14 kwietnia – Święto Chrztu Polski - Biblioteka
14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwiet­nia obchodz­imy 1055. rocznicę przyję­cia chrz­tu przez Pol­skę. Chrzest Pol­ski to trady­cyj­na nazwa chrz­tu księ­cia Polan – Mieszka I, który zapoc­zątkował pro­ces chrys­tian­iza­cji Pol­ski. Akt przyję­cia chrz­tu, datowany przez his­to­ryków na dzień 14 kwiet­nia 966 roku, uważa się za sym­bol­iczny początek państ­wa pol­skiego i koś­cioła katolick­iego w naszym kra­ju.

Mieszko I zde­cy­dował się na przyję­cie chrz­tu z Rzy­mu za pośred­nictwem Czech. Uchroniło to Pol­skę od groźby przy­mu­sowej chrys­tian­iza­cji ze strony Niemiec. Wejś­cie do chrześ­ci­jańst­wa zachod­niego zostało poprzed­zone małżeńst­wem z księżniczką czeską Dobrawą w 965 roku. Utwierdza­ło ono jed­nocześnie zawarty sojusz Pol­ski i Czech w toc­zonej przez Mieszka I wojnie z Wiele­tami.

Początkowo ochrz­cił się sam książę i jego bezpośred­nie otocze­nie. Nato­mi­ast chrys­tian­iza­c­ja społeczeńst­wa trwała przez kole­jne lata. Pier­wszym bisku­pem pol­skim został w 968 roku – Jor­dan.  

Przyję­cie chrz­tu przy­czyniło się do trwal­sze­go zespole­nia młode­go orga­niz­mu państ­wowe­go. Utworze­nie hier­ar­chii koś­ciel­nej ułatwiło admin­istrowanie kra­jem. Przez chrzest i pro­ces chrys­tian­iza­cji, Pol­ska na trwałe związa­ła się z zachod­nim kręgiem kul­tu­ry europe­jskiej.

IWK

Źródło: Świę­to Chrz­tu Polski/fot. gov.pl

Comments are closed.