Nowości książkowe ???????w bibliotece! - Biblioteka
Nowości książkowe ???????w bibliotece!

Nowości książkowe ???????w bibliotece!

Na zimowe długie wiec­zo­ry zaprasza­my do bib­lioteki po dostęp­ne już nowoś­ci książkowe?? z beletrystyki, lit­er­atu­ry fak­tu oraz dzi­ału pop­u­larnonaukowe­go. W kry­teri­um ???doboru lit­er­atu­ry kieru­je­my się zapotrze­bowaniem naszy­ch czytel­ników kupu­jąc kole­jne tomy ulu­biony­ch serii, powieś­ci oby­cza­jowe ?? i  krymi­nal­ne, thrillery, biografie, repor­taże oraz lit­er­aturę podróżniczą i his­to­ryczną.  Księ­gozbiór został uzu­pełniony także o powieś­ci dla młodzieży oraz lek­tu­ry szkol­ne.

Źródło: zdję­cia ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Comments are closed.