IX Noc Muzeum w Limanowej - Biblioteka
IX Noc Muzeum w Limanowej

IX Noc Muzeum w Limanowej

Tegorocz­na Noc Muzeów odbyła się w zupełnie inny­ch warunk­ach niż do tej pory. Reżim san­i­tarny związany z pan­demią koron­awirusa wymusił wiele zmi­an. Pomi­mo trud­noś­ci wiele insty­tucji kul­tu­ry zde­cy­dowało się otworzyć swo­je pod­wo­je dla miłośników his­torii. W tę wyjątkową noc, a właś­ci­wie wieczór, dostęp­ne były ekspozy­c­je w Muzeum Region­al­nym Ziemi Limanowskiej.

Przestrzeń wypeł­ni­ały przytłu­mione głosy zwiedza­ją­cy­ch, a wprawne ucho mogło wyła­pać niekończące się pyta­nia: Skąd te filmy o rafiner­ii? Na czym pole­gało korzys­tanie z drze­wa pokrewieństw? Czym jest w isto­cie dewiz­ka? Odpowiedzi na te wszys­tkie pyta­nia❓ udzielał dr Arka­diusz Urba­ni­ak- pra­cown­ik limanowskiego muzeum. 

Muzeum przy­go­towało kilka wys­taw. Prawdzi­wą atrakcją była nowo otwarta wys­tawa poświę­cona roz­wo­jowi mias­ta na praw­ie magde­burskim oraz pokaz trud­nej i wręcz mag­icznej sztuki kaligrafii 22 liter alfa­betu hebra­jskiego oraz wys­tawa cza­sowa poświę­cona his­torii ubioru żydowskiego.

Z kolei spac­er w kierunku wys­tawy o zabytkowych dewiz­kach był prawdzi­wym zaskocze­niem. Gablo­ty wypełnione cen­nymi precjoza­mi iskrzyły się blask­iem, kom­plet dwors­kich mebli w tym finezyjny sekre­tarzyk zapełniły bibelo­ty takie jak lune­ta czy secesyjne broszki.

W kolekcji każ­da postać to esenc­ja indy­wid­u­al­iz­mu, który zdradza­ją oczy, ale na szczegól­ną uwagę zasłużył chy­ba mon­u­men­tal­ny wręcz portret damy Józefiny- pęd­zla Stanisława Gałka. Dama w oczach artysty? to kobi­eta spoko­jnie dum­na i wyrafi­nowana, ale też sub­tel­na, zasad­nic­zo nie potrze­bu­ją­ca orna­men­tów by budz­ić wraże­nie.

Wnętrze apteki 5- pokole­niowej rodziny limanows­kich far­ma­ceutów Mȕlerów, Zubrzy­c­kich i Bączkows­kich (meble i instru­men­ty apteczne z okre­su 1813 do lat 50-tych XX wieku), to prawdzi­wa perełka z kolekcji wys­taw limanowskiego muzeum, która w mag­iczny sposób ⏳dzi­ała niczym prze­niesie­nie w przeszłość.

Obrazków z wys­tawy moż­na by jeszcze wiele wymienić i zapewne każdy kto był oso­biś­cie dostrzegł coś zupełnie innego i inaczej by to opisał, ale w tym miejs­cu relac­ja się kończy, a my bib­liotekarze zachę­camy do obe­jrzenia foto­ga­lerii z IX Nocy Muzeum w Limanowej.

Oprac. Ilona W.K.


Foto­ga­le­ria z IX Nocy Muzeum w Limanowej??

Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba

Źródło: prezen­tac­ja zbiorów Muzeum Region­al­ne­go Ziemi Limanowskiej- fot. ze zbiorów IWK

Comments are closed.