Małe spojrzenie na Wielką historię

08-03-2017

1 marca z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie klas 2ac TE oraz 1a T6 wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu poświęconym promocji książki Karoliny Wichowskiej „Łączka”.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć materiał filmowy przedstawiający mroczną historię lat stalinizmu kryjącą się w niedawno odkrytej kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach.

To właśnie w tym miejscu, na tytułowej Łączce, od lipca 2012 roku prowadzone są prace ekshumacyjne zmierzające do odnalezienia i identyfikacji ofiar mordów sądowych z okresu komunizmu, straconych w latach 1948-1956. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat historii Żołnierzy Wyklętych oraz niesamowicie trudnego procesu identyfikacji ofiar. Spotkanie z autorką książki ukazało  proces odkrywania prawdy historycznej, tak skrzętnie ukrywanej przez władze komunistyczne. Obraz masowych mogił polskich bohaterów, z pietyzmem podnoszonych potrzaskanych szczątków poruszył serca wielu uczniów… Wierzymy, że zaangażowanie młodych ludzi w zainicjowane przez Instytut Pamięci Narodowej obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to doskonała okazja przybliżenia wiedzy historycznej, jak również wyraz rzeczywistego hołdu Bohaterom.

Prelekcja w Instytucie Pamięci Narodowej poprzedzona została wizytą w Muzeum Śląskim w Katowicach. Mu­zeum mie­ści się  w daw­nej Ko­pal­ni Ka­to­wice i cią­gle się two­rzy. A efekt jest nie­zwy­kły. Mie­li­śmy oka­zję obej­rzeć kil­ka wy­staw, a na­wet ak­tyw­nie uczest­ni­czyć w zwie­dza­niu. Bar­dzo cie­ka­wa wy­stawa w la­bo­ra­to­rium przestrze­ni te­atral­nych przed­sta­wia­ła naj­waż­niej­sze do­ko­na­nia te­atru eu­ro­pej­skie­go od cza­sów an­ty­ku po współ­cze­sność. Jed­ną z cie­kaw­szych eks­po­zy­cji w muzeum był „la­bi­ryn­t” przez hi­sto­rię Gór­ne­go Ślą­ska. By­ły pla­ka­ty z po­wstań ślą­skich, ży­cie co­dzien­ne Ślą­za­ków pod za­bo­ra­mi i w wol­nej Pol­sce, po I woj­nie świa­to­wej i w cza­sie II woj­ny. Zo­ba­czy­li­śmy frag­men­ty pe­ere­low­skich blo­ków i miesz­kań oraz „ma­lu­cha”. Dru­ga część zwie­dza­nia to ga­le­ria sztu­ki pol­skiej od 1800 – 1945, po 1945 r. oraz ga­le­ria ślą­skiej sztu­ki sa­kral­nej. Na ko­niec efek­tow­na sa­la  skła­da­ją­ca się z lu­ster –  to wy­stawa  izra­el­skie­go rzeź­bia­rza Da­nie­go Ka­ra­va­na skła­nia­ją­ca do refleksji nad isto­tą na­tu­ry ludz­kiej, do spoj­rze­nie w głąb sie­bie. Spoj­rze­nia w swo­je od­bi­cie.

Dziękujemy organizatorom i czekamy na kolejne spotkania z historią.

Ilość odsłon: 1122

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.