 13–26 października na www.empik.com/wirtualne-targi-ksiazki.📚📚📚 Wybier­aj wśród mnóst­wa atrakcji – czeka­ją na Ciebie pre­miery, spotka­nia z pol­skimi i zagranicznymi autorami, a także liczne pro­moc­je.👇

Źródło: https://www.empik.com/empikultura/katarzyna-berenika-miszczuk-premiera-wirtualne-targi-ksiazki,121207,a
Źródło: https://www.empik.com/empikultura/john-flanagan-premiera-wirtualne-targi-ksiazki,121203,a

Featured
Konkurs Fotograficzny “Sleeveface- ubrani w książkę”

Konkurs Fotograficzny “Sleeveface- ubrani w książkę”

Konkurs fotograficzny z książką w tle “Sleeve­face” – ter­min do 28.10.2020 r. Udzi­ał w konkur­sie pole­ga na wyko­na­niu niebanal­ne­go zdję­cia przed­staw­ia­jące­go osoby fotografowane 📷👩🏻‍🦰📕z zasłoniętą przez okład­kę książki częś­cią ciała. W efek­cie pow­sta­je złudze­nie prezen­tu­jące kreaty­wne, śmieszne połącze­nie fotografowanej osoby z ilus­tracją na okład­ce. Należy tak zapo­zować lub ustaw­ić się do zdjęć, aby poza stała się „ele­mentem” okład­ki, który „wychodzi” poza książkę.

Źródło: grafika IWK

Przepis na dobre sleeve­face w bib­liote­ce szkol­nej:

 1. Wybierz książkę, która będzie przed­miotem sesji – zaprasza­my do korzys­ta­nia z nowoś­ci w bib­liote­ce szkol­nej
 2. Do każdej okład­ki przy­go­tuj styl­iza­cję – ubra­nia, mak­i­jaż, fryzurę, rek­wiz­y­ty
 3. Wybierz miejsce sesji – bib­lioteka szkol­na czeka na Ciebie!
 4. Poproś koleżankę lub kolegę o pomoc w przy­go­towa­niu sesji 
 5. Zrób zdję­cie i wyślij do na nas na adres: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl

Reg­u­lam­in konkur­su fotograficzne­go „Ubrani w książkę czyli Sleeve­face w bib­liote­ce”

ORGANIZATOR Bib­lioteka CKZ­iU w Jaworznie

CELE KONKURS

 • pop­u­laryza­c­ja czytel­nict­wa poprzez zain­tere­sowanie grafiką książki
 • pop­u­laryza­c­ja fotografii jako akty­wnej i kreaty­wnej formy spędza­nia wol­ne­go cza­su
 • prezen­tac­ja fotografii jako formy wyrazu artysty­czne­go i wrażli­woś­ci este­ty­cznej
 • rozwi­janie wyobraźni i kreaty­wnoś­ci
 • wzbudzanie zain­tere­sowa­nia księ­gozbiorem bib­lioteki szkol­nej

UCZESTNICY

 • Uczest­nikami konkur­su mogą być uczniowie CKZ­iU w Jaworznie

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem konkur­sowym jest wyko­nanie fotografii tech­niką sleeve­face.
 2. Każdy uczest­nik Konkur­su może zgłosić maksy­mal­nie 2 zdję­cia.
 3. Do fotografii najlepiej użyć książek, jakie dostęp­ne są w bib­liote­ce szkol­nej CKZ­iU lub z włas­ny­ch zbiorów bib­lioteki.
 4. Zdję­cia wraz z wyma­ganymi infor­ma­c­jami przesłać na adres e-mailowy: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl 👉👉👉W tema­cie należy wpisać „Sleeve­face”, a w treś­ci wiado­moś­ci należy podać imię i nazwisko, email, klasę oraz nr kon­tak­towy tele­fonu (nieobow­iązkowo).
 5. Ter­min przysyła­nia prac: do dnia 28.10.2021 r.
 6. Fotografie muszą speł­ni­ać następu­jące wyma­gania tech­niczne: for­mat zapisu: JPG, maksy­mal­na pojem­ność: 10 MB, min­i­mal­na rozdziel­czość: 1024x768, zdję­cia mogą być pod­dane obróbce graficznej, przesyłany plik ze zdję­ciem musi być opisany imie­niem i nazwiskiem jego autora oraz tytułem wyko­rzys­tanej książki.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I NAGRODY

 • Oceny prac oraz przy­dzi­ału nagród dokona spec­jal­nie powołane jury. Decyz­ja jury jest ostate­cz­na i nie przysługu­je od niej tryb odwoław­czy.
 •  Oce­na zdjęć dokony­wana będzie w opar­ciu o następu­jące kry­te­ria: tech­nika wyko­na­nia, uję­cie tem­atu, kom­pozy­c­ja zdję­cia, wartoś­ci artysty­czne, este­ty­czne i mery­to­ryczne zdjęć, spełnie­nie wymogów for­mal­ny­ch, kreaty­wność.
 • Ogłosze­nie wyników konkur­su: do 05.11.2021 r.
 • Lau­reaci zostaną powiadomieni mailowo lub tele­fon­icznie o ter­minie i sposo­bie real­iza­cji nagród. 
 • Nagro­dami w konkur­sie będą książki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zgłosze­nie prac/zdjęć na Konkurs jest równoz­naczne z oświad­cze­niem, iż osoba nadsyła­ją­ca:

 • jest autorem/autorką załąc­zone­go zdję­cia,
 • wyraża zgodę na nieod­płat­ne wyko­rzysty­wanie przez Orga­ni­za­tora Konkur­su nadesłane­go zdję­cia w dowol­nym cza­sie i formie, 
 • przyj­mu­je warunki Reg­u­laminu Konkur­su,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich dany­ch osobowych zgod­nie z ustawą o Ochronie Dany­ch Osobowych oraz, że zdję­cia nie były wcześniej nigdzie pub­likowane,
 • uczest­nik przesyła­jąc fotografię zapew­nia, że osoba, której wiz­erunek zna­j­du­je się na fotografii wyraz­iła zgodę na nieod­płat­ną pub­likację tego wiz­erunku.

Featured
Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Bib­lioteka szkol­na 📚włącza się w obchody Między­nar­o­dowe­go Świę­ta Bib­liotek Szkol­ny­ch. To październikowe świę­to, ustanowione przez 📚📚📚📚 Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Bib­liotekarst­wa Szkol­ne­go (ang. Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tion of School Librar­i­an­ship) w 1999 r., obchod­zone było przez jeden dzień, a od 2008 r. – przez cały październik. Świę­to ma na celu zwróce­nie uwagi na ogrom­ną rolę bib­lioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwi­ja­niu zain­tere­sowań czytel­niczy­ch.
Hasło tegoroczne­go Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch brzmi “Z książką Ci do twarzy”.

W ramach obchodów MMBS zaprasza­my uczniów do akty­wne­go uczest­nict­wa w akc­jach orga­ni­zowany­ch przez nauczy­cieli-bib­liotekarzy, do odwiedza­nia bib­lioteki i zapoz­na­nia się z księ­gozbiorem bib­lioteki.

Pro­gram obchodów Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch

 1. Konkurs fotograficzny “Sleeve­face- ubrani w książkę” – ter­min do 28.10.2020 r. Udzi­ał w konkur­sie pole­ga na wyko­na­niu niebanal­ne­go zdję­cia przed­staw­ia­jące­go osoby fotografowane z zasłoniętą przez okład­kę książki częś­cią ciała.
 2. Wys­tawa “Książki naszy­ch noblistów” – wys­tawa w bib­liote­ce książek autorstwa pol­s­kich noblistów – cały miesiąc.
 3. Bookcross­ing – bib­lioteka wznaw­ia akcję uwal­ni­a­nia książek. “Uwol­nione książki” moż­na zostaw­iać na regale zna­j­du­ją­cym się przed bib­lioteką szkol­ną – cały miesiąc.

Reguły orga­ni­za­cji poszczegól­ny­ch akcji i konkursów dostęp­ne w bib­liote­ce szkol­nej. Zaprasza­my do udzi­ału.

Bib­liotekarze CKZ­iU

ks.jpg
Featured
Dzień Chłopaka!!!

Dzień Chłopaka!!!

Drodzy Panowie, wiecie czy nie wiecie, dziś jest Wasze świę­to! Dzień Chłopaka 🧑👱‍♂️ przy­pada na 30 wrześ­nia i z tej okazji składamy Wam najserdeczniejsze życzenia i mamy dla Was muzy­czny prezent…👇🎵🎧🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🔊

Bib­liotekarze CKZ­iU

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lWXSUuosxtk

Z roku na rok Dzień Chłopaka zysku­je coraz więk­szą pop­u­larność. Świę­to to obchod­zone jest przez mały­ch chłopców oraz tych bardziej dojrza­ły­ch i starszy­ch. Świę­to to wpisało się na stałe do kalen­darza. Dzień Chłopaka 2021 wypada w czwartek 30 wrześ­nia.

W inny­ch kra­jach dzień ten obchod­zony w inny­ch ter­mi­nach. W Nor­wegii Dzień Chłopaka obchod­zony jest 7 października, w Indi­ach i Meksyku — 19 października, a w Kanadzie — 25 listopada. W Wielkiej Bry­tanii Dzień Chłopaka świę­tu­je się 5 kwiet­nia. W Japonii świę­to to ma swo­ją najdłuższą trady­cję (obchod­zono je tam już w VI w.n.e.), po II wojnie świa­towej zostało przemi­anowane na Dzień Dziecka i w takiej formie obchod­zone jest co roku 5 maja.

Featured
Jesień w malarstwie i poezji

Jesień w malarstwie i poezji

Jesień to jed­na z najbardziej mal­own­iczy­ch pór roku, wyjątkowo wdz­ięcz­na dla malarzy i poet­ów . Czas jesieni od stule­ci pocią­gał naszy­ch malarzy, zwłaszcza tych, którzy byli wrażli­wi na przy­rodę, gdyż od dziecińst­wa byli związani z naturą: polem, lasem, past­wiskami, rozlewiskami rzek. 

Źródło: Józef Cheł­moński, Jesień, fot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilus­tracji WN PWN SA © Wydawnict­wo Naukowe PWN

Józef Cheł­moński mal­ował jesi­en­ne odlo­ty żurawi, zagrody chłop­skie o jesi­en­nej porze, cza­jki nad jesi­en­nymi rozlewiskami, pas­tuszków przy ognisku, jesi­en­ną orkę, stogi na wschod­nich kre­sach, jesi­en­ne mgły poran­ne nad Styrem. Stanisław Kamocki przed­staw­iał dworki  w opraw­ie jesi­en­ny­ch liś­ci, cho­choły, jesi­en­ne kra­jo­brazy. Józef Mehof­fer jest twór­cą piękne­go obrazu, przed­staw­ia­jące­go jezioro jesienią. Fer­dy­nand Ruszczyc namalował  pejzaż ze stogami oraz Pejzaż jesi­en­ny o zachodzie słoń­ca (1907). W Muzeum Nar­o­dowym w Krakowie zwraca uwagę zwiedza­ją­cy­ch  fas­cynu­ją­cy  obraz Stanisława Witkiewicza pod znaczą­cym tytułem Jesieniowisko (1894), przed­staw­ia­ją­cy  potężne zbocze tatrza­ńskie, majes­tat groźny­ch gór i – w cen­trum obrazu – maleńką postać górala, grze­jące­go się przy płonącej watrze.

Źródło: https://kukulturze.pl/20-jesiennych-obrazow-na-pierwsze-dni-jesieni/ Stanisław Igna­cy Witkiewicz, Portret Zofii Małeck­iej

Jesi­en­na pora od wieków uwodz­iła także  pis­arzy i poet­ów. Win­cen­ty Pol w wier­szu Na jesieni przed­staw­iał tę porę roku trady­cyjnym opisem:

Coraz ciszej. Wrze­sień! Wrze­sień!

Słońce rzu­ca blask z ukosa

I dzień krót­szy, chłod­na rosa –

Ha, i jesień – pol­ska jesień!

W podob­ny, nieco ilus­tra­cyjny sposób,  jesień przed­staw­iało wielu poet­ów. W miarę upły­wu lat kon­wenc­je lit­er­ack­ie zmieni­ały się. Na przykład,  w wieku dwudzi­estym Stanisław Gro­chowiak,  oczarowany – co prze­cież nat­u­ral­ne – tą porą  roku, czyni  nie ją przed­miotem uwagi, lecz zapewne jakąś bard­zo sym­pa­ty­czną, bliską mu kobi­etę.

Tęsknię za tobą jesi­en­nie –

Za tobą odległą

O zim­ne deszcze –

Szukam cię w nocy

Ciem­nej,

W taki mrok,

W taki chłód

Jesień  — najbardziej zjawiskowa pora roku. Jej rozkosz inspirowała malarzy, pisali o niej z zach­wytem poe­ci, jej czaru­jącą mag­ię podzi­wia każdy! Ponieważ jesień – to nie tylko deszcz, mgła i zim­no. Jesień – to kale­j­doskop barw, pstrokate para­sole, wyjazdy do lasu na grzy­by i oczy­wiś­cie czas na nas­tro­jową muzykę, cho­ci­ażby z reper­tu­aru Czesława Nieme­na 👇🏻🎧🎵

IWK

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw

Featured
Kiermasz Podręczników Używanych już za nami!!!

Kiermasz Podręczników Używanych już za nami!!!

Wrześniową  trady­cją naszej szkoły są kier­masze podręczników.📚📚 W dni­ach 9 i 16 wrześ­nia w CKZ­iU odbył się kier­masz podręczników, zor­ga­ni­zowany przez 👩🏻‍🦱👩🏻‍🦰👩🏻👱🏻‍♀️ Bib­liotekarzy szkol­nej bib­lioteki.📚📚 W  holu budynku III zgro­madz­iły się tłumy zain­tere­sowany­ch zarówno kup­nem jak i sprzedażą książek . Tegorocz­na akc­ja cieszyła się ogrom­ną pop­u­larnoś­cią. Mamy nadzieję, że za rok sukces się powtórzy.

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
17 września – Dzień Sybiraka 82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września – Dzień Sybiraka 82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Sejm ustanowił 17 września Dniem Sybiraka

W 2013 r. Sejm RP ustanow­ił 17 wrześ­nia Dniem Sybi­raka. Tego dnia Sybira­cy spo­tyka­ją się przed pom­nikiem Gol­go­ty Wschodu na gdańskim Cmen­tarzu Łos­tow­ickim, a następ­nie w Szym­barku na Kaszubach w Cen­trum Edukacji i Pro­mocji Regionu. Moż­na tam zobaczyć Dom Sybi­raka przy­wieziony z Syberii, pociąg, którym wywożono Polaków na zsyłkę i rep­liki łagrów. W koś­ciele im. św. Rafała Kali­nowskiego zna­j­du­ją się pamiątki podarowane przez Sybi­raków.

Postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow

Najnowsze bada­nia his­to­ryczne pokazu­ją w nowym świ­etle okolicznoś­ci real­iza­cji tajne­go pro­tokołu do niemiecko-sowieck­iego pak­tu Ribben­trop-Moło­tow z 23 sierp­nia 1939 r., zobow­iązu­jące­go ZSSR do zbro­jne­go wkroczenia na tereny II RP po agresji III Rzeszy.

Po układzie monachi­jskim w październiku 1938 r., który przy­p­ieczę­tował zgodę Zachodu na rozbiór Czechosłowacji – Moskwa kanałami dyplo­maty­cznymi zapowiedzi­ała Francji „czwarty rozbiór Pol­ski”. W kwiet­niu 1939 r. sztaby Francji i Wielkiej Bry­tanii przewidy­wały, że przyszły ksz­tałt Pol­ski nie będzie zależał od prze­biegu wojny, lecz od powo­jen­ny­ch ustaleń.

Agresja ZSRR na Polskę

Niem­cy po 1 wrześ­nia wielokrot­nie doma­gali się od Stali­na rozpoczę­cia dzi­ałań wojen­ny­ch. Zde­cy­dował o tym dopiero po kon­fer­encji fran­cusko-bry­tyjskiej 12 wrześ­nia, na której sojuszni­cy Rzecz­pospo­litej zrezyg­nowali z uderzenia na III Rzeszę i pomo­cy Warsza­w­ie. A także po pod­pisa­niu 16 wrześ­nia roze­j­mu prz­ery­wa­jące­go na Wschodzie wojnę z Japonią.

Źródło: Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego

Ros­janie, napada­jąc na Pol­skę, zła­mali postanowienia układu ryskiego z 1921 roku, a także pak­tu o niea­gresji z 1932 r. Powołali się na ucieczkę rzą­du RP, co było pro­pa­gandowym kłamst­wem, opuś­cił bowiem granice państ­wa dopiero po agresji ZSSR. Na Pol­skę ruszyło 620 tysię­cy sowiec­kich żołnierzy, 4,7 tysię­cy czołgów i pon­ad 3 tysiące samolotów. Sowiec­cy ofi­cerowie i komis­arze wzy­wali żołnierzy i lud­ność cywilną do zbrod­ni na „pol­s­kich panach”. Wraz z wojskiem posuwały się odd­zi­ały NKWD, dokonu­jące aresz­towań i rozstrzeli­wań Polaków, które prze­rodz­iły się w masowe repres­je. Kon­sek­wencją agresji sowieck­iej jest utrata Kresów wraz ze Lwowem i Wilnem, czyli dzisiejsza wschod­nia grani­ca na Bugu, zbrod­nia katyńska oraz zsyłka setek tysię­cy Polaków na Syber­ię i do Kazach­stanu.

Oprac. Ilona W.K.

17 wrześ­nia wojska sowieck­ie bez wypowiedzenia wojny wkroczyły do Pol­ski, rozpoczy­na­jąc najkr­wawszy, czwarty zabór.

17 września – Dzień Sybiraka i 79. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
Źródło:  Wiki­me­dia Com­mons / dom­e­na publiczna/
Kolum­ny piechoty sowieck­iej wkracza­jące do Pol­ski, 17.09.1939

Featured
Rok Cypriana Norwida

Rok Cypriana Norwida

Uch­wałą sej­mową z 27 listopada ubiegłe­go roku zostali uhonorowani gigan­ci pol­skiej lit­er­atu­ry. Wśród nich jest także mis­trz XIX-wiecznej now­elistyki Cypri­an Kamil Nor­wid, które­go imie­niem nazwano rok 2021. 

Nor­wid z pewnoś­cią zasługu­je na wyjątkową uwagę i poz­nanie. Nie tylko ze względów roczni­cowych. Nie jest to twór­ca łatwy w odbiorze, ale każde nowe pokole­nie powin­no odczy­ty­wać go na nowo, każdy powinien mieć „swe­go Nor­wida”. Ten trud poz­nawa­nia jest budu­ją­cy, bard­zo ubo­ga­ca duchowo, częs­to zmienia patrze­nie na świat. Z całą pewnoś­cią intencją uch­wały sej­mowej było, z jed­nej strony, uhonorowanie tego genial­ne­go poe­ty, dram­atopis­arza, prozaika, malarza, rytown­ika, rzeźbiarza i myśli­ciela chrześ­ci­jańskiego.

Pamięć o tym genial­nym poe­cie i twór­cy „Prome­thid­iona”, jego życiu, fas­cy­nac­jach lit­er­ac­kich, przy­jaź­ni­ach i jego twór­c­zoś­ci, a także późniejszej recepcji jego twór­c­zoś­ci, będziemy prezen­tować przez cały rok szkol­ny na stron­ie bib­lioteki.

IWK

Źródło: Fotografia Nor­wida. Autor J. Delin­traz 1861 Bib­lioteka Nar­o­dowa

Featured
Zapraszamy na Kiermasz Podręczników!!!

Zapraszamy na Kiermasz Podręczników!!!

📢📢📢W dniu 16 wrześ­nia (czwartek) ⏳ o godz. 11.15  📚📚📚

(między 4 a 5 lekcją)  w holu budynku  III odbędzie się Kier­masz Uży­wany­ch Podręczników.  

Zaprasza­my sprzeda­ją­cy­ch i kupu­ją­cy­ch 

                                                                           📚 Bib­liotekarze CKZ­iU 

Featured
Adam Asnyk – 183. rocznica urodzin

Adam Asnyk – 183. rocznica urodzin

Poeta, pub­l­i­cys­ta, dzi­ałacz patri­o­ty­czny, pode­j­mu­ją­cy w swej twór­c­zoś­ci reflek­sję nad przeży­wanym kryzy­sem świato­poglą­dowym, pogłębionym klęską nar­o­dową. W swej liryce wyrażał tęs­knotę za “siłą ducha“i prag­nie­nie odrodzenia “duszy współczes­nej”, co stało się przy­czynkiem do nada­nia mu miana “poe­ty-filo­zo­fa”.

Urodz­ił się 11 wrześ­nia w Kaliszu, 1838 roku w rodzinie Kaz­imierza, ofi­cera biorące­go udzi­ał w Pow­sta­niu Listopad­owym, zesłań­ca na Syber­ię, wzięte­go do niewoli w bitwie pod Olszynką Gro­chowską. Pomi­mo tytułu szlacheck­iego ojciec przyszłe­go poe­ty po powro­cie z niewoli i zesła­nia zajął się han­dlem, co zapewniło rodzinie wysoki sta­tus mate­ri­al­ny.

Młody Asnyk odbier­ał typową dla ówczes­nej młodzieży edukację domową, w duchu roman­ty­czne­go patri­o­tyz­mu i przy­wiąza­nia do trady­cji ryc­er­skiej dawnej pol­skiej szlachty. Jako 11-latek rozpoczął naukę w kaliskiej wyższej szkole real­nej, ukończył ją w 1853 opanowawszy biegle 3 języki oraz wiedzę botan­iczną oraz chemię. Tę edukację uzu­pełniła też aplikac­ja w kaliskim sądzie poko­ju. Należał więc do eli­ty ówczes­nej pol­skiej młodzieży. Przyszły poeta swą uni­w­er­sytecką edukację rozpoczął od rol­nict­wa, przez rok (1856–1857) uczył się w Szkole Rol­niczej w pod­warsza­wskim wów­czas Mary­mon­cie, by w roku 1857 porzu­cić rol­nict­wo i odd­ać się stu­diom medy­cznym w otwartej właśnie warsza­wskiej Akademii Medyko-Chirur­gicznej. W cza­sie studiów po raz pier­wszy zaan­gażował się poli­ty­cznie.

W roku 1859 znalazł się we Wrocław­iu, a było to skutkiem ucieczki przed rozpoczę­tymi właśnie przez carskie władze repres­jami wobec stu­denc­kich sto­warzyszeń. Przez dwa semes­try kon­tyn­uował swe stu­dia medy­czne, wkrótce jed­nak wró­cił do Warsza­wy. Aresz­towany, przetrzymy­wany był w więzie­niu zna­j­du­ją­cym się na tere­nie cytadeli. Uwol­niony w 1860 roku, nakło­niony przez rodz­iców udał się do Paryża, biorąc czyn­ny udzi­ał w pol­skim życiu emi­gra­cyjnym. Wkrótce jed­nak przeniósł się do Hei­del­ber­ga, gdzie stu­diował. Tym razem nie była to już jed­nak medy­cy­na, lecz stu­dia typowo human­isty­czne: filo­zofia, his­to­ria, pra­wo między­nar­o­dowe, filo­zofia prawa a także pra­wo rzym­skie i niemieck­ie. Nie zapom­i­nał jed­nak Asnyk o swym marze­niu: udziale w zbro­jnym pow­sta­niu mają­cym doprowadz­ić do odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci.

Do Warsza­wy powró­cił w roku 1862, by znaleźć się w stron­nictwie „czer­wony­ch”, dążą­cy­ch do wywoła­nia nar­o­dowe­go zry­wu. Wszedł w skład Rzą­du Nar­o­dowe­go, tajne raporty aus­tri­ack­ie sporządzane kilka lat po klęsce Pow­sta­nia Sty­czniowe­go przekazu­ją infor­ma­cję, że Asnyk był w grupie przy­go­towu­jącej zamach na znien­aw­id­zone­go przez warsza­w­iaków carskiego nami­est­nika hra­biego Berga. Po rozwiąza­niu we wrześniu 1863 roku przez Romual­da Traugut­ta Rzą­du Nar­o­dowe­go zaciągnął się w szeregi wojsk pow­stańczy­ch. Czy brał bezpośred­ni udzi­ał w bitwach – nie wiado­mo. Na przeszkodzie mogło stać zawsze słabe zdrowie.

Klęskę Pow­sta­nia obser­wował już poza grani­cami dawnej Pol­ski. “Roz­padło się w gruzy tęc­zowe państ­wo roman­ty­cznej Muzy” – tak opisy­wał po kilku lat­ach swo­je uczu­cia po klęsce młodzieńczy­ch ideałów. Pogrążony w depresji, za namową rodz­iców w lat­ach 1864–1865 zwiedzał Niem­cy, Holandię i Włochy. W 1865 roku powró­cił do studiów w Hei­del­ber­gu, uwieńc­zony­ch dyplomem dok­tora filo­zofii i mag­is­tra sztuk wyz­wolony­ch.

Zachę­camy do wysłucha­nia wier­sza Ada­ma Asny­ka „Gdy­bym był młod­szy”, który po­wstał w 1868 roku. Przed­sta­wia uczu­cia nie­szczę­śli­wie za­ko­cha­ne­go męż­czy­zny, któ­ry za­uro­czył się w znacz­nie młod­szej dziew­czy­nie.

🎧📚👇🏻👇🏻👇🏻 Oprac. IWK

Źródło: https://www.youtube.com/watch, Jacek Mal­czewski, “Portret Adama Asnyka z Muzą”, 1894–1897, fot. Wikipedia
Featured
Uwaga! Kiermasz Podręczników!!!

Uwaga! Kiermasz Podręczników!!!

W dniu 9 wrześ­nia (czwartek) o godz. 11.15 (między 4 a 5 lekcją)  w holu budynku  III odbędzie się Kier­masz Uży­wany­ch Podręczników.

                          Zaprasza­my sprzeda­ją­cy­ch i kupu­ją­cy­ch:)📚

                                                             Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Narodowe Czytanie “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Narodowe Czytanie “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Nar­o­dowe Czy­tanie odbędzie się w sobotę 4 wrześ­nia. Lek­turą jubileuszowej 10. edy­cji będzie Moral­ność pani Dul­skiej Gabrieli Zapol­skiej.

Gabriela Zapol­ska napisała Moral­ność pani Dul­skiej jesienią 1906 roku. Utwór bard­zo szy­bko stał się pop­u­larny i jest uważany za jed­no z najważniejszy­ch osiąg­nięć twór­czy­ch pis­arki. Dzieło cechu­je komizm, bogact­wo obserwacji oby­cza­jowych, a zwłaszcza sil­na wymowa społecz­na. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grud­nia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygod­ni później wys­taw­iono ją w Warsza­w­ie, a następ­nie we Lwowie, gdzie autorka oso­biś­cie czuwała nad przy­go­towa­ni­ami i brała udzi­ał w próbach. Wszys­tkie te insc­eniza­c­je przyję­to z wielkim aplauzem. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się również pokazy­wane w wielu mias­tach przed­staw­ienia teatrów objaz­dowych, m.in. real­iza­c­je Teatru Gabrieli Zapol­skiej, podróżu­jące­go po całej Gal­icji. Moral­ność pani Dul­skiej weszła do żelazne­go reper­tu­aru pol­s­kich teatrów, wznaw­iano ją wielokrot­nie i zawsze z powodze­niem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na pod­staw­ie dra­matu pow­stały również filmy, w tym uznawany za pier­wszy pol­ski film dźwiękowy obraz z 1930 roku. 

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2021/06/narodowe-czytanie-2021-zglos-swoja-biblioteke/

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2021/06/narodowe-czytanie-2021-zglos-swoja-biblioteke/

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Ocal­ić od zapom­nienia

Ile razem dróg prze­by­ty­ch,
ile ścieżek przedep­tany­ch,
ile deszczów, ile śniegów,
wiszą­cy­ch nad latar­ni­ami,
ile listów, ile rozs­tań,
cięż­kich godz­in w mias­tach wielu,
i znów upór żeby pow­stać,
i znów iść i dojść do celu.

Ile w trudzie nieustan­nym,
wspól­ny­ch zmartwień,
wspól­ny­ch dążeń,
ile chle­bów rozkra­jany­ch,
pocałunków, schodów, książek,
oczy Twe jak piękne świece,
a w ser­cu źródło promienia,
więc ja chci­ałabym
Two­je serce ocal­ić od zapom­nienia!

U Twych ramion płaszcz pow­isa,
krzyk­li­wy, z leśne­go ptact­wa,
długi przez cały kory­tarz,
przez pod­wórze aż gdzie gwiaz­da Wenus(Mars?!),
a Tyś lot i górność chmurną,
blask wody i kamienia,
chci­ałabym oczu Twoich chmurność
ocal­ić od zapom­nienia!

Kon­stan­ty Ilde­fons Gałczyński

Źródło: https://www.kigalczynski.pl/wiersze/piesni

Poniżej 👇🎧🎵utwór Gałczyńskiego w wyko­na­niu Marka Grechuty, który nie stron­ił od poezji na wskroś nowoczes­nej, czego wyrazem jest “Piosenka” do wier­sza Juliana Przy­bosia równie “futu­rysty­cz­na” w eksplo­du­ją­cy­ch smy­czkach, co słowa poe­ty .

