40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - Biblioteka
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grud­nia 1981 roku o godzinie 6 rano Pol­skie Radio nadało ???wys­tąpi­e­nie gen­er­ała Woj­ciecha Jaruzel­skiego, w którym ???infor­mował on o ukon­sty­tuowa­niu się Wojskowej Rady Ocale­nia Nar­o­dowe­go (WRON) i wprowadze­niu na mocy dekre­tu Rady Państ­wa stanu wojen­nego na tere­nie całe­go kra­ju.

Władze komu­nisty­czne jeszcze 12 grud­nia przed północą rozpoczęły zatrzymy­wanie dzi­ałaczy opozy­cji i Sol­i­darnoś­ci. W ciągu kilku dni w 49 ośrod­kach inter­nowa­nia umieszc­zono około pię­ciu tysię­cy osób. W ogrom­nej oper­acji pol­i­cyjno-wojskowej uży­to 70 tysię­cy żołnierzy, 30 tysię­cy mil­ic­jan­tów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tysię­cy samo­chodów.

13 grud­nia 1981 r. na fotografi­ach i we wspom­nieni­ach jawi nam się jako dzień szary i mglisty. Zwały brud­ne­go śniegu zale­gały na poboczach ulic i chod­ników. W mias­tach stały wojskowe gaziki, mil­i­cyjne „suki” oraz ciężarowe więź­niarki. Ulice blokowali uzbro­jeni w pałki, kaski i tar­cze zomow­cy. Nad asfal­tem unosiły się opary gazu łza­w­iące­go. Pogo­da i dekret o stanie wojen­nym nie sprzy­jały fotografowa­niu, mimo to kilka osób uwieczniło tamte his­to­ryczne wydarzenia. 

Mil­ic­ja przy­go­towu­je się do zaję­cia siedz­iby Zarzą­du Regionu łódzkiej “Sol­i­darnoś­ci”, 13 grud­nia 1981 r. IPN Ld 633/25
Wojskowe trans­portery opancer­zone na uli­cach Gdańska, 15 grud­nia 1981 r. IPN Gd.433/5
Katow­ice- Brynów. Okoli­ca KWK “Wujek”(fot. archi­wum IPN)

Pamię­tamy o wszys­t­kich ofi­arach i represjonowany­ch w stanie wojen­nym. Pamię­ta­jmy o Bohat­er­ach! To dzięki ich odwadze i sile komu­nizm w końcu upadł, a Pol­ska odzyskała wol­ność.??? Im zawdz­ięcza­my to, że żyje­my dziś we włas­nym suw­eren­nym, demokraty­cznym państ­wie.

Opra­cow­ała IWK

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/13-grudnia-zapalmy-swiatlo-wolnosci,46239,https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63268,Stan-wojenny-w-dokumentach-i-na-zdjeciach-z-zasobu-Archiwum-IPN.html https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38063,Pacyfikacja-kopalni-Wujek-najwieksza-zbrodnia-stanu-wojennego.html

Comments are closed.