Halloween w bibliotece - Biblioteka
Halloween w bibliotece

Halloween w bibliotece

Dynie, stra­chy, czarown­ice i .… książki w Bib­liote­ce czyli STRRRASZNIE FAJNA KSIĄŻKA do poczy­ta­nia w szkol­nej bib­liote­ce.??? Spec­jal­na propozy­c­ja książek dla młodzieży??? i dorosły­ch przy­go­towana w formie ekspozy­cji w ??????Cen­trum Ksz­tałce­nia zawodowe­go i Ustaw­iczne­go zaw­ier­ała najbardziej poczyt­ne tytuły książek o tem­atyce ??sen­sacyjnej, krymi­nal­nej,?? a także lit­er­aturę grozy. Tak spędzil­iśmy Hal­loween ?????w bib­liote­ce!

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Comments are closed.