Retro Walentynki ???? - Biblioteka
Retro Walentynki ????

Retro Walentynki ????

Drodzy Uczniowie!??‍❤️‍??

Jak już wiecie, od 7 lute­go moż­na sko­rzys­tać z pocz­ty walen­tynkowej i wysłać swo­jej sym­pa­tii unika­tową walen­tynkę wyko­naną przez uczniów naszej szkoły.

14 lute­go przed­staw­iciele Samorzą­du Szkol­ne­go dostar­czą te wyjątkowe prezen­ty.

Dodatkowo w szkole będzie moż­na znaleźć w tym dniu czer­wone ser­duszka z kodem QR, który prze­niesie Was do stron inter­ne­towych z muzyką wybraną przez uczniów naszej szkoły.❤️❤️❤️❤️ Zna­jdź­cie je, zeskanu­j­cie, wysłucha­j­cie , przekaż­cie kole­gom i koleżankom. ???Miłe­go odbioru…

Ale to jeszcze nie koniec świę­towa­nia WALENTYNEK W STYLU RETRO w naszej szkole!

Pro­ponu­je­my, by ten dzień spędz­ić wyjątkowo, więc zaprasza­my do ????mod­owych ekspery­men­tów w sty­lu retro.

Uczniowie, którzy 14 lute­go przyjdą do szkoły w prze­bra­niu (obow­iązu­je styl retro ) , nie będą pytani przez nauczy­cieli na zaję­ci­ach.

Rusza­j­cie zatem do eksplorowa­nia zaka­marków szaf…..

Liczymy na Waszą kreaty­wność.

Infor­ma­cji udziela­ją:

Ilona Woszczy­na-Kozioł i Boże­na Papaj oraz Samorząd Szkol­ny

Poniżej pro­gram Retro Walen­tynek ??????

Źródło: grafika W. Ziarkowska kl. 2b T5
Comments are closed.