Tydzień Bibliotek - Biblioteka
Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Hasłem Tygodnia Bibliotek 2022 jest  📚📚📚„Biblioteka — świat w jednym miejscu”

Co roku Sto­warzysze­nie Bib­liotekarzy Pol­s­kich orga­nizu­je, w dni­ach 8–15 maja, 📔📔📔 Tydzień Bib­liotek — pro­gram pro­mocji czytel­nict­wa i bib­liotek. Ma on na celu pod­kreślanie roli czy­ta­nia i bib­liotek w popraw­ie jakoś­ci życia, edukacji oraz zwięk­szanie prestiżu zawodu 👧🏻👧🏼 bib­liotekarza i zain­tere­sowa­nia książką sze­ro­kich kręgów społeczeńst­wa.

Zaprasza­my także na stronę www.tydzienbibliotek.sbp.pl poświę­coną ogólnopol­skiej akcji Tydzień Bib­liotek ❤️🔍

PLAKAT TYGODNIA BIBLIOTEK 2022

Źródło: https://tydzienbibliotek.sbp.pl/tydzien-bibliotek-2022-zglos-biblioteke/projekt Agata Małecka

Comments are closed.