Konkurs Fotograficzny “Sleeveface- ubrani w książkę” - Biblioteka
Konkurs Fotograficzny “Sleeveface- ubrani w książkę”

Konkurs Fotograficzny “Sleeveface- ubrani w książkę”

Konkurs fotograficzny z książką w tle “Sleeve­face” – ter­min do 28.10.2020 r. Udzi­ał w konkur­sie pole­ga na wyko­na­niu niebanal­ne­go zdję­cia przed­staw­ia­jące­go osoby fotografowane ???‍??z zasłoniętą przez okład­kę książki częś­cią ciała. W efek­cie pow­sta­je złudze­nie prezen­tu­jące kreaty­wne, śmieszne połącze­nie fotografowanej osoby z ilus­tracją na okład­ce. Należy tak zapo­zować lub ustaw­ić się do zdjęć, aby poza stała się „ele­mentem” okład­ki, który „wychodzi” poza książkę.

Źródło: grafika IWK

Przepis na dobre sleeve­face w bib­liote­ce szkol­nej:

 1. Wybierz książkę, która będzie przed­miotem sesji – zaprasza­my do korzys­ta­nia z nowoś­ci w bib­liote­ce szkol­nej
 2. Do każdej okład­ki przy­go­tuj styl­iza­cję – ubra­nia, mak­i­jaż, fryzurę, rek­wiz­y­ty
 3. Wybierz miejsce sesji – bib­lioteka szkol­na czeka na Ciebie!
 4. Poproś koleżankę lub kolegę o pomoc w przy­go­towa­niu sesji 
 5. Zrób zdję­cie i wyślij do na nas na adres: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl

Reg­u­lam­in konkur­su fotograficzne­go „Ubrani w książkę czyli Sleeve­face w bib­liote­ce”

ORGANIZATOR Bib­lioteka CKZ­iU w Jaworznie

CELE KONKURS

 • pop­u­laryza­c­ja czytel­nict­wa poprzez zain­tere­sowanie grafiką książki
 • pop­u­laryza­c­ja fotografii jako akty­wnej i kreaty­wnej formy spędza­nia wol­ne­go cza­su
 • prezen­tac­ja fotografii jako formy wyrazu artysty­czne­go i wrażli­woś­ci este­ty­cznej
 • rozwi­janie wyobraźni i kreaty­wnoś­ci
 • wzbudzanie zain­tere­sowa­nia księ­gozbiorem bib­lioteki szkol­nej

UCZESTNICY

 • Uczest­nikami konkur­su mogą być uczniowie CKZ­iU w Jaworznie

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem konkur­sowym jest wyko­nanie fotografii tech­niką sleeve­face.
 2. Każdy uczest­nik Konkur­su może zgłosić maksy­mal­nie 2 zdję­cia.
 3. Do fotografii najlepiej użyć książek, jakie dostęp­ne są w bib­liote­ce szkol­nej CKZ­iU lub z włas­ny­ch zbiorów bib­lioteki.
 4. Zdję­cia wraz z wyma­ganymi infor­ma­c­jami przesłać na adres e-mailowy: biblioteka@ckziu.jaworzno.pl ???W tema­cie należy wpisać „Sleeve­face”, a w treś­ci wiado­moś­ci należy podać imię i nazwisko, email, klasę oraz nr kon­tak­towy tele­fonu (nieobow­iązkowo).
 5. Ter­min przysyła­nia prac: do dnia 28.10.2021 r.
 6. Fotografie muszą speł­ni­ać następu­jące wyma­gania tech­niczne: for­mat zapisu: JPG, maksy­mal­na pojem­ność: 10 MB, min­i­mal­na rozdziel­czość: 1024x768, zdję­cia mogą być pod­dane obróbce graficznej, przesyłany plik ze zdję­ciem musi być opisany imie­niem i nazwiskiem jego autora oraz tytułem wyko­rzys­tanej książki.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I NAGRODY

 • Oceny prac oraz przy­dzi­ału nagród dokona spec­jal­nie powołane jury. Decyz­ja jury jest ostate­cz­na i nie przysługu­je od niej tryb odwoław­czy.
 •  Oce­na zdjęć dokony­wana będzie w opar­ciu o następu­jące kry­te­ria: tech­nika wyko­na­nia, uję­cie tem­atu, kom­pozy­c­ja zdję­cia, wartoś­ci artysty­czne, este­ty­czne i mery­to­ryczne zdjęć, spełnie­nie wymogów for­mal­ny­ch, kreaty­wność.
 • Ogłosze­nie wyników konkur­su: do 05.11.2021 r.
 • Lau­reaci zostaną powiadomieni mailowo lub tele­fon­icznie o ter­minie i sposo­bie real­iza­cji nagród. 
 • Nagro­dami w konkur­sie będą książki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zgłosze­nie prac/zdjęć na Konkurs jest równoz­naczne z oświad­cze­niem, iż osoba nadsyła­ją­ca:

 • jest autorem/autorką załąc­zone­go zdję­cia,
 • wyraża zgodę na nieod­płat­ne wyko­rzysty­wanie przez Orga­ni­za­tora Konkur­su nadesłane­go zdję­cia w dowol­nym cza­sie i formie, 
 • przyj­mu­je warunki Reg­u­laminu Konkur­su,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich dany­ch osobowych zgod­nie z ustawą o Ochronie Dany­ch Osobowych oraz, że zdję­cia nie były wcześniej nigdzie pub­likowane,
 • uczest­nik przesyła­jąc fotografię zapew­nia, że osoba, której wiz­erunek zna­j­du­je się na fotografii wyraz­iła zgodę na nieod­płat­ną pub­likację tego wiz­erunku.

Comments are closed.