Grechuta potrafił też tworzyć liryczne miniatu­ry bliższe kanonowi muzyki pop­u­larnej, jak “Zadymka” do strof Tuwima, ale kole­jne perełki poezji śpiewanej w wyko­na­niu Marka Grechuty przed­staw­ię już w nowym roku szkol­nym. 🖐🏻

Życzymy udany­ch i słoneczny­ch wakacji💗📚😘 Nie zapom­ni­j­cie o wypoży­cze­niu ciekawych książek na wakac­je!

Do Zobaczenia🖐🏻

IWK

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=m4A589YPITA

Featured
21 czerwca– 73. urodziny Andrzeja Sapkowskiego

21 czerwca– 73. urodziny Andrzeja Sapkowskiego

Andrzej Sapkowski. Początek kariery

Zan­im Sap­kowski stał się jed­nym z najbardziej poczyt­ny­ch pol­s­kich pis­arzy fan­ta­sy, zaj­mował się han­dlem. Absol­went XXI Liceum Ogól­nok­sz­tałcące­go im. Bolesława Prusa w Łodzi oraz Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego na kierunku han­del zagraniczny, początkowo pra­cow­ał sprzeda­jąc futra w fir­mie “Skórimpex”. Kari­erę lit­er­acką rozpoczął jako tłu­macz, przekłada­jąc na język pol­ski opowiadanie Słowa Guru Cyry­la M. Korn­blutha w “Fan­tastyce”. Swo­je pier­wsze opub­likowane opowiadanie pt. Sta­logłowy (1984) wydał w “Wiado­moś­ci­ach Węd­kars­kich”. Doty­czyło ono połowu pstrą­ga sta­logłowe­go.

Wiedźmin

Pier­wszy “Wiedźmin” ukazał się w grud­niu 1986 roku w miesięczniku “Fan­tastyka”. Andrzej Sap­kowski został wów­czas lau­re­atem III nagrody w konkur­sie lit­er­ackim ogłos­zonym przez cza­sopis­mo. Do 1990 roku pow­stały jeszcze cztery opowiadaa­nia “Dro­ga, z której się nie wraca”“Kwestia ceny”. “Ziarno prawdy” i “Mniejsze zło”. Postać Ger­al­ta z Rivii obec­na jest także sadze (Krew elfów, Czas pog­a­rdy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jezio­ra). W 1993 roku pow­stało też “Ostat­nie życze­nie” – zbiór opowiadań fan­ta­sy (m.in. Głos rozsąd­ku, Kraniec świata). W 2002 roku wydano również dwa tomy antologii “Opowieś­ci o wiedźminie” zaw­ier­a­jące 15 opowiadań jako zestaw­ie­nie dziejów Ger­al­ta.

Postać wymyślona przez Andzre­ja Sap­kowskiego pojaw­ia się także u niego w opowiada­ni­ach: “Grani­ca możli­woś­ci (1991), “Miecz przez­naczenia” (1992) i “Coś się kończy, coś się zaczy­na” (2000) oraz powieś­ci “Sezon burz” (2013).

Wiedźmin pojaw­iła się potem w komik­sie (6 zeszytów w lat­ach 1993–1995), filmie z 2001 roku z Michałem Żebrowskim w roli tytułowej oraz seri­alu Net­flixa z 2019. Na kan­wie opowiadań Sap­kowskiego pow­stała także gra fab­u­lar­na Wiedźmin: Gra Wyobraźni oraz gra kar­ciana. W opar­ciu o cykl wiedźmiński stwor­zono także ser­ię kom­put­erowych gier RPG, wydaną przez warsza­wskie stu­dio CD Pro­jekt RED:  Wiedźmin (pre­miera 26 października 2007), Wiedźmin 2: Zabój­cy królów (17 maja 2011 roku) oraz Wiedźmin 3: Dziki Gon (19 maja 2015). 15 wrześ­nia 2017 w Teatrze Muzy­cznym im. Danu­ty Baduszkowej w Gdyni odbyła się także pre­miera musi­calu “Wiedźmin”.

Oprac. Ilona W.K.

Źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/andrzej-sapkowski-kim-jest-pisarz-ktory-stworzyl-wiedzmina-aa-gaHK-vhGB-WGVL.html

Poniżej👇🏻🎵 🎧Piosenka z fil­mu “Wiedźmin” Marka Brodzkiego. Słowa i muzyka — Grze­gorz Ciechowski, śpiew — Robert Gawliński. Teledysk ory­gi­nal­ny z sound­tracku do fil­mu. Reży­ser — Bartek Jas­trzębowski, zdję­cia — Artur Szy­man. 2001.

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=ce1MC48T3p8
Featured
14 czerwca- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czer­w­ca 1940 r. z więzienia w Tarnowie Niem­cy prze­trans­portowali do obozu w Auschwitz grupę 728 Polaków, między innymi żołnierzy kam­panii wrześniowej. Był to pier­wszy masowy trans­port  więźniów do nowo założone­go obozu. Dzień ten uznawany jest za początek dzi­ałal­noś­ci obozu kon­cen­tra­cyjne­go Auschwitz.

Muzeum Auschwitz: zmarł ostatni z żyjących więzień Sonderkommanda wieszwiecej - tvp.info
Źródło: https://www.tvp.info/47328216/muzeum-auschwitz

W 2006 r. Sejm złożył hołd pamię­ci ofi­ar wszys­t­kich nazis­tows­kich zbrod­ni i ustanow­ił 14 czer­w­ca Nar­o­dowym Dniem Pamię­ci Ofi­ar Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjny­ch. W uch­wale przy­wołano nazwiska posłów na Sejm z cza­sów II Rzeczy­pospo­litej, którzy w Auschwitz stra­cili życie.

W 2015 roku Izba, jak pod­kreślili posłowie, „w imię prawdy his­to­rycznej”, zmieniła nazwę świę­ta. Od tamtej pory 14 czer­w­ca obchodzimy🌼Narodowy Dzień Pamię­ci Ofi­ar Niemiec­kich Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjny­ch i Obozów Zagłady. Nowa nazwa jed­noz­nacznie wskazu­je spraw­ców zbrod­ni popeł­ni­any­ch na tery­to­ri­um okupowanej Pol­ski.

W uch­wale z 2006 r. Izba przy­pom­ni­ała słowa papieża Benedyk­ta XVI, który pod­czas piel­grzymki do Pol­ski odwiedz­ił teren byłe­go niemieck­iego nazis­towskiego obozu Auschwitz. „Łączymy się w uczu­ci­ach ze słowami papieża Benedyk­ta XVI o nauce, która dla przyszłoś­ci ludzkoś­ci płynie z miejs­ca, gdzie nien­aw­iść do ludzi doszła do swych naj­dal­szy­ch granic” – głosi treść doku­men­tu.

Oprac. Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qC5xz1xMYLQ
Featured
Eliza Orzeszkowa 180. rocznica urodzin

Eliza Orzeszkowa 180. rocznica urodzin

Pis­arka, pub­l­i­cys­tka, dzi­ałaczka społecz­na, której powieś­ci dają bogaty obraz życia społeczne­go epoki, panu­ją­cy­ch wów­czas idei, wierzeń, rozterek i klęsk. Przetłu­mac­zone zostały na blisko 20 języków.

Eliza Orzeszkowa, fot. Bib­lioteka Nar­o­dowa / Polona.pl

Urodz­iła się 6 czer­w­ca 1841 w Miłkowszczyźnie koło Grod­na jako Eliza Pawłowska, córka zamożny­ch ziemi­an. Ode­brała kon­wencjon­al­ne wychowanie domowe, później prze­by­wała na pen­sji sióstr sakra­mentek w Warsza­w­ie, gdzie poz­nała Mar­ię Wasiłowską, później Konop­nicką. Ich przy­jaźń, ugrun­towana wspól­nymi zain­tere­sowa­ni­ami lit­er­ackimi, przetr­wała do koń­ca życia Elizy. Bard­zo młodo została wydana za mąż z woli rodz­iców. W 1858 poślu­biła Pio­tra Orzeszkę, właś­ci­ciela majątku Lud­winowo pod Kobryniem.

Małżeńst­wo nie było udane, ale pobyt w Lud­winowie stał się dla przyszłej pis­arki pier­wszą okazją do zaan­gażowa­nia w życie społeczne i pub­liczną debatę o ksz­tałt tego życia. Klęska w wojnie krym­skiej i bun­ty ludowe były przy­czyną rozpoczętej przez carat dyskusji o refor­ma­ch społeczno-gospo­dar­czy­ch, głównie o możli­woś­ci i sposo­bie uwłaszczenia chłopów. Forum dyskusyjnym były komite­ty ziemi­ańskie. Orzeszkowa zaan­gażowała się po stron­ie rozwiązań demokraty­czny­ch prze­ci­wko egoiz­mowi posi­adaczy — ku niezad­owole­niu męża, na którym jed­nak wymogła zgodę na prowadze­nie szkoły dla dzieci wiejs­kich.

Dzi­ałal­ność społeczną kon­tyn­uowała po wybuchu pow­sta­nia sty­czniowe­go. Była łączniczką par­tyzan­tów, zaopa­try­wała ich w żywność. Klęska pow­sta­nia zasad­nic­zo odmieniła jej życie. Majątek męża został skon­fiskowany, on sam — zesłany do guberni permskiej. Orzeszkowa wró­ciła do rodzin­nej Miłkowszczyzny, która borykała się z takimi trud­noś­ci­ami, jak więk­szość majątków na Litwie: prześlad­owa­nia, repres­je eko­nom­iczne, trud­noś­ci z dos­tosowaniem do nowej sytu­acji gospo­dar­czej po uwłaszcze­niu.

Miłkowszczyz­na nie wytrzy­mała tych obciążeń; około 1870 roku trze­ba było ją sprzedać. Lecz lata spęd­zone w majątku rodz­iców były ważnym okre­sem w dojrze­wa­niu pis­arki. Objęła w posi­adanie bogatą bib­liotekę ojca i przes­tu­diowała lit­er­aturę XVIII i XIX wieku — nie tylko piękną, również filo­zofię, socjologię i ekonomię. Stu­diowała m.in. pis­ma Hyppolyte’a Taine’a, Johna Stu­ar­ta Mil­la, Her­ber­ta Spencera, Henry’ego Thomasa Bucle’a. Przez pryz­mat zdobytej wiedzy usiłowała zrozu­mieć przy­czyny upad­ku ziemi­ańst­wa, niemożność dos­tosowa­nia się do nowej rzeczy­wis­toś­ci eko­nom­icznej — przy­czyny wypły­wa­jące zarówno z okolicznoś­ci zewnętrzny­ch, jak i imma­nent­ny­ch cech swo­jej klasy społecznej. Postrze­gała też powody, dla których dro­ga jej trady­c­ja patri­o­ty­cz­na, pielęg­nowana przez ziemi­ańst­wo, była co najm­niej obo­jęt­na, jeśli nie wro­ga dla chłopów.

W tym też cza­sie rozpoczęła pracę pis­arską, naw­iąza­ła kon­tak­ty ze środowiskiem “Tygod­nika Ilus­trowane­go” i “Przeglą­du Tygod­niowe­go” — organu warsza­ws­kich pozy­ty­wistów. Unieważniła swo­je małżeńst­wo i związa­ła się ze Stanisławem Nahorskim, choć ofic­jal­nie poślu­biła go dopiero w 1894.

Od 1869 mieszkała w Grod­nie. W lat­ach 1879–82 prze­by­wała w Wilnie, gdzie była współwłaś­ci­cielką księ­gar­ni wydawniczej pub­liku­jącej książki, kalen­darze i pis­mo humorysty­czne.

Wład­zom carskim nie podobała się ta dzi­ałal­ność. Wydawnict­wo zamknię­to, a pis­arkę skazano na przy­mu­sowe osiedle­nie w Grod­nie. W 1905 i 1909 wysuwano kandy­daturę Orzeszkowej do nagrody Nobla. W 1906 otrzy­mała nagrodę im. F. Kochmana. Zmarła 18 maja 1910 w Grod­nie i tam została pochowana. W Grod­nie zna­j­du­je się jej muzeum i pom­nik dłu­ta Romual­da Zerycha. Pom­nik autorstwa Hen­ryka Kuny stoi również w Warsza­w­ie. Od 1920 ist­nieje Towarzyst­wo im. Elizy Orzeszkowej.

Zachę­cam do obe­jrzenia kolekcji poświę­conej autorce Nad Niem­nem Elizie Orzeszkowej (1841–1910), wybit­nej przed­staw­iciel­ce doby pozy­ty­wiz­mu. Cyfrowe wer­sje dzieł pis­arki 📜📚oraz opra­cow­a­nia doty­czące jej życia i twór­c­zoś­ci zaprezen­towane są na stron­ie BN/Polona: https://polona.pl/collections/institutions/1/orzeszkowa,NDI0ODQ1MDgxNTU0Njg0OTQzOA/?sort=score%20desc

Zespół tworzą powieś­ci, opowiada­nia i zbio­ry opowiadań, now­ele i zbio­ry now­el, listy, pub­l­i­cystyka doty­czą­ca eman­cy­pacji kobi­et oraz ikono­grafia (fotografie, pocztówki) związana z osobą pis­arki. Na szczegól­ną uwagę zwraca­ją zwłaszcza mniej znane utwory, wśród nich Arg­onau­ci czy Iskry. Ozdobą kolekcji są rękopisy takich utworów, jak Nad Niem­nemLiść uwiędłyPerła szczęś­cia, pon­ad­to rozprawy poświę­cone Orzeszkowej pióra Stanisława Baczyńskiego oraz Marii Czesławy Przewóskiej.

Bib­lioteka Nar­o­dowa przy­go­towała również bezpłat­ne audio­booki🎧, m.in. lek­tu­ry: Nad Niem­nem i Dobra Pani. https://polona.pl/collections/institutions/1/orzeszkowa,NDI0ODQ1MDgxNTU0Njg0OTQzOA/?filters=category:audiobooks,public:1,hasTextContent:0&sort=score%20desc

Oprac. Ilona W.K.
Źródło: Pocztówka — Gabi­net Elizy Orzeszkowej, Bib­lioteka Nar­o­dowa
Źródło: Rękopis: Perła szczęś­cia. Baśń grecka, Bib­lioteka Nar­o­dowa
Źródło: Czarown­i­ca: opowiadanie skró­cone z powieś­ci Elizy Orzeszkowej “Dzi­ur­dziowie”, Bib­lioteka Nar­o­dowa

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Samot­ność

Cisza – niekiedy tylko pająk siatką wzruszy,
 Lub przed oknem topolę wietrzyk pomusku­je;
 Och! jak lekko odd­y­chać, słod­ko marzyć duszy –
 Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępu­je.
 
