Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Featured
LITERACKI PATRON ROKU 2021- Baczyński

LITERACKI PATRON ROKU 2021- Baczyński

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przyjął uch­wałę ws. ustanowienia roku 2021 Rok­iem Stanisława Lema, Cypri­ana Kami­la Nor­wida, Krzyszto­fa Kami­la Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

Jako bib­liotekarze oraz czytel­ni­cy, doce­ni­amy kun­szt lit­er­acki tych wybit­ny­ch pis­arzy oraz wagę i zasięg ich twór­c­zoś­ci, która wykracza daleko poza granice pol­skiej lit­er­atu­ry📚 i jest częś­cią lit­er­atu­ry świa­towej. Dlat­e­go też postanow­iliśmy przy­pom­nieć syl­wetki i doko­na­nia tych genial­ny­ch twór­ców. Przez cały rok będziemy pub­likować infor­ma­c­je doty­czące życia i dorobku artysty­czne­go Patronów.

IWK

Źródło:  polona.pl, sejm.gov.pl, http://lustrobiblioteki.pl/2020/11/patroni-roku-2021-lem-norwid-baczynski-rozewicz

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI ur. 22 sty­cz­nia  1921 r. w Warsza­w­ie, zm. 4 sierp­nia 1944 . Syn Ste­fanii i Stanisława. Ukończył Gim­nazjum i Liceum im. St. Batore­go w Warsza­w­ie 1939 r. Stu­dia polonisty­czne na tajnym uni­w­er­syte­cie w Warsza­w­ie prz­ery­wa, wstępu­je do tajnej Pod­chorążówki  i kończy ją. Latem 1943 wstąpił do harcer­skiego batal­ionu „Zośka”, był sek­cyjnym w 2. plu­tonie „Alek” 2. kom­panii „Rudy” w stop­niu starsze­go strzel­ca. Bierze czyn­ny udzi­ał w tzw. Wielkiej Dyw­er­sji w „Szarych Szere­gach” aż do wybuchu pow­sta­nia. Należał do grupy „Zośka”, a potem „Para­sol” – harcer­skiego batal­ionu AK, zaj­mu­jące­go się głównie wykony­waniem wyroków śmier­ci wydany­ch przez Państ­wo Podziem­ne; w lipcu 1944 został zastępcą dowód­cy 3. plu­tonu 3. kom­panii batal­ionu „Para­sol”, ale w pow­sta­niu wal­czy w szere­gach grupy „Goz­dawa” na „Reducie Ratusza”. Ginie od kuli niemieck­iej w początkach sierp­nia 1944 r. ran­iony w głowę. Napisał słowa  do kilku pieśni żołnier­s­kich, które śpiewali pow­stań­cy, idąc do boju. Po wojnie „Tygod­nik Powszech­ny” pub­likował reg­u­larnie wier­sze Baczyńskiego (w samym 1945 roku pojaw­iły się w sześ­ciu numer­ach) oraz poświę­cone mu tek­sty, w tym słyn­ny szkic J. Zagórskiego Śmierć Słowack­iego (1947 nr 14–15), a sam Tur­ow­icz ogłosił uwagi o Baczyńskim i katol­i­cyzmie (1947 nr 19); kres tym pub­likacjom położyła cen­zu­ra i w lat­ach 1949–51 oraz 1953–56 w tygod­niku nie ukazał się ani jeden artykuł o autorze Śpiewu z pożogi.

