Rok Cypriana Norwida - Biblioteka
Rok Cypriana Norwida

Rok Cypriana Norwida

Uch­wałą sej­mową z 27 listopada ubiegłe­go roku zostali uhonorowani gigan­ci pol­skiej lit­er­atu­ry. Wśród nich jest także mis­trz XIX-wiecznej now­elistyki Cypri­an Kamil Nor­wid, które­go imie­niem nazwano rok 2021. 

Nor­wid z pewnoś­cią zasługu­je na wyjątkową uwagę i poz­nanie. Nie tylko ze względów roczni­cowych. Nie jest to twór­ca łatwy w odbiorze, ale każde nowe pokole­nie powin­no odczy­ty­wać go na nowo, każdy powinien mieć „swe­go Nor­wida”. Ten trud poz­nawa­nia jest budu­ją­cy, bard­zo ubo­ga­ca duchowo, częs­to zmienia patrze­nie na świat. Z całą pewnoś­cią intencją uch­wały sej­mowej było, z jed­nej strony, uhonorowanie tego genial­ne­go poe­ty, dram­atopis­arza, prozaika, malarza, rytown­ika, rzeźbiarza i myśli­ciela chrześ­ci­jańskiego.

Pamięć o tym genial­nym poe­cie i twór­cy „Prome­thid­iona”, jego życiu, fas­cy­nac­jach lit­er­ac­kich, przy­jaź­ni­ach i jego twór­c­zoś­ci, a także późniejszej recepcji jego twór­c­zoś­ci, będziemy prezen­tować przez cały rok szkol­ny na stron­ie bib­lioteki.

IWK

Źródło: Fotografia Nor­wida. Autor J. Delin­traz 1861 Bib­lioteka Nar­o­dowa

Comments are closed.