Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? - Biblioteka
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?

Kiedy nasze uczu­cia są szcz­ere i prawdzi­we, czy moż­na kochać „trochę” lub „na niby”, co miłość ma wspól­ne­go z racjon­al­noś­cią i dlaczego niekoniecznie musi być moral­na? ??‍❤️‍????‍❤️‍????‍❤️‍??Na te i wiele inny­ch pytań, które z pozoru mogą wydawać się try­wial­ne, odpowiada amerykański filo­zof Har­ry Frank­furt. ???Jeśli nie czy­tal­iśmy „Uza­sad­nienia metafizyki moral­noś­ci” czy inny­ch klasy­czny­ch dzieł filo­zofii, to prze­cież cho­ci­aż raz w życiu czuliśmy??? „motyle w brzuchu” czy przeży­wal­iśmy inne rozterki miłos­ne. ❤️❤️❤️W tym miejs­cu warto zaz­naczyć, że spośród wszys­t­kich rodza­jów miłoś­ci, każ­da relac­ja miłos­na jest inna, każ­da na swój włas­ny sposób wyjątkowa.

W naszej szkole 14 lute­go „Retro Walen­tynki‘’ były okazją do wyraże­nia uczuć. W tym szczegól­nym dniu przekaza­l­iśmy życzenia tym osobom, które darzymy sym­pa­tią i przy­jaźnią . Już od rana panował u nas specy­ficzny, pełny uniesienia nas­trój — zaob­ser­wować moż­na było stro­je w kli­ma­cie retro, odświęt­ny wys­trój bib­lioteki, znaczną ilość czer­wony­ch ser­duszek oraz inne ozdoby kojarzące się z miłoś­cią i zakochaniem .
Orga­ni­za­torzy imprezy w tym dniu przy­go­towali spec­jal­ną „Pocztę Walen­tynkową”, aby moż­na było przekazać walen­tynkowe wyz­na­nia najbliższym. Szkol­ny listonosz nie narzekał na brak pra­cy, było bowiem wielu chęt­ny­ch, którzy sko­rzys­tali z tej inic­jaty­wy. Nie zabrakło również wyrazów sym­pa­tii pod adresem dyrekcji szkoły, nauczy­cieli i wychowaw­ców. Zaplanowano tablicę walen­tynkową oraz muzy­czne ser­duszka z kodami QR. Bib­liotekarze jak zwyk­le nie zapom­nieli o ucz­ni­ach i przy­go­towali wys­tawę walen­tynkową, paki­ety miłos­ny­ch książek oraz foto­bud­kę, która cieszyła się powodze­niem wśród młodzieży. Walen­tynki przyniosły społecznoś­ci szkol­nej wiele radoś­ci, szczegól­nie Zosi Zarzecznej i Krys­tianowi Smolińskiemu, którzy wylosowali voucher na kolację do pizzerii Mattarel­lo.

Ilona WK

Walen­tynki przy­go­towali:

Samorząd szkol­ny & Bib­liotekarze BP& AK& IWK& DH

Spon­sor kolacji Pizze­ria Maatarel­lo w Jaworznie

Zosia i Krys­tian- zwycięz­cy walen­tynkowej kolacji w Pizzerii Mattarel­lo

Źródło: fotografie ze zbiorów bib­lioteki CKZ­iU

Comments are closed.