Noc Muzeów 2021 - Biblioteka
Noc Muzeów 2021

Noc Muzeów 2021

Co roku świę­tu­je­my Między­nar­o­dowy Dzień Muzeów. Dokład­nie 28 maja 1977 roku, w Moskwie pod­pisana została – z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowej Rady Muzeów (ICOM, ang: Inter­na­tion­al Coun­cil Of Muse­ums) – rezoluc­ja o obchodach Między­nar­o­dowe­go Dnia Muzeów. ICOM dzi­ała od 1946 roku przy UNESCO, ma Komite­ty Nar­o­dowe w wielu kra­jach (a stałą siedz­ibę w Paryżu) i jest organem kon­sul­ta­cyjnym Rady Eko­nom­icznej i Społecznej ONZ. Pol­ska należy do ICOM od roku 1948, obec­nie jako jeden ze 171 kra­jów w tej 28-tysięcznej między­nar­o­dowej społecznoś­ci ekspertów z dwóch tysię­cy muzeów, sku­pi­onej w ICOM.

Obchody Między­nar­o­dowe­go Dnia Muzeów służą między innymi ukaza­niu roli i znaczenia muzeów dla roz­wo­ju społeczeńst­wa, a więc i okazją do tego, by poruszyć prob­lem mece­natu czy – gen­er­al­nie – wspiera­nia muzeal­nict­wa i placówek muzeal­ny­ch.

Noc Muzeów 2021 jest świet­ną okazją, by w niety­powy sposób odwiedz­ić liczne muzea, galerie i inne insty­tuc­je kul­tu­ry – więk­szość z nich czyn­na jest wtedy do późny­ch godz­in wiec­zorny­ch i noc­ny­ch, a dla zwiedza­ją­cy­ch dostęp­ne są wyjątkowe atrakc­je. Ideą tego wydarzenia jest to, że wstęp do poszczegól­ny­ch placówek jest dar­mowy, choć może być koniecz­na wcześniejsza rez­erwac­ja.

Jak podał Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, Noc Muzeów 2021 odbędzie się w dni­ach 15–16 maja 2021 roku. Nie może­my jed­nak zapom­i­nać o trwa­jącej pan­demii koron­awirusa. Orga­ni­za­c­ja wydarzenia będzie możli­wa tylko pod warunk­iem otwar­cia insty­tucji kul­tu­ry dla ??‍???‍♀️??‍?zwiedza­ją­cy­ch.

Dodatkowo insty­tuc­je zor­ga­nizu­ją spec­jal­ne wydarzenia online, które będą dopełnie­niem trady­cyjne­go zwiedza­nia lub jego pan­demicznym ekwi­wa­len­tem.

Muzeum Śląskie w Katowicach – Wikipedia, wolna encyklopedia
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum w Katow­icach

Poniżej zna­jdziesz pro­gram, listę muzeów i najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące tego wydarzenia??

Noc Muzeów 2021- Katow­ice??

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-Katowice-program-lista-muzeow-22299/

Noc Muzeów 2021- Kraków??

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-Krakow-program-lista-muzeow-22302/

??Zobacz­cie pro­gram Nocy Muzeów 2021 w poszczegól­ny­ch mias­tach Pol­ski:

https://histmag.org/Noc-Muzeow-2021-data-program-atrakcje-lista-muzeow-22293/

Oprac. IWK

Comments are closed.