Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sleeveface- ubrani w książkę” - Biblioteka
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sleeveface- ubrani w książkę”

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sleeveface- ubrani w książkę”

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że konkurs fotograficzny pt. „Sleeve­face- ubrani w książkę” został rozstrzyg­nię­ty. 

Konkurs miał na celu rozwi­janie zain­tere­sowa­nia fotografią i czytel­nictwem jako for­mami spędza­nia cza­su wol­ne­go. Fotografia ma zdol­ność angażowa­nia, inspirowa­nia twór­ców oraz wzbudza­nia emocji u odbior­ców.

Po długich naradach jury konkur­sowe wybrało 1 pier­wszą nagrodę oraz wyróżnie­nie. Lau­reaci konkur­su otrzy­ma­ją nagrody w postaci książek.

Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom, którzy pod­jęli wyzwanie i wzięli udzi­ał w konkur­sie. Zwycięz­com grat­u­lu­je­my i zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w naszy­ch przyszły­ch konkur­sach.  

Fotografia uczen­ni­cy Urszuli Nogi 

Lau­reaci konkur­su:

Urszu­la Noga z kl. IV cT5 

Wyróżnie­nie: Mał­gorzata Migas z kl. I bT5

Comments are closed.