Międzynarodowy Dzień Książki 📚📔📔i Praw Autorskich - Biblioteka
Międzynarodowy Dzień Książki 📚📔📔i Praw Autorskich

Międzynarodowy Dzień Książki 📚📔📔i Praw Autorskich

Zaprasza­my do bib­liotecznej foto­bud­ki z okazji 📚❤️ Między­nar­o­dowe­go Dnia Książki i Praw Autors­kich😀 📚

Już od 27 lat, 23 kwiet­nia, obchodz­imy wyjątkowe, dla książek, ich autorów i miłośników 📚📚 lit­er­atu­ry, świę­to – Między­nar­o­dowy Dzień Książki i Praw Autors­kich. Ma ono na celu pro­moc­je 📚📚 lit­er­atu­ry, pop­u­laryza­cję czytel­nict­wa oraz wiedzy na tem­at praw autors­kich i sze­roko poj­mowanej włas­noś­ci intelek­tu­al­nej. Dla uatrak­cyjnienia tego świę­ta i Waszy­ch wiz­yt w dniu 25 kwiet­nia (tj. poniedzi­ałek) w bib­liote­ce szkol­nej oraz uwiecznienia ich w trochę odmi­en­nej scener­ii niż zwyk­le, zaprasza­my do bib­liotecznej foto­bud­ki, w której będziecie mogli wykon­ać sobie pamiątkowe zdję­cia na tle książek, z wybranymi rek­wiz­y­tami, no i oczy­wiś­cie, jeśli ktoś będzie miał życze­nie, bib­liotekarza­mi 😀Świę­to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu pro­mocję czytel­nict­wa, edy­torstwa i ochronę włas­noś­ci 🧠🧠🧠 intelek­tu­al­nej prawem autorskim.

Serdecznie zaprasza­my

Bib­liotekarze CKZ­iU 👧🏻🧒🏻👧🏼🧒🏼

Comments are closed.