Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Biblioteka
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Obchod­zony 23 kwiet­nia Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich to doroczne świę­to orga­ni­zowane przez UNESCO. Jego celem jest pro­moc­ja czytel­nict­wa, edy­torstwa i ochrony włas­noś­ci intelek­tu­al­nej za pomocą praw autors­kich. Pomysł orga­ni­za­cji świę­ta zrodz­ił się w Kat­alonii w 1926 roku. Wys­tąpił z nim wydaw­ca Vicen­te Clavel Andrés, ponieważ tego dnia obchod­zone jest nar­o­dowe świę­to jej patrona — Święte­go Jerze­go. Zgod­nie z trady­cją w Kat­alonii obdarowywano w ten dzień kobi­ety czer­wonymi różami, mają­cymi sym­bol­i­zować krew poko­nane­go przez Św. Jerze­go smoka, a kobi­ety odwza­jem­ni­ały się mężczyznom podarunk­ami w postaci książek.Data ta również ma sym­bol­iczne znacze­nie dla lit­er­atu­ry świa­towej. Tego samego dnia przy­pada również roczni­ca urodz­in lub śmier­ci wielu wybit­ny­ch pis­arzy, np. Migue­la de Cer­van­tes, Willia­ma Szek­spi­ra, Halldóra Lax­nes­sa, Vladimi­ra Naboko­va, Josepa Pla i Manue­la Mejía Valle­jo.

Czy­taj! Dużo czy­taj.

To najlep­sza for­ma bun­tu

jaką masz.

Otwarte­go umysłu nie zabierze Ci nikt.

Ks. Paweł Ankiewicz
Comments are closed.