Dzień Nauki Polskiej - Biblioteka
Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

Dziś Dzień Nauki Pol­skiej ?? – pol­skie świę­to państ­wowe poświę­cone upamięt­nie­niu doko- nań pol­s­kich naukow­ców .? Data jest związana z przy­pada­jącą w tym dniu rocznicą urodz­in Mikoła­ja Kopernika. 

Trud­no sobie dziś wyobraz­ić świat bez kom­put­erów, telewiz­ji, smart­fonów i resz­ty urządzeń elek­tron­iczny­ch, których użytkowanie stało się nawykiem współczes­ne­go człowieka. Do tych dobrodziejstw tech­niki mamy dostęp właśnie dzięki Polakowi .

Jan Czochral­ski w 1916 roku odkrył metodę pomi­aru szy­bkoś­ci krys­tal­iza­cji met­ali, zwaną metodą Czochral­skiego, służącą obec­nie do otrzymy­wa­nia monokrysz­tałów, będą­cy­ch pod­stawą pro­dukcji mikro­pro­ce­sorów. Naukowiec, który mimo braku matu­ry stał się jed­nym ??z najważniejszy­ch wynalazców naszy­ch cza­sów, na trop swe­go odkrycia natrafił ponoć przy­pad­kiem – pod­czas robi­enia notatek ✒w lab­o­ra­to­ri­um niechcą­cy zanurzył stalówkę pióra w tyglu z roz­to­pi­oną cyną, w wyniku czego pow­stał prę­cik zestalone­go met­alu, czyli krysz­tał cyny. Odkrycie było najwięk­szym osiąg­nię­ciem badacza, jed­nak miał on na kon­cie więcej sukcesów — stworzył m.in. stop bezłożyskowy (met­al B), który doprowadz­ił do rewolucji? ?w kole­jnictwie, a także proszek na katar i płyn do trwałej ondu­lacji. Wiedzieliś­cie o tym?

Czy­taj więcej: https://histmag.org/10-zapomnianych-polskich-naukowcow-bez-ktorych-swiat-wygladalby-zupelnie-inaczej-11153


Źródło:http://daskalia.eu/19-lutego-dzien-nauki-polskiej-naszej-szkole-wyklad-uniwersytecie/

W bogatym księ­gozbiorze szkol­nej bib­lioteki CKZ­iU zna­jdziecie prawdzi­we perełki książkowe?o pol­s­kich naukow­cach.??

Comments are closed.