I My też tam byliśmy… - Biblioteka
I My też tam byliśmy…

I My też tam byliśmy…

Czy­tam i sta­ję się wol­ny”, „ Zaczy­taj się we Francji”, „ Siedzę więc czy­tam” to tylko kilka z haseł reklam­owych tegoroczny­ch Między­nar­o­dowych Targów Książki w Krakowie, które odby­wały się w zeszłym tygod­niu.

Ponieważ październik od wielu lat jest Miesiącem Bib­liotek Szkol­ny­ch, Bib­lioteka CKZ­iU postanow­iła ucz­cić ten fakt uczest­nictwem naszy­ch uczniów w tym jed­nym z najwięk­szy­ch kul­tur­al­ny­ch wydarzeń w Polsce.

Goś­ciem hon­orowym tegorocznej edy­cji była Franc­ja, dlat­e­go też nie dzi­wi fakt, że Fran­cuzi pod­czas Targów zachę­cali nie tylko do poz­nawa­nia ich lit­er­atu­ry, ale także języka, muzyki i kuli­nar­iów. Na stoisku Goś­cia Hon­orowe­go ofer­tę prezen­towały fran­cuskie wydawnict­wa, gdzie znalazły swo­je miejsce zarówno lit­er­at­u­ra pięk­na, dla dzieci i młodzieży, ale także komiksy i  książki kucharskie po fran­cusku i w tłu­macze­niu na język pol­ski. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się warsz­taty wokół fil­mu ani­mowane­go „Było sobie życie” i książki „Noc w leśnej szkole”.

Targi odwiedz­iło blisko 70 tysię­cy goś­ci, 760 autorów, 700 wys­taw­ców z pon­ad 20 kra­jów. I My też !

AK