Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza - Biblioteka
Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

2 wrześ­nia 2016

5 wrześ­nia br. uczniowie nasze­go CKZ­iU wezmą udzi­ał w przy­go­towanej przez Bib­liotekę Ped­a­gog­iczną ogólnopol­skiej akcji Nar­o­dowe Czy­tanie „Quo vadis” Hen­ryka Sienkiewicza. Pod­czas spotka­nia zostaną zaprezen­towane frag­men­ty tek­stu (audio­book) oraz ekraniza­c­je powieś­ci. Orga­ni­za­torzy zachę­ca­ją uczniów  do przyniesienia ze sobą włas­ny­ch egzem­plarzy dzieł Hen­ryka Sienkiewicza w celu ozdo­bi­enia ich pamiątkową pieczę­cią, przy­go­towaną spec­jal­nie na tę okoliczność przez Kance­lar­ię Prezy­den­ta RP.

Dwa dni wcześniej tj. 3 wrześ­nia br. o godz. 10.00, wszys­t­kich mieszkańców Jaworz­na do wspól­ne­go czy­ta­nia mon­u­men­tal­nej powieś­ci „Quo vadis” zaprasza Miejska Bib­lioteka, Wartka akc­ja z sen­sacyjnymi wątkami, bar­wne plas­ty­czne opisy i wzrusza­ją­cy wątek miłos­ny, spraw­ia­ją, że lek­tu­ra Quo vadis szy­bko przy­pada czytel­nikom do gus­tu, zach­wyca, prz­er­aża, skła­nia do reflek­sji – słowem nie sposób się przy niej nudz­ić. Powieść napisana ku pokrzepi­e­niu serc wszys­t­kich tych, którzy zma­ga­ją się z prze­ci­wnikiem pozornie sil­niejszym od siebie jest arcy­dziełem lit­er­atu­ry pol­skiej, z „chrześ­ci­jańską epope­ją” się­ga­jącą do źródeł klasy­czny­ch powieś­ci o wielkim uczu­ciu i nie­gas­nącej wierze, czyniącej cuda w  obliczu niepo­jęte­go okru­cieńst­wa. Jest powieś­cią napisaną pięknym stylem, obrazu­ją­cym starożyt­ną his­torię, w którą wple­cione są niek­wes­t­ionowane wartoś­ci: wiara, spraw­iedli­wość i wol­ność. Wyjątkowy pro­gram, przy­go­towany przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną, wpisu­je się w ideę i cele Nar­o­dowe­go Czy­ta­nia i służy pop­u­laryza­cji fun­da­men­tal­ny­ch dzieł z pol­skiej lit­er­atu­ry a także wzmac­ni­a­n­iu poczu­cia wspól­nej nar­o­dowej tożsamoś­ci. Orga­ni­za­torzy pro­ponu­ją by  zabrać ze sobą dzieła lit­er­ata, z pry­wat­ny­ch domowych bib­lioteczek, gdyż będzie możli­wość ozdo­bi­enia ich pamiątkową pieczę­cią, przy­go­towaną spec­jal­nie na tę okoliczność. Pro­gram Nar­o­dowe­go Czy­ta­nia – 3 wrześ­nia 2016 r.

 • Inau­gu­rac­ja – godz. 10.00 Rynek  Główny 17. Pod­cie­nie Bib­lioteki

Czy­tanie ulu­biony­ch frag­men­tów „Quo vadis” przez Prezy­den­ta Mias­ta Jaworz­na, samorzą­dow­ców, przed­staw­icieli kul­tu­ry, oświaty, duchowieńst­wa, czytel­ników,

 • Wspól­ne, chóral­ne czy­tanie przez jaworz­ni­an liryczny­ch, wzrusza­ją­cy­ch scen z powieś­ci „Quo vadis”,
 • Self­ie z bohat­erami powieś­ci: Markiem Winicjuszem, Ligią i rzym­skim żołnierzem,
 • Finał Gry terenowej o Laur Ligii „Śladami Quo vadis” — losowanie nagród,
 • Spotkanie z Hen­rykiem Sienkiewiczem, który na okoliczność Nar­o­dowe­go Czy­ta­nia „zatrzy­ma się

w podróży w Jaworznie”, jak to czynił przed kilkudziesię­ciu laty. W pro­gramie:

 • Self­ie z pis­arzem dla czytel­ników i nie tylko,
 • Kto to powiedzi­ał?” – quiz ze zna­jo­moś­ci utworów lit­er­ac­kich Hen­ryka Sienkiewicza,
 • Życie i twór­c­zość pis­arza” — konkurs biograficzny z nagro­dami,
 • Marie moje­go życia” — prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na,
 • W kręgu Quo vadis” – wys­tawa fotografii i książek H. Sienkiewicza,
 • Czy wiesz, że…” – cieka­wostki z życia i twór­c­zoś­ci H. Sienkiewicza na karteczkach z  ExLib­risem Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Jaworznie i okolicznoś­ciową pieczę­cią Nar­o­dowe­go Czy­ta­nia.

Atrakc­je dla dzieci: kolorowanie ilus­tracji z powieś­ci „Quo vadis”, szk­lana kula z zagad­kami, zabawy sprawnoś­ciowe, krzyżówki, rzym­ski strój orgiami, gry plan­szowe PRETOR oraz Tab­u­la Luso­ria- gra plan­szowa rzym­s­kich legion­istów INICJATYWY TOWARZYSZĄCE:

 • Gra terenowa w Galerii Gale­na o Laur Ligii „Śladami Quo vadis” — (od 25 sierp­nia do 1 wrześ­nia),
 • Obraz rzym­skiego upad­ku w powieś­ci H. Sienkiewicza – w Dyskusyjnym Klu­bie Książki

(6 wrześ­nia, godz. 10.00),

 • Neron pogrom­ca chrześ­ci­jan” – wykład ks. dr. Luc­jana Bielasa (6 wrześ­nia, godz. 17.00),
 • Pas­je wielkiego Noblisty. Śladami Hen­ryka Sienkiewicza” – w ramach cyk­lu Niezwykłe pary w  his­torii (21 wrześ­nia, godz. 16.00),
 • Sienkiewic­zowskie impres­je fil­mowe „Quo vadis w Klu­bie Fil­mowym”

(30 wrześ­nia, godz. 16.00).