Czwartki z poezją- Cyprian Kamil Norwid - Biblioteka
Czwartki z poezją- Cyprian Kamil Norwid

Czwartki z poezją- Cyprian Kamil Norwid

Impos­si­bilis­sime!

Jak omni­bu­sa koń nie­my i bia­ły,
Któ­re­mu grzy­wa się w księ­ży­cu weł­ni,
My­ślil­byś, że jest o wszyst­ko nie­dba­ły,
Ni­cze­go nie rad ni coś­kol­wiek peł­ni —
Że iskry mu się w bru­ku po­do­ba­ły,
Rwa­ne pod­ko­wą, lecz sam stoi luź­no…
Tak słu­ga pań­stwa — je­że­li nie zgo­ła,
To po obie­dzie, to na dziś za­póź­no,
Przyjść zdo­ła!

Cypri­an Kamil Nor­wid

Poniżej rękopisy Cypri­ana Kami­la Nor­wida z zasobów Archi­wum Polona/ [Kartki z pamięt­ników — ok. 1850- 1900 r.] i [ Przekład frag­men­tów Ody­sei Home­ra]

Źródło: https://polona.pl/item/kartki-z-pamietnikow,Mjc3MDI4/0/#info:metadata
Źródło: https://polona.pl/item/hrabina-palmyra-fragmenty-dramatu,MjgyODEyNA/0/#info:metadata
Comments are closed.