Święto Wolnych Książek — Akcja “Podaruj książkę” - Biblioteka
Święto Wolnych Książek — Akcja “Podaruj książkę”

Święto Wolnych Książek — Akcja “Podaruj książkę”

Bib­lioteka Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowe­go i Ustaw­iczne­go  w Jaworznie zaprasza

do udzi­ału w akcji „Podaruj książkę” orga­ni­zowanej z okazji Świę­ta Bookcrossin­gu.

Przekaż książkę, która zasili półki bookcrossin­gowe w przy­chod­ni­ach Zespołu Lecznict­wa Otwarte­go. Zebrane tytuły zostaną udostęp­nione dla mieszkańców Jaworz­na w dni­ach od 16 do 20 czer­w­ca z okazji Świę­ta Wol­ny­ch Książek.

Książki  przyj­mowane  są  przez  bib­liotekarzy  w  godz­i­nach  pra­cy  Bib­lioteki  CKZ­iU  do 9 czer­w­ca  2017 r.

 

Przy­pom­i­namy:

Na bookcrossin­gowe stanowiska wypada przynosić książki niezniszc­zone i takie, które mogą zachę­cić inny­ch do przeczy­ta­nia ich. Książka tele­fon­icz­na to kiep­ski żart, jeżeli jest nieak­tu­al­na  moż­na ją odd­ać na maku­laturę. Nato­mi­ast romanse, hor­ro­ry, fan­tastyka, książki sci­ence-fic­tion, his­to­ryczne, przy­godowe i dla młodzieży będą na pewno cieszyć się dużym powodze­niem. Wśród potenc­jal­ny­ch czytel­ników na pewno są i tacy, którzy lubią opisy podróży, porad­niki medy­czne i biografie.”

 

Uczniowie CKZ­iU za każdą podarowaną książkę mogą otrzy­mać 5 pkt. z zachowa­nia.

Obdaru­jmy się książkami!

MG