17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota - Biblioteka
17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota

Źródło: Szkic ze zbiorów pry­wat­ny­ch IWK.

Koty pod­biły niejed­no serce, wiele osób nie wyobraża sobie domu bez ich obec­noś­ci. Również my – bib­liotekarze — jesteśmy pod wielkim wraże­niem opowieś­ci o kotach, zawarty­ch na kar­tach książek, w fil­mach, sztuce oraz w codzi­en­ny­ch opowiada­ni­ach naszy­ch Czytel­ników.
Z okazji świę­ta tych wyjątkowych czworonogów i dla wszys­t­kich miłośników kotów, klasa 2bT5- na kierunku Reklamy przy­go­towała „Kocie inspirac­je”, prezen­tu­jąc swo­je grafiki w formie puz­zli.

Miłosz Gałecki, kl.2bT5
Daniel Tasze, kl. 2bT5
Oskar Bąk, kl. 2bT5
Patryc­ja Fer­e­niec, kl.2b T5
Julia Hałasa, kl. 2bT5
Grze­gorz Likus, Kl. 2bT5
Niko­la Szczepa­ni­ak, kl. 2bT5
Alek­san­dra Chucherko, kl. 2bT5
Comments are closed.