Zobacz kolekcję cyfrową poświę­coną Baczyńskiemu. https://polona.pl/collections/institutions/1/baczynski,NDI0ODQ1MDI4MTU4MTA3MTEyNg/?sort=score%20desc

O mój ty smutku cichy

O mój ty smutku cichy,
smutku gwiazdek maleńkich,
nazywałem, szukałem,
brałem ciebie do ręki.
Jak to się ciało twarde
tak w piasek albo glinę
zamienia w moich dłoniach,
pragnienie każde - w winę.
Jak to się - kiedy dotknę
kwiat przeobraża w ciemność,
a poszum drzew w głuchotę,
a chmury - w grzmot nade mną.
Jak to ja nieobaczny
mijam, sam sobie błahy,
i rzeźbę zanim zacznę,
marmur wypełniam strachem.
Jak to ja nasłuchuję
błyskawic w niebie trwogi.
Jakże to ja nazywam
każde czynienie - Bogiem?
Otom strzęp oderwany
od drzewa wielkich pogód,
sam swym oczom nie znany,
obcy swojemu Bogu.
Oto słyszę, jak w popiół
przemieniam się i kruszę.
I coraz mniejszy ciałem,
wierzę we własną duszę.

1.XI. 1942r. Krzysztof Kamil Baczyński 
Featured
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji zbliża­ją­cy­ch się Świąt Wielka­noc­ny­ch 🐇 🌷🌼składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, mnóst­wo wiosen­nego słoń­ca ☀️ oraz samy­ch sukcesów. 🤗 Niech te Świę­ta napełnią Wasze ser­ca ❤radoś­cią i nadzieją, a chwile spęd­zone w gronie najbliższy­ch dodadzą otuchy i poz­wolą przezwyciężyć wszys­tkie trud­noś­ci. 🌷🐣

Wicedyrek­tor Mag­dale­na Esmund i zespół bib­liotekarzy: 🐇🌷Boże­na Papaj, Anna Kosobudzka, Mar­ta Kumór- Jasińska, Ilona Woszczy­na-Kozioł 🌼🐣

Świąteczne kartki przy­go­towali uczniowie tech­nikum reklamy

oraz tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej🌷🌷🌷

Źródło: grafiki ze zbiorów CKZ­iU w Jaworznie, w wyko­na­niu uczniów klas Tech­nikum reklamy i Tech­nikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Featured
Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Pamięci Krzysztofa Pendereckiego

Rok temu odszedł jeden z najwięk­szy­ch artys­tów naszy­ch cza­sów – Krzysztof Pen­derecki. Kom­pozy­tor i Mis­trz. Dzień skła­nia nas do zad­umy i wspom­nień. W dzień pier­wszej roczni­cy Jego ode­jś­cia prag­niemy złożyć hołd Mis­tr­zowi. Ze wzrusze­niem przy­pom­i­namy nagranie Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem”, zare­je­strowane pod­czas kon­cer­tu dedykowane­go pamię­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego, sym­bol­icznie zamyka­jące­go sezon artysty­czny 2019/2020. Krzysztof Pen­derecki – Cha­con­ne z „Pol­skiego Requiem” na orkiestrę smy­czkową.

Wykon­aw­cy: NOSPR Piotr Tar­cho­lik – skrzypce, prowadze­nie.

Mate­ri­ały nutowe do utworu: Krzysztof PENDERECKI – Pol­skie Requiem: Cha­con­ne na smy­czki. Za zgodą Schott Music GmbH & Co. KG / Appears cour­tesy of Schott Music GmbH & Co. KG.Źródło:https://www.facebook.com/NarodowaOrkiestraSymfonicznaPolskiegoRadia/videos/, fotografie https://www.polmic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7234:fotografie-krzysztofa-pendereckiego-ze-zbiorow-zkp&catid=83&Itemid=196&lang=pl

W pier­wszą rocznicę śmier­ci Krzyszto­fa Pen­dereck­iego warto posłuchać kon­cer­tu inau­gu­ru­jące­go otwar­cie Ogro­du Pen­dereck­iego — wirtu­al­nej przestrzeni, stwor­zonej przez Insty­tut Adama Mick­iewicza w celu upamięt­nienia życia i twór­c­zoś­ci wybit­ne­go pol­skiego kom­pozy­tora. W pro­gramie: nowe utwory Maxa Richtera i Hani Rani, a także wys­tęp Atom String Quar­tet.

Wejdź na: https://pendereckisgarden.pl/pl/amfiteatr

29.03.2021 godz.20.00.

