Najpiękniejsze biblioteki świata - Biblioteka
Najpiękniejsze biblioteki świata

Najpiękniejsze biblioteki świata

Na świecie są takie miejs­ca, o których marzy każdy bib­liotekarz i wszyscy książko­hol­i­cy. Marzą nie tylko o tym, aby zobaczyć te piękne miejsce, ale również poczuć ten zapach i dotknąć co najm­niej kilku książek ze zbiorów. Przy­go­towal­iśmy dla Was najpiękniejsze bib­lioteki świata.

Bib­lioteka Nar­o­dowa w Brazylii

Najpiękniejsze biblioteki świata. Raj dla książkoholików - Polszczyzna.pl
Źródło: diariodecultura.com.ar

Bib­lioteka Nar­o­dowa w Brazylii została otwor­zona 29 października 1810 roku, jed­nak jej his­to­ria się­ga roku 1755. Pier­wot­nie bowiem zbio­ry zna­j­dowały się w Lizbonie. Wszys­tko zmieniło trzęsie­nie ziemi, które nie­jako wymusiło przewiezie­nie zbiorów bib­lioteczny­ch w bez­pieczne miejsce do Brazylii. W bib­liote­ce zna­j­du­je się aż dziewięć mil­ionów pozy­cji książkowych – to siód­ma co do wielkoś­ci bib­lioteka na świecie. Wśród jej zbiorów może­my znaleźć między innymi kolekcję fotografii Teresy Cristiny Marii, która zaw­iera 21 742 zdjęć z XIX wieku.

Bib­lioteka w Birm­ing­ham – Wielka Bry­ta­nia

Źródło: boredpanda.com

Na początku wrześ­nia 2013 roku pow­stała najwięk­sza bib­lioteka pub­licz­na w Europie. Sza­cu­je się, że inwest­y­c­ja ta mogła kosz­tować Wielką Bry­tanię aż 189 mil­ionów fun­tów. W środ­ku zna­j­du­je się szereg połąc­zony­ch ze sobą okrągły­ch sal. Z myślą o czytel­nikach pow­stał również taras, na którym moż­na w otocze­niu natu­ry przeczy­tać wybrana pozy­cję książkową. Co ciekawe, w punkcie widokowym bib­lioteki zna­j­du­je się kopia pośmiert­nej maski Willia­ma Szek­spi­ra. Ma to być for­ma upamięt­nienia jed­ne­go z najwięk­szy­ch dra­maturgów wszech cza­sów.

Bib­lioteka Trin­i­ty Col­lege w Irlandii

Źródło: boredpanda.com

Jest to bib­lioteka aka­demicka, a jed­nocześnie najwięk­sza bib­lioteka w Irlandii. To właśnie tu zna­j­du­je się najważniejszy zabytek irlandzkiego chrześ­ci­jańst­wa: Księ­ga z Kells z 800 roku, a także najs­tarszy znany ewan­geliarz zaw­ier­a­ją­cy łaciński przekład czterech Ewan­gelii. His­to­ria bib­lioteki Trin­i­ty Col­lege związana jest z utworze­niem Uni­w­er­syte­tu Dublińskiego, który pow­stał z inic­jaty­wy Elż­bi­ety I. Zbio­ry bib­lioteczne to pon­ad sześć mil­ionów druków. Mówi się, że są one równoz­naczne z 400-let­nim roz­wo­jem nauki.

Bib­lioteka pub­licz­na w Kansas City, USA

Źródło: kcur.org

To najs­tarsza bib­lioteka w Kansas. Trze­ba przyz­nać, że jej widok robi ogrom­ne wraże­nie. Imi­tac­ja grz­bi­etów książek tworzy fasadę budynku widoczną z parkingu. Zbio­ry tej bib­lioteki również są imponu­jące. Wśród nich moż­na znaleźć wiele mate­ri­ałów związany­ch z his­torią mias­ta, jak na przykład: pocztówki, znaczki, listy, mapy itd. Bib­lioteka pub­licz­na w Kansas City prowadzi także pro­gram pomo­cy imi­grantom oraz angażu­je się w liczne akc­je społeczne, między innymi te, które mają pomóc osobom bez­dom­nym. Jak widać, pię­kno w przy­pad­ku tej bib­lioteki jest dość sze­rokim poję­ciem.

IWK

Zachę­camy do obe­jrzenia prezen­tacji o najpiękniejszy­ch bib­liotekach świata!??

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=s_QcVXXBNPw

Comments are closed.