8 maja- ❤️ Dzień Biliotekarza 👧🏻👧🏼🧒🏻🧒🏼 i Bibliotek 📚 - Biblioteka
8 maja- ❤️ Dzień Biliotekarza 👧🏻👧🏼🧒🏻🧒🏼 i Bibliotek 📚

8 maja- ❤️ Dzień Biliotekarza 👧🏻👧🏼🧒🏻🧒🏼 i Bibliotek 📚

Mówi się, że żyje­my w cza­sach wirtu­al­nej kul­tu­ry obrazkowej, upad­ku komu­nikacji tek­stowej, druku. Jak dzisi­aj zachę­cić skutecznie do czy­ta­nia?

Dzień Bib­liotekarza i Bib­liotek, to czas, kiedy rozpoczy­na­ją się obchody Tygod­nia Bib­liotek i  oprócz zwykłe­go wypoży­cza­nia książek, bib­lioteki zaplanowały mnóst­wo ciekawych wydarzeń, spotkań z autorami, wys­taw, konkursów, warsz­tatów i wszys­tkie te dzi­ała­nia zmierza­ją do skuteczne­go zachęce­nia do czy­ta­nia. Tak wyglada pro­moc­ja czytel­nict­wa w Polsce, ale są również kra­je, gdzie zachece­nie do czy­ta­nia jest dużo trud­niejsze.

Dziś opowiem o niezwykłym pomyśle mobil­nej bib­lioteki na kopy­tach i wielkim zaan­gażowa­niu bib­liotekarzy. Wraz z nimi przemierzymy Kolumbię, Wenezuelę oraz Etiopię. Pokażę Wam szczyt­ne cele, które poma­ga­ją dostar­czyć książki dzieciom z najuboższy­ch wsi, a pon­ad­to kilka słów o pier­wszej pub­licznej bib­liote­ce w miasteczku La Glo­ria. Zobacz­cie, co może dokon­ać bib­lioteka na ośle.

Wszys­tko zaczęło się w 2001 roku, kiedy nauczy­ciel Luis Sori­ano postanow­ił dać dzieciom książki. Z pomocą przyszedł mu osioł i tak pow­stała bib­lioteka na kopy­tach. W week­endy Luis wraz ze swoim osłem wyrusza­ją z niewielkim zbiorem książek. Cel wyprawy jest prosty – radość dzieci. Ruchoma bib­lioteka dociera do naj­bied­niejszy­ch i daje im wiedzę. Louis jest przeko­nany, że dawanie książek ludziom, którzy nie mają do nich dostępu może popraw­ić sytu­ację kra­ju i otworzyć nowe możli­woś­ci dla przyszły­ch oby­wa­teli Kolumbii. Książki to także nauka czy­ta­nia i walka z anal­fa­betyzmem.

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2013/06/biblioburro-biblioteka-osle/

Wraz ze swo­ją żoną Dianą Louis zbu­dował pier­wszą pub­liczną bib­liotekę w małym mieś­cie La Glo­ria. Wypoży­czanie książek stało się możli­we, dzięki hojnym darow­iz­nom. Bib­lioteka jest otwarta w dni powszed­nie i obsługu­je pon­ad 250 dzieci mieszka­ją­cy­ch w okol­i­cy. Jed­nak sam Luis kon­tynu­u­je swo­je week­endowe tournée z dwójką osłów – Alfa i Beto.

Źródło: https://youtu.be/1gxNXgrIQ2c

Trze­ba zaz­naczyć, iż na szlakach, którymi przemierza­ją częs­to moż­na natrafić na hand­larzy narko­tyków czy niebez­pieczne zwierzę­ta. Wysiłek Luisa wyma­ga odwagi, ale przy­cią­ga uwagę osób całe­go świata. Niejed­nokrot­nie his­to­ria jego i wierne­go towarzysza pojaw­iła się 📢📢 w medi­ach.

Jed­nym z naślad­ow­ców Louisa jest Ato Yohan­nes Gebre­ge­or­gis, który także prowadzi oślą bib­liotekę w Etiopii. Idea ta wypłynęła m. in. by wspomóc fun­dację „Etiopia read”, która stworzyła już 65 bib­liotek i zbu­dowała 8 szkół dla bied­ny­ch dzieci.

Opra­cow­ano na pod­staw­ie artykułu “Bib­liobur­ro- bib­lioteka na ośle” , ser­wis dla bib­liotekarzy- Lus­tro bib­lioteki

Ilona W.K.

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2013/06/biblioburro-biblioteka-osle/

 W Wenezueli do czy­ta­nia zachę­ca Bib­liomu­las (znane też jako book mules).

Źródło: https://lustrobiblioteki.pl/2013/06/biblioburro-biblioteka-osle/
Comments are closed.