230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - Biblioteka
230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJIMAJA

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJIMAJA

Wielko­for­ma­towe płót­no Jana Mate­jki to “Kon­sty­tuc­ja 3 Maja 1791 roku” to najsłyn­niejsze przed­staw­ie­nie tego wyjątkowe­go momen­tu w dzie­jach Rzeczy­pospo­litej, jakim był dzień zaprzysięże­nia Ustawy Rzą­dowej. Przyjrzyjmy się bliżej tri­um­fal­ne­mu pochodowi posłów z Zamku Królewskiego do kole­giaty św. Jana wśród wiwatu­ją­cy­ch mieszkańców Warsza­wy i zwróćmy uwagę na szczegóły, skry­wa­jące w sobie całą skarb­nicę wiedzy na tem­at tego niezwyk­le ważne­go, a zarazem jakże trud­ne­go cza­su w his­torii Pol­ski. Seria “Oży­wione obrazy” towarzyszy wys­taw­ie “Pol­skie eli­ty a upadek Rzeczy­pospo­litej. 230 roczni­ca uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja”. 

Więcej o wys­taw­ie: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedz..

Źródło: https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/230.-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja

Z okazji 230. roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja, Zamek Królewski w Warsza­w­ie przy­go­tował szereg wydarzeń, przede wszys­tkim wys­tawę pt.

Pol­skie eli­ty a upadek Rzeczy­pospo­litej. 230 roczni­ca uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja

1 maja8 sierp­nia 2021 r.

Wys­tawa poświę­cona Ustaw­ie rzą­dowej to wydarze­nie, do które­go orga­ni­za­cji w sposób szczegól­ny skła­nia nas fakt, że to właśnie w Zamku Królewskim w Warsza­w­ie, w Sali Sen­a­torskiej, miało miejsce zaprzysięże­nie tego doku­men­tu o wyjątkowym znacze­niu nie tylko w dzie­jach pol­skiego par­la­men­taryz­mu, ale również w his­torii powszech­nej.

Pod­casty: ?? kliknij i posłuchaj??

Seria Czy­ta­jąc Kon­sty­tucję – frag­men­ty Ustawy rzą­dowej z komen­tarzem his­to­rycznym:

1. Kon­sty­tuc­ja 3 maja o społeczeńst­wie
2. Kon­sty­tuc­ja 3 maja o władzy


Wykłady online
:

3 maja 2021 r. – “Łagod­na rewoluc­ja” 3 maja 1791 r. – wykład z cyk­lu Wiel­cy ludzie majowej kon­sty­tucji. Prowadze­nie: dr hab. Piotr Ugniewski, Uni­w­er­sytet Warsza­wski

3 maja 2021 r.godz. 12.00  Pier­wsza Kon­sty­tuc­ja w Europie: dlaczego 3 maja 1791 ma znacze­nie – wykład prof. Richarda But­ter­wicka-Paw­likowskiego przy­go­towany w koop­er­acji z Insty­tutem Pol­skim w Lon­dynie

Filmy:

1. Sekre­ty obrazu Jana Mate­jki „Kon­sty­tuc­ja 3 Maja 1791 roku – film eduka­cyjny z udzi­ałem Anny Popek i Tomasza Dra­pały

2. Seria Oży­wione obrazy:

Rej­tan – Upadek Pol­ski

Kon­sty­tuc­ja 3 maja 1791 roku

Wybierz­cie się na wirtu­al­ny spac­er po Zamku Królewskim w Warsza­w­ie. Poz­na­j­cie dzieje Zamku i jego otocze­nie. Zobacz­cie perły kolekcji oraz wys­tawy cza­sowe, których nie moż­na prze­gapić!

Oprac. IWK

Comments are closed.