Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Book Swap czyli Książkobranie

Book Swap czyli Książkobranie


Blioteka CKZ­iU zaprasza wszys­t­kich goś­ci, uczniów oraz nauczy­cieli do wzię­cia udzi­ału w akcji „Book Swap, czyli Książko­branie”.
Akc­ja pole­ga na wymi­an­ie książek między uczest­nikami spotka­nia.  Warunk­iem uczest­nict­wa jest przyniesie­nie książki przez­nac­zonej na wymi­anę.
Książko­branie odby­wać się będzie przed salą bib­lioteczną w budynku V pod­czas dni otwarty­ch CKZ­iU 26 III w dwóch turach  o  godz. 14.00  oraz o godz. 16.00. W razie pytań prosimy o kon­takt z pra­cown­ikami bib­lioteki oso­biś­cie lub mailowo: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl.

Wszys­t­kich zain­tere­sowany­ch zaprasza­my!

Cogito” — Nr 03 MARZEC 2019

Cogito” — Nr 03 MARZEC 2019

 

Drodzy Czytel­ni­cy,

w mar­cowym  cza­sopiśmie “Cog­i­to” dostęp­nym w Bib­liote­ce CKZ­iU zna­jdziecie m.in.:

 • Wywiad z Seeme — Kasią Makowską, wokalistką i autorką piosenek.
 • Nowinki tech­no­log­iczne.
 • Pomysł na siebie: Study­gram — #motywac­jais­com­ing.
 • Stu­dia news: 
  • Dni otwarte na ASP w Łodzi 7 i 8 III
  • Drzwi otwarte UMCS w Lublin­ie 22 III
  • Drzwi Otwarte SGH w Warsza­w­ie 23 III
  • Ciekawe stu­dia dla akty­wistów
 • Indeks za granicą:  Oks­ford jest w twoim zasięgu.
 • Stu­dia: Pub­likowanie współczes­ne — kierunek dla fanów książek.
 • Z Łapanki” — teatr poma­ga poz­nać samego  siebie. O miłoś­ci do teatru i gry aktorskiej.
 • Książka, muza.
 • Lek­tu­ra na maturę: “Sklepy cyna­monowe”.
 • Mat­u­ra pisem­na: Mias­to w rozpraw­ce.
 • Mat­u­ra ust­na: Pyta­nia z zestawu.
 • Biolo­gia — kurs matu­ry: Ekspres­ja infor­ma­cji gene­ty­cznej.
 • Geografia — kurs do matu­ry: Człowiek i kli­mat.
 •  Matem­atyka: Zada­nia z arkuszy  na poziom pod­sta­wowy i rozsz­er­zony.

Zachę­camy również do wypoży­cza­nia książki  autorstwa Lau­ren Fern Watt “Gizelle. Moje życie z bard­zo dużym psem”, którą otrzy­mal­iśmy wraz z mar­cowym numerem Cog­i­to.