Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury - Biblioteka
Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

Zmarł Adam Zagajewski laureat wielu nagród w dziedzinie literatury

ADAM ZAGAJEWSKI, ur. 1945 we Lwowie. Poeta, prozaik, eseis­ta. Przed­staw­iciel pokole­nia Nowej Fali. Autor kilku­nas­tu tomów poezji i szkiców. W 2004 otrzy­mał Neustadt Inter­na­tion­al Prize for Lit­er­a­ture. Odz­nac­zony m.in. Orderem Legii Hon­orowej, 2016 i Lit­er­acką Nagrodą Księżniczki Asturii, 2017. Ostat­nio wydał zbiór szkiców Sub­stanc­ja nieu­porząd­kowana (Znak, 2019) i tom wier­szy Prawdzi­we życie (a5, 2019).

Źródło: https://culture.pl/pl/tworca/adam-zagajewski, fot. https://www.zeszytyliterackie.pl/adam-zagajewskiwiersz

Zachę­cam do zapoz­na­nia się z twór­c­zoś­cią Adama Zaga­jew­skiego, którą zaprezen­towano na stron­ie inter­ne­towej: https://www.zeszytyliterackie.pl/zagajewski-wiersze-2

BP

Praw­da

Wstań otwórz drzwi rozwiąż te sznury

wyplącz się z sieci ner­wów

jesteś Jonaszem który trawi wielo­ry­ba

Odmów poda­nia ręki temu człowiekowi

wypros­tuj się osusz tam­pon języka

wyjdź z tego kokonu roz­gar­nij te błony

zacz­erp­nij najgłęb­sze warst­wy powi­etrza

i powoli pamię­ta­jąc o regułach skład­ni

powiedz prawdę do tego służysz w lewej ręce

trzy­masz miłość a w prawej nien­aw­iść

wier­sz z tomu Komu­nikat

Adam Zaga­jew­ski

Comments are closed.