Clive Staples Lewis - Biblioteka
Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis

C.S. Lewis, właś­ci­wie Clive Sta­ples Lewis, urodz­ił się 29 listopada 1898 roku w Belfaś­cie, zmarł 22 listopada 1963 roku w Kilns w Anglii. Ang­iel­ski pis­arz i filolog, znany ze swoich prac doty­czą­cy­ch lit­er­atu­ry śred­niowiecznej oraz cyk­lu powieś­ci fan­tasty­czny­ch “Opowieś­ci z Narnii”.

Wal­czył pod­czas pier­wszej wojny świa­towej we Francji. Po powro­cie do Anglii pod­jął stu­dia w Oks­fordzie. Później sam został wykład­ow­cą lit­er­atu­ry śred­niowiecznej i rene­san­sowej na uni­w­er­syte­cie w Cam­bridge.

Był związany z kręgiem J. R. R. Tolkiena, Charlesa Williamsa i Owe­na Barfiel­da (tzw. Inklin­gowie), z którymi zaj­mował się lit­er­aturą fan­ta­sy, baś­ni­ami, leg­en­dami.

IWK

Biografia CS Lewisa, brytyjskiego pisarza
Źródło: https://www.greelane.com/pl/humanistyka/literatura/biography-of-c-s-lewis-4777988/

Poniżej ??muzyka z fil­mu Opowieś­ci z Narnii. ?Film?? na pod­staw­ie cyk­lu sied­miu powieś­ci fan­ta­sy napisany­ch przez C.S. Lewisa. Uważany za klasykę lit­er­atu­ry? dziecięcej oraz najlep­szą pracę autora, sprzedał się w pon­ad stu dwudzi­es­tu mil­ionach egzem­plarzy w czter­dzi­es­tu jeden językach.

Źródło: https://youtu.be/XUfBZ491IVU
Comments are closed.