Krzysztof Pen­derecki uwiel­bi­ał prze­by­wać w zapro­jek­towanym przez siebie ogrodzie w Lusław­icach, które­mu poświę­cał każdą wol­ną chwilę.  Wirtu­al­na przestrzeń, będą­ca odw­zorowaniem ogro­du Mis­trza, łączy w sobie dwie jego najwięk­sze pas­je muzykę oraz świat flo­ry. Pozwala nam również bliżej poz­nać życio­rys kom­pozy­tora i jego twór­c­zość. Wejdź do Ogro­du Pen­dereck­iego i daj się zach­wycić jego pięknem.

IWK

Featured
Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Dzisiaj Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Na wstępie nasze­go spotka­nia z twór­c­zoś­cią J.R.R. Tolkiena coś dla duszy — muzyka z fil­mu “Wład­ca Pierś­cienia”.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Fa9SWtautfU

Obchodz­imy⏳ dziś Świa­towy Dzień Czy­ta­nia Tolkiena. Inic­jaty­wa ta została zapoc­zątkowana przez sto­warzysze­nie The Tolkien Soci­ety w 2003 roku. Nie jest to data przy­pad­kowa — właśnie na dwudzi­esty pią­ty dzień mar­ca przy­pada roczni­ca poko­na­nia ⚔Saurona
i zakończenia Wojny o Pierś­cień.💍
Jest to dzień, które­go głównym zamysłem jest zachęce­nie ludzi w każdym wieku do zapoz­na­nia się zarówno z twór­c­zoś­cią Pro­fe­so­ra, jak i cieka­wostkami o nim samym.

IWK

Wier­sz Bil­ba o Aragornie

Nie każde zło­to blask odkry­wa,

Ani wędrowiec myli drogi,

Starość dojrza­ła siłą bywa,

Korzeni mróz nie się­ga srogi.

Z popi­ołów płomień się zapali,

I w mroku kiedyś skra zapłonie,

Zła­maną klingę moż­na scal­ić,

Wyg­naniec siądzie znów na tron­ie.

Tłu­macze­nie Jerze­go Łoz­ińskiego

Featured
Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

ADAM ZAGAJEWSKI, ur. 1945 we Lwowie. Poeta, prozaik, eseis­ta. Przed­staw­iciel pokole­nia Nowej Fali. Autor kilku­nas­tu tomów poezji i szkiców. W 2004 otrzy­mał Neustadt Inter­na­tion­al Prize for Lit­er­a­ture. Odz­nac­zony m.in. Orderem Legii Hon­orowej, 2016 i Lit­er­acką Nagrodą Księżniczki Asturii, 2017. Ostat­nio wydał zbiór szkiców Sub­stanc­ja nieu­porząd­kowana (Znak, 2019) i tom wier­szy Prawdzi­we życie (a5, 2019).

Źródło: https://culture.pl/pl/tworca/adam-zagajewski, fot. https://www.zeszytyliterackie.pl/adam-zagajewskiwiersz

Zachę­cam do zapoz­na­nia się z twór­c­zoś­cią Adama Zaga­jew­skiego, którą zaprezen­towano na stron­ie inter­ne­towej: https://www.zeszytyliterackie.pl/zagajewski-wiersze-2

BP

Praw­da

Wstań otwórz drzwi rozwiąż te sznury

wyplącz się z sieci ner­wów

jesteś Jonaszem który trawi wielo­ry­ba

Odmów poda­nia ręki temu człowiekowi

wypros­tuj się osusz tam­pon języka

wyjdź z tego kokonu roz­gar­nij te błony

zacz­erp­nij najgłęb­sze warst­wy powi­etrza

i powoli pamię­ta­jąc o regułach skład­ni

powiedz prawdę do tego służysz w lewej ręce

trzy­masz miłość a w prawej nien­aw­iść

wier­sz z tomu Komu­nikat

Adam Zaga­jew­ski

Featured
21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Akcep­tu­ję, szanu­ję, wspier­am!

