Stypendia szkolne 2016

23-08-2016

W terminie od 1 do 15 września Wydział Edukacji, Kultury i Sportu rozpocznie nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017 w ramach „Pomocy materialnej dla uczniów”. 

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3)   uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne otrzymać może uczeń oraz słuchacz, mieszkający na terenie Miasta Jaworzna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł.

Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jaworzna Stypendium szkolne  udziela w formie:

 1. 1) całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, inne poszerzające wiedzę ucznia, wyjazdowe edukacyjne;
 2. 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników, książek popularno-naukowych, przyborów szkolnych i innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, obuwia stroju gimnastycznego
 3. 3) całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, opłat za szkołę.
 4. 4) w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty

W przypadku biletów miesięcznych refundacja obejmuje tylko osoby uczące się  poza miejscem zamieszkania i dokonywana jest na podstawie faktury VAT. (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia.

Podstawą wypłaty przyznanego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego jest przedłożenie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów dokumentujących poniesienie kosztów edukacyjnych. Faktury można już zbierać od 11 czerwca 2016 r. na rok szkolny 2016/2017.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia. Wymagane jest, aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież – miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe” (nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój komunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku). Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.
Wysokość stypendium: 

Stypendium szkolne uzależnione jest od wysokości dochodu na członka rodziny i wynosi najmniej 106,20 zł i najwięcej 153,40 zł. Stypendium ulega zwiększeniu o 5% zasiłku rodzinnego, za każdą okoliczność o której mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (np. rodzina niepełna, alkoholizm, bezrobocie, niepełnosprawność, )
Okres przyznania:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy                 w danym roku szkolnym.

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego dokumentujące dochód osiągnięty przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:

 1. zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza dziecko,
 2. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (wypłacone w sierpniu 2016 r.),
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie (osoby bezrobotne),
 5. renta lub emerytura: decyzja przyznania renty/emerytury oraz zaświadczenie ZUS lub potwierdzenie bankowe,
 6. decyzja o przyznanych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczce alimentacyjnej, itd. (jeżeli są przyznane),
 7. decyzja o przyznanym dodatku mieszkaniowym (jeżeli jest przyznany),
 8. decyzja/zaświadczenie o przyznanym zasiłku stałym lub okresowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie (jeżeli są przyznane),
 9. wyrok o rozwodzie (osoby rozwiedzione),
 10. wyrok o separacji (osoby będące w separacji),
 11. wyrok o alimenty,
 12. zaświadczenie od komornika w przypadku otrzymywania alimentów poprzez egzekucję alimentacyjną (za miesiąc sierpień 2016 r. ).

Wnioski dostępne są:

 • we wszystkich szkołach na terenie Miasta Jaworzna,
 • w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie, plac Górników 5, pok. 110 (I p.)
 • na miejskiej stronie internetowej – www.jaworzno.pl (patrz poniżej)

POBIERZ WNIOSEK

Wnioski przyjmowane będą w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Plac Górników 5 (I piętro, pok. 110) począwszy od 1 do 15 września 2016 r. w godzinach: poniedziałek – środa od 8:00 do 16:00, czwartek 8.00 – 17.00, piątek 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 61 81 782 lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM  w Jaworznie, plac Górników 5 (pokój 110)

 

 

Ilość odsłon: 917

wstecz

KontaktCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno

 sekretariat@ckziu.jaworzno.pl

 32 76 29 100

Używamy ciasteczek. Czytaj więcej.