Wspomnienia laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej - Biblioteka
Wspomnienia laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

Wspomnienia laureatki Literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej

1 lute­go 2023 r. przy­pada jede­nas­ta roczni­ca śmier­ci, a 2 lip­ca — set­na roczni­ca urodz­in Wisławy Szym­borskiej: poet­ki, eseistki, ama­torki kotów i małp, lau­re­atki Lit­er­ack­iej Nagrody Nobla (1996 r.).

2023 – rok Wisławy Szymborskiej
Źródło: https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/0/0/0/1991,2023

Strate­gią poe­t­y­cką Wisławy Szym­borskiej było zadzi­wie­nie codzi­en­ną rzeczy­wis­toś­cią – postrze­ganą jako peł­na fas­cynu­ją­cy­ch szczegółów. W PRL dow­cip­nie iron­icz­na, zabar­wiona filo­zofią sto­icyz­mu poez­ja Szym­borskiej dawała wytch­nie­nie od szarej codzi­en­noś­ci. Była bard­zo skrom­na i dow­cip­na. Odrzu­cała cele­brę, źle znosiła zain­tere­sowanie mediów, ??✍??szczegól­nie po otrzy­ma­niu Nagrody Nobla, gdy przes­tała pisać. Tworzyła wyk­le­janki – kolaże z gazet ukazu­jące absurdal­ność ist­nienia.

Źródło: https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/0/0/0/1991,2023

Comments are closed.