Kampania Biała Wstążka 2018

14-12-2018

Co roku młodzież naszej szkoły włącza się w międzynarodową kampanię „16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Od roku 1991 kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).  Wybór tych dat – to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. W przeciągu ostatnich 10 lat coraz częściej i głośniej podejmuje się w Polsce dyskusję o szeroko pojętej przemocy. W poniedziałek 10 grudnia br., w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość czyli „Dzień Białej Wstążki”. Na zaproszenie męskiej części uczniów szkoły przybyli zacni goście, między innymi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna pan Tomasz Jewuła. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję do wysłuchania ciekawych i wyczerpujących temat „przemocy” wypowiedzi  naszych gości.  Pani Karina Lichota – przewodnicząca jaworznickiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (od lat współpracującego w organizacji kampanii „16 Dni”, a w szczególności  „Dnia Białej Wstążki”) zabrała głos jako pierwsza. W swoim wystąpieniu pani Lichota podzieliła się z nami wiedzą na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, przybliżyła definicję  pojęcia „przemocy w rodzinie” – zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto pani prelegentka uświadomiła obecnych, że podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Na zakończenie pani Lichota przedstawiła statystyki dotyczące ilości rodzin w Jaworznie objętych wsparciem w 2018 r. w ramach procedury Niebieska karta oraz grup roboczych.

Kolejna prelegentka – pani Barbara Obertyn – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie – przybliżyła nam  różnorodność działań interdyscyplinarnych podejmowanych w naszym mieście w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pani dyrektor wskazała również na fakt zwiększenia (w ostatnim czasie)  skuteczności i jakości oddziaływań systemu pomocy interdyscyplinarnej wobec problemu przemocy w rodzinie. Uczniów najbardziej zainteresowały wypowiedzi  dotyczące różnic w funkcjonowaniu mózgów u osób różnej płci, które to zwykle bywają przyczyną konfliktów między mężczyzną, a kobietą.

Jako ostatni, zabrał głos pan Józef Wierzba. Prelegent reprezentujący jaworznicką Wspólnotę AA (Oddział Osiedle Stałe)  w bardzo atrakcyjny  sposób przedstawił młodzieży skutki zjawiska  alkoholizmu w rodzinie.  Podkreślał, iż alkohol w rodzinie generuje inne formy patologii, a najczęściej przemoc fizyczną  i psychiczną, agresję, problemy finansowe,  problemy w kontaktach z ludźmi, problemy z prawem itp. Z dalszej wypowiedzi wynikało jak te negatywne zjawiska wpływają traumatycznie  na psychikę i rzutują na całe życie dzieci wychowujących się w takim domu. 

Każdy z naszych gości podał informację gdzie można znaleźć i w jaki sposób można skontaktować się z  instytucjami – które reprezentują. 

Zabierając głos pan Tomasz Jewuła, nie krył dużego zadowolenia z faktu, że to właśnie męska część społeczności CKZiU po raz kolejny tak aktywnie włączyła się akcję zwiększania  świadomości społecznej młodych ludzi w tym trudnym obszarze. Pan Jewuła zapewnił o poparciu ze strony Urzędu Miejskiego na jakie może liczyć młodzież szkolna działająca na rzecz tak ważnej międzynarodowej kampanii.  

Spotkanie podsumowała dyrektor CKZiU – pani Simona Smugowska, która to dziękując wszystkim gościom oraz organizatorom, podkreśliła wagę tego rodzaju szkolnych akcji. Pani dyrektor zwróciła też  uwagę, że  do dyskusji o problemie społecznym jakim jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i zwiększaniu wrażliwości społecznej w tej dziedzinie, nie można zapomnieć o przemocy stosowanej wobec mężczyzn czy dzieci.  

„Walka z przemocą musi opierać się na świadomości praw każdego człowieka do zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz do poszanowania jego godności.”

A.Smyl-Wiśniewska  

Cytat z publikacji internetowej 
Zdjęcia: Szymon Wójcik (2cT5)

Ilość odsłon: 1101

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.