Jesień w malarstwie i poezji - Biblioteka
Jesień w malarstwie i poezji

Jesień w malarstwie i poezji

Jesień to jed­na z najbardziej mal­own­iczy­ch pór roku, wyjątkowo wdz­ięcz­na dla malarzy i poet­ów . Czas jesieni od stule­ci pocią­gał naszy­ch malarzy, zwłaszcza tych, którzy byli wrażli­wi na przy­rodę, gdyż od dziecińst­wa byli związani z naturą: polem, lasem, past­wiskami, rozlewiskami rzek. 

Źródło: Józef Cheł­moński, Jesień, fot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilus­tracji WN PWN SA © Wydawnict­wo Naukowe PWN

Józef Cheł­moński mal­ował jesi­en­ne odlo­ty żurawi, zagrody chłop­skie o jesi­en­nej porze, cza­jki nad jesi­en­nymi rozlewiskami, pas­tuszków przy ognisku, jesi­en­ną orkę, stogi na wschod­nich kre­sach, jesi­en­ne mgły poran­ne nad Styrem. Stanisław Kamocki przed­staw­iał dworki  w opraw­ie jesi­en­ny­ch liś­ci, cho­choły, jesi­en­ne kra­jo­brazy. Józef Mehof­fer jest twór­cą piękne­go obrazu, przed­staw­ia­jące­go jezioro jesienią. Fer­dy­nand Ruszczyc namalował  pejzaż ze stogami oraz Pejzaż jesi­en­ny o zachodzie słoń­ca (1907). W Muzeum Nar­o­dowym w Krakowie zwraca uwagę zwiedza­ją­cy­ch  fas­cynu­ją­cy  obraz Stanisława Witkiewicza pod znaczą­cym tytułem Jesieniowisko (1894), przed­staw­ia­ją­cy  potężne zbocze tatrza­ńskie, majes­tat groźny­ch gór i – w cen­trum obrazu – maleńką postać górala, grze­jące­go się przy płonącej watrze.

Źródło: https://kukulturze.pl/20-jesiennych-obrazow-na-pierwsze-dni-jesieni/ Stanisław Igna­cy Witkiewicz, Portret Zofii Małeck­iej

Jesi­en­na pora od wieków uwodz­iła także  pis­arzy i poet­ów. Win­cen­ty Pol w wier­szu Na jesieni przed­staw­iał tę porę roku trady­cyjnym opisem:

Coraz ciszej. Wrze­sień! Wrze­sień!

Słońce rzu­ca blask z ukosa

I dzień krót­szy, chłod­na rosa –

Ha, i jesień – pol­ska jesień!

W podob­ny, nieco ilus­tra­cyjny sposób,  jesień przed­staw­iało wielu poet­ów. W miarę upły­wu lat kon­wenc­je lit­er­ack­ie zmieni­ały się. Na przykład,  w wieku dwudzi­estym Stanisław Gro­chowiak,  oczarowany – co prze­cież nat­u­ral­ne – tą porą  roku, czyni  nie ją przed­miotem uwagi, lecz zapewne jakąś bard­zo sym­pa­ty­czną, bliską mu kobi­etę.

Tęsknię za tobą jesi­en­nie –

Za tobą odległą

O zim­ne deszcze –

Szukam cię w nocy

Ciem­nej,

W taki mrok,

W taki chłód

Jesień  — najbardziej zjawiskowa pora roku. Jej rozkosz inspirowała malarzy, pisali o niej z zach­wytem poe­ci, jej czaru­jącą mag­ię podzi­wia każdy! Ponieważ jesień – to nie tylko deszcz, mgła i zim­no. Jesień – to kale­j­doskop barw, pstrokate para­sole, wyjazdy do lasu na grzy­by i oczy­wiś­cie czas na nas­tro­jową muzykę, cho­ci­ażby z reper­tu­aru Czesława Nieme­na ????

IWK

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw

Comments are closed.