J.R.R. Tolkien- ikoną światowej fantastyki - Biblioteka
J.R.R. Tolkien- ikoną światowej fantastyki

J.R.R. Tolkien- ikoną światowej fantastyki

3 sty­cz­nia 1892 roku urodz­ił się   John Ronald Reuel Tolkien. Od tamte­go dnia mija 130 lat. Przez ten okres Tolkien stał się ikoną świa­towej fan­tastyki ✨??✨i jed­nocześnie jed­nym z jej prekur­sorów. Stworzył niepow­tarzal­ny świat nazwany Śródziemiem, który do dziś zach­wyca i fas­cynu­je.

J. R. R. Tolkien zmienił świat. Dziś każdy debi­u­tu­ją­cy pis­arz lit­er­atu­ry fan­ta­sy musi zmierzyć się z jego leg­endą, ponieważ prak­ty­cznie zawsze ktoś postanowi go z nim porów­nać. Mimo, że aktu­al­nie tego typu ambit­na proza nie jest pop­u­lar­na, jego książki cieszą się niesłab­nącą apro­batą czytel­ników. Praw­dopodob­nie, nie ujmu­jąc w żaden sposób kun­sz­towi pis­arza, dzieje się tak w związku z hol­ly­woodzkimi ekraniza­c­jami jego książek. Pod koniec grud­nia 2013 miała miejsce pre­miera drugiej częś­ci Hob­bita. Niewąt­pli­wie duch Tolkiena, mimo pewny­ch mody­fikacji fabuły, królu­je w fil­mach Petera Jack­sona i zaraża kole­jne osoby, które następ­nie postanaw­ia­ją sięgnąć po ory­gi­nał, po książkę. 

Tolkien pisząc swo­je książki, powołał do życia ory­gi­nal­ną mitologię. Stworzył his­torię Śródziemia, trady­c­je w nim panu­jące, a nawet języki, którymi posługi­wały się różnorod­ne rasy w nim żyjące. Wszys­tko to połączył jed­nocześnie w jed­ną, spójną całość. Był zde­cy­dowanie per­fekcjon­istą, poszczegól­ne his­to­rie posi­ada­ją wiele wari­antów rozstrzyg­nięć w ich kul­mi­na­cyjny­ch momen­tach. Języki posi­ada­ją włas­ną unika­tową gra­matyką i są ze sobą pow­iązane różnymi praw­idłami tak jak i w świecie real­nym. Trady­c­je Śródziemia to piękne naw­iązanie do ryc­er­skiego eto­su Śred­niowiecza. Hon­or, przy­jaźń i lojal­ność gra­ją tutaj pier­ws­zo­planową rolę. Domin­u­ją uni­w­er­sal­ne prawdy, które dla więk­szoś­ci mieszkańców Śródziemia są wręcz nat­u­ral­ne. Nie ma relaty­wiz­mu, jest abso­lu­tyzm. Zło zawsze prze­gry­wa bo taka jest kolej rzeczy,? a tri­um­fu­je dobro i praw­da.

Do książek Tolkiena zajrzeć po pros­tu warto. Każdy powinien odnaleźć w nich coś dla siebie,  żeby nie powiedzieć – cząstkę siebie. Odkry­wanie jego twór­c­zoś­ci to przy­go­da, która zostaw­ia na człowieku pięt­no do koń­ca życia. Kto raz rozs­maku­je się w jego prozie, zawsze będzie do niej wracał. Warto się zatrzy­mać choćby na chwilę, a najlepiej na dłużej, by zapoz­nać się ???z Wład­cą Pierś­cieni, Hob­bitem czy Sil­mar­il­lionem. 

Opra­cow. Ilona W.K.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/J.R.R._Tolkien, https://lotr.fandom.com/pl/wiki/Kategoria:Ksi%C4%85%C5%BCki_Tolkiena

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-h6aBciHHL4
Comments are closed.