Dziś 21 mar­ca, Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. 🥳🎈Dlaczego właśnie taka data? Jest to naw­iązanie do fak­tu, że osoby z zespołem Dow­na wyposażone są w dodatkową infor­ma­cję gene­ty­czną przy parze chro­mo­somów 21 (trze­ci chro­mo­som lub jego frag­ment). Poza tym… nadeszła wios­na! Czy to nie ide­al­ny moment na takie świę­to? 🌷Jed­nym ze sposobów obchodzenia tego wyjątkowe­go dnia jest włącze­nie się do kam­panii #Lot­sOf­Socks 2021 (Dzień Kolorowej Skar­petki), która pole­ga na zwięk­sza­niu świado­moś­ci 📢o zespole Dow­na, propagowa­niu akcep­tacji i inte­gracji społecznej osób👱‍♂️👩‍🦰 nim dotknię­ty­ch. Ale jak❓ 👇Poprzez… założe­nie kolorowych lub niepa­su­ją­cy­ch skar­pet. Taki intrygu­ją­cy ele­ment ubioru ma skłonić osoby nieświadome dzisiejsze­go świę­ta do zadawa­nia pytań i roz­mowy nt. zespołu Dow­na.

Ja w to wchodzę. A Wy? 🌼Kolorowe­go dnia!

IWK

Może być komiksem przedstawiającym ‎co najmniej jedna osoba, okulary i ‎tekst „‎21 marca ZESPOŁU DO DOWNA ŚWIATOWY DZIEŃ Akceptuje, szanuje, wspieram! ۔ LOGO ratorium ര5၀ po‎”‎‎
Źródło: https://www.facebook.com/logoratoriumrenatabronisz/

Featured
Czwartki z poezją

Czwartki z poezją

Krzysztof Kamil Baczyński

Biała magia

Sto­jąc przed lus­trem ciszy
Bar­bara z rękami u włosów
nale­wa w szk­lane ciało
sre­brne kro­pelki gło­su.

I wtedy jak dzban — światłem
zapeł­nia się i szk­lą­ca
prze­j­mu­je w siebie gwiazdy
i biały płyn miesią­ca.

Przez ciała drżą­cy pryz­mat
w muzyce biały­ch iskier
łasice się prześl­izną
jak snu puszys­te listki.

Oszronią się w nim niedźwidzie,
jas­ne od gwiazd polarny­ch,
i myszy się stru­mień przewiedzie
płynąc law­iną gwarną.

Aż napełniona mlecznie,
w sen się powoli zapad­nie,
a czas melodyjnie osiądzie
kaskadą blasku na dnie.

Więc ma Bar­bara sre­brne
ciało. W nim pręży się miękko
biała łasi­ca mil­czenia
pod niewdzial­ną ręką.

Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/-krzysztof-kamil-baczynski.html

Featured
Kobieta zmienną jest…

Kobieta zmienną jest…

Już nasz wieszcz nar­o­dowy Adam Mick­iewicz zauważył, że „kobi­eta, to puch marny, to wietrz­na isto­ta”, pod­kreśla­jąc jej zmi­en­ność i ulot­ność. I trud­no się tu nie zgodz­ić. Kobi­eta z natu­ry i delikat­na, i wrażli­wa, choć niejed­nokrot­nie wykazu­je się siłą charak­teru równą mężczyźnie, jest w wielu sytu­ac­jach zmi­en­na, a jej zmi­en­ność niejed­nokrot­nie rzu­tu­je na dokony­wane przez nią wybo­ry. Rzecz jas­na, nie da się wszys­t­kich kobi­et wrzu­cić do jed­nej szu­fla­dy – są i takie, które potrafią twar­do trzy­mać się swoich racji i nie ule­ga­ją zmi­en­nym nas­tro­jom.

