Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Biblioteka
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwiet­nia obchod­zony jest Świa­towy Dzień Książki i Praw Autors­kich. Świę­to orga­ni­zowane jest przez UNESCO od 1995 roku, jed­nak jego geneza się­ga 1926 roku. Pomysł zrodz­ił się w Kat­alonii, a inic­ja­torem tego wydarzenia był wydaw­ca Vicen­te Clavel Andres. Kilka lat później w 1930 roku świę­to zaczę­to ofic­jal­nie obchodz­ić w Hisz­panii, a od 1964 roku także w pozostały­ch kra­jach hisz­pańsko­języ­czny­ch. 

Od 2001 roku z okazji Świa­towe­go Dnia Książki UNESCO wybiera jed­no mias­to, które otrzy­mu­je tytuł Świa­towej Stol­i­cy Książki. Aby otrzy­mać to wyróżnie­nie należy przy­go­tować najlep­szy pro­gram pro­mu­ją­cy czytel­nict­wo. Po raz pier­wszy miano to otrzy­mał Madryt, a w zeszłym roku tytuł trafił do meksykańskiego mias­ta Guadala­jara. 

Comments are closed.