❤️❤️ Walentynki ❤️❤️ - Biblioteka
❤️❤️ Walentynki ❤️❤️

❤️❤️ Walentynki ❤️❤️

14 lute­go to dzień, kiedy ludzie okazu­ją sobie uczu­cia miłoś­ci, czułoś­ci i przy­jaźni. Najczęś­ciej wysyłamy kartki walen­tynkowe lub kwiaty na Walen­tynki. Niek­tórzy dzień święte­go Walen­te­go oznacza­ją w swoich kalen­darzach na czer­wono już kilka miesię­cy wcześniej. Inni woleliby schować się w ciem­nym kącie i poczekać aż nade­jdzie 15 lute­go. Inni zaś kon­tes­tu­ją i prze­chodzą obok obo­jęt­nie.

Bez wzglę­du na to, jaki jest Twój oso­bisty sto­sunek do Walen­tynek – zaprasza­my do obe­jrzenia ani­ma­cyjny­ch kartek walen­tynkowych uczniów tech­nikum reklamy ❤️?‍❤️‍?

Mał­gorzata Migas, kl.1bT5
Pauli­na Ociep­ka, kl.3bT5
Wik­to­ria Sędzi­ak, kl.1bT5
Comments are closed.