7 listopada – rocznica urodzin?? Marii Skłodowskiej-Curie Wspomnienie wybitnej uczonej - Biblioteka
7 listopada – rocznica urodzin?? Marii Skłodowskiej-Curie Wspomnienie wybitnej uczonej

7 listopada – rocznica urodzin?? Marii Skłodowskiej-Curie Wspomnienie wybitnej uczonej

Czy Maria Skłodowska-Curie była Żydówką? | CiekawostkiHistoryczne.pl
Źródło: fot. https://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/07/24/czy-maria-curie-sklodowska-byla-zydowka/

Maria Skłodowska-Curie to wyjątkowa postać, która dzięki swo­jej deter­mi­nacji i niezwykłym osiąg­nię­ciom trwale zapisała się na kar­tach his­torii – jedy­na w dzie­jach dwukrot­na noblistka, pier­wsza kobi­eta, która otrzy­mała tytuł dok­tora nauk ścisły­ch i pier­wsza kobi­eta pro­fe­sor Sor­bony. Od cza­sów świet­noś­ci pozosta­je ikoną badaczki, która udowod­niła, że w świecie nauki jest miejsce nie tylko dla mężczyzn. O niesamow­ity­ch sukce­sach Skłodowskiej, m.in. odkryciu nowych pier­wiastków (polonu i radu), mówi się na całym świecie. Poniżej przed­staw­ię 20 mniej znany­ch fak­tów, doty­czą­cy­ch życia oso­bis­te­go i naukowe­go genial­nej Polki. 

1. Maria już w wieku 4 lat potrafiła płyn­nie czy­tać.

2. Znała cztery języki obce – ang­iel­ski, fran­cuski, niemiecki i rosyjski.

3. Po śmier­ci starszej siostry – Zofii, a następ­nie matki, Maria wyrzekła się wia­try katolick­iej i została ateistką. Wiarę i Boga zastąpiła jej wów­czas nauka.

4. Początkowo na stu­dia do Paryża udała się starsza sios­tra Marii – Bro­nisława, którą Maria wspier­ała finan­sowo, zara­bi­a­jąc na udziela­niu korepety­cji. Kilka lat później, po znalezie­niu pra­cy i stałym osadze­niu się, Bro­nisława zaprosiła Mar­ię, aby ta mogła rozpocząć swo­je stu­dia we Francji.

5. Jed­ną z pasji Marii był teatr – wys­tępowała m.in. w ama­torskim teatrze w trak­cie studiów. Tam też poz­nała i zaprzy­jaźniła się z Igna­cym Janem Paderewskim.

6. Maria Skłodowska i Piotr Curie już po roku zna­jo­moś­ci wzięli ślub, a w podróż poślub­ną udali się na row­er­ach.

7. Maria uwiel­bi­ała góry – w 1899 r. wraz z mężem wspięła się na Rysy, do tego w długiej sukni.

8. W prace, skutku­jące odkryciem radu, oprócz Marii i Pio­tra był zaan­gażowany także ich współpra­cown­ik – Gus­tav Bémont, o którym jed­nak bard­zo rzad­ko się wspom­i­na.

9. Nagro­da Nobla z dziedziny fizyki za okrycie promieniotwór­c­zoś­ci została przyz­nana nie tylko Marii, ale także jej mężowi Piotrowi Curie oraz fizykowi – Hen­riemu Bec­querelowi, od które­go nazwiska pochodzi jed­nos­tka radioak­ty­wnoś­ci – bek­erel.

10. Maria sama wymyśliła ter­miny: promieniotwór­c­zość i radioak­ty­wność.

11. Piotr Curie przeprowadz­ił na sobie doświad­cze­nie zbliże­nia do skóry swo­jej ręki próbki radu, co spowodowało głębok­ie oparze­nie. Mężczyz­na obser­wował ranę i notował pro­ces jej pow­stawa­nia oraz goje­nia się. Dzięki jego szczegółowym zapiskom ekspery­ment naprowadz­ił lekarzy na sposób wyko­rzys­ta­nia pier­wiastków promieniotwór­czy­ch w ter­apii chorób skóry, w tym nowot­worów.

12. Wielo­let­nim przy­ja­cielem Marii był Albert Ein­stein. Kobi­eta napisała dla niego rekomen­dację, która najpraw­dopodob­niej pomogła mu w zdoby­ciu posady aka­demick­iej na Politech­nice w Zurychu. Częs­to też odwiedza­li się nawza­jem – albo Ein­stein przy­jeżdżał do Marii z żoną do Paryża, albo ona z córkami bywała u niego w szwa­j­cars­kich Alpach. „Pani Maria Curie jest – ze wszys­t­kich ludzi na świecie – jedynym niezep­su­tym przez sławę człowiekiem” – pisał Albert Ein­stein.