 Jak niewol­nik, co ciężkie siłą więzy skruszy
 I zgasłe życie w ser­cu na nowo poczu­je,
 Tak ja, na chwilę zwol­nion z natręt­ny­ch katuszy,
 Wdz­ięk i urok mil­czenia czu­ję i poj­mu­ję.
 
 Bo gdy w kole biesi­ady serce nas nie łączy,
 Gdy różnorod­ne myśli mieszkać z sobą muszą,
 Gdy dusza duszy pojąć, zrozu­mieć niez­dol­na –
 
 Próżno nek­tar napo­jów hojnie się wysączy;
 Śmiechy, piosnka, biesi­ada – wszys­tko jest katuszą;
 U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wol­na.

Cypri­an Kamil Nor­wid

Źródło: https://www.youtube.com/embed/4de3HyBy9i4, https://pl.wikisource.org/wiki/Samotno%C5%9B%C4%87_(Norwid), https://culture.pl/

Featured
Dzień dziecka:)

Dzień dziecka:)

Raz w roku jest taki dzień,
Kiedy wspom­nie­nie dziecińst­wa,
Powraca do nas jak cień!
W tym dniu, każdy z nas,
Chci­ałby znów się dzieck­iem stać,
Choć na krótki czas!
Bo prze­cież w każdym z nas,
Bo prze­cież w każdej,
dorosłej oso­bie.
Zarówno we mnie,
Jak i w tobie.
Cząstka dziecka nadal tkwi!
Więc bawmy się dziś,
- Jak dzieci!
I otwórzmy zabaw­ie drzwi!

Życzymy Wam wiele słoneczka,
uśmiechu i radoś­ci.
Niech w Waszy­ch ser­cach,
zawsze ciepełko goś­ci.
Baw­cie się dziś wesoło,
real­izu­j­cie marzenia,
bo kiedy minie to Świę­to,
zostaną wspani­ałe wspom­nienia!

Bib­liotekarze CKZ­iU

Featured
Leopold Staff — 31 maja 64. rocznica śmierci

Leopold Staff — 31 maja 64. rocznica śmierci

Kochać i tracić, prag­nąć i żałować, Padać boleśnie i znów się pod­nosić, Krzy­czeć tęs­kno­cie “precz!” i bła­gać “prowadź!” Oto jest życie: nic, a jakże dosyć…

Leopold Staff

Źródło: https://lubimyczytac.pl/autor/24239/leopold-staff

Pol­ski poeta, tłu­macz i eseis­ta. Jeden z najwybit­niejszy­ch twór­ców lit­er­atu­ry XX wieku, kojar­zony głównie jako przed­staw­iciel współczes­ne­go klasy­cyz­mu; prekur­sor poezji codzi­en­noś­ci, związany także z fran­ciszkanizmem i par­na­sizmem. Zal­iczany do czołowych poet­ów młodopol­s­kich, w okre­sie między­wo­jen­nym stał się duchowym przy­wód­cą ska­mandry­tów. Już za życia nazy­wany „pom­nikiem pol­skiej poezji”, postrze­gany jako wzór klasyka i artysty-mędr­ca. W roku 1950 nomi­nowany do Nagrody Nobla w dziedzinie lit­er­atu­ry.

W lat­ach 1897–1901 stu­diował na uni­w­er­syte­cie we Lwowie pra­wo, filo­zofię i roman­istykę. Uhonorowany tytułem dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego i Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, pra­cow­ał także jako członek, a później wiceprezes Pol­skiej Akademii Lit­er­atu­ry, wydaw­ca dzieł filo­zoficzny­ch. Pomi­mo otacza­jącej go sławy, starał się nie wyjaw­iać szczegółów swo­je­go życia, w tym też celu w okre­sie późnej staroś­ci spal­ił niemal całą swo­ją oso­bistą kore­spon­dencję.

W ciągu sześćdziesię­ciu lat twór­czego życia liryka Staffa podle­gała wewnętrznym przemi­anom, których stałym ele­mentem było poj­mowanie poezji jako ocale­nia sum­ienia i nauki służącej osią­ga­niu pełni człowieczeńst­wa. W uję­ciu Staffa poeta jest przez­nac­zony do tego, aby – nawet w obliczu wojny czy też rozkładu klasy­czny­ch wartoś­ci – zachował umi­ar i har­monię, głosił spraw­iedli­wość oraz nadzieję odrodzenia. Nien­agan­na for­ma oraz kult ładu i spoko­ju spraw­iły, że łąc­zono go z nurtem apol­lińskim pol­skiej poezji. Głównym zain­tere­sowaniem całej jego twór­c­zoś­ci był przy tym „konkret­ny, poje­dynczy człowiek”, osoba ludzka jako nieskońc­zona wartość sama w sobie. W tomie Szu­mią­ca mus­zla Staff objaw­ił się jako autor sub­tel­ny­ch erotyków. Osob­ne zbio­ry wier­szy poświę­cił tem­atyce I wojny świa­towej (Tęcza łez i krwi) oraz poszuki­wa­niu misty­czny­ch doświad­czenia Boga (Ucho igiel­ne). Tom Wysok­ie drze­wa stał się wyraźnym pos­tu­latem zamiłowa­nia Staffa do „spoko­jne­go, sen­sowne­go” i majes­taty­czne­go pięk­na Natu­ry prze­ci­w­staw­ionej His­torii i miejskiej cywiliza­cji. Novum przyniósł rozsław­iony przez ska­mandry­tów tomik Ścieżki pol­ne, sław­ią­cy we wzniosłym sty­lu wiejską codzi­en­ność oraz – pozorną niepo­e­t­y­ck­ość – psów, wołów, kur czy wywozu gno­ju.
Był synem Fran­tiška Staffa, lwowskiego cukiernika, preze­sa „Ogniska czeskiego” we Lwowie[10]. Brat Fran­ciszka Staffa i Lud­wika Marii Staffa. Ukończył C. K. V Gim­nazjum we Lwowie, a w lat­ach 1897–1901 stu­diował na Uni­w­er­syte­cie Lwowskim, początkowo pra­wo, potem filo­zofię i roman­istykę. W okre­sie studiów dzi­ałał w życiu lit­er­ackim uczel­ni. W 1898 był w lwowskiej redakcji wydawane­go w Krakowie pis­ma aka­demick­iego Młodość. Pod sam koniec XIX wieku zetknął się ze współczes­ną lit­er­aturą europe­jską, m.in. z pis­mami Fry­deryka Niet­zschego, ode­grało to znaczną rolę w ksz­tał­towa­niu świato­poglą­du i postawy poe­t­y­ck­iej Staffa.

Był on przez kilka­naś­cie lat przeło­mu XIX i XX wieku uczest­nikiem poe­t­y­c­kich spotkań i dyskusji lwowskiej grupy Płanet­ni­cy, zbier­a­jącej się w willi Maryli Wol­skiej Zaświecie obok lwowskiego Osso­lineum. Do grupy tej należeli oprócz Staffa i Wol­skiej: Ostap Ortwin, Józef Ruf­fer, Jan Kasprow­icz, Edward Porębow­icz, Stanisław Antoni Mueller. Dom na Zaświeciu był główną kwa­terą Płanet­ników, zaś latem całe towarzyst­wo wyjeżdżało też w Karpaty do Storożki i Pere­pel­nik niedaleko miejs­cowoś­ci Skole. Najwięk­szym przy­ja­cielem Staffa był ksiądz Antoni Boratyński, z którym pis­arz zapoz­nał się w Skarżysku Kami­en­nej. Przez wiele lat ksiądz Boratyński wspier­ał Staffa w trud­ny­ch chwilach i mówiono, że był dla niego inspiracją do pisa­nia.

W lat­ach 1901–1903 prze­by­wał we Francji i we Włoszech, a w cza­sie I wojny świa­towej w Charkowie, później zamieszkał w Warsza­w­ie. W lat­ach 1920‒1921 współredagował miesięcznik Nowy Przegląd Lit­er­atu­ry i Sztuki. Należał do Towarzyst­wa Lit­er­atów i Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich, (wiceprezes – 1924, prezes – 1924–1931). Od 1933 pełnił funkcję wicepreze­sa Pol­skiej Akademii Lit­er­atu­ry. W okre­sie oku­pacji prze­by­wał w Warsza­w­ie, a pier­wsze lata po wojnie spędz­ił w Krakowie. W 1946 roku władze powiatu jele­niogórskiego planowały przekazanie Staffowi domu po Ger­har­cie Haupt­man­nie w Agnieszkowie (dziś Jag­niątków, część Jele­niej Góry) w Karkonoszach. Ostate­cznie dom otrzy­mało Towarzyst­wo Przy­jaźni Pol­sko-Radzieck­iej.
Od roku 1949 mieszkał w Warsza­w­ie.

2 maja 1923 roku został odz­nac­zony Krzyżem Ofi­cer­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski), a w 1933 – Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Był dwukrot­nym lau­re­atem państ­wowej nagrody lit­er­ack­iej, w lat­ach 1927 i 1951. W roku 1929 otrzy­mał nagrodę Lwowa, w 1938 – Warsza­wy, w 1947 – Ziemi Krakowskiej, a w 1948 – Pen Clubu za twór­c­zość przekład­ową. Został dok­torem hon­oris causa Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego (1939) i Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego (1949).
Uch­wałą Prezy­di­um Kra­jowej Rady Nar­o­dowej z 15 czer­w­ca 1946 na wniosek Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Sztuki został odz­nac­zony Zło­tym Krzyżem Zasługi za wybit­ne zasługi w dziedzinie Teatru i Sztuki na tere­nie całe­go kra­ju). W lat­ach 1951 i 1955 otrzy­mał Nagrodę Państ­wową I stop­nia. W 1953 odz­nac­zony Orderem Sztan­daru Pra­cy I Klasy za zasługi w dziedzinie kul­tu­ry i sztuki.

Został pochowany w Alei Zasłużony­ch (grób 68/69)na Cmen­tarzu Powązkowskim

W cza­sie oku­pacji niemieck­iej całość twór­c­zoś­ci Leopolda Staffa trafiła na niemieck­ie listy proskryp­cyjne jako szkodli­wa i niepożą­dana z przez­nacze­niem do zniszczenia.

Źródło: Artykuł ze strony https://lubimyczytac.pl/autor/24239/leopold-staff

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=F9lBCHKalDQ
Featured
26 Maja- Dzień Matki🌷

26 Maja- Dzień Matki🌷

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które cię 🌻przy­tu­lały, kiedy się urodz­iłeś.

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które cię wspier­ały, 💐kiedy staw­iałeś pier­wsze kroki w życiu.

Nie ma piękniejszy­ch 🌷dłoni niż ręce, które cię pielęg­nowały, które ubier­ały cię i karmiły 🌻🌷w dziecińst­wie.

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które Cię🌼 obe­j­mowały. Ocier­ały łzy przez całe życie.

Nie ma piękniejszy­ch dłoni niż ręce, które pra­cow­ały🌷 dla Ciebie …Ręce, które pieś­ciły Twój ból, stra­ch, i dzięki temu dały ci odwagę i siłę, by iść naprzód. Ręce, które dały ci wszys­tko.

Ręce, które pra­cow­ały dla Ciebie💐 niestrudze­nie, niosąc ciężary, znosząc surowość.🌷🌷🌷 Ręce, które tysiące razy otworzyły Two­je drzwi. 

Nie ma piękniejszy­ch dłoni… niż ręce Mamy”. ❤

~ Sześćdziesiąt Sekund

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=zS64PO20nAU
Featured
Weź książkę na weekend:)

Weź książkę na weekend:)

Szyku­je się gorą­cy week­end. Ma być 30 stop­ni😉📚🤣

10 stop­ni w piątek😉

10 stop­ni w sobotę😉

10 stop­ni w niedzielę 😉

Nie zapom­ni­j­cie o wypoży­cze­niu książek! 📚

Może być ilustracją

Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/ksiazek

Featured
Czwartki z poezją :)

Czwartki z poezją :)

Bolesław Leśmi­an — W mali­nowym chruś­ni­aku

W mali­nowym chruś­ni­aku, przed ciekawych wzrok­iem 

Zapodziani po głowy, przez długie godziny 

Zry­wal­iśmy przy­byłe tej nocy maliny. 

Pal­ce miałaś na oślep skr­waw­ione ich sok­iem. 

Bąk złośnik huczał basem, jak­by straszył kwiaty, 

Rdza­we guzy na słońcu wygrze­wał liść chory, 

Złach­ma­ni­ały­ch pajęczyn skrzyły się wisio­ry 

I szedł tyłem na grz­biecie jak­iś żuk kos­maty. 

Duszno było od mal­in, któreś, szepcząc, rwała, 

A szept nasz tylko wów­czas naci­chał w ich woni, 

Gdym wargami wygar­ni­ał z podanej mi dłoni 

Owoce, przepo­jone wonią twe­go ciała. 

I stały się maliny narzędziem pieszc­zo­ty 

Tej pier­wszej, tej zdzi­wionej, która w całym niebie 

Nie zna inny­ch upo­jeń, oprócz samej siebie, 

I chce się wciąż pow­tarzać dla włas­nej dzi­woty. 

Źródło: https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/65-boleslaw-lesmian-w-malinowym-chrusniaku, https://www.youtube.com/watch?v=yO5GriNz_Bs
Featured
IX Noc Muzeum w Limanowej

IX Noc Muzeum w Limanowej

Tegorocz­na Noc Muzeów odbyła się w zupełnie inny­ch warunk­ach niż do tej pory. Reżim san­i­tarny związany z pan­demią koron­awirusa wymusił wiele zmi­an. Pomi­mo trud­noś­ci wiele insty­tucji kul­tu­ry zde­cy­dowało się otworzyć swo­je pod­wo­je dla miłośników his­torii. W tę wyjątkową noc, a właś­ci­wie wieczór, dostęp­ne były ekspozy­c­je w Muzeum Region­al­nym Ziemi Limanowskiej.

Przestrzeń wypeł­ni­ały przytłu­mione głosy zwiedza­ją­cy­ch, a wprawne ucho mogło wyła­pać niekończące się pyta­nia: Skąd te filmy o rafiner­ii? Na czym pole­gało korzys­tanie z drze­wa pokrewieństw? Czym jest w isto­cie dewiz­ka? Odpowiedzi na te wszys­tkie pyta­nia❓ udzielał dr Arka­diusz Urba­ni­ak- pra­cown­ik limanowskiego muzeum. 

Muzeum przy­go­towało kilka wys­taw. Prawdzi­wą atrakcją była nowo otwarta wys­tawa poświę­cona roz­wo­jowi mias­ta na praw­ie magde­burskim oraz pokaz trud­nej i wręcz mag­icznej sztuki kaligrafii 22 liter alfa­betu hebra­jskiego oraz wys­tawa cza­sowa poświę­cona his­torii ubioru żydowskiego.

