Książka na wakacje - Biblioteka
Książka na wakacje

Książka na wakacje

 

Przy­pom­i­namy,   że   zgod­nie  z  Reg­u­laminem  Bib­lioteki  CKZ­iU  Czytel­ni­cy   mogą   wypoży­czać   książki   na   okres   waka­cyjny.    Ostate­czny  ter­min  zwro­tu  tych  mate­ri­ałów  upły­wa      z  dniem  20  wrześ­nia  nowe­go roku szkol­ne­go.

 

Serdecznie zaprasza­my do bib­lioteki!


Comments are closed.