13. Fran­cuska Akademia Nauk odrzu­ciła kandy­daturę Marii, ze wzglę­du na ówczes­ną dyskrymi­nację kobi­et w nauce. Nato­mi­ast pier­wszą kobi­etą przyjętą do Akademii wiele lat później była dok­toran­tka Skłodowskiej.

14. Pod­czas I wojny świa­towej Skłodowska skon­struowała spec­jal­ne aparaty rentgenowskie do szy­bkiej diag­nos­tyki ran­ny­ch żołnierzy i po zda­niu prawa jazdy (co również było rzad­koś­cią wśród kobi­et), w tym na ciężarówki, jeźdz­iła z nimi do szpi­tali polowych wraz z córką Irene oraz lekarza­mi wojskowym, gdzie m.in. szkoliła tech­ników radi­ologów. 

15. Maria założyła Insty­tut Rad­owy w Paryżu, z które­go wywodz­iło się jeszcze czworo lau­re­atów Nagrody Nobla. Oprócz tego z jej inic­jaty­wy w 1932 r. pow­stał Insty­tut Rad­owy w Warsza­w­ie, który obec­nie nosi nazwę Nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

16. Kilka lat po śmier­ci męża Polka wdała się w romans z żonatym, fran­cuskim fizykiem – Paulem Langevinem, który zde­cy­dował się dla niej porzu­cić swo­ją rodz­inę. Ich relac­ja, ze wzglę­du na bard­zo złe komen­tarze opinii pub­licznej, a także groźby kierowane do Skłodowskiej, kosz­towała ją zała­manie na zdrow­iu. Wiele lat później wnuk fizyka ożenił się z wnuczką Marii Skłodowskiej, a do tego obo­je byli naukow­cami – fizykami nuk­learnymi.

17. Śmierć Marii Skłodowskiej-Curie przyp­isy­wano skutkom napromieniowa­nia jonizu­jące­go pod­czas wielo­let­nich badań nad radem, polonem i uranem. Obec­nie jed­nak naukow­cy skła­ni­a­ją się raczej ku tezie, iż główną przy­czyną ane­mii aplas­ty­cznej, na którą zmarła Maria, były ogrom­ne dawki promieniowa­nia, na które uczona była narażona przy robi­e­niu zdjęć rentgenows­kich pod­czas wojny.

18. Mar­ię pochowano w ołowianej trum­nie, a wszys­tkie jej rzeczy oso­bis­te są skażone izo­topem radu. Notatki uczonej prze­chowywane są w spec­jal­ny­ch, ołowiany­ch naczy­ni­ach.

19. Starsza córka Marii – Irene Joliot-Curie – wraz ze swoim mężem dostała Nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwór­c­zoś­ci.

20. 11 listopada 2018 r. Skłodowska otrzy­mała pośmiert­nie Order Orła Białe­go. W tym samym roku mag­a­zyn „BBC His­to­ry” opub­likował wyniki rankingu, w którym wybra­no sto kobi­et, mają­cy­ch najwięk­szy wpływ na his­torię świata. Pier­wsze miejsce zajęła Maria Skłodowska-Curie.

Wszys­tko, co widzi­ałam nowe­go i czego się uczyłam, zach­wycało mnie. Było to jak­by objaw­ie­nie nowe­go świata, świata wiedzy, do które­go naresz­cie otwarto mi wol­ny dostęp.“ 

Maria Skłodowska-Curie

Zachę­cam do obe­jrzenia fil­mu „Maria Skłodowska-Curie”. Opowieść o niesamow­itym życiu odkry­w­czyni dwóch pier­wiastków – polonu i radu, ale także portret Skłodowskiej, jakiej nie znal­iśmy – czułej matki, kocha­jącej żony, kobi­ety charyz­maty­cznej, zde­cy­dowanej, choć pełnej dylematów i sprzecznoś­ci.

W roli tytułowej w filmie wys­tąpiła Karoli­na Gruszka. Part­neru­ją jej m.in. Iza Kuna w roli Bro­nisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Ein­stein, Jan Frycz jako Ernest Solvay – założy­ciel Między­nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Fizyki oraz Daniel Olbrych­ski jako Emile Ama­gat – zagorza­ły prze­ci­wnik Marii.

Ilona W.K.

Poniżej zwias­tun fil­mu????

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=HAqRN6u2Yls
Comments are closed.