Biblioteka - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZNIE
Książka na wakacje

Książka na wakacje

 

Przy­pom­i­namy,   że   zgod­nie  z  Reg­u­laminem  Bib­lioteki  CKZ­iU  Czytel­ni­cy   mogą   wypoży­czać   książki   na   okres   waka­cyjny.    Ostate­czny  ter­min  zwro­tu  tych  mate­ri­ałów  upły­wa      z  dniem  20  wrześ­nia  nowe­go roku szkol­ne­go.

 

Serdecznie zaprasza­my do bib­lioteki!

Uwaga! Komunikat

Uwaga! Komunikat

Prosimy uczniów klas I — III o pro­lon­gatę lub zwrot książek do 7.06 (piątek).

Przy­pom­i­namy o możli­woś­ci wypoży­czenia książek na wakac­je pod warunk­iem okaza­nia egzem­plarzy, których ter­min wypoży­czenia ule­ga przedłuże­niu.


Book Swap czyli Książkobranie

Book Swap czyli Książkobranie


Blioteka CKZ­iU zaprasza wszys­t­kich goś­ci, uczniów oraz nauczy­cieli do wzię­cia udzi­ału w akcji „Book Swap, czyli Książko­branie”.
Akc­ja pole­ga na wymi­an­ie książek między uczest­nikami spotka­nia.  Warunk­iem uczest­nict­wa jest przyniesie­nie książki przez­nac­zonej na wymi­anę.
Książko­branie odby­wać się będzie przed salą bib­lioteczną w budynku V pod­czas dni otwarty­ch CKZ­iU 26 III w dwóch turach  o  godz. 14.00  oraz o godz. 16.00. W razie pytań prosimy o kon­takt z pra­cown­ikami bib­lioteki oso­biś­cie lub mailowo: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl.

Wszys­t­kich zain­tere­sowany­ch zaprasza­my!