Z kolei spac­er w kierunku wys­tawy o zabytkowych dewiz­kach był prawdzi­wym zaskocze­niem. Gablo­ty wypełnione cen­nymi precjoza­mi iskrzyły się blask­iem, kom­plet dwors­kich mebli w tym finezyjny sekre­tarzyk zapełniły bibelo­ty takie jak lune­ta czy secesyjne broszki.

W kolekcji każ­da postać to esenc­ja indy­wid­u­al­iz­mu, który zdradza­ją oczy, ale na szczegól­ną uwagę zasłużył chy­ba mon­u­men­tal­ny wręcz portret damy Józefiny- pęd­zla Stanisława Gałka. Dama w oczach artysty🖼 to kobi­eta spoko­jnie dum­na i wyrafi­nowana, ale też sub­tel­na, zasad­nic­zo nie potrze­bu­ją­ca orna­men­tów by budz­ić wraże­nie.

Wnętrze apteki 5- pokole­niowej rodziny limanows­kich far­ma­ceutów Mȕlerów, Zubrzy­c­kich i Bączkows­kich (meble i instru­men­ty apteczne z okre­su 1813 do lat 50-tych XX wieku), to prawdzi­wa perełka z kolekcji wys­taw limanowskiego muzeum, która w mag­iczny sposób ⏳dzi­ała niczym prze­niesie­nie w przeszłość.

Obrazków z wys­tawy moż­na by jeszcze wiele wymienić i zapewne każdy kto był oso­biś­cie dostrzegł coś zupełnie innego i inaczej by to opisał, ale w tym miejs­cu relac­ja się kończy, a my bib­liotekarze zachę­camy do obe­jrzenia foto­ga­lerii z IX Nocy Muzeum w Limanowej.

Oprac. Ilona W.K.


Foto­ga­le­ria z IX Nocy Muzeum w Limanowej👇🏻

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba

Źródło: prezen­tac­ja zbiorów Muzeum Region­al­ne­go Ziemi Limanowskiej- fot. ze zbiorów IWK

Featured
Noc Muzeów 2021

Noc Muzeów 2021

Co roku świę­tu­je­my Między­nar­o­dowy Dzień Muzeów. Dokład­nie 28 maja 1977 roku, w Moskwie pod­pisana została – z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowej Rady Muzeów (ICOM, ang: Inter­na­tion­al Coun­cil Of Muse­ums) – rezoluc­ja o obchodach Między­nar­o­dowe­go Dnia Muzeów. ICOM dzi­ała od 1946 roku przy UNESCO, ma Komite­ty Nar­o­dowe w wielu kra­jach (a stałą siedz­ibę w Paryżu) i jest organem kon­sul­ta­cyjnym Rady Eko­nom­icznej i Społecznej ONZ. Pol­ska należy do ICOM od roku 1948, obec­nie jako jeden ze 171 kra­jów w tej 28-tysięcznej między­nar­o­dowej społecznoś­ci ekspertów z dwóch tysię­cy muzeów, sku­pi­onej w ICOM.

Obchody Między­nar­o­dowe­go Dnia Muzeów służą między innymi ukaza­niu roli i znaczenia muzeów dla roz­wo­ju społeczeńst­wa, a więc i okazją do tego, by poruszyć prob­lem mece­natu czy – gen­er­al­nie – wspiera­nia muzeal­nict­wa i placówek muzeal­ny­ch.

Noc Muzeów 2021 jest świet­ną okazją, by w niety­powy sposób odwiedz­ić liczne muzea, galerie i inne insty­tuc­je kul­tu­ry – więk­szość z nich czyn­na jest wtedy do późny­ch godz­in wiec­zorny­ch i noc­ny­ch, a dla zwiedza­ją­cy­ch dostęp­ne są wyjątkowe atrakc­je. Ideą tego wydarzenia jest to, że wstęp do poszczegól­ny­ch placówek jest dar­mowy, choć może być koniecz­na wcześniejsza rez­erwac­ja.

Jak podał Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, Noc Muzeów 2021 odbędzie się w dni­ach 15–16 maja 2021 roku. Nie może­my jed­nak zapom­i­nać o trwa­jącej pan­demii koron­awirusa. Orga­ni­za­c­ja wydarzenia będzie możli­wa tylko pod warunk­iem otwar­cia insty­tucji kul­tu­ry dla 👨🏻‍🎓👱🏻‍♀️👨🏻‍🦳zwiedza­ją­cy­ch.

Dodatkowo insty­tuc­je zor­ga­nizu­ją spec­jal­ne wydarzenia online, które będą dopełnie­niem trady­cyjne­go zwiedza­nia lub jego pan­demicznym ekwi­wa­len­tem.

Muzeum Śląskie w Katowicach – Wikipedia, wolna encyklopedia
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum w Katow­icach

Poniżej zna­jdziesz pro­gram, listę muzeów i najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące tego wydarzenia👇🏻

Noc Muzeów 2021- Katow­ice👇🏻

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-Katowice-program-lista-muzeow-22299/

Noc Muzeów 2021- Kraków👇🏻

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-Krakow-program-lista-muzeow-22302/

👇🏻Zobacz­cie pro­gram Nocy Muzeów 2021 w poszczegól­ny­ch mias­tach Pol­ski:

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-data-program-atrakcje-lista-muzeow-22293/

Oprac. IWK

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Źródło: https://polska-poezja.pl/adam-mickiewicz, grafika Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=XWgehPzY-rE
Featured
Najpiękniejsze biblioteki świata

Najpiękniejsze biblioteki świata

Na świecie są takie miejs­ca, o których marzy każdy bib­liotekarz i wszyscy książko­hol­i­cy. Marzą nie tylko o tym, aby zobaczyć te piękne miejsce, ale również poczuć ten zapach i dotknąć co najm­niej kilku książek ze zbiorów. Przy­go­towal­iśmy dla Was najpiękniejsze bib­lioteki świata.

Bib­lioteka Nar­o­dowa w Brazylii

Najpiękniejsze biblioteki świata. Raj dla książkoholików - Polszczyzna.pl
Źródło: diariodecultura.com.ar

Bib­lioteka Nar­o­dowa w Brazylii została otwor­zona 29 października 1810 roku, jed­nak jej his­to­ria się­ga roku 1755. Pier­wot­nie bowiem zbio­ry zna­j­dowały się w Lizbonie. Wszys­tko zmieniło trzęsie­nie ziemi, które nie­jako wymusiło przewiezie­nie zbiorów bib­lioteczny­ch w bez­pieczne miejsce do Brazylii. W bib­liote­ce zna­j­du­je się aż dziewięć mil­ionów pozy­cji książkowych – to siód­ma co do wielkoś­ci bib­lioteka na świecie. Wśród jej zbiorów może­my znaleźć między innymi kolekcję fotografii Teresy Cristiny Marii, która zaw­iera 21 742 zdjęć z XIX wieku.

Bib­lioteka w Birm­ing­ham – Wielka Bry­ta­nia

Źródło: boredpanda.com

Na początku wrześ­nia 2013 roku pow­stała najwięk­sza bib­lioteka pub­licz­na w Europie. Sza­cu­je się, że inwest­y­c­ja ta mogła kosz­tować Wielką Bry­tanię aż 189 mil­ionów fun­tów. W środ­ku zna­j­du­je się szereg połąc­zony­ch ze sobą okrągły­ch sal. Z myślą o czytel­nikach pow­stał również taras, na którym moż­na w otocze­niu natu­ry przeczy­tać wybrana pozy­cję książkową. Co ciekawe, w punkcie widokowym bib­lioteki zna­j­du­je się kopia pośmiert­nej maski Willia­ma Szek­spi­ra. Ma to być for­ma upamięt­nienia jed­ne­go z najwięk­szy­ch dra­maturgów wszech cza­sów.

Bib­lioteka Trin­i­ty Col­lege w Irlandii

Źródło: boredpanda.com

Jest to bib­lioteka aka­demicka, a jed­nocześnie najwięk­sza bib­lioteka w Irlandii. To właśnie tu zna­j­du­je się najważniejszy zabytek irlandzkiego chrześ­ci­jańst­wa: Księ­ga z Kells z 800 roku, a także najs­tarszy znany ewan­geliarz zaw­ier­a­ją­cy łaciński przekład czterech Ewan­gelii. His­to­ria bib­lioteki Trin­i­ty Col­lege związana jest z utworze­niem Uni­w­er­syte­tu Dublińskiego, który pow­stał z inic­jaty­wy Elż­bi­ety I. Zbio­ry bib­lioteczne to pon­ad sześć mil­ionów druków. Mówi się, że są one równoz­naczne z 400-let­nim roz­wo­jem nauki.

Bib­lioteka pub­licz­na w Kansas City, USA

Źródło: kcur.org

To najs­tarsza bib­lioteka w Kansas. Trze­ba przyz­nać, że jej widok robi ogrom­ne wraże­nie. Imi­tac­ja grz­bi­etów książek tworzy fasadę budynku widoczną z parkingu. Zbio­ry tej bib­lioteki również są imponu­jące. Wśród nich moż­na znaleźć wiele mate­ri­ałów związany­ch z his­torią mias­ta, jak na przykład: pocztówki, znaczki, listy, mapy itd. Bib­lioteka pub­licz­na w Kansas City prowadzi także pro­gram pomo­cy imi­grantom oraz angażu­je się w liczne akc­je społeczne, między innymi te, które mają pomóc osobom bez­dom­nym. Jak widać, pię­kno w przy­pad­ku tej bib­lioteki jest dość sze­rokim poję­ciem.

IWK

Zachę­camy do obe­jrzenia prezen­tacji o najpiękniejszy­ch bib­liotekach świata!👇🏻

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=s_QcVXXBNPw

Featured
8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku Ogólnopol­ski Dzień Bib­liotekarza i Bib­liotek obchod­zony jest 8 maja. Świę­to, zainicjowane przez Sto­warzysze­nie Bib­liotekarzy Pol­s­kich, od wielu lat rozpoczy­na Tydzień Bib­liotek. W tym roku Tydzień Bib­liotek pod hasłem „Zna­jdziesz mnie w bib­liote­ce” ze wzglę­du na obow­iązu­jące ograniczenia odbędzie się w przestrzeni wirtu­al­nej.

Wszys­tkie książki mówią… Każ­da z nich ma jakąś naj­droższą tajem­nicę, którą powierzyć prag­nie,

każ­da niesie jakąś wiado­mość, którą chce podać w naj­dal­sze pokole­nia.

Każ­da, nawet najbardziej zapom­ni­ana, więd­ną­ca w naj­ciem­niejszym kącie,

za lada skrzyp­nię­ciem drzwi drży z nadzieją, że wchodzi jej wybrany, ktoś, co na nią zawoła i ktoś,

co jej wysłucha. A są wśród nich i takie, co setkami lat chowa­ją ową nadzieję,

niby zeschłe kwiaty między nieroz­cię­tymi kartkami i z tęs­knotą wyglą­da­ją czytel­nika.

Jan Parandowski

Ponieważ „czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” przy­pom­i­namy, że poza zdoby­waniem wiedzy i posz­erzaniem hory­zon­tów, czy­tanie jest po pros­tu dobrą zabawą i świet­ną for­ma spędza­nia wol­ne­go cza­su. Tajem­nicze krymi­nały, emocjonu­jące powieś­ci oby­cza­jowe, fas­cynu­jące pub­likac­je o przy­rodzie, cza­sem ciekawsze niż fikc­ja biografie i repor­taże- to doskon­ała rozry­wka. Dlat­e­go w rozry­wkowej formie pro­mu­je­my przy­jem­ność czy­ta­nia i zaprasza­my do Bib­lioteki wszys­t­kich, którzy chcą fajnie spędz­ić czas. Bo czy­tanie to przy­jem­ność dostęp­na dla każde­go! A bib­lioteki zmieni­a­ją swo­je oblicze! 

W roli tego, co osza­lał dla książek😉 ( z przym­ruże­niem oka) śpiewa Paweł Pruczkowski , tek­st: Katarzy­na Woj­taszak😉

Źródło: http://www.bracz.edu.pl/

Posłucha­j­cie!!! 👇🏻

Źródło: https://www.youtube.com/watch

Featured
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJIMAJA

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJIMAJA

Wielko­for­ma­towe płót­no Jana Mate­jki to “Kon­sty­tuc­ja 3 Maja 1791 roku” to najsłyn­niejsze przed­staw­ie­nie tego wyjątkowe­go momen­tu w dzie­jach Rzeczy­pospo­litej, jakim był dzień zaprzysięże­nia Ustawy Rzą­dowej. Przyjrzyjmy się bliżej tri­um­fal­ne­mu pochodowi posłów z Zamku Królewskiego do kole­giaty św. Jana wśród wiwatu­ją­cy­ch mieszkańców Warsza­wy i zwróćmy uwagę na szczegóły, skry­wa­jące w sobie całą skarb­nicę wiedzy na tem­at tego niezwyk­le ważne­go, a zarazem jakże trud­ne­go cza­su w his­torii Pol­ski. Seria “Oży­wione obrazy” towarzyszy wys­taw­ie “Pol­skie eli­ty a upadek Rzeczy­pospo­litej. 230 roczni­ca uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja”. 

Więcej o wys­taw­ie: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedz..

Źródło: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/230.-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja

Z okazji 230. roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja, Zamek Królewski w Warsza­w­ie przy­go­tował szereg wydarzeń, przede wszys­tkim wys­tawę pt.

Pol­skie eli­ty a upadek Rzeczy­pospo­litej. 230 roczni­ca uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja

1 maja8 sierp­nia 2021 r.

Wys­tawa poświę­cona Ustaw­ie rzą­dowej to wydarze­nie, do które­go orga­ni­za­cji w sposób szczegól­ny skła­nia nas fakt, że to właśnie w Zamku Królewskim w Warsza­w­ie, w Sali Sen­a­torskiej, miało miejsce zaprzysięże­nie tego doku­men­tu o wyjątkowym znacze­niu nie tylko w dzie­jach pol­skiego par­la­men­taryz­mu, ale również w his­torii powszech­nej.