Kobi­etę zmi­en­ną, sil­ną, piękną i wyjątkową w grafikach przed­staw­iła klasa tech­nikum reklamy 2b T5. Wyjątkowa kolekc­ja prezen­tu­je ory­gi­nal­ne plakaty z ważnym przesłaniem, które cele­bru­ją kobiecą siłę w różny­ch jej aspek­tach.

IWK

Featured
3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 Marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Już po raz 37. obchod­zony jest Między­nar­o­dowy Dzień Pis­arzy. Świę­to📖 zostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club czyli Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Pis­arzy🧓. Nazwa założonej w 1921 roku ⏳w Lon­dynie orga­ni­za­cji pochodzi od pier­wszy­ch liter słów: poets, essay­ists, nov­el­ists – poe­ci, eseiś­ci, powieś­ciopis­arze, a jej zadaniem jest pro­mowanie lit­er­atu­ry📚 oraz wza­jem­nej przy­jaźni i intelek­tu­al­nej współpra­cy pomiędzy pis­arza­mi na całym świecie. Założy­cielem Pol­skiego Klubu Lit­er­ack­iego PEN był📚 Ste­fan Żerom­ski. Wszys­tkim Pis­ar­zom 🖋życzymy niewycz­er­panej weny oraz lekkiego pióra, a do nas zaprasza­my po 📕📚owoce ich ciężkiej pra­cy. 😉

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „3 MARCA MIĘDZ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PISARZY WSZYSTKIM AUTOROM ŻYCZYMY LICZNEGO GRONA WIERNYCH CZYTELNIKÓW ORAZ NIEUSTAJĄCEJ WENY TWäRCZEJ”
Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/

W końcu nie jest wielkim sekretem ani lit­er­ackim, ani egzys­tenc­jal­nym fakt, iż mówić umieją wszyscy, nato­mi­ast zapisać swe mówie­nie mało kto potrafi”.

Jerzy Pilch, Pod Moc­nym Aniołem

Featured
235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

Dziś przy­pada 235. roczni­ca urodz­in Wil­hel­ma Kar­la Grim­ma, niemieck­iego filolo­ga, autora nie­zlic­zony­ch baśni dla dzieci. Pis­arz przez całe życie zbier­ał poda­nia ludowe, leg­endy i mity, a także pub­likował liczne prace naukowe związane z tą tem­atyką. Wspól­nie ze starszym bratem wydali zbio­ry baśni ludowych. Na ich „Kop­ciuszku”, „Śnieżce”, „Śpiącej królewnie” czy „Jasiu i Mał­gosi” wychowało się wiele pokoleń dzieci na całym świecie. Bajkowy świat braci Grimm jest zawsze „czarno-biały”, a bohaterowie charak­teryzu­ją się bard­zo wyrazistymi osobowoś­ci­ami. Jed­nak w każdej his­torii dobro zwycięża, a zło zosta­je ukarane. 

File:Wilhelm Grimm.jpg - Wikimedia Commons

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Grimm.jpg

Featured
Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

Dziś Dzień Nauki Pol­skiej 🇵🇱 – pol­skie świę­to państ­wowe poświę­cone upamięt­nie­niu doko- nań pol­s­kich naukow­ców .😀 Data jest związana z przy­pada­jącą w tym dniu rocznicą urodz­in Mikoła­ja Kopernika. 

Trud­no sobie dziś wyobraz­ić świat bez kom­put­erów, telewiz­ji, smart­fonów i resz­ty urządzeń elek­tron­iczny­ch, których użytkowanie stało się nawykiem współczes­ne­go człowieka. Do tych dobrodziejstw tech­niki mamy dostęp właśnie dzięki Polakowi .

