26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej - Biblioteka
26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwiet­nia obchodz­imy Świa­towy Dzień Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej.

Źródło: https://irme.pl/swiatowy-dzien-wlasnosci-intelektualnej/

Jest to świę­to, które w roku 2000 ustanow­iła Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Włas­noś­ci Intelek­tu­al­nej, pow­stała pon­ad trzy­dzieś­ci lat wcześniej orga­ni­za­c­ja wyspec­jal­i­zowana ONZ (ang.: WIPO). 

Włas­ność intelek­tu­al­na to ter­min, który określa monopole prawne, twor­zone przez wybrane dobra nie­ma­te­ri­al­ne (pra­wo autorskie) oraz wybrane włas­noś­ci prze­mysłowe (paten­ty, znaki towarowe). Pojaw­ił się w roku 1888, gdy w Szwa­j­carii utwor­zono Bureau fédéral de la pro­priété intel­lectuelle. Pop­u­larność zyskał w drugiej połowie XX wieku, gdy utwor­zono WIPO, nową agendę ONZ.

Jest to efekt pra­cy twór­czej człowieka, który ze wzglę­du na ory­gi­nal­ność, znacze­nie dla kul­tu­ry, gospo­darki i społeczeńst­wa powinien być bezwzględ­nie chro­niony. Mowa tu o utworach takich, jak film, muzyka, tek­sty lit­er­ack­ie, paten­ty, znaki towarowe, fotografie, rysunki, malarst­wo, ale także, jak się okazu­je, posty w social medi­ach. I pomi­mo że na pier­wszy rzut oka nie kojarzy nam się to wszys­tko z biz­ne­sem i nowoczes­nymi tech­nolo­giami, to właśnie firmy z tych sek­torów odpowiada­ją za tworze­nie nowych rynków.

Co roku na całym świecie pode­j­mowane są różne inic­jaty­wy, których celem jest m.in.:

  • ukazanie wpły­wu praw autors­kich, paten­tów i znaków towarowych na nasze codzi­en­ne życie;
  • pogłę­bi­e­nie wiedzy na tem­at prawa włas­noś­ci intelek­tu­al­nej;
  • zaprezen­towanie znaczenia pra­cy twór­ców i wynalazców dla roz­wo­ju społeczeńst­wa;
  • ksz­tał­towanie postawy poszanowa­nia praw włas­noś­ci intelek­tu­al­nej.
Comments are closed.