Nowe książki w bibliotece CKZiU - Biblioteka
Nowe książki w bibliotece CKZiU

Nowe książki w bibliotece CKZiU

UWAGA, UWAGA !!!!!

Nowe książki ?w bib­liote­ce CKZ­iU.   Każdy zna­jdzie coś dla siebie:

-  lit­er­at­u­ra pol­ska i świa­towa

-   wybit­ni autorzy

-  tytuły wysoko oce­ni­ane w rankingach czytel­niczy­ch

-  intrygu­jące, arcy­ciekawe, fas­cynu­jące his­to­rie …

Zaprasza­my Naszy­ch Czytel­ników

Współpra­ca bib­liotekarek z naszej szkoły z Księ­gar­nią i Hur­town­ią Taniej Książki „ Tuliszków’’ zaowocow­ała, jak co roku,  wzbo­gace­niem nasze­go księ­gozbioru.

                                                                                                                  M. J-K,  B.P.

Comments are closed.