Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Maraton horrorów

Maraton horrorów

Przy­pom­i­namy o trwa­ją­cym do piątku Mara­tonie hor­rorów!

Pasjonu­ją Cię hor­ro­ry?
Lubisz dreszczyk emocji?
Weź udzi­ał w hal­lowenowej akcji bib­liotecznej od 31.10. do 09.11.

Dla uczest­ników gwaran­towany cukierek…
…albo psikus 😉

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki — 25 X (czwartek)

Wycieczka na Międzynarodowe Targi Książki — 25 X (czwartek)

Osoby, które zapisały się na wycieczkę do Krakowa na Między­nar­o­dowe Targi Książki, pros­zone są o wpłatę pieniędzy w wysokoś­ci 30 zł oraz odbiór zgody na wyjazd. Pod­pisane zgody oraz pieniądze należy przynieść do bib­lioteki w ter­minie do środy (24 X). Więcej infor­ma­cji u opiekunów wycieczki, którymi w tym roku są: mgr Mar­ta Jasińska-Kumór oraz mgr Mar­i­o­la Gawrońska.
Uwa­ga!
Mamy jeszcze wol­ne miejs­ca — chęt­ny­ch zaprasza­my do bib­lioteki 🙂
Październik — Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik — Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Jak co roku Bib­lioteka CKZ­iU świę­tu­je Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­ny­ch.  Z tej okazji, we współpra­cy z nauczy­cielami oraz ucz­ni­ami,  przy­go­towal­iśmy kilka atrakcji dla naszy­ch Czytel­ników.  W sali bib­liotecznej moż­na oglą­dać wys­tawę obwolut stwor­zony­ch spec­jal­nie na nasze książki przez uczniów klas IV b T5 i IV c T5 pod okiem mgr inż. Bożeny Drew­ni­ak.  Nad pra­cami graficznymi związanymi   tem­aty­cznie z bib­lioteką pracu­ją również uczniowie klasy 3cT5 pod opieką mgr. inż. Tadeusza Twar­dowskiego.  Dla Czytel­ników, którzy chcą poz­nać najnowsze tytuły i trendy wydawnicze,  Bib­lioteka CKZ­iU orga­nizu­je wyjazd  na Między­nar­o­dowe Targi Książki, odby­wa­jące się w Krakowie. Pon­ad­to zachę­camy do zapoz­na­nia się najnowszą ofer­tą wydawniczą Księ­gar­ni i Hur­towni Taniej Książki Tuliszków zna­j­du­jącą się w bib­liote­ce.  Zaprasza­my do udzi­ału w orga­ni­zowany­ch przez nas wydarzeni­ach oraz śledzenia aktu­al­noś­ci na stron­ie inter­ne­towej bib­lioteki.