235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma - Biblioteka
235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

235. rocznica urodzin Wilhelma Karla Grimma

Dziś przy­pada 235. roczni­ca urodz­in Wil­hel­ma Kar­la Grim­ma, niemieck­iego filolo­ga, autora nie­zlic­zony­ch baśni dla dzieci. Pis­arz przez całe życie zbier­ał poda­nia ludowe, leg­endy i mity, a także pub­likował liczne prace naukowe związane z tą tem­atyką. Wspól­nie ze starszym bratem wydali zbio­ry baśni ludowych. Na ich „Kop­ciuszku”, „Śnieżce”, „Śpiącej królewnie” czy „Jasiu i Mał­gosi” wychowało się wiele pokoleń dzieci na całym świecie. Bajkowy świat braci Grimm jest zawsze „czarno-biały”, a bohaterowie charak­teryzu­ją się bard­zo wyrazistymi osobowoś­ci­ami. Jed­nak w każdej his­torii dobro zwycięża, a zło zosta­je ukarane. 

File:Wilhelm Grimm.jpg - Wikimedia Commons

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Grimm.jpg

Comments are closed.