Pod­casty: 👈🏻 kliknij i posłuchaj🔊🎧

Seria Czy­ta­jąc Kon­sty­tucję – frag­men­ty Ustawy rzą­dowej z komen­tarzem his­to­rycznym:

1. Kon­sty­tuc­ja 3 maja o społeczeńst­wie
2. Kon­sty­tuc­ja 3 maja o władzy


Wykłady online
:

3 maja 2021 r. – “Łagod­na rewoluc­ja” 3 maja 1791 r. – wykład z cyk­lu Wiel­cy ludzie majowej kon­sty­tucji. Prowadze­nie: dr hab. Piotr Ugniewski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski

3 maja 2021 r.godz. 12.00  Pier­wsza Kon­sty­tuc­ja w Europie: dlaczego 3 maja 1791 ma znacze­nie – wykład prof. Richarda But­ter­wicka-Paw­likowskiego przy­go­towany w koop­er­acji z Insty­tutem Pol­skim w Lon­dynie

Filmy:

1. Sekre­ty obrazu Jana Mate­jki „Kon­sty­tuc­ja 3 Maja 1791 roku – film eduka­cyjny z udzi­ałem Anny Popek i Tomasza Dra­pały

2. Seria Oży­wione obrazy:

Rej­tan – Upadek Pol­ski

Kon­sty­tuc­ja 3 maja 1791 roku

Wybierz­cie się na wirtu­al­ny spac­er po Zamku Królewskim w Warsza­w­ie. Poz­na­j­cie dzieje Zamku i jego otocze­nie. Zobacz­cie perły kolekcji oraz wys­tawy cza­sowe, których nie moż­na prze­gapić!

Oprac. IWK

Featured
Międzynarodowy Dzień Jazzu!

Międzynarodowy Dzień Jazzu!

Dziś obchodz­imy 🎷🎺Między­nar­o­dowy Dzień Jaz­zu! Świę­to to było proklam­owane w 2011 roku na 36. sesji Kon­fer­encji Gen­er­al­nej Unesco. W deklaracji z pier­wszy­ch obchodów świę­ta może­my przeczy­tać: „Ustanowie­nie Dnia Jaz­zu ma na celu pod­niesie­nie świado­moś­ci społecznoś­ci między­nar­o­dowych na tem­at sztuki jaz­zu, jego korzeni, stylów i odd­zi­ały­wań oraz pod­kreśle­nie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważne­go środ­ka komu­nikacji społecznej”. Oblicza jaz­zu są różne, ale jest to muzyka zawsze warta słucha­nia, przeży­wa­nia i poz­na­nia.

Featured
26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwiet­nia obchodz­imy Świa­towy Dzień Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej.

Źródło: https://irme.pl/swiatowy-dzien-wlasnosci-intelektualnej/

Jest to świę­to, które w roku 2000 ustanow­iła Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej, pow­stała pon­ad trzy­dzieś­ci lat wcześniej orga­ni­za­c­ja wyspec­jal­i­zowana ONZ (ang.: WIPO). 

Włas­ność intelek­tu­al­na to ter­min, który określa monopole prawne, twor­zone przez wybrane dobra nie­ma­te­ri­al­ne (pra­wo autorskie) oraz wybrane włas­noś­ci prze­mysłowe (paten­ty, znaki towarowe). Pojaw­ił się w roku 1888, gdy w Szwa­j­carii utwor­zono Bureau fédéral de la pro­priété intel­lectuelle. Pop­u­larność zyskał w drugiej połowie XX wieku, gdy utwor­zono WIPO, nową agendę ONZ.

Jest to efekt pra­cy twór­czej człowieka, który ze wzglę­du na ory­gi­nal­ność, znacze­nie dla kul­tu­ry, gospo­darki i społeczeńst­wa powinien być bezwzględ­nie chro­niony. Mowa tu o utworach takich, jak film, muzyka, tek­sty lit­er­ack­ie, paten­ty, znaki towarowe, fotografie, rysunki, malarst­wo, ale także, jak się okazu­je, posty w social medi­ach. I pomi­mo że na pier­wszy rzut oka nie kojarzy nam się to wszys­tko z biz­ne­sem i nowoczes­nymi tech­nolo­giami, to właśnie firmy z tych sek­torów odpowiada­ją za tworze­nie nowych rynków.

Co roku na całym świecie pode­j­mowane są różne inic­jaty­wy, których celem jest m.in.:

 • ukazanie wpły­wu praw autors­kich, paten­tów i znaków towarowych na nasze codzi­en­ne życie;
 • pogłę­bi­e­nie wiedzy na tem­at prawa włas­noś­ci intelek­tu­al­nej;
 • zaprezen­towanie znaczenia pra­cy twór­ców i wynalazców dla roz­wo­ju społeczeńst­wa;
 • ksz­tał­towanie postawy poszanowa­nia praw włas­noś­ci intelek­tu­al­nej.
Featured
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Obchod­zony 23 kwiet­nia Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich to doroczne świę­to orga­ni­zowane przez UNESCO. Jego celem jest pro­moc­ja czytel­nict­wa, edy­torstwa i ochrony włas­noś­ci intelek­tu­al­nej za pomocą praw autors­kich. Pomysł orga­ni­za­cji świę­ta zrodz­ił się w Kat­alonii w 1926 roku. Wys­tąpił z nim wydaw­ca Vicen­te Clavel Andrés, ponieważ tego dnia obchod­zone jest nar­o­dowe świę­to jej patrona — Święte­go Jerze­go. Zgod­nie z trady­cją w Kat­alonii obdarowywano w ten dzień kobi­ety czer­wonymi różami, mają­cymi sym­bol­i­zować krew poko­nane­go przez Św. Jerze­go smoka, a kobi­ety odwza­jem­ni­ały się mężczyznom podarunk­ami w postaci książek.Data ta również ma sym­bol­iczne znacze­nie dla lit­er­atu­ry świa­towej. Tego samego dnia przy­pada również roczni­ca urodz­in lub śmier­ci wielu wybit­ny­ch pis­arzy, np. Migue­la de Cer­van­tes, Willia­ma Szek­spi­ra, Halldóra Lax­nes­sa, Vladimi­ra Naboko­va, Josepa Pla i Manue­la Mejía Valle­jo.

Czy­taj! Dużo czy­taj.

To najlep­sza for­ma bun­tu

jaką masz.

Otwarte­go umysłu nie zabierze Ci nikt.

Ks. Paweł Ankiewicz
Featured
Nowe książki w bibliotece CKZiU

Nowe książki w bibliotece CKZiU

UWAGA, UWAGA !!!!!

Nowe książki ?w bib­liote­ce CKZ­iU.   Każdy zna­jdzie coś dla siebie:

-  lit­er­at­u­ra pol­ska i świa­towa

-   wybit­ni autorzy

-  tytuły wysoko oce­ni­ane w rankingach czytel­niczy­ch

-  intrygu­jące, arcy­ciekawe, fas­cynu­jące his­to­rie …

Zaprasza­my Naszy­ch Czytel­ników

Współpra­ca bib­liotekarek z naszej szkoły z Księ­gar­nią i Hur­town­ią Taniej Książki „ Tuliszków’’ zaowocow­ała, jak co roku,  wzbo­gace­niem nasze­go księ­gozbioru.

                                                                                                                  M. J-K,  B.P.

Featured
78. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

78. Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Wios­ną 1943 roku, po rozpoczę­ciu przez Niem­ców ostate­cznej lik­widacji get­ta warsza­wskiego Żydzi pod­jęli się zbro­jne­go zry­wu — zaczęli wal­czyć. Wal­czyli o god­ność, cho­ci­aż ich szanse na zwycięst­wo były znikome. Sym­bol­em pamię­ci o tych wydarzeni­ach jest skrom­ny, wiosen­ny kwiat — żonkil. Zachę­camy Was do samodziel­ne­go wyko­na­nia papierowe­go żonki­la. Gotowy szablon dostęp­ny jest na stron­ie Muzeum POLIN, szablon żonki­la do samodziel­ne­go złoże­nia https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf.

Zrób­cie sobie zdję­cie z tym prze­j­mu­ją­cym sym­bol­em, opub­liku­j­cie w medi­ach ???społecznoś­ciowych i oznacz­cie #Łączy­Nas­Pamięć.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2019/04/76-rocznica-wybuchu-powstania-w-getcie-warszawskim/

Dzisi­aj przy­pada 78. roczni­ca wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim. Zachę­camy Was do udzi­ału w wirtu­al­ny­ch obchodach upamięt­ni­a­ją­cy­ch wydarzenia z 1943 r, które będziecie mogli zobaczyć na stron­ie Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN.

19.04

8.00 – pre­miera słu­chowiska na pod­staw­ie opowiadań: “Pamięć drobinek” Zofii Sta­neck­iej oraz “His­to­ria z pewnej uli­cy” Joan­ny Bednarek dla uczniów i uczen­nic klas 1–3 szkoły pod­sta­wowej,

9:30 — pre­miera fil­mu “Będę pisać” dla uczniów i uczen­nic klas 4–6 szkoły pod­sta­wowej.

11:00 — pre­miera fil­mu “Muranów – Dziel­ni­ca Północ­na” dla uczniów i uczen­nic klas 7–8 szkół pod­sta­wowych oraz szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Filmy eduka­cyjne będą streamowane na pro­filu Cen­trum Eduka­cyjne oraz w ser­wisie YouTube.

12:00 trans­mis­ja na żywo spod pom­nika Bohaterów Getta15:00 — “W sukience i mundurze” — Fil­mowa opowieść o bojown­iczkach autorstwa prze­wod­niczki Katarzyny Jankowskiej.

Stream­ing na Face­booku Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN i w ser­wisie YouTube.

18:00 — “Staw­iam pom­nik tym, którzy zginęli” — Roz­mowa Krystyny Bud­nick­iej i Mikoła­ja Gryn­ber­ga. Stream­ing na Face­booku Muzeum His­torii Żydów Pol­s­kich POLIN.

20:30 — “Córki, matki, robot­nice” — Kon­cert Pawła Szam­burskiego i Joan­ny Hal­szki Sokołowskiej. Stream­ing na Face­booku Muzeum POLIN i w ser­wisie YouTube.

Zachę­cam do wysłucha­nia poezji z okazji 78. roczni­cy wybuchu Pow­sta­nia w Get­cie Warsza­wskim – Mazowiecki Insty­tut Kul­tu­ry pamię­ta. Maja Komorowska i Zbig­niew Zama­chowski czy­ta­ją poezję z warsza­wskiego get­ta. Pre­miera 25 kwiet­nia, godz. 9.00,

pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=v6c0dyl-PQo

Więcej infor­ma­cji na tem­at wybuchu pow­sta­nia w get­cie warsza­wskim, moż­na przeczy­tać na stron­ie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/77-rocznica-wybuchu-powstania-w-warszawskim-getcie

oprac. IWK

Featured
Strony wspomagające naukę online, darmowe e-booki, wirtualne muzea, najlepsze książki dla młodzieży

Strony wspomagające naukę online, darmowe e-booki, wirtualne muzea, najlepsze książki dla młodzieży

Strony wspo­ma­ga­jące naukę i najlep­sze książki młodzieżowe

Dar­mowe e-booki:

Wirtu­al­ne muzea:

 • KULTURA DOSTĘPNA (Auschwitz-Birke­nau. Niemiecki nazis­towski obóz kon­cen­tra­cyjny i zagłady, Bazy­lika Kat­e­dral­na pw. WNM Pan­ny i św. Mikoła­ja w Łow­iczu, Cerkiew Opieki Bogurodz­i­cy w Owczarach, Cerkiew św. Jakuba Młod­sze­go Apos­toła w Powroźniku, Fil­har­mo­nia Nar­o­dowa w Warsza­w­ie, Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, Muzeum Sztuki Współczes­nej w Krakowie, Teatr Wielki – Opera Nar­o­dowa, Wrocław – spac­er po mieś­cie itp.)
Featured
Czwartki z poezją- Cyprian Kamil Norwid

Czwartki z poezją- Cyprian Kamil Norwid

Impos­si­bilis­sime!

Jak omni­bu­sa koń nie­my i bia­ły,
Któ­re­mu grzy­wa się w księ­ży­cu weł­ni,
My­ślil­byś, że jest o wszyst­ko nie­dba­ły,
Ni­cze­go nie rad ni coś­kol­wiek peł­ni —
Że iskry mu się w bru­ku po­do­ba­ły,
Rwa­ne pod­ko­wą, lecz sam stoi luź­no…
Tak słu­ga pań­stwa — je­że­li nie zgo­ła,
To po obie­dzie, to na dziś za­póź­no,
Przyjść zdo­ła!

Cypri­an Kamil Nor­wid

Poniżej rękopisy Cypri­ana Kami­la Nor­wida z zasobów Archi­wum Polona/ [Kartki z pamięt­ników — ok. 1850- 1900 r.] i [ Przekład frag­men­tów Ody­sei Home­ra]

Źródło: https://polona.pl/item/kartki-z-pamietnikow,Mjc3MDI4/0/#info:metadata
Źródło: https://polona.pl/item/hrabina-palmyra-fragmenty-dramatu,MjgyODEyNA/0/#info:metadata
Featured
14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwiet­nia obchodz­imy 1055. rocznicę przyję­cia chrz­tu przez Pol­skę. Chrzest Pol­ski to trady­cyj­na nazwa chrz­tu księ­cia Polan – Mieszka I, który zapoc­zątkował pro­ces chrys­tian­iza­cji Pol­ski. Akt przyję­cia chrz­tu, datowany przez his­to­ryków na dzień 14 kwiet­nia 966 roku, uważa się za sym­bol­iczny początek państ­wa pol­skiego i koś­cioła katolick­iego w naszym kra­ju.

Mieszko I zde­cy­dował się na przyję­cie chrz­tu z Rzy­mu za pośred­nictwem Czech. Uchroniło to Pol­skę od groźby przy­mu­sowej chrys­tian­iza­cji ze strony Niemiec. Wejś­cie do chrześ­ci­jańst­wa zachod­niego zostało poprzed­zone małżeńst­wem z księżniczką czeską Dobrawą w 965 roku. Utwierdza­ło ono jed­nocześnie zawarty sojusz Pol­ski i Czech w toc­zonej przez Mieszka I wojnie z Wiele­tami.

Początkowo ochrz­cił się sam książę i jego bezpośred­nie otocze­nie. Nato­mi­ast chrys­tian­iza­c­ja społeczeńst­wa trwała przez kole­jne lata. Pier­wszym bisku­pem pol­skim został w 968 roku – Jor­dan.  

Przyję­cie chrz­tu przy­czyniło się do trwal­sze­go zespole­nia młode­go orga­niz­mu państ­wowe­go. Utworze­nie hier­ar­chii koś­ciel­nej ułatwiło admin­istrowanie kra­jem. Przez chrzest i pro­ces chrys­tian­iza­cji, Pol­ska na trwałe związa­ła się z zachod­nim kręgiem kul­tu­ry europe­jskiej.

IWK

Źródło: Świę­to Chrz­tu Polski/fot. gov.pl

Featured
Samuel Beckett — kronikarz biedy i absurdu

Samuel Beckett — kronikarz biedy i absurdu

Jak oblic­zono: w his­torii nowożyt­nej kul­tu­ry napisano więcej tylko o Szek­spirze, Wag­n­erze i Napoleonie — mówił o jed­nym z najważniejszy­ch pis­arzy XX wieku Antoni Lib­era, tłu­macz, reży­ser, znaw­ca twór­c­zoś­ci Beck­et­ta. Dziś 32. roczni­ca śmier­ci noblisty.

