Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych - Biblioteka
Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Październik miesiącem Bibliotek Szkolnych

Bib­lioteka szkol­na ?włącza się w obchody Między­nar­o­dowe­go Świę­ta Bib­liotek Szkol­ny­ch. To październikowe świę­to, ustanowione przez ???? Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Bib­liotekarst­wa Szkol­ne­go (ang. Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tion of School Librar­i­an­ship) w 1999 r., obchod­zone było przez jeden dzień, a od 2008 r. – przez cały październik. Świę­to ma na celu zwróce­nie uwagi na ogrom­ną rolę bib­lioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwi­ja­niu zain­tere­sowań czytel­niczy­ch.
Hasło tegoroczne­go Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch brzmi “Z książką Ci do twarzy”.

W ramach obchodów MMBS zaprasza­my uczniów do akty­wne­go uczest­nict­wa w akc­jach orga­ni­zowany­ch przez nauczy­cieli-bib­liotekarzy, do odwiedza­nia bib­lioteki i zapoz­na­nia się z księ­gozbiorem bib­lioteki.

Pro­gram obchodów Między­nar­o­dowe­go Miesią­ca Bib­liotek Szkol­ny­ch

  1. Konkurs fotograficzny “Sleeve­face- ubrani w książkę” – ter­min do 28.10.2020 r. Udzi­ał w konkur­sie pole­ga na wyko­na­niu niebanal­ne­go zdję­cia przed­staw­ia­jące­go osoby fotografowane z zasłoniętą przez okład­kę książki częś­cią ciała.
  2. Wys­tawa “Książki naszy­ch noblistów” – wys­tawa w bib­liote­ce książek autorstwa pol­s­kich noblistów – cały miesiąc.
  3. Bookcross­ing – bib­lioteka wznaw­ia akcję uwal­ni­a­nia książek. “Uwol­nione książki” moż­na zostaw­iać na regale zna­j­du­ją­cym się przed bib­lioteką szkol­ną – cały miesiąc.

Reguły orga­ni­za­cji poszczegól­ny­ch akcji i konkursów dostęp­ne w bib­liote­ce szkol­nej. Zaprasza­my do udzi­ału.

Bib­liotekarze CKZ­iU

ks.jpg
Comments are closed.