Kobieta zmienną jest… - Biblioteka
Kobieta zmienną jest…

Kobieta zmienną jest…

Już nasz wieszcz nar­o­dowy Adam Mick­iewicz zauważył, że „kobi­eta, to puch marny, to wietrz­na isto­ta”, pod­kreśla­jąc jej zmi­en­ność i ulot­ność. I trud­no się tu nie zgodz­ić. Kobi­eta z natu­ry i delikat­na, i wrażli­wa, choć niejed­nokrot­nie wykazu­je się siłą charak­teru równą mężczyźnie, jest w wielu sytu­ac­jach zmi­en­na, a jej zmi­en­ność niejed­nokrot­nie rzu­tu­je na dokony­wane przez nią wybo­ry. Rzecz jas­na, nie da się wszys­t­kich kobi­et wrzu­cić do jed­nej szu­fla­dy – są i takie, które potrafią twar­do trzy­mać się swoich racji i nie ule­ga­ją zmi­en­nym nas­tro­jom.

Kobi­etę zmi­en­ną, sil­ną, piękną i wyjątkową w grafikach przed­staw­iła klasa tech­nikum reklamy 2b T5. Wyjątkowa kolekc­ja prezen­tu­je ory­gi­nal­ne plakaty z ważnym przesłaniem, które cele­bru­ją kobiecą siłę w różny­ch jej aspek­tach.

IWK

Comments are closed.