Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2020

Trady­c­je MMBS się­ga­ją 1999 r., kiedy to Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Bib­liotekarst­wa Szkol­ne­go (Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tion of School Lib­ri­ar­i­an­ship – IASL) zainicjowało obchody Między­nar­o­dowe­go Dnia Bib­liotek Szkol­ny­ch, które przy­padły na czwarty poniedzi­ałek października. Od 2008 r. obchodz­imy w październiku Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­ny­ch, a poszczegól­ne szkoły same decy­du­ją, jaką datę w październiku wybrać.

Celem akcji jest zwróce­nie uwagi na ogrom­ną rolę bib­liotek w życiu szkoły, w nauce i rozwi­ja­niu zain­tere­sowań czytel­niczy­ch dzieci i młodzieży. W tym roku tem­atem prze­wod­nim świę­ta jest hasło “ Z książką Ci do twarzy”.

 

29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dziś jest Ogólnopol­ski Dzień  Głośne­go Czy­ta­nia 

Ogólnopol­ski Dzień Głośne­go Czy­ta­nia to jed­no z tych wydarzeń w kalen­darzu świąt niety­powych, które są zarówno przy­jem­ne jak i pożyteczne. Inic­jaty­wa pow­stała w Pol­skiej Izbie Książki w 2001 roku. Patronką wybra­no Joan­nę Poraz­ińską, wybit­ną pis­arkę, która wiele swoich książek napisała z myślą o dzieci­ach. Data 29 wrześ­nia to dzień urodz­in zasłużonej Polki.

Celem świę­ta jest propagowanie czytel­nict­wa. Ogólnopol­ski Dzień Głośne­go Czy­ta­nia obchod­zony jest     m. in. w szkołach i bib­liotekach, gdzie orga­ni­zowane są ses­je czytel­nicze. W roli czy­ta­ją­cy­ch wciela­ją się bib­liotekarze, nauczy­ciele, star­si koledzy, straża­cy czy znani aktorzy.

Książki to jed­no z najlep­szy­ch źródeł wiedzy, do tego rozwi­ja­ją wyobraźnię,  posz­erza­ją słown­ict­wo i zna­jo­mość gra­matyki oraz przede wszys­tkim pozwala­ją przeży­wać wspani­ałe emoc­je. Głośne czy­tanie, co jest moty­wem prze­wod­nim świę­ta, jest z kolei dobrą okazją do budowa­nia więzi i wspól­ne­go spędzenia cza­su  z dzi­ad­kami, rodzi­cami, rodzeńst­wem czy kolegami.

        Zachę­cam do głośne­go czy­ta­nia:)

        I.W.K

Jesień w bibliotece

Jesień w bibliotece

Wita­j­cie Czytel­ni­cy!

Pogo­da za oknem zaczy­na gry­masić, więc zaprasza­my do nas po książki w sam raz na nad­chodzące ponure wiec­zo­ry:)
Pole­camy kole­jne częś­ci lubiany­ch serii, coś z odrobiną fan­tastyki, lekkie powieś­ci dla dziew­czyn, a także książki grozy.

Jesień rozpoczęła już swo­je królowanie w szkol­nej bib­liote­ce, gdzie pojaw­iły się również nowe tem­aty­czne wys­tawy i gazetki.

Zaprasza­my!