Jan Czochral­ski w 1916 roku odkrył metodę pomi­aru szy­bkoś­ci krys­tal­iza­cji met­ali, zwaną metodą Czochral­skiego, służącą obec­nie do otrzymy­wa­nia monokrysz­tałów, będą­cy­ch pod­stawą pro­dukcji mikro­pro­ce­sorów. Naukowiec, który mimo braku matu­ry stał się jed­nym 🧲🧪z najważniejszy­ch wynalazców naszy­ch cza­sów, na trop swe­go odkrycia natrafił ponoć przy­pad­kiem – pod­czas robi­enia notatek ✒w lab­o­ra­to­ri­um niechcą­cy zanurzył stalówkę pióra w tyglu z roz­to­pi­oną cyną, w wyniku czego pow­stał prę­cik zestalone­go met­alu, czyli krysz­tał cyny. Odkrycie było najwięk­szym osiąg­nię­ciem badacza, jed­nak miał on na kon­cie więcej sukcesów — stworzył m.in. stop bezłożyskowy (met­al B), który doprowadz­ił do rewolucji🚂 🚉w kole­jnictwie, a także proszek na katar i płyn do trwałej ondu­lacji. Wiedzieliś­cie o tym?

Czy­taj więcej: https://histmag.org/10-zapomnianych-polskich-naukowcow-bez-ktorych-swiat-wygladalby-zupelnie-inaczej-11153


Źródło:http://daskalia.eu/19-lutego-dzien-nauki-polskiej-naszej-szkole-wyklad-uniwersytecie/

W bogatym księ­gozbiorze szkol­nej bib­lioteki CKZ­iU zna­jdziecie prawdzi­we perełki książkowe👌o pol­s­kich naukow­cach.🎞🔬

Featured
17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

Źródło: Szkic ze zbiorów pry­wat­ny­ch IWK.

Koty pod­biły niejed­no serce, wiele osób nie wyobraża sobie domu bez ich obec­noś­ci. Również my – bib­liotekarze — jesteśmy pod wielkim wraże­niem opowieś­ci o kotach, zawarty­ch na kar­tach książek, w fil­mach, sztuce oraz w codzi­en­ny­ch opowiada­ni­ach naszy­ch Czytel­ników.
Z okazji świę­ta tych wyjątkowych czworonogów i dla wszys­t­kich miłośników kotów, klasa 2bT5- na kierunku Reklamy przy­go­towała „Kocie inspirac­je”, prezen­tu­jąc swo­je grafiki w formie puz­zli.

Miłosz Gałecki, kl.2bT5
Daniel Tasze, kl. 2bT5
Oskar Bąk, kl. 2bT5
Patryc­ja Fer­e­niec, kl.2b T5
Julia Hałasa, kl. 2bT5
Grze­gorz Likus, Kl. 2bT5
Niko­la Szczepa­ni­ak, kl. 2bT5
Alek­san­dra Chucherko, kl. 2bT5
Featured
Walentynkowa biblioteka

Walentynkowa biblioteka

Znani i wiel­cy poe­ci wiedzieli o tym, że jed­nym z najważniejszy­ch i naj­moc­niejszy­ch uczuć na świecie jest miłość. Każdy o niej marzy i każdy chci­ałby jej doświad­czyć choć raz w życiu. Tej prawdzi­wej, wyjątkowej, która cały świat przewraca do góry nogami. Pow­stałe przez setki lat wier­sze o miłoś­ci były wspar­ciem dla wszys­t­kich szczęśli­wie i nieszczęśli­wie zakochany­ch. Mówiły o tęs­kno­cie, uczu­ciu do tego jedyne­go, ukochanej i do dziecka. 

Wier­sz Ada­ma Mic­kie­wi­cza „Nie­pew­ność” jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów, który warto przy­pom­nieć w tym wyjątkowym dniu zakochany­ch.

Niepewność”

Gdy cię nie widzę, nie wzdy­cham, nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;

Jed­nakże gdy cię dłu­go nie oglą­dam,

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;

I tęskniąc sobie zada­ję pytanie:

Czy to jest przy­jaźń? czy to jest kochanie? 

(…)

Adam Mick­iewicz

Alek­san­dra Chucherko, kl. 2b T5
Grze­gorz Likus, kl .2bT5
Oskar Bąk, kl. 2b T5