Konkurs dla bibliotek. Wygraj regał książek z dużą czcionką! - Biblioteka
Konkurs dla bibliotek. Wygraj regał książek z dużą czcionką!

Konkurs dla bibliotek. Wygraj regał książek z dużą czcionką!

https://wielkielitery.pl/wp-content/uploads/2022/03/WTB3_konkurs_regulamin-akt-22–03-2022.pdf

21 mar­ca rusza trze­cia edy­c­ja Wirtu­al­ny­ch Targów dla Bib­liotek orga­ni­zowany­ch przez dys­try­b­u­tora książek OSDW Azy­mut. Wydarze­niu, podob­nie jak w ubiegłym roku, towarzyszy spec­jal­ny konkurs dla bib­liotekarzy i czytel­ników. Na zwycięzców czeka­ją trzy regały książek z dużą czcionką!

Jak wziąć udział w konkursie?

  • Do udzi­ału w konkur­sie zaprasza­my wyłącznie bib­lioteki (szkol­ne, pub­liczne, uni­w­er­syteck­ie, ped­a­gog­iczne oraz ich fil­ie) – w akcji nie mogą brać udzi­ału osoby fizy­czne.
  • Pokażmy, że czy­tanie jest dla wszys­t­kich, a zbyt mała czcionka nie musi być ogranicze­niem w lek­turze! Celem nasze­go konkur­su jest pop­u­laryza­c­ja książek z dużą czcionką oraz czytel­nict­wa wśród osób słabowidzą­cy­ch i seniorów.
  • Przy­go­tuj (najlepiej wspól­nie z bib­liotekarza­mi i czytel­nikami) zdję­cie, film lub grafikę, które zachęcą lokalną społeczność do sięg­nię­cia po książki z serii Wielkie Litery – niech nie ogranicza Was nic poza wyobraźnią! W konkur­sie nagrodz­imy trzy bib­lioteki, które przyłączą się do naszej akcji i przy­go­tu­ją naj­ciekawsze prace pop­u­laryzu­jące ser­ię Wielkie Litery.
  • Opub­likuj pracę konkur­sową na ofic­jal­nym pro­filu bib­lioteki na Face­booku lub Insta­gramie. Nie zapom­nij oznaczyć tam serii Wielkie Litery – zna­jdziecie nas na oby­d­wu por­ta­lach!
  • Nie zapom­nij przesłać zgłoszenia do udzi­ału w konkur­sie. Wyślij link do opub­likowanej pra­cy na adres kontakt@wielkielitery.pl z dopiskiem „Konkurs Wielkie Litery”.
  • Na zwycięskie bib­lioteki czeka­ją trzy paki­ety książek wydany­ch w serii Wielkie Litery. Zerkni­j­cie na poniższą grafikę i zobacz­cie, jak wspaniale prezen­tu­ją się nasze nagrody – już wkrótce trafią one do trzech bib­liotek! Listę wszys­t­kich nagród zna­jdziecie w Reg­u­laminie konkur­su.
  • Nie zwleka­j­cie! Na Wasze prace konkur­sowe czekamy do 18 kwiet­nia 2022.

Kliknij tutaj, aby pobrać Reg­u­lam­in konkur­su.

Nagro­da w konkur­sie: paki­et 20 best­sellerowych książek wydany­ch w serii Wielkie Litery!

Zaprasza­my do udzi­ału w konkur­sie

Bib­liotekarze CKZ­iU

Comments are closed.