8 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu - Biblioteka
8 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu

Bez­pieczeńst­wo w sieci sta­je się coraz więk­szym wyzwaniem.  Zdal­ne lekc­je, zdal­na pra­ca, wirtu­al­ne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do inter­ne­tu i tym ważniejsze sta­ją się wydarzenia, takie jak Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu (DBI).

Jak pracować zdalnie? Cz. 12. Bezpieczeństwo w sieci Prezentacja do pobrania
Źródło: freepik.com

Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu obchodz­imy w Polsce już po raz 18 sty!

Świę­to obchod­zone jest w drugim dniu, drugiego tygod­nia, drugiego miesią­ca roku. W tym roku Dzień Bez­pieczne­go Inter­ne­tu wypada 8 lute­go, jed­nakże wydarzenia orga­ni­zowane ???w ramach tej akcji trwa­ją do koń­ca mar­ca. Ideą DBI jest pod­kreślanie siły współdzi­ała­nia w dba­n­iu o cyfrowe bez­pieczeńst­wo, zarówno na poziomie między­nar­o­dowym, ?? jak i lokalnym.
Obchodom świę­ta towarzyszą liczne wydarzenia eduka­cyjne, które dążą do upowszech­ni­a­nia wiedzy doty­czącej prob­lematyki bez­pieczeńst­wa ?????w internecie w szczegól­noś­ci ???? dzieci i młodzieży.

Główny celem Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu jest inicjowanie i propagowanie dzi­ałań na rzecz:

  • bez­pieczne­go dostępu dzieci i młodzieży do zasobów inter­ne­towych,
  • zaz­na­jomienia rodz­iców, nauczy­cieli i wychowaw­ców z prob­lematyką bez­pieczeńst­wa online,
  • pro­mowa­nia pozy­ty­wne­go wyko­rzysty­wa­nia inter­ne­tu wśród ???????? wszys­t­kich użytkown­ików sieci.

Kon­fer­enc­ja z okazji Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu 2022

Cen­tral­nym punk­tem obchodów jest kon­fer­enc­ja, adresowana do przed­staw­icieli sek­tora eduka­cyjne­go, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz prak­tyków pracu­ją­cy­ch z dziećmi. Ze wzglę­du na trwa­jącą epi­demię, ???w 2022 roku kon­fer­enc­ja z okazji Dnia Bez­pieczne­go Inter­ne­tu 2022 odbędzie się 8 lute­go o godz. 16.00, wyłącznie w for­mule online. 

Trans­mis­ja będzie dostęp­na bez koniecznoś­ci logowa­nia na stron­ie dbi.pl oraz na plat­formie face­book na pro­filu Pol­skiego Cen­trum Pro­gra­mu ‘’Safer Inter­net”.

Na stor­nach wydarzenia moż­na sprawdz­ić wszys­tkie wydarzenia orga­ni­zowane w ramach DBI. Tych, którzy chcieliby zobaczyć, ile inic­jatyw zgłaszany­ch jest w poszczegól­ny­ch regionach Pol­ski, odsyłamy do mapy, na której na bieżą­co aktu­al­i­zowane są ??? infor­ma­c­je: 

https://www.saferinternet.pl/dbi/mapa-inicjatyw-dbi.html

Źrodło: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/8-lutego-obchodzimy-dzien-bezpiecznego-internetu–zaangazuj-sie-w-obchody-juz-dzis

Comments are closed.