Narodowe Czytanie “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej - Biblioteka
Narodowe Czytanie “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Narodowe Czytanie “Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Nar­o­dowe Czy­tanie odbędzie się w sobotę 4 wrześ­nia. Lek­turą jubileuszowej 10. edy­cji będzie Moral­ność pani Dul­skiej Gabrieli Zapol­skiej.

Gabriela Zapol­ska napisała Moral­ność pani Dul­skiej jesienią 1906 roku. Utwór bard­zo szy­bko stał się pop­u­larny i jest uważany za jed­no z najważniejszy­ch osiąg­nięć twór­czy­ch pis­arki. Dzieło cechu­je komizm, bogact­wo obserwacji oby­cza­jowych, a zwłaszcza sil­na wymowa społecz­na. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grud­nia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygod­ni później wys­taw­iono ją w Warsza­w­ie, a następ­nie we Lwowie, gdzie autorka oso­biś­cie czuwała nad przy­go­towa­ni­ami i brała udzi­ał w próbach. Wszys­tkie te insc­eniza­c­je przyję­to z wielkim aplauzem. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się również pokazy­wane w wielu mias­tach przed­staw­ienia teatrów objaz­dowych, m.in. real­iza­c­je Teatru Gabrieli Zapol­skiej, podróżu­jące­go po całej Gal­icji. Moral­ność pani Dul­skiej weszła do żelazne­go reper­tu­aru pol­s­kich teatrów, wznaw­iano ją wielokrot­nie i zawsze z powodze­niem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na pod­staw­ie dra­matu pow­stały również filmy, w tym uznawany za pier­wszy pol­ski film dźwiękowy obraz z 1930 roku. 

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2021/06/narodowe-czytanie-2021-zglos-swoja-biblioteke/

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2021/06/narodowe-czytanie-2021-zglos-swoja-biblioteke/

Comments are closed.