14 czerwca- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady - Biblioteka
14 czerwca- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czer­w­ca 1940 r. z więzienia w Tarnowie Niem­cy prze­trans­portowali do obozu w Auschwitz grupę 728 Polaków, między innymi żołnierzy kam­panii wrześniowej. Był to pier­wszy masowy trans­port  więźniów do nowo założone­go obozu. Dzień ten uznawany jest za początek dzi­ałal­noś­ci obozu kon­cen­tra­cyjne­go Auschwitz.

Muzeum Auschwitz: zmarł ostatni z żyjących więzień Sonderkommanda  wieszwiecej - tvp.info
Źródło: https://www.tvp.info/47328216/muzeum-auschwitz

W 2006 r. Sejm złożył hołd pamię­ci ofi­ar wszys­t­kich nazis­tows­kich zbrod­ni i ustanow­ił 14 czer­w­ca Nar­o­dowym Dniem Pamię­ci Ofi­ar Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjny­ch. W uch­wale przy­wołano nazwiska posłów na Sejm z cza­sów II Rzeczy­pospo­litej, którzy w Auschwitz stra­cili życie.

W 2015 roku Izba, jak pod­kreślili posłowie, „w imię prawdy his­to­rycznej”, zmieniła nazwę świę­ta. Od tamtej pory 14 czer­w­ca obchodzimy?Narodowy Dzień Pamię­ci Ofi­ar Niemiec­kich Nazis­tows­kich Obozów Kon­cen­tra­cyjny­ch i Obozów Zagłady. Nowa nazwa jed­noz­nacznie wskazu­je spraw­ców zbrod­ni popeł­ni­any­ch na tery­to­ri­um okupowanej Pol­ski.

W uch­wale z 2006 r. Izba przy­pom­ni­ała słowa papieża Benedyk­ta XVI, który pod­czas piel­grzymki do Pol­ski odwiedz­ił teren byłe­go niemieck­iego nazis­towskiego obozu Auschwitz. „Łączymy się w uczu­ci­ach ze słowami papieża Benedyk­ta XVI o nauce, która dla przyszłoś­ci ludzkoś­ci płynie z miejs­ca, gdzie nien­aw­iść do ludzi doszła do swych naj­dal­szy­ch granic” – głosi treść doku­men­tu.

Oprac. Ilona W.K.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qC5xz1xMYLQ
Comments are closed.