Źródło: https://www.britannica.com/biography/Samuel-Beckett

Data urodz­in Beck­et­ta miała dla autora znacze­nie sym­bol­iczne. Irland­czyk przyszedł na świat 13 kwiet­nia 1906 roku.

- Data urodzenia Beck­et­ta została przez niego samego zmi­tol­o­gi­zowana: urodz­ił się trzy­naste­go w piątek, a był to Wielki Piątek. Co więcej: on się urodz­ił wiec­zorem o godzinie dziewiątej, a godz­i­na ta w naszej trady­cji judeochrześ­ci­jańskiej ma co najm­niej dwa znaczenia: w Judei dwa tysiące lat temu lic­zono czas od godziny 6, a zatem godz­i­na trze­cia po połud­niu to właśnie godz­i­na dziewią­ta. Beck­ett wyko­rzys­tał tę dwuz­naczność i potem mówił, że urodz­ił się w godzinie śmier­ci Chrys­tusa — mówił pis­arz Antoni Lib­era, tłu­macz Beck­et­taw audy­cji Iwony Mali­nowskiej z cyk­lu “Biografie niezwykłe”.

POSŁUCHAJ PONIŻEJ??

Audy­cji Iwony Mali­nowskiej z cyk­lu “Biografie niezwykłe” poświę­conej postaci??? Samue­la Beck­et­ta z udzi­ałem Antoniego Libery.

https://player.polskieradio.pl/kolejka

Apos­toł Joyce’a

Już jako uczeń zdradzał tal­ent do nauki języków. Stu­diował roman­istykę. W Paryżu zapro­ponowano mu posadę wykład­ow­cy lit­er­atu­ry ang­iel­skiej. Po dwóch lat­ach pra­cy we Francji wró­cił do rodzin­nej Irlandii, gdzie z kolei prowadz­ił zaję­cia z lit­er­atu­ry fran­cuskiej. Jed­nak dość szy­bko zrezyg­nował z posady aka­demick­iej i zajął się pisaniem.

- Moż­na się domyślać, że bodźcem, który skłonił go do rozpoczę­cia kari­ery pis­arza było spotkanie z Jame­sem Joycem – wyjaś­ni­ał Antoni Lib­era. — Joyce zaprosił go do uczest­nict­wa w przed­sięwz­ię­ciu lit­er­ackim: stworzył wokół siebie dwu­nas­tu apos­tołów, którzy mieli napisać dwanaś­cie ese­jów wokół ostat­niej wielkiej powieś­ci Joyce’a. Beck­ett miał wtedy 22 lata.

Cho­ci­aż wybuch II wojny świa­towej zas­tał go w neu­tral­nej Irlandii, Beck­ett postanow­ił udać się do Francji, gdzie zaan­gażował się w dzi­ałanie ruchu oporu. — Tłu­maczył z fran­cuskiego na ang­iel­ski mate­ri­ały wywiad­ow­cze — mówił Antoni Lib­era.

Sława przyszła, Godot nie

Mimo, iż dziś Beck­ett jest jed­nym z najsłyn­niejszy­ch autorów dwudzi­este­go wieku, musi­ał dłu­go czekać na sławę. — “Czeka­jąc na Godota” zostało odrzu­cone przez 17 teatrów — powiedzi­ał Antoni Lib­era. — Debi­ut sceniczny Beck­et­ta przyszedł dopiero w 1953 roku. Do tego cza­su miał na swoim kon­cie kilka powieś­ci, dwa tomy opowiadań, wier­sze i ese­je. To wszys­tko nie przekracza­ło nakładu 300–400 egzem­plarzy.

Czeka­jąc na Godota” to przy­powieść będą­ca ale­gorią ludzkiego nastaw­ienia do życia. Sztuka przyniosła Beck­et­towi sławę na całym świecie. Pol­ska pre­miera dra­matu miała miejsce w Teatrze Współczes­nym w Warsza­w­ie.

Innymi słyn­nymi dziełami Beck­et­ta są: “Ostat­nia taś­ma Krap­pa” i “Kome­dia”. Bohaterowie Beck­et­ta to ludzie kale­cy, bied­ni, pokrzy­wdzeni przez los i zde­gen­erowani. Ludzie, których absurdal­na egzys­tenc­ja prowadzi do nieuchron­nego koń­ca.

- Częsty motyw, jaki przewi­ja się w jego powieś­ci­ach, to śmierć w naj­ciem­niejszą noc grud­niową — mówił Antoni Lib­era. Beck­ett zmarł właśnie w taką noc, 22 grud­nia 1989.

IWK

Źródło: polskieradio.pl/39/156/Artykul/1329796,Samuel-Beckett-kronikarz-biedy-i-absurdu

Featured
BEZPŁATNE E-BOOKI Z UTWORAMI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO NA POLONA.PL

BEZPŁATNE E-BOOKI Z UTWORAMI ADAMA ZAGAJEWSKIEGO NA POLONA.PL

Adam Zaga­jew­ski – poeta, prozaik, eseis­ta, czołowy przed­staw­iciel poezji Nowej Fali – kilka miesię­cy temu udzielił Bib­liote­ce Nar­o­dowej licencji do całej swo­jej twór­c­zoś­ci. Jego utwory znaleźć moż­na w bib­liote­ce cyfrowej polona.pl. E-booki moż­na bezpłat­nie czy­tać online lub pobrać w for­mat­ach EPUB, MOBIPDF.

Poeta zmarł w Świa­towym Dniu Poezji. Miał 75 lat. Debi­u­tował w 1972 roku tomem Komu­nikat, a jako ostat­ni wydał Prawdzi­we życie. O dorobku lit­er­ackim Adama Zaga­jew­skiego moż­na przeczy­tać w spec­jal­nym wspom­nie­niu na blogu POLONY.

Żeby pobrać e-booka wystar­czy kliknąć w ikonę „Pobierz” widoczną w prawym górnym rogu i wybrać jeden z dostęp­ny­ch for­matów.

Dostęp do utworów takich, jak:

jest możli­wy dzięki licencjom niewyłącznym uzyskanym od Pis­arza ze środ­ków Nar­o­dowe­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytel­nict­wa.
 
Zachę­camy do lek­tu­ry oraz rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji o legal­ny­ch i bezpłat­ny­ch e-bookach.

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2021/04/bezplatne-e-booki-z-utworami-adama-zagajewskiego-na-polona-pl/

Polona.pl jest najwięk­szą bib­lioteką cyfrową w Polsce i jed­ną z najwięk­szy­ch w Europie, otwartą dla każde­go przez całą dobę, z dowol­ne­go miejs­ca na świecie i bez żad­ny­ch ograniczeń. To nieod­płat­ny, sze­roki dostęp do obiek­tów cyfrowych wysok­iej jakoś­ci – książek, cza­sopism, rękopisów, star­o­druków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulot­ny­ch oraz e-booków i audio­booków.

Źródło: http://lustrobiblioteki.pl/2021/04/bezplatne-e-booki-z-utworami-adama-zagajewskiego-na-polona-pl/
Featured
LITERACKI PATRON ROKU 2021- Baczyński

LITERACKI PATRON ROKU 2021- Baczyński

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przyjął uch­wałę ws. ustanowienia roku 2021 Rok­iem Stanisława Lema, Cypri­ana Kami­la Nor­wida, Krzyszto­fa Kami­la Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

Jako bib­liotekarze oraz czytel­ni­cy, doce­ni­amy kun­szt lit­er­acki tych wybit­ny­ch pis­arzy oraz wagę i zasięg ich twór­c­zoś­ci, która wykracza daleko poza granice pol­skiej lit­er­atu­ry? i jest częś­cią lit­er­atu­ry świa­towej. Dlat­e­go też postanow­iliśmy przy­pom­nieć syl­wetki i doko­na­nia tych genial­ny­ch twór­ców. Przez cały rok będziemy pub­likować infor­ma­c­je doty­czące życia i dorobku artysty­czne­go Patronów.

IWK

Źródło:  polona.pl, sejm.gov.pl, http://lustrobiblioteki.pl/2020/11/patroni-roku-2021-lem-norwid-baczynski-rozewicz

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI ur. 22 sty­cz­nia  1921 r. w Warsza­w­ie, zm. 4 sierp­nia 1944 . Syn Ste­fanii i Stanisława. Ukończył Gim­nazjum i Liceum im. St. Batore­go w Warsza­w­ie 1939 r. Stu­dia polonisty­czne na tajnym uni­w­er­syte­cie w Warsza­w­ie prz­ery­wa, wstępu­je do tajnej Pod­chorążówki  i kończy ją. Latem 1943 wstąpił do harcer­skiego batal­ionu „Zośka”, był sek­cyjnym w 2. plu­tonie „Alek” 2. kom­panii „Rudy” w stop­niu starsze­go strzel­ca. Bierze czyn­ny udzi­ał w tzw. Wielkiej Dyw­er­sji w „Szarych Szere­gach” aż do wybuchu pow­sta­nia. Należał do grupy „Zośka”, a potem „Para­sol” – harcer­skiego batal­ionu AK, zaj­mu­jące­go się głównie wykony­waniem wyroków śmier­ci wydany­ch przez Państ­wo Podziem­ne; w lipcu 1944 został zastępcą dowód­cy 3. plu­tonu 3. kom­panii batal­ionu „Para­sol”, ale w pow­sta­niu wal­czy w szere­gach grupy „Goz­dawa” na „Reducie Ratusza”. Ginie od kuli niemieck­iej w początkach sierp­nia 1944 r. ran­iony w głowę. Napisał słowa  do kilku pieśni żołnier­s­kich, które śpiewali pow­stań­cy, idąc do boju. Po wojnie „Tygod­nik Powszech­ny” pub­likował reg­u­larnie wier­sze Baczyńskiego (w samym 1945 roku pojaw­iły się w sześ­ciu numer­ach) oraz poświę­cone mu tek­sty, w tym słyn­ny szkic J. Zagórskiego Śmierć Słowack­iego (1947 nr 14–15), a sam Tur­ow­icz ogłosił uwagi o Baczyńskim i katol­i­cyzmie (1947 nr 19); kres tym pub­likacjom położyła cen­zu­ra i w lat­ach 1949–51 oraz 1953–56 w tygod­niku nie ukazał się ani jeden artykuł o autorze Śpiewu z pożogi.

Zobacz kolekcję cyfrową poświę­coną Baczyńskiemu. https://polona.pl/collections/institutions/1/baczynski,NDI0ODQ1MDI4MTU4MTA3MTEyNg/?sort=score%20desc

O mój ty smutku cichy

O mój ty smutku cichy,
smutku gwiazdek maleńkich,
nazywałem, szukałem,
brałem ciebie do ręki.
Jak to się ciało twarde
tak w piasek albo glinę
zamienia w moich dłoniach,
pragnienie każde - w winę.
Jak to się - kiedy dotknę
kwiat przeobraża w ciemność,
a poszum drzew w głuchotę,
a chmury - w grzmot nade mną.
Jak to ja nieobaczny
mijam, sam sobie błahy,
i rzeźbę zanim zacznę,
marmur wypełniam strachem.
Jak to ja nasłuchuję
błyskawic w niebie trwogi.
Jakże to ja nazywam
każde czynienie - Bogiem?
Otom strzęp oderwany
od drzewa wielkich pogód,
sam swym oczom nie znany,
obcy swojemu Bogu.
Oto słyszę, jak w popiół
przemieniam się i kruszę.
I coraz mniejszy ciałem,
wierzę we własną duszę.

1.XI. 1942r. Krzysztof Kamil Baczyński 
Featured
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbliża­ją­cy­ch się Świąt Wielka­noc­ny­ch ? ??składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, mnóst­wo wiosen­nego słoń­ca ☀️ oraz samy­ch sukcesów. ? Niech te Świę­ta napełnią Wasze ser­ca ❤radoś­cią i nadzieją, a chwile spęd­zone w gronie najbliższy­ch dodadzą otuchy i poz­wolą przezwyciężyć wszys­tkie trud­noś­ci. ??

Wicedyrek­tor Mag­dale­na Esmund i zespół bib­liotekarzy: ??Boże­na Papaj, Anna Kosobudzka, Mar­ta Kumór- Jasińska, Ilona Woszczy­na-Kozioł ??

Świąteczne kartki przy­go­towali uczniowie tech­nikum reklamy

oraz tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej???

Źródło: grafiki ze zbiorów CKZ­iU w Jaworznie, w wyko­na­niu uczniów klas Tech­nikum reklamy i Tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Featured
Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Rok temu odszedł jeden z najwięk­szy­ch artys­tów naszy­ch cza­sów – Krzysztof Pen­derecki. Kom­pozy­tor i Mis­trz. Dzień skła­nia nas do zad­umy i wspom­nień. W dzień pier­wszej roczni­cy Jego ode­jś­cia prag­niemy złożyć hołd Mis­tr­zowi. Ze wzrusze­niem przy­pom­i­namy nagranie Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem”, zare­je­strowane pod­czas kon­cer­tu dedykowane­go pamię­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego, sym­bol­icznie zamyka­jące­go sezon artysty­czny 2019/2020. Krzysztof Pen­derecki – Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem” na orkiestrę smy­czkową.

Wykon­aw­cy: NOSPR Piotr Tar­cho­lik – skrzypce, prowadze­nie.

Mate­ri­ały nutowe do utworu: Krzysztof PENDERECKI – Pol­skie Requiem: Cha­con­ne na smy­czki. Za zgodą Schott Music GmbH & Co. KG / Appears cour­tesy of Schott Music GmbH & Co. KG.Źródło:https://www.facebook.com/NarodowaOrkiestraSymfonicznaPolskiegoRadia/videos/, fotografie https://www.polmic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:fotografie-krzysztofa-pendereckiego-ze-zbiorow-zkp&catid=83&Itemid=196&lang=pl

W pier­wszą rocznicę śmier­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego warto posłuchać kon­cer­tu inau­gu­ru­jące­go otwar­cie Ogro­du Pen­dereck­iego — wirtu­al­nej przestrzeni, stwor­zonej przez Insty­tut Adama Mick­iewicza w celu upamięt­nienia życia i twór­c­zoś­ci wybit­ne­go pol­skiego kom­pozy­tora. W pro­gramie: nowe utwory Maxa Richtera i Hani Rani, a także wys­tęp Atom String Quar­tet.

Wejdź na: https://pendereckisgarden.pl/pl/amfiteatr

29.03.2021 godz.20.00.

Krzysztof Pen­derecki uwiel­bi­ał prze­by­wać w zapro­jek­towanym przez siebie ogrodzie w Lusław­icach, które­mu poświę­cał każdą wol­ną chwilę.  Wirtu­al­na przestrzeń, będą­ca odw­zorowaniem ogro­du Mis­trza, łączy w sobie dwie jego najwięk­sze pas­je muzykę oraz świat flo­ry. Pozwala nam również bliżej poz­nać życio­rys kom­pozy­tora i jego twór­c­zość. Wejdź do Ogro­du Pen­dereck­iego i daj się zach­wycić jego pięknem.

IWK

Featured
Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Na wstępie nasze­go spotka­nia z twór­c­zoś­cią J.R.R. Tolkiena coś dla duszy — muzyka z fil­mu “Wład­ca Pierś­cienia”.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Fa9SWtautfU

Obchodz­imy⏳ dziś Świa­towy Dzień Czy­ta­nia Tolkiena. Inic­jaty­wa ta została zapoc­zątkowana przez sto­warzysze­nie The Tolkien Soci­ety w 2003 roku. Nie jest to data przy­pad­kowa — właśnie na dwudzi­esty pią­ty dzień mar­ca przy­pada roczni­ca poko­na­nia ⚔Saurona
i zakończenia Wojny o Pierś­cień.?
Jest to dzień, które­go głównym zamysłem jest zachęce­nie ludzi w każdym wieku do zapoz­na­nia się zarówno z twór­c­zoś­cią Pro­fe­so­ra, jak i cieka­wostkami o nim samym.

IWK

Wier­sz Bil­ba o Aragornie

Nie każde zło­to blask odkry­wa,

Ani wędrowiec myli drogi,

Starość dojrza­ła siłą bywa,

Korzeni mróz nie się­ga srogi.

Z popi­ołów płomień się zapali,

I w mroku kiedyś skra zapłonie,

Zła­maną klingę moż­na scal­ić,

Wyg­naniec siądzie znów na tron­ie.

Tłu­macze­nie Jerze­go Łoz­ińskiego

Featured
Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

ADAM ZAGAJEWSKI, ur. 1945 we Lwowie. Poeta, prozaik, eseis­ta. Przed­staw­iciel pokole­nia Nowej Fali. Autor kilku­nas­tu tomów poezji i szkiców. W 2004 otrzy­mał Neustadt Inter­na­tion­al Prize for Lit­er­a­ture. Odz­nac­zony m.in. Orderem Legii Hon­orowej, 2016 i Lit­er­acką Nagrodą Księżniczki Asturii, 2017. Ostat­nio wydał zbiór szkiców Sub­stanc­ja nieu­porząd­kowana (Znak, 2019) i tom wier­szy Prawdzi­we życie (a5, 2019).

Źródło: https://culture.pl/pl/tworca/adam-zagajewski, fot. https://www.zeszytyliterackie.pl/adam-zagajewskiwiersz

Zachę­cam do zapoz­na­nia się z twór­c­zoś­cią Adama Zaga­jew­skiego, którą zaprezen­towano na stron­ie inter­ne­towej: https://www.zeszytyliterackie.pl/zagajewski-wiersze-2

BP

Praw­da

Wstań otwórz drzwi rozwiąż te sznury

wyplącz się z sieci ner­wów

jesteś Jonaszem który trawi wielo­ry­ba

Odmów poda­nia ręki temu człowiekowi

wypros­tuj się osusz tam­pon języka

wyjdź z tego kokonu roz­gar­nij te błony

zacz­erp­nij najgłęb­sze warst­wy powi­etrza

i powoli pamię­ta­jąc o regułach skład­ni

powiedz prawdę do tego służysz w lewej ręce

trzy­masz miłość a w prawej nien­aw­iść

wier­sz z tomu Komu­nikat

Adam Zaga­jew­ski

Featured
21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Akcep­tu­ję, szanu­ję, wspier­am!

Dziś 21 mar­ca, Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. ??Dlaczego właśnie taka data? Jest to naw­iązanie do fak­tu, że osoby z zespołem Dow­na wyposażone są w dodatkową infor­ma­cję gene­ty­czną przy parze chro­mo­somów 21 (trze­ci chro­mo­som lub jego frag­ment). Poza tym… nadeszła wios­na! Czy to nie ide­al­ny moment na takie świę­to? ?Jed­nym ze sposobów obchodzenia tego wyjątkowe­go dnia jest włącze­nie się do kam­panii #Lot­sOf­Socks 2021 (Dzień Kolorowej Skar­petki), która pole­ga na zwięk­sza­niu świado­moś­ci ?o zespole Dow­na, propagowa­niu akcep­tacji i inte­gracji społecznej osób?‍♂️?‍? nim dotknię­ty­ch. Ale jak❓ ?Poprzez… założe­nie kolorowych lub niepa­su­ją­cy­ch skar­pet. Taki intrygu­ją­cy ele­ment ubioru ma skłonić osoby nieświadome dzisiejsze­go świę­ta do zadawa­nia pytań i roz­mowy nt. zespołu Dow­na.

Ja w to wchodzę. A Wy? ?Kolorowe­go dnia!

IWK

Może być komiksem przedstawiającym ‎co najmniej jedna osoba, okulary i ‎tekst „‎21 marca ZESPOŁU DO DOWNA ŚWIATOWY DZIEŃ Akceptuje, szanuje, wspieram! ۔ LOGO ratorium ര5၀ po‎”‎‎
Źródło: https://www.facebook.com/logoratoriumrenatabronisz/

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Krzysztof Kamil Baczyński

Biała magia

Sto­jąc przed lus­trem ciszy
Bar­bara z rękami u włosów
nale­wa w szk­lane ciało
sre­brne kro­pelki gło­su.

I wtedy jak dzban — światłem
zapeł­nia się i szk­lą­ca
prze­j­mu­je w siebie gwiazdy
i biały płyn miesią­ca.

Przez ciała drżą­cy pryz­mat
w muzyce biały­ch iskier
łasice się prześl­izną
jak snu puszys­te listki.

Oszronią się w nim niedźwidzie,
jas­ne od gwiazd polarny­ch,
i myszy się stru­mień przewiedzie
płynąc law­iną gwarną.

Aż napełniona mlecznie,
w sen się powoli zapad­nie,
a czas melodyjnie osiądzie
kaskadą blasku na dnie.

Więc ma Bar­bara sre­brne
ciało. W nim pręży się miękko
biała łasi­ca mil­czenia
pod niewdzial­ną ręką.

Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/-krzysztof-kamil-baczynski.html

Featured
Kobieta zmienną jest…

Kobieta zmienną jest…

Już nasz wieszcz nar­o­dowy Adam Mick­iewicz zauważył, że „kobi­eta, to puch marny, to wietrz­na isto­ta”, pod­kreśla­jąc jej zmi­en­ność i ulot­ność. I trud­no się tu nie zgodz­ić. Kobi­eta z natu­ry i delikat­na, i wrażli­wa, choć niejed­nokrot­nie wykazu­je się siłą charak­teru równą mężczyźnie, jest w wielu sytu­ac­jach zmi­en­na, a jej zmi­en­ność niejed­nokrot­nie rzu­tu­je na dokony­wane przez nią wybo­ry. Rzecz jas­na, nie da się wszys­t­kich kobi­et wrzu­cić do jed­nej szu­fla­dy – są i takie, które potrafią twar­do trzy­mać się swoich racji i nie ule­ga­ją zmi­en­nym nas­tro­jom.

Kobi­etę zmi­en­ną, sil­ną, piękną i wyjątkową w grafikach przed­staw­iła klasa tech­nikum reklamy 2b T5. Wyjątkowa kolekc­ja prezen­tu­je ory­gi­nal­ne plakaty z ważnym przesłaniem, które cele­bru­ją kobiecą siłę w różny­ch jej aspek­tach.

IWK

Featured
3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Już po raz 37. obchod­zony jest Między­nar­o­dowy Dzień Pis­arzy. Świę­to? zostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club czyli Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Pis­arzy?. Nazwa założonej w 1921 roku ⏳w Lon­dynie orga­ni­za­cji pochodzi od pier­wszy­ch liter słów: poets, essay­ists, nov­el­ists – poe­ci, eseiś­ci, powieś­ciopis­arze, a jej zadaniem jest pro­mowanie lit­er­atu­ry? oraz wza­jem­nej przy­jaźni i intelek­tu­al­nej współpra­cy pomiędzy pis­arza­mi na całym świecie. Założy­cielem Pol­skiego Klubu Lit­er­ack­iego PEN był? Ste­fan Żerom­ski. Wszys­tkim Pis­ar­zom ?życzymy niewycz­er­panej weny oraz lekkiego pióra, a do nas zaprasza­my po ??owoce ich ciężkiej pra­cy. ?

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „3 MARCA MIĘDZ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PISARZY WSZYSTKIM AUTOROM ŻYCZYMY LICZNEGO GRONA WIERNYCH CZYTELNIKÓW ORAZ NIEUSTAJĄCEJ WENY TWäRCZEJ”
Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/

W końcu nie jest wielkim sekretem ani lit­er­ackim, ani egzys­tenc­jal­nym fakt, iż mówić umieją wszyscy, nato­mi­ast zapisać swe mówie­nie mało kto potrafi”.

Jerzy Pilch, Pod Moc­nym Aniołem

Featured
235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

Dziś przy­pada 235. roczni­ca urodz­in Wil­hel­ma Kar­la Grim­ma, niemieck­iego filolo­ga, autora nie­zlic­zony­ch baśni dla dzieci. Pis­arz przez całe życie zbier­ał poda­nia ludowe, leg­endy i mity, a także pub­likował liczne prace naukowe związane z tą tem­atyką. Wspól­nie ze starszym bratem wydali zbio­ry baśni ludowych. Na ich „Kop­ciuszku”, „Śnieżce”, „Śpiącej królewnie” czy „Jasiu i Mał­gosi” wychowało się wiele pokoleń dzieci na całym świecie. Bajkowy świat braci Grimm jest zawsze „czarno-biały”, a bohaterowie charak­teryzu­ją się bard­zo wyrazistymi osobowoś­ci­ami. Jed­nak w każdej his­torii dobro zwycięża, a zło zosta­je ukarane. 

File:Wilhelm Grimm.jpg - Wikimedia Commons

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Grimm.jpg

Featured
Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

Dziś Dzień Nauki Pol­skiej ?? – pol­skie świę­to państ­wowe poświę­cone upamięt­nie­niu doko- nań pol­s­kich naukow­ców .? Data jest związana z przy­pada­jącą w tym dniu rocznicą urodz­in Mikoła­ja Kopernika. 

Trud­no sobie dziś wyobraz­ić świat bez kom­put­erów, telewiz­ji, smart­fonów i resz­ty urządzeń elek­tron­iczny­ch, których użytkowanie stało się nawykiem współczes­ne­go człowieka. Do tych dobrodziejstw tech­niki mamy dostęp właśnie dzięki Polakowi .

Jan Czochral­ski w 1916 roku odkrył metodę pomi­aru szy­bkoś­ci krys­tal­iza­cji met­ali, zwaną metodą Czochral­skiego, służącą obec­nie do otrzymy­wa­nia monokrysz­tałów, będą­cy­ch pod­stawą pro­dukcji mikro­pro­ce­sorów. Naukowiec, który mimo braku matu­ry stał się jed­nym ??z najważniejszy­ch wynalazców naszy­ch cza­sów, na trop swe­go odkrycia natrafił ponoć przy­pad­kiem – pod­czas robi­enia notatek ✒w lab­o­ra­to­ri­um niechcą­cy zanurzył stalówkę pióra w tyglu z roz­to­pi­oną cyną, w wyniku czego pow­stał prę­cik zestalone­go met­alu, czyli krysz­tał cyny. Odkrycie było najwięk­szym osiąg­nię­ciem badacza, jed­nak miał on na kon­cie więcej sukcesów — stworzył m.in. stop bezłożyskowy (met­al B), który doprowadz­ił do rewolucji? ?w kole­jnictwie, a także proszek na katar i płyn do trwałej ondu­lacji. Wiedzieliś­cie o tym?

Czy­taj więcej: https://histmag.org/10-zapomnianych-polskich-naukowcow-bez-ktorych-swiat-wygladalby-zupelnie-inaczej-11153


Źródło:http://daskalia.eu/19-lutego-dzien-nauki-polskiej-naszej-szkole-wyklad-uniwersytecie/

W bogatym księ­gozbiorze szkol­nej bib­lioteki CKZ­iU zna­jdziecie prawdzi­we perełki książkowe?o pol­s­kich naukow­cach.??

Featured
17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

Źródło: Szkic ze zbiorów pry­wat­ny­ch IWK.

Koty pod­biły niejed­no serce, wiele osób nie wyobraża sobie domu bez ich obec­noś­ci. Również my – bib­liotekarze — jesteśmy pod wielkim wraże­niem opowieś­ci o kotach, zawarty­ch na kar­tach książek, w fil­mach, sztuce oraz w codzi­en­ny­ch opowiada­ni­ach naszy­ch Czytel­ników.
Z okazji świę­ta tych wyjątkowych czworonogów i dla wszys­t­kich miłośników kotów, klasa 2bT5- na kierunku Reklamy przy­go­towała „Kocie inspirac­je”, prezen­tu­jąc swo­je grafiki w formie puz­zli.

Miłosz Gałecki, kl.2bT5
Daniel Tasze, kl. 2bT5
Oskar Bąk, kl. 2bT5
Patryc­ja Fer­e­niec, kl.2b T5
Julia Hałasa, kl. 2bT5
Grze­gorz Likus, Kl. 2bT5
Niko­la Szczepa­ni­ak, kl. 2bT5
Alek­san­dra Chucherko, kl. 2bT5
Featured
Walentynkowa biblioteka

Walentynkowa biblioteka

Znani i wiel­cy poe­ci wiedzieli o tym, że jed­nym z najważniejszy­ch i naj­moc­niejszy­ch uczuć na świecie jest miłość. Każdy o niej marzy i każdy chci­ałby jej doświad­czyć choć raz w życiu. Tej prawdzi­wej, wyjątkowej, która cały świat przewraca do góry nogami. Pow­stałe przez setki lat wier­sze o miłoś­ci były wspar­ciem dla wszys­t­kich szczęśli­wie i nieszczęśli­wie zakochany­ch. Mówiły o tęs­kno­cie, uczu­ciu do tego jedyne­go, ukochanej i do dziecka. 

Wier­sz Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Nie­pew­ność” jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów, który warto przy­pom­nieć w tym wyjątkowym dniu zakochany­ch.

Niepewność”

Gdy cię nie widzę, nie wzdy­cham, nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;

Jed­nakże gdy cię dłu­go nie oglą­dam,

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;

I tęskniąc sobie zada­ję pytanie:

Czy to jest przy­jaźń? czy to jest kochanie? 

(…)

Adam Mick­iewicz

Alek­san­dra Chucherko, kl. 2b T5
Grze­gorz Likus, kl .2bT5
Oskar Bąk, kl. 2b T5