Międzynarodowy Dzień Jazzu! - Biblioteka
Międzynarodowy Dzień Jazzu!

Międzynarodowy Dzień Jazzu!

Dziś obchodz­imy ??Między­nar­o­dowy Dzień Jaz­zu! Świę­to to było proklam­owane w 2011 roku na 36. sesji Kon­fer­encji Gen­er­al­nej Unesco. W deklaracji z pier­wszy­ch obchodów świę­ta może­my przeczy­tać: „Ustanowie­nie Dnia Jaz­zu ma na celu pod­niesie­nie świado­moś­ci społecznoś­ci między­nar­o­dowych na tem­at sztuki jaz­zu, jego korzeni, stylów i odd­zi­ały­wań oraz pod­kreśle­nie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważne­go środ­ka komu­nikacji społecznej”. Oblicza jaz­zu są różne, ale jest to muzyka zawsze warta słucha­nia, przeży­wa­nia i poz­na­nia.

Comments are closed.