25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022 - Biblioteka
25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

25. Międzynarodowe Targi Książki- Kraków 2022

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

  W tym roku targi odby­wały się pod hasłem: „Trze­ba nam nowych skrzy­deł, nowych dróg potrze­ba”. Tymi słowami napisanymi przez Juliusza Słowack­iego Kraków witał goś­ci targów. Tegorocz­na odsłona targów była inspirowana pol­skim roman­tyzmem, bowiem w roku 2022 przy­pada roczni­ca wyda­nia „Bal­lad i roman­sów” Adama Mick­iewicza. Wydarze­nie to 200 lat temu  uważane było za początek roman­tyz­mu w Polsce. Roman­tyzm to miłość, wol­ność, bunt prze­ci­wko kanonom i kon­wencjom. Roman­tyzm to rozk­wit indy­wid­u­al­iz­mu, uznanie fan­tastyki, tajem­nic­zoś­ci, wyobraźni. Epoka ta naw­iązu­je do ludowoś­ci, tworzy roman­ty­czne ideały, którym jesteśmy wierni do dziś, choć minęło już sporo cza­su od jej zakończenia.

        „Młodoś­ci! Ty nad poziomy Wylatuj”*- to hasło towarzyszyło uczest­nikom wycieczki na targi. 

Gru­pa uczniów z Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go wraz z opieku­nami wzięła udzi­ał w tar­gach książki w Krakowie. Wyruszyliśmy w piątek 28.10.2022 ?? „zło­tym autokarem” z parkingu szkol­ne­go, a na miejsce dotar­liśmy już moc­no podekscy­towani tym, co nas czeka w hali EXPO.                           A w środ­ku…..

        Przy­witał nas tłum uczest­ników i wys­taw­ców. Udało nam się spotkać Woj­ciecha Cejrowskiego, uczest­niczyliśmy w wykładzie Jerze­go Bral­czyka, ale przede wszys­tkim szukaliśmy książek, które nas intere­sowały. Każdy uczest­nik wycieczki zakupił coś dla siebie, ale przede wszys­tkim wszyscy zakupili książki do naszej bib­lioteki. Za co dzięku­ją ?????? bib­liotekarze i społeczność szkol­na, bo dzięki wam jesteśmy bogat­si o nowe pozy­c­je książkowe, niejed­nokrot­nie z auto­grafami autorów. Późnym połud­niem dotar­liśmy do Jaworz­na w doskon­ały­ch nas­tro­jach i zapasem lit­er­atu­ry na nad­chodzące jesi­en­ne wiec­zo­ry. Dzięku­je­my II LO za udzi­ał we wspól­nym wyjeździe oraz wszys­tkim uczniom i opiekunom za udzi­ał w wydarze­niu.

     Szczegól­ne podz­iękowa­nia dla: Joan­ny C., Julki L., Fabi­oli W., Zuzan­ny C., Pauliny M., Zuzan­ny P., Agnieszki C., Wik­torii S.,     Wik­tora B., Alek­san­dra R., Daw­id P., Wik­to­ria W., Natal­ia Ż., Łukasz D., Błażej G., Kacper P., Mag­dale­na B., Mag­dale­na P., Jakub D., Emil­ia D., Mag­dale­na S. Mag­dale­na W. J)))))

                                                 A.Kozub    

*frag­ment ”Ody do młodoś­ci” Adama Mick­iewicza

Źródło: Zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU
Comments are closed.