Czytaj.pl ? Upoluj swoją książkę - Biblioteka
Czytaj.pl ? Upoluj swoją książkę

Czytaj.pl ? Upoluj swoją książkę

Akc­ja ma charak­ter bezpłat­nej wypoży­czal­ni best­sellerowych ebooków i audio­booków. Aby wziąć w niej udzi­ał, należy pobrać aplikację mobil­ną Woblink i przy jej pomo­cy zeskanować kod QR umieszc­zony na jed­nej z ofic­jal­ny­ch grafik akcji. Kod QR jest kluczem do??? wirtu­al­nej bib­lioteki, w której moż­na znaleźć wyjątkowe best­sellery. Już po raz kole­jny ??w ramach akcji „Upoluj swo­ją książkę”, orga­ni­zowanej z inic­jaty­wy Insty­tu­tu Książki, plakaty akcji umożli­wia­jące bezpłat­ny dostęp do best­sellerowych ebooków i audio­booków trafią także do szkół pon­ad­pod­sta­wowych na tere­nie całe­go kra­ju.

Doty­chczas w akcji Czy­taj PL było dostęp­ny­ch 12 pozy­cji, w edy­cji 2022 dołącza do nich sześć tytułów młodzieżowych, a więc łącznie 18 książek. Tak jak w zeszłym roku, będzie je moż­na czy­tać na czyt­nikach elek­tron­iczny­ch ink­BOOK oraz Kindle!

Przed­premierowo książki udostęp­nione w tegorocznej odsłonie akcji Czy­taj PL będą mogli wypoży­czać uczest­ni­cy 25. Między­nar­o­dowych Targów Książki w Krakowie – dzięki kodowi QR nadrukowane­mu na bile­tach wstępu.

Akc­ja Czy­taj PL jest od początku real­i­zowana jako ele­ment pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO.

Czy­tać i słuchać best­sellerowych książek moż­na przez cały listopad. Umożli­wia­ją to orga­ni­za­torzy akcji: KBF, oper­a­tor pro­gra­mu Kraków Mias­to Lit­er­atu­ry UNESCO, i Woblink – najwięk­sza w Polsce plat­for­ma z ebookami, audio­bookami i książkami papierowymi. Orga­ni­zowana ?? i rozwi­jana od 8 lat akc­ja Czy­taj PL nie byłaby możli­wa bez współpra­cy z jej part­nerem strate­gicznym – Insty­tutem Książki, najwięk­szymi wydaw­cami w kra­ju, a także z part­neru­ją­cymi jej mias­tami.

Źródło: https://akcja.czytajpl.pl/index.html#akcja

Comments are closed.