21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa - Biblioteka
21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Akcep­tu­ję, szanu­ję, wspier­am!

Dziś 21 mar­ca, Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. ??Dlaczego właśnie taka data? Jest to naw­iązanie do fak­tu, że osoby z zespołem Dow­na wyposażone są w dodatkową infor­ma­cję gene­ty­czną przy parze chro­mo­somów 21 (trze­ci chro­mo­som lub jego frag­ment). Poza tym… nadeszła wios­na! Czy to nie ide­al­ny moment na takie świę­to? ?Jed­nym ze sposobów obchodzenia tego wyjątkowe­go dnia jest włącze­nie się do kam­panii #Lot­sOf­Socks 2021 (Dzień Kolorowej Skar­petki), która pole­ga na zwięk­sza­niu świado­moś­ci ?o zespole Dow­na, propagowa­niu akcep­tacji i inte­gracji społecznej osób?‍♂️?‍? nim dotknię­ty­ch. Ale jak❓ ?Poprzez… założe­nie kolorowych lub niepa­su­ją­cy­ch skar­pet. Taki intrygu­ją­cy ele­ment ubioru ma skłonić osoby nieświadome dzisiejsze­go świę­ta do zadawa­nia pytań i roz­mowy nt. zespołu Dow­na.

Ja w to wchodzę. A Wy? ?Kolorowe­go dnia!

IWK

Może być komiksem przedstawiającym ‎co najmniej jedna osoba, okulary i ‎tekst „‎21 marca ZESPOŁU DO DOWNA ŚWIATOWY DZIEŃ Akceptuje, szanuje, wspieram! ۔ LOGO ratorium ര5၀ po‎”‎‎
Źródło: https://www.facebook.com/logoratoriumrenatabronisz